Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht

Geldend van 26-04-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht

De burgemeester van de gemeente Utrecht;

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 4:81, eerste lid, en 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 5 en 13 van de Verordening horeca gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

- zij op grond van de artikelen 4, 5 en 13 van de Verordening horeca gemeente Utrecht bevoegd is tot het stellen van voorschriften aan een exploitatievergunning voor een terras;

- het gewenst is ter invulling van deze bevoegdheid een beleidsregel vast te stellen over algemene regels, regels voor de locatie en regels voor het gebruik van een terras.

Besluit vast te stellen de volgende Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel staan verschillende definities. Hieronder worden deze definities uitgelegd:

 • Horecalokaliteit: een lokaliteit als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet.

 • Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats in de openbare ruimte, waaronder een weg.

 • Stoep: een verhoogd of zichtbaar afgescheiden deel van de weg dat is bedoeld voor voetgangers.

 • Verkeer: auto-, fiets- als wandelverkeer.

 • Verstrekpunten: uitgiftepunten en (voor)bereidingspunten voor eten en drinken.

 • Weg: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Algemene regels die gelden voor een terras

Om voor een vergunning van de burgemeester in aanmerking te komen mag een terras op een openbare plaats geen beperking of belemmering opleveren voor:

 • 1.

  de vrije doorgang van het verkeer;

 • 2.

  het doelmatig en veilig gebruik van de weg;

 • 3.

  het beheer en onderhoud van de weg;

 • 4.

  de brandveiligheid;

 • 5.

  andere publieke functies of gebruik van de openbare plaats;

 • 6.

  het uiterlijk aanzien;

 • 7.

  het beschermd stadsgezicht.

Artikel 3 Eisen aan de locatie van een terras

Om voor een vergunning van de burgemeester in aanmerking te komen voldoet een terras op een openbare plaats aan de volgende locatieregels:

 • 1.

  De vrije doorgang voor het verkeer is minimaal 4 meter, tenzij iets anders is aangegeven in andere regelgeving.

 • 2.

  De vrije doorgang voor voetgangers op de stoep is minimaal 1,50 meter zijn, tenzij iets anders is aangegeven in inrichtingsplannen.

 • 3.

  De afstand van een terras tot de rand van een blindengeleidestrook is minimaal 0,60 meter.

 • 4.

  Op de werven is de vrije doorgang voor voetgangers minimaal 0,75 meter.

 • 5.

  De diepte van een terras is minimaal 1 meter en maximaal de helft van de stoep.

 • 6.

  Een terras is niet breder dan de gevel van het horecabedrijf waar het terras bij hoort.

 • 7.

  Een terras sluit direct aan bij het bijbehorende horecabedrijf.

 • 8.

  Vanuit het horecabedrijf is er direct zicht op het terras.

 • 9.

  Een terras staat niet voor een in- of uitgang van een gebouw of terrein.

 • 10.

  Een terras staat niet voor brandkranen of op brandputten.

 • 11. De burgemeester kan van lid 2, 5 en 7 afwijken om een vergunning voor een terras te verlenen.

Artikel 4 Eisen aan de inrichting van een terras

Om voor een vergunning van de burgemeester in aanmerking te komen voldoet een terras op een openbare plaats aan de volgende inrichtingsregels:

 • 1.

  Een terras is niet groter dan de afmeting die in de vergunning staat.

 • 2.

  Terrasschotten en -schermen zijn niet hoger dan 2 meter. Het gedeelte boven 1,20 meter is transparant of doorzichtig. De terrasschotten- en schermen staan alleen haaks op de gevel en er staat geen reclame-uiting op.

 • 3.

  Het terrasmeubilair, waaronder terrasschotten en -schermen, parasols en bloembakken, zijn eenvoudig te verwijderen en te verplaatsen.

 • 4.

  Op het terras zijn geen terrasvlonders of andere vloerbedekking neergelegd.

 • 5.

  Op het terras staan geen statafels.

 • 6.

  Er staan geen verstrekpunten op het terras, tenzij de burgemeester hiervoor toestemming heeft verleend.

 • 7.

  Er staan geen partytenten en soortgelijke bouwwerken of materialen op het terras.

 • 8.

  Open vuur (zoals vuurkorven) op het terras is verboden.

 • 9.

  Op het terras staan geen muziekinstallaties en er wordt geen versterkte muziek of andere versterkte geluiden gemaakt.

 • 10.

  De burgemeester kan van lid 2 afwijken om een vergunning voor een terras te verlenen.

