Regeling vervallen per 01-07-2022

Tarieven Wet maatschappelijke ondersteuning

Geldend van 24-11-2021 t/m 30-06-2022

Intitulé

Tarieven Wet maatschappelijke ondersteuning
 • 1.

  De persoonsgebonden budget tarieven met betrekking tot de Jeugdwet voor het jaar 2022 vast te stellen (bijlage 1).

 • 2.

  De persoonsgebonden budget tarieven met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning voor het jaar 2022 vast te stellen (bijlage 2).

 • 3.

  De persoonsgebonden budget tarieven (bijlage 1 en 2) bekend te maken via publicatie in het gemeenteblad.

Tariefstructuur pgb Wmo per 1 januari 2022

 
 

Begeleiding en kortdurend verblijf

Vervoer[1]

Hulp bij huishouden

Categorie

Definitie

Berekeningswijze

BGI

BGG[2]

KDV[3]

Vervoer regulier2 

Vervoer rolstoel2

HBH[4]

A

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de Handelsregisterwet 2007; en

 • waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning.

100% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

€ 55,65 per uur

€ 37,07 per dagdeel

€ 88,99 per etmaal

€ 13,07 per dag

€ 21,85 per dag

€ 31,20 per uur

B

 • een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en

 • die toebehoort aan een zelfstandige zonder personeel aan wie een geldige beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van de Wet inkomstenbelasting 2001 is afgegeven.

80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar.

€ 44,52 per uur

€ 29,66 per dagdeel

€ 71,19 per etmaal

€ 13,07 per dag

€ 21,85 per dag

€ 24,96 per uur

C

 • een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van maatschappelijke ondersteuning; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

Begeleiding en kortdurend verblijf: 80% van het laagste ZIN-tarief van het betreffende kalenderjaar

Hulp bij huishouden: zie categorie D.

€ 44,52 per uur

 
 
 
 

€ 15,77 per uur

D

 • een persoon niet zijnde een persoon als bedoeld in categorie C; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd een arbeidsovereenkomst aangaat.

Maximaal het uurloon dat afgeleid is van het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld en vakantie-uren) per 1 juli van het voorafgaande kalenderjaar, vermeerderd met 3%, en daarna vermeerderd met 20% van dat loon ten behoeve van werkgeverslasten.

€ 15,77 per uur

 
 
 
 

€ 15,77 per uur

E

 • een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad;

 • of een persoon zijnde een (ex-)partner, of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de wettelijke vertegenwoordiger;

 • die verantwoording over het pgb verschuldigd is; en

 • waarmee de persoon aan wie het pgb is toegekend dan wel degene die daarover verantwoording is verschuldigd geen arbeidsovereenkomst aangaat.

Het uurloon dat is afgeleid van het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld) per 1 juli van het voorafgaande kalenderjaar, vermeerderd met 3%.

€ 12,13 per uur

 
 
 
 

€ 12,13 per uur

   

[1] Voor vervoer, waarvan de noodzaak apart is geïndiceerd, geldt dat het tarief overeenkomstig is aan het vervoerstarief dat het college in natura heeft vastgesteld wanneer een cliënt daadwerkelijk wordt vervoerd.

   

[2] In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor begeleiding groep en het hieraan gerelateerde vervoer, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met het Wettelijk minimum loon. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de Wml-vereisten.

   

[3] In beginsel wordt geen pgb verstrekt voor kortdurend verblijf, uitgevoerd door personen uit de categorieën C, D en E, in verband met het Wettelijk minimum loon. Indien hier toch voor wordt gekozen, wordt maximaal het tarief van categorie B als leidraad gehanteerd, rekening houdend met de Wml-vereisten.

   

[4] Hiernaast bestaat voor hbh nog het type pgb-alfa. Dit type pgb is vanaf 2015 niet langer mogelijk voor nieuwe cliënten. Voor bestaande cliënten bestaat een overgangsregeling. Het uurtarief is € 13,14, gebaseerd op het handhaven van de bestaande afspraken.

Ondertekening

Beslissing mandataris d.d. 9 november 2021