Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Artikel 1 Hoogte plafond

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregeling genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregeling genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijzen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Ondertekening

Den Haag, 28 september 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

Bijlage 1 behorende bij het Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds Najaarsnota 2021

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

12 Veerprojecten

11.130.000

2021

Op volgorde van binnenkomst

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

€ 200.000

2021

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016