Artikel 5 Regels voor het gebruik van een terras

De burgemeester verbindt aan de exploitatievergunning de volgende voorschriften:

 • 1.

  De vergunninghouder zorgt ervoor dat het gebruik van het terras er niet toe leidt dat de omgeving van het horecabedrijf wordt vervuild met etenswaren, verpakkingen en andere materialen.

 • 2.

  Na sluiting van het terras wordt het terrasmeubilair direct weggehaald. Dat hoeft niet als het terrasmeubilair wordt weggezet zodat dit niet gebruikt kan worden.

 • 3.

  Tijdens marktdagen, evenementen of andere activiteiten op de openbare plaats wordt het terrasmeubilair verwijderd of opgestapeld, zodat het terras de markt, het evenement of de activiteit niet in de weg staat.

 • 4.

  Het terras wordt direct of binnen een aangegeven termijn tijdelijk gesloten en/of verwijderd als de burgemeester of de politie hierom verzoekt.

Artikel 6 Openingstijden bij 25 graden of meer

 • 1. De burgemeester verlengt de openingstijden voor terrassen met een uur als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • a.

   de verlenging valt in de periode van 1 mei tot en met 30 september;

  • b.

   de verlenging geldt alleen voor de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag;

  • c.

   op de dag ervoor heeft de gemeente Utrecht op haar website vermeld dat terrassen langer open mogen blijven, omdat een dagtemperatuur van 25 graden Celsius of hoger wordt verwacht; en

  • d.

   er gelden geen andere regels of voorschriften die zien op openingstijden van het terras. Is dat wel het geval dan gelden die regels of voorschriften.

 • 2. De burgemeester past de 25 gradenregeling niet toe als dat uit het oogpunt van de openbare orde of de beperking van overlast noodzakelijk is.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De inwerkingtreding van de Beleidsregel terrassen heeft geen gevolgen voor terrassen die voldeden aan de regels van het Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018.

Artikel 8 Intrekking

 • 1.

  Het Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De beleidsregel 25 graden plus regeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel heet Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester op 15 november 2021.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

Bijlage Uitleg over Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht

 • Terrassen leveren een positieve bijdrage aan de levendigheid van de stad. Ze maken het mogelijk dat bewoners en bezoekers op openbare plaatsen kunnen vertoeven en van een eten of drinken kunnen genieten. Ook geven terrassen de stad een vrolijke en levendige uitstraling, waar horecaondernemers aan bijdragen. Tegelijkertijd kunnen terrassen ook een nadelige uitwerking hebben op de stad. Terrassen leggen beslag op de openbare plaats, waardoor voetgangers en ander verkeer minder ruimte hebben en er geen plek meer is voor andere voorzieningen (zoals fietsparkeren) of andere activiteiten.

  Ook kunnen terrassen het woongenot van omwonenden verstoren (geluidsoverlast en vervuiling) en het uiterlijk aanzien van de omgeving voor andere ondernemers en omwonenden negatief beïnvloeden (zoals rommelige opslag van meubilair, terrasschotten en parasols).

  Met regels minder spanning tussen belangen

  Vanwege de spanning tussen het belang van de horecaondernemer (terras voor commerciële doeleinden) en het algemeen belang van de stad: leefbaarheid voor omwonenden, aantrekkelijkheid voor bezoekers, uitstraling van de stad is het belangrijk om regels op te stellen voor terrassen in onze stad. De Beleidsregel terrassen gemeente Utrecht (hierna: Beleidsregel terrassen) geeft deze regels.

  Uitgangspunt: gebruik openbare ruimte is tijdelijk gebruik

  De Beleidsregel terrassen zorgt ervoor dat terrassen een positieve bijdrage leveren aan de beleving van de stad en tegelijkertijd overlast en andere negatieve aspecten worden voorkomen. Het uitgangspunt daarbij is dat het gebruik van de openbare ruimte voor een terras geen recht is. Als een horecaondernemer toestemming krijgt van de gemeente voor een terras, dan gaat het altijd om tijdelijk gebruik van de openbare plaats, ook als de vergunning voor onbepaalde tijd is verleend. De gemeente staat privatisering niet toe, wat betekent dat de grond eigendom is en blijft van de gemeente en niet het eigendom is van de horecaondernemer.

  De Beleidsregel terrassen werkt de regels Verordening horeca verder uit

  De Beleidsregel terrassen volgt de Verordening horeca gemeente Utrecht (hierna: Verordening horeca) en werkt de regels verder uit waar een terras aan moet voldoen om een vergunning van de burgemeester te kunnen krijgen. Voor horecaondernemers met een terras gelden dus zowel de Verordening horeca als de Beleidsregel terrassen. Als in het horecabedrijf, en dus op het terras, alcoholhoudende drank wordt geschonken dan geldt ook de Alcoholwet.

  Uitleg per artikel

  Artikel 2

  Algemeen

  Het terras mag geen afbreuk doen aan de openbare plaats, de weg en de omgeving van het terras. Er moet ruimte zijn voor iedereen. Hierbij is het belangrijk dat de weg en openbare plaats gebruikt worden waarvoor deze bedoeld zijn. Het terras mag nooit leiden tot brandonveilige situaties of de veiligheid nadelig beïnvloeden. Omdat terrassen vrijwel altijd op of aan een openbare plaats of de weg zijn gelegen, is het van belang dat terrasmeubilair en de gebruikte materialen zoals parasols en terrasschotten ondergeschikt zijn aan het straatbeeld, geen armoedige uitstraling hebben en niet leiden tot onevenredige aantasting van het straatbeeld. Hierbij kunnen kleurgebruik en materiaal een rol spelen

  Artikel 3

  Algemeen

  De locatieregels gelden voor terrassen op een openbare plaats. Daarbij wordt gekeken naar een vrije doorgang van het verkeer en het doelmatig en veilig gebruik van de weg. In beginsel is een terras voor wat betreft de locatie toegestaan als aan de regels van dit artikel wordt voldaan. Het is mogelijk dat dezelfde locatieregels gelden voor een terras op privéterrein en overdekte winkelcentra, zoals Hoog Catharijne. Dit komt terug in de voorschriften van de vergunning.

  Lid 1

  Een minimumnorm van 4,00 meter voor de vrije doorgang moet ervoor zorgen dat in alle situaties de vrije doorgang van hulpverleningsvoertuigen (zoals ambulance, brandweer, politie) en voetgangers gegarandeerd is. Deze afstandsnorm is vooral van belang in het voetgangers- en wandelgebied in en rondom de historische binnenstad van Utrecht. In andere delen van de stad is over het algemeen meer ruimte om een andere maatvoering te kunnen hanteren om de vrije doorgang te garanderen. Dit hangt af van de specifieke situatie en wordt per geval beoordeeld. In alle gevallen geldt dat mensen met een fysieke beperking altijd voldoende ruimte moeten hebben om een terras veilig te passeren.

  Lid 2

  Bij toepassing van de norm van 1,50 meter vrije doorgang wordt rekening gehouden met beschikbare ruimte voor een terras vanaf de gevel, die minimaal 1,00 meter diep is. Als deze ruimte er niet is dan is het uitgangspunt dat de burgemeester geen vergunning verleent. Maar, in bijzondere gevallen, zoals de smalle Utrechtse stegen, kan een uitzondering worden gemaakt op de norm van 1,50 meter vrije doorgang. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de brandveiligheid en het veilig kunnen vluchten van bezoekers, zie ook lid 11.

  Lid 4

  De werven langs de Oudegracht zijn vooral toegankelijk voor voetgangers of over het water. Omdat hulpverleningsvoertuigen hier niet kunnen komen, is het niet noodzakelijk om een minimale vrije doorgang van 1,5 meter aan te houden. Een minimale vrije doorgang van 0,75 meter is voldoende voor voetgangers op deze plek.

  Lid 5

  De norm van 1 meter is opgenomen, omdat in de praktijk blijkt dat een zitgelegenheid, in welke vorm dan ook, bij normaal gebruik altijd minimaal 1 meter ruimte in beslag neemt. Een stoep van 2 meter breed is dus niet geschikt voor een terras, omdat ook 1,5 meter vrije doorgang aanwezig moet zijn voor voetgangers (zie lid 2). Dit kan in voetgangersgebieden en winkelstraten anders zijn, zie lid 11.

  Lid 6

  Een terras mag niet breder zijn dan de gevel van een horecabedrijf waar het terras bij hoort. Dit geldt voor elke gevel van het horecabedrijf, en dus ook voor een zij- of achtergevel. Het gaat er vooral om dat het terras niet voor andere panden wordt geplaatst. Een horecabedrijf dat op een hoek is gelegen mag op grond van de regels geen terras hebben op de hoek tussen twee gevels, bijvoorbeeld een voor- en zijgevel. De burgemeester kan hiervan afwijken als de bijzondere situatie dat toelaat.

