Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-11-2021

Intitulé

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SVNL’16);

BESLUITEN:

het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 12 oktober 2021

Kenmerk 5.1/2021001805

Uitgegeven: 18 november 2021

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016 (SVNL’16) kan voor het jaar 2022 subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor:

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL‘16 en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2021;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 75.000,-- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, sub a, c en d, bedraagt € 25.000,-- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.03, N01.04, N03.01, N04.02, N05.02, N05.03, N05.04, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N10.01, N10.02, N11.01, N12.02, N12.05, N12.06, N13.01, N14.01, N14.02, N14.03, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03 en N17.06 van het Natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 25.000,--.

Paragraaf 3 Bijzondere bepalingen

Artikel 7 Minimumomvang aanvraag

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 4 die gericht zijn op een subsidietijdvak van zes jaren en hebben een minimumomvang van ten minste 150 hectare.

Artikel 8 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

Artikel 9 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland

De subsidieplafonds zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid, en artikel 6 zijn onderling uitwisselbaar indien na afloop van de openstellingsperiode uit de subsidieaanvragen blijkt dat het ene subsidieplafond wordt overschreden, terwijl het andere subsidieplafond niet volledig wordt bereikt.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 10 Tarieven begrotingsjaar 2022

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL’16 zijn voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,28 %.

 • 3.

  De opslag voor prijsstijging waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,36%.

Artikel 11 verhoging tarieven vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van herbeschikken

 • 1.

  Gedeputeerde Staten geven uitvoering aan artikel 2.13a van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Drenthe 2016, waarbij de met ingang van 1 januari 2021 op de betreffende subsidieverleningen van toepassing zijnde tarieven zijn opgenomen in bijlage 2.

 • 2.

  Bijlage 1 bij het openstellingsbesluit 2021 van 20 oktober 2020 met kenmerk 43/5.3/2020001943 (gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Drenthe 2020, nr. 7811) wordt vervangen door bijlage 3 bij dit besluit.

Hoofdstuk 3 Voorbehouden

Artikel 12 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2021.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst. Voor de toepassing van artikel 11, tweede lid, werkt dit besluit terug tot 27 oktober 2020

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022.

Bijlage 1 behorende bij artikel 10, lid 1

Bijlage 2 behorende bij artikel 11, lid 1

Bijlage 3 behorende bij artikel 11, lid 2

Bijlage 1 behorende bij artikel 10, lid 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 behorende bij artikel 11, lid 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 behorende bij artikel 11, lid 2

afbeelding binnen de regeling