Bevoegdhedenbesluit Gemeente Venray

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit Gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray,

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelet op:

de artikelen 59a van de Gemeentewet,

de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het ter bevordering van een snelle, klantgerichte besluitvorming en afdoening van zaken en de efficiency van de gemeentelijke organisatie wenselijk is de uitoefening van bepaalde bestuursrechtelijke bevoegdheden en de ondertekening van bepaalde stukken, alsmede de bevoegdheden tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen, waaronder het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van alle daarbij behorende handelingen en tenslotte de bevoegdheid om de gemeente of haar bestuursorganen in rechte te vertegenwoordigen, op te dragen aan medewerkers van de gemeente Venray;

besluiten:

 • I.

  de uitoefening van de in de bij dit besluit behorende bevoegdheden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de in het bevoegdhedenregister genoemde functionarissen en daarop de daarin vermelde specifieke bepalingen alsmede de onder punt II van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren.

 • II.

  ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I van dit besluit bedoelde bevoegdheden de hieronder opgenomen algemene bepalingen vast te stellen.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als ’Bevoegdhedenbesluit Gemeente Venray’.

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • V.

  in te trekken het ‘algemeen mandaten-, volmachten-, en procesvertegenwoordigingsbesluit gemeente Venray 2020’ op het in IV bedoelde datum.

 • VI.

  te bepalen dat de bij het in V bedoelde besluit horende registers op de in IV bedoelde datum worden ingetrokken

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Daar waar in dit besluit gesproken wordt over bevoegdheden, wordt zowel mandaat als volmacht en machtiging bedoeld.

 • 2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen, vermeld in het bevoegdhedenregister, in acht genomen.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 4. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt bovendien, dat dit geschiedt met in achtneming van de geldende budgethoudersregeling en binnen de marges van het vastgestelde budget.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals onder andere:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2. De verleende volmachten omvatten zowel de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder e, van de Gemeentewet als de bevoegdheid de gemeente in rechte te vertegenwoordigen in opdracht van de burgemeester, als bedoeld in artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, een en ander met inachtneming van de gestelde voorwaarden.

Artikel 3. Beperking

 • 1. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde bevoegdhedenregister, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan wil voorleggen;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke (behoudens het toepassen van de hardheidsclausule indien nadrukkelijk gemandateerd);

  • d.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  • e.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen;

  • f.

   besluiten inzake politiek gevoelige dossiers dan wel dossier waarvan de betrokkene vermoedt of behoort te vermoeden dat deze politiek gevoelig liggen.

Artikel 4. Plaatsvervanging

 • 1. In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien de bevoegde functionarissen hetzij in kolom 5 hetzij in een krachtens dit besluit gedane andere aanwijzing alleen met naam zijn genoemd.

 • 3. Indien zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

Artikel 5. Bestuursorgaan blijft bevoegd

 • 1. Indien een bevoegdheid is overgedragen in mandaat blijft de mandaatgever (bestuursorgaan) bevoegd tot het nemen van de beslissing;

 • 2. Uitgangspunt is dat de mandaathouder zijn toegekende bevoegdheid mag gebruiken. Hiertoe bestaat geen verplichting.

 • 3. Het mandaat reikt nimmer zover dat het betreft een bevoegdheid tot

  • a.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

  • b.

   het vaststellen van beleidsregels; en

  • c.

   afwijkingen of aanvullingen op eerder vastgestelde gedrags- of beleidslijnen.

Artikel 6. Ondertekening

 • 1. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, namens het college worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray,

  namens dezen,’,

  gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn of haar handtekening en naam.

 • 2. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, namens de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘De burgemeester van de gemeente Venray,

  namens deze,’,

  gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn of haar handtekening en naam.

Artikel 7. Verantwoording

Door de functionarissen aan wie bevoegdheden zijn toegekend wordt aan het ter zake bevoegde bestuursorgaan periodiek een overzicht van de krachtens mandaat genomen besluiten verstrekt.

Artikel 8. Ondermandaat

 • 1. Indien en voor zover in dit besluit niet anders is aangegeven is de mandataris bevoegd functionarissen te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hem bij dit besluit gegeven bevoegdheden (ondermandaat). Hierbij kunnen nadere regels worden vastgesteld.

 • 2. Het mandaat geschiedt schriftelijk en wordt ter kennis gebracht van het college c.q. de burgemeester.