  Lid 8

  Er is altijd direct zicht op het terras vanuit het horecabedrijf zodat toezicht gehouden kan worden op de naleving van regels uit bijvoorbeeld de Beleidsregel terrassen, de Verordening horeca of de Alcoholwet. Denk bijvoorbeeld aan alcoholgebruik door minderjarigen, handel op het terras, maar ook de exploitatie van het terras binnen (maatvoering van) de vergunning. Aan deze regel wordt voldaan als vanuit de horecalokaliteit en/of de ingang van het horecabedrijf toezicht gehouden kan worden over het hele terras.

  Lid 11

  Door toepassing van de regels kan het voorkomen dat een terras niet passend is, terwijl de burgemeester de locatie wel geschikt vindt voor een terras. Om deze reden kan de burgemeester afwijken van lid 2, 5, en 7 om een terras mogelijk te maken bij een horecabedrijf. Dit wordt gedaan op basis van een integraal ambtelijk advies.

  Zo is de stoep in verschillende straten van de binnenstad niet breed genoeg om 1,5 meter loopruimte vrij te houden op de stoep (lid 2), terwijl voetgangers bijvoorbeeld in het voetgangersgebied en de winkelstraten eenvoudig van de hele weg gebruik kunnen maken. Een terras van 1 meter diep kan dan mogelijk meer dan de helft van de diepte van de stoep zijn vanaf de gevel van het horecabedrijf (lid 5). Ook in deze gevallen mag de vrije doorgang niet minder zijn dan 4 meter (lid 1). Dit is anders voor de smalle Utrechtse stegen, zoals in de uitleg op lid 2 van artikel 3 al staat.

  In lid 7 is bepaald dat een terras direct moet aansluiten bij een horecabedrijf. In afwijking hiervan kan de burgemeester een vergunning verlenen voor een terras aan de overzijde van een weg of fietspad als er sprake is van een 30 km zone en/of een lage verkeersintensiteit. Dit wordt beoordeeld door een verkeerskundige. Per locatie wordt gekeken of deze geschikt is gelet op de omvang en het gebruik van het terras. De veiligheid van zowel het personeel, de bezoekers en weggebruikers wordt beoordeeld voordat een exploitatievergunning wordt verleend. In verband met de veiligheid ziet tweerichtingsverkeer alleen op fietsverkeer.

  Ook is het soms nodig om de loopruimte direct langs etalages van winkels en andere (horeca)bedrijven vrij te houden, zodat zij een vrije toegang houden of loopstromen vrij blijven. Dit hangt af van de locatie en de inrichting van de openbare plaats. In die gevallen kan de burgemeester een vergunning verlenen voor zogenaamde terras-eilanden, zoals die onder andere al bestaan op de Mariastraat en het Oudkerkhof. Daarbij wordt altijd beoordeeld of de looproutes van bezoekers van de binnenstad en het belang van het beschermen van de historische omgeving een reden zijn om terraseilanden wel of niet toe te staan.

  Artikel 4

  Algemeen

  De inrichting van een terras is onderdeel van de exploitatievergunning. Het verlenen van een vergunning betekent niet dat op een terras alles is toegestaan. Voor sommige andere activiteiten zoals (handels)reclame of bouwen kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Dit verschilt per activiteit en soms ook per locatie. Een vergunninghouder is en blijft zelf verantwoordelijk om aan alle regels te voldoen.

  Lid 1

  Het gebruik van de omvang van de terrassen worden gecontroleerd op basis van de terrastekeningen bij de exploitatievergunning. Op sommige plekken in de stad, waaronder de binnenstad, is de afmeting van de terrassen gemarkeerd door pinnen in de grond. Het pinnen van de terrassen zorgt voor een betere en snellere controlemogelijkheid, een betere zichtbaarheid voor de vergunninghouder/leidinggevende van de afmeting van het terras en voorkomt discussies over het gebruik van het terras.

  Lid 2

  De hoogte van een terrasschot of terrasscherm is maximaal 2,00 meter. Uit onze inventarisatie blijkt dat de meeste terrasschotten en terrasschermen deze hoogte hebben, waarmee we met deze norm aansluiten bij de praktijk. Het gedeelte van het terrasschot of terrasscherm boven de 1,20 meter is transparant of doorzichtig. Er staan geen reclame-uitingen op een terrasschot of terrasscherm. Het is wel toegestaan om hier de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo van het bijbehorende horecabedrijf op te zetten.

  Lid 3

  De materialen die gebruikt worden voor een terras zijn makkelijk (handmatig) te verwijderden en te verplaatsen. Hiermee wordt de openbare plaats gewaarborgd en kunnen er andere activiteiten plaatsvinden zonder belemmeringen van het terras.

  Lid 5

  Gasten op het terras zitten op het terrasmeubilair, zij worden staand niet bediend.

  Als gasten staan, kunnen er meer personen op een terras verblijven, waardoor de overlast voor de omgeving kan toenemen. Ook zorgen statafels snel voor meer (drinkende) personen buiten de vastgestelde terrasruimte. Dit legt een te groot beslag op de gemeentelijke handhavingscapaciteit. Vandaar dat statafels niet zijn toegestaan op een terras.

  Lid 6

  Het is niet toegestaan om verstrekpunten op een terras te plaatsen. Dit zijn zowel uitgiftepunten voor eten en drinken als (voor)bereidingspunten voor eten en drinken. Door verstrekpunten kunnen bijvoorbeeld vluchtwegen (te snel) geblokkeerd worden en kan geuroverlast ontstaan door het bereiden van maaltijden/etenswaren op het terras. Ook is het in het kader van de volksgezondheid, de aanwezigheid van minderjarigen op een terras en het doel van NIX18 niet wenselijk om het direct verstrekken van alcoholhoudende drank op het terras te stimuleren.

  In bijzondere gevallen kan toestemming worden gevraagd aan de burgemeester om verstrekpunten op het terras toe te staan. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld nationale feestdagen als Koningsdag of grote sportevenementen zoals het EK of WK voetbal. De toestemming kan per e-mail aangevraagd worden bij het horecaloket. De burgemeester kan voorwaarden verbinden aan de toestemming, bijvoorbeeld dat een deel van het terras verwijderd moet worden als het verstrekpunt in gebruik is. Bij een evenement worden tappunten geregeld met een evenementenvergunning, en zo nodig een ontheffing op grond van de Alcoholwet.

  Lid 7

  Het is niet toegestaan om partytenten, tarps (dekzeilen) en andere overkappingen neer te zetten op de openbare plaats. Het uitgangspunt is namelijk dat een terras niet overdekt mag worden door tenten, overkappingen en soortgelijke bouwwerken/constructies. Het terras is ‘open’ en geen verlengde van het horecabedrijf binnen. Dit heeft te maken met de openbare veiligheid en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

  In sommige situaties is er al bebouwing aanwezig waardoor een terras overdekt is, zoals de plint van een gebouw. Dit is een bestaande situatie waarbij dat overdekte deel niet speciaal bedoeld is voor het terras. In dat geval is een overdekt terras geen probleem, hier is immers rekening mee gehouden bij het toestaan van het horecabedrijf in dat pand.

  Lid 9

  Op een terras is al sprake van stemgeluid. Ook kan er vanuit het horecabedrijf achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Om een opeenstapeling van geluid in de omgeving van het horecabedrijf te voorkomen, wat kan leiden tot geluidsoverlast, is het op een terras niet toegestaan om versterkt muziekgeluid of vergelijkbare versterkte geluiden te laten horen. Om die reden is het niet toegestaan om muziekinstallaties of boxen op een terras te plaatsen, tenzij daarvoor een vergunning of ontheffing is verleend.

  Lid 10

  Door toepassing van de regels kan het voorkomen dat een terras niet passend is, terwijl de burgemeester de locatie wel geschikt vindt voor een terras. Om deze reden kan de burgemeester afwijken van lid 2 om een terras mogelijk te maken bij een horecabedrijf. Dit wordt gedaan op basis van een integraal ambtelijk advies.

  Zo zijn in sommige gevallen terrasschotten en terrasschermen in de bestaande situatie al hoger dan 2,00 meter of zijn deze niet transparant boven de 1,20 meter. Als een terrasschot of terrasscherm wordt vervangen dan moet aan de ‘nieuwe’ eisen worden voldaan. Ook is het in sommige gevallen nodig om terrasschotten en terrasschermen wel haaks op de gevel te zetten vanwege sterke(re) wind doordat hoge gebouwen rondom het terras staan. Dat is bijvoorbeeld het geval op het Stationsplein. Uitgangspunt is dat terrasschotten en terrasschermen die haaks op de gevel staan een open karakter hebben waardoor het terras niet volledig wordt afgesloten van de omgeving en niet aan het zicht wordt onttrokken.

