Besluit subsidieplafonds begroting 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds begroting 2022

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 28 september 2021, met het besluitnummer PZH-2021-786282178;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds begroting 2022

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op daarbij in die tabel behorende bedragen.

  • 2. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verhoogd respectievelijk verlaagd met de in die tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I en II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds begroting 2022.

Ondertekening

Den Haag, 10 november 2021

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlage 1 behorende het Besluit subsidieplafonds begroting 2022

Tabellen bij artikel 1 en 2 van Besluit subsidieplafonds begroting 2022

Tabel I subsidieplafonds begroting 2022

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.91 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

€ 150.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020

1.6.99 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid Hollandse Journalistiek

€ 332.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 11, deels op grond van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid Hollandse Journalistiek

1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 een subsidieplafond voor de paragrafen 9, 11, 12, 13, 16, 16B en 17

€ 10.187.263

2022

Op volgorde van binnenkomst

1.6.64 Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

(Interreg)

€ 750.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.5 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

€ 12.672.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 3.6, deels op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikelen 4.6 en 5.6 van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland

1.6.85 Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

€ 1.500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

1.6.86 Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

€ 1.500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 2.8, 2a.8, 3.8, 3a.8, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

1.6.82 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

€ 500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.8 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

1.6.47 Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

€ 500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

1.6.102 Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

€ 500.000

2022

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 8.795.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.21 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

€ 55.000.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2013

1.6.68 Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

€ 2.860.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.9 en deels

op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 3.8 van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 dan wel als bepaald bij openstellingsbesluit als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid onder c

1.6.88 Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

€ 1.000.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland

1.6.100 Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

€ 2.500.000

2022

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 1.2 van de Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

1.6.104 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

€ 1.400.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Holland Rijnland Zuid-Holland

1.6.105 Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

€ 1.300.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-Holland

1.6.106 Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

€ 2.250.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland

1.6.107 Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

€ 2.538.083

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland

1.6.108. Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

€ 0

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

€ 250.000

2022

Op volgorde van binnenkomst

Tabel II verhogingen/verlaging subsidieplafonds begroting 2022

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging/

verlaging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2.000.000

€ 1.550.000 /

€ 3.550.000

2022

Op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

- € 200.000

€ 790.000 /

€ 590.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in de artikelen 7 en 16 en deels op volgorde van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013