 • 3. Ingeval van uitoefening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid worden uitgaande stukken ondertekend zoals aangegeven in artikel 6:

Artikel 9. Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Dit mandaatbesluit is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een functionaris, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Ondertekening

Venray, 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray,

E. Voorn

de secretaris,

De burgemeester van de gemeente Venray,

L. Winants

L. Winants

de burgemeester,

Bijlage 1 Algemeen bevoegdhedenregister gemeente Venray

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voor-waarden / toelichting

Algemene Bevoegdheden

Correspondentie

A1

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

 

College/

burgemeester

Alle medewerkers

 

A2

Doorzenden van stukken die onjuist zijn geadresseerd

Art. 2:3 Awb

College/

burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A3

Verlengen van een beslistermijn bij ingewikkelde / omstreden onderwerpen

Art. 3:18 lid 2 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A4

Besluiten een aanvraag niet verder te behandelen, inclusief verzoek om aanvulling (niet ontvankelijkheid)

Art. 4:5 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A5

Afwijzen van een aanvraag bij herhaalde aanvraag

Art. 4:6 lid 2 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A6

Het gelegenheid geven aan aanvrager/derde belanghebbende tot het indienen van zienswijze

Art. 4:7, 4:8 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A7

Het sturen van een voortgangsbericht waarin de afdoeningtermijn van een aanvraag wordt verlengd

Art. 4:14 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A8

Het opschorten van de beslistermijn

Art. 4:15 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

Rechtsbescherming

A9

Bevestigen ontvangst bezwaarschrift

Art. 6:14 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A10

Het besluiten tot aanhouden van de beslissing op bezwaar

art. 7:10 lid 4 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A11

Het verdagen van de termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar

Art. 7:10 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A12

Het nemen van een beslissing op bezwaar, met uitzondering van situaties waarin het bestuursorgaan of de afdelingsmanager zelf het primaire besluit heeft genomen

Hfd 7 Awb

College / burgemeester

Afdelings-managers

Geen onder mandaat.

Alleen indien conform advies bezwaar-schriften-commissie.

Na afstem-ming met de portefeuille-houder aan de voorkant

A12a

Het beslissen op administratieve beroepschriften kwijtschelding

gemeentelijke belastingen

Artikelen 24 en 25 Uitvoerings-regeling Invorderings-wet 1990

Artikel 231 lid 2 onder a Gemeentewet

College

Afdelings- managers

Tot een belasting-schuld van maximaal

€ 1.000,-

A13

Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepszaken in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden bij de commissie bezwaarschriften, de kantonrechter, de rechtbank, Raad van State, Centrale raad van Beroep en andere gerechtelijke instanties

Art. 160 Gemeentewet

College / burgemeester

Deze machtiging is expliciet op schrift gesteld en aan de betreffende medewerkers bekendgemaakt

 

A14

Het besluiten tot en deelnemen aan een mediationproces en het aangaan van mediation- en vaststellings-overeenkomsten

Artikel 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A15

Afhandelen van (bejegenings)klachten tegen

medewerkers van een team

Gemeentelijke klachten-procedure en hoofdstuk 9

Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A16

Afhandelen van (bejegenings)klachten tegen

afdelingsmanagers

Gemeentelijke

klachtenprocedure en hoofdstuk 9 Awb

College / burgemeester

Gemeente-secretaris

 

A17

Afhandelen van (bejegenings)klachten tegen

Wethouders of de gemeentesecretaris

Gemeentelijke klachten-procedure en hoofdstuk 9

Awb

College / burgemeester

Burgemeester

 

A18

Afhandelen van (bejegenings)klachten tegen

De burgemeester

Gemeentelijke klachten-procedure en hoofdstuk 9

Awb

College / burgemeester

Loco-burgemeester

 
 
 
 
 
 
 

Indienen aanvragen

A19

Indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing, subsidies en dergelijke ingevolge wet- en regelgeving waarvan het primaat bij de afdeling / het team berust

Art. 108 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A20

Het doen van aangifte

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Alle medewerkers

 

Overeenkomsten

A21

Aanbesteding van diensten, leveringen en werken

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

Met in achtneming van het inkoop- en aanbeste-dingsbeleid

A22

Besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

Met in achtneming van het inkoop- en aanbeste-dingsbeleid en de product-houders-regeling

A23

Het doen van ingebrekestellingen

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A24

Het uitoefenen van beheersbevoegdheden, ten aanzien van het beheer van gemeentelijke eigendommen voor zover vallen binnen het taakveld van de afdeling

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A25

Instellen van een privaatrechtelijke actie teneinde een verjaringstermijn te stuiten

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A26

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het verlijden van akten

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

Overige

A27

Beslissen op verzoeken om openbaarmaking van informatie en alle daarbij horende besluiten en correspondentie.