  Artikel 5

  Lid 1

  Een horecabedrijf zorgt ervoor dat de omgeving van het horecabedrijf niet vervuild raakt door de etenswaren, verpakkingen en andere materialen die uit en van het horecabedrijf afkomstig zijn. Dit geldt binnen een straal van 25 meter van het horecabedrijf en een bijbehorend terras, zie artikel 2.13 Activiteitenbesluit milieubeheer.

  Lid 2

  Het is niet toegestaan dat horecaondernemers de weg gebruiken als opslagplek voor terrasmeubilair en andere terrasmaterialen. Ook is het niet toegestaan om een terras op de openbare plaats te laten staan als het terras langer dan één week niet gebruikt wordt. Hiermee wordt voorkomen dat (in de nachtelijke uren) overlast kan ontstaan doordat personen gebruik maken van het terras terwijl het horecabedrijf gesloten is. Het onbruikbaar maken en/of opstapelen van terrasmeubilair mag niet leiden tot onveilige situaties op de openbare plaats, om die reden is opstapelen tegen de gevel niet altijd de beste oplossing vanwege brandgevaar.

  Lid 3

  Op sommige plekken wordt de openbare plaats ook gebruikt voor bijvoorbeeld evenementen en markten. Op het moment dat op de openbare plaats een markt of evenement plaatsvindt, is het terrasmeubilair weggehaald zodat het terras de andere activiteit niet hindert. De burgemeester beoordeelt per plek wat nodig is, zodat de markt of het evenement veilig kan plaatsvinden.

  Lid 4

  De burgemeester - haar toezichthouders - en de politie kunnen opdracht geven aan de horecaondernemer om een terras te sluiten of te verwijderen als dat vereist is uit het oogpunt van de openbare orde, de veiligheid van personen of goederen of een ander spoedeisend belang.

  Artikel 6

  Algemeen

  Horecabedrijven met een vergunning voor een terras hebben op grond van artikel 13, lid 2, van de Verordening horeca een sluitingstijd van 01.00 uur. Lid 3 van artikel 13 van de Verordening horeca biedt de burgemeester de mogelijkheid om terrassen aan te wijzen waarvoor ruimere openingstijden gelden. Dit is gedaan in artikel 6 van deze beleidsregel.

  Lid 1

  Horecabedrijven met een vergunning voor een terras kunnen op zaterdag en zondag het terras langer openhouden – tot 02.00 uur in plaats van 01.00 uur – als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voornaamste voorwaarde is dat een dagtemperatuur van 25 graden Celsius of hoger wordt verwacht; op dat moment geldt de 25 gradenregeling.

  Lid 1, sub b

  Het extra openingsuur valt officieel op een zaterdag of zondag in de vroege ochtend van 01.00 uur tot 02:00 uur. In de regel wordt dit omschreven als de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag.

  Lid 1, sub c

  Als op vrijdag of zaterdag een dagtemperatuur van 25 graden of hoger wordt verwacht, dan wordt dit bekend gemaakt op de website van de gemeente. De burgemeester baseert zich hierbij op een nauwkeurige weersvoorspelling die specifiek voor de stad Utrecht is opgesteld. De gemeente geeft opdracht voor deze weersvoorspelling. Andere weerberichten en metingen zijn niet leidend. Horecaondernemers kunnen aan de hand van de bekendmaking van de gemeente vaststellen of hun terras op een zaterdag of zondag langer open mag zijn vanwege het mooie weer.

  Lid 1, sub d

  De verlenging van de sluitingstijd van het terras geldt niet voor horecabedrijven waar in de vergunning specifieke eisen zijn opgenomen over de sluitingstijden van terrassen of waarvoor andere regels gelden waardoor zij eerder gesloten moeten zijn. De 25 gradenregeling geldt dan dus niet.

  Lid 2

  De burgemeester kan bepalen dat de verlenging van terrasopeningstijden niet geldt in het belang van de openbare orde, de veiligheid van personen of goederen en/of het beperken van overlast.

  Artikel 7

  Terrassen die op het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregel terrassen voldoen aan de regels van het Terrassenreglement 2018 voldoen ook aan de regels van de Beleidsregel terrassen. Verduidelijkingen van de (bestaande) gebruiksregels, zoals de regel dat het terrasmeubilair niet buiten de terrasafmetingen (pinnen) mag staan of het gebruik van versterkt geluid op een terras vallen hier niet onder, daar moet elke vergunninghouder aan voldoen.