Wob / WOO

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A28

Voorbereiden van civiele procedures

Art. 160 lid 1 sub g Gemeentewet

College

Afdelings- en teammanagers

 

A29

Het nemen van besluiten en aangaan van overeenkomsten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG

College / burgmeester

Afdelings- en teammanagers

 

A30

Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 32 en 33 AVG

College

CISO, Privacy officer,

Functionaris

Gegevensbescherming

(FG)

 

A31

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren voor het taakveld van de afdeling of het team en het afgeven en ondertekenen van het legitimatiebewijs

Bijzonder wetgeving juncto Art. 5:11 en 5:12 Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

Geen onder mandaat

A32

Het aanwijzen van met opsporing belaste ambtenaren voor opsporing van overtredingen van lokale verordening

Wetboek van Strafvordering en Besluit BOA

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

Geen onder mandaat

A33

Het nemen van dwangsombeschikkingen bij niet tijdig beslissen

Art. 4:17 e.v. Awb

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A34

Het opvragen van strafregistergegevens en inlichtingen uit de algemene documentatieregisters bij de Centrale Justitiële Documentatie

 

Burgemeester

Medewerkers zoals opgenomen in de beheermodule van justid

 

A35

Het besluiten op aanvragen om subsidie

Titel 4.2 Awb en de vastgestelde subsidie verordeningen en nadere regels

College

Afdelings- en teammanager

 

A36

Het afdoen van aansprakelijkstellingen namens en jegens de gemeente

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 

A37

Beheren van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en het uitvoeren van alle daarbij horende handelingen

Art. 160 en 171 Gemeentewet

College / burgemeester

Afdelings- en teammanagers

 
 
 
 
 
 
 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Werkgeversbevoegdheden

WG1

Vaststellen van een indicatieve en definitieve indeling van een

nieuwe functie in een basis- c.q. specifiek profiel en functieraster

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

na advies HRM-adviseur

WG2

Vaststellen van (toekomstige) wijzigingen in basis- en specifieke

profielen met bijbehorende salarisschalen

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

Geen ondermandaat

WG3

Besluiten over de indeling in een basis- c.q. specifiek profiel en

functieraster

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

 

WG4

Herplaatsing medewerker in passende arbeid na 24 maanden ziekte

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

 

WG5

Verklaren van boventalligheid van een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

 

WG6

Alle rechtspositionele besluiten ten aanzien van afdelingsmanagers en de concerncontroller

met uitzondering van

het treffen van een disciplinaire maatregel, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens

onbekwaamheid of ongeschiktheid, of

ontslag wegens overige gronden

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

 

WG7

Alle rechtspositionele besluiten ten aanzien van teammanagers

met uitzondering van

het treffen van een disciplinaire maatregel, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens

onbekwaamheid of ongeschiktheid, of

ontslag wegens overige gronden

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings-manager

 

WG8

Alle rechtspositionele besluiten ten aanzien van medewerkers, niet zijnde gemeentesecretaris, afdelingsmanagers, concerncontroller of teammanager,

met uitzondering van

het treffen van een disciplinaire maatregel, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens

onbekwaamheid of ongeschiktheid, of

ontslag wegens overige gronden

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

teammanager

 

WG9

Vaststellen van een beoordeling

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

gemeente secretaris / Afdelings-manager / teammanager

 

WG10

Aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en

bepaalde tijd (tijdelijke arbeidsovereenkomst)

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG11

Toepassen van de hardheidsclausule bij ziekte

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG12

Het al dan niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst

(arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG13

Tijdelijke en structurele uitbreiding of vermindering van de

arbeidsduur van een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG14

Besluiten over stage-aangelegenheden

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG15

Toekennen van een jubileumuitkering aan een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG16

Toekennen van een afscheidsgratificatie aan een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG17

Verlenen van (buitengewoon) verlof inclusief verlof in het kader van

de WAZ aan een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG18

Toekennen van levensloopverlof aan een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG19

Korten van salaris bij ziekte conform de CAO gemeenten

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG20

Beëindigen arbeidsovereenkomst bij bereiken van de AOW

gerechtigde leeftijd en ontslag uit een arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG21

Toekennen van een overlijdensuitkering

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG22

Besluiten over het uitvoeren van nevenwerkzaamheden door een

medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG23

Besluiten over melding financiële belangen

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG24

Toekennen van een schadevergoeding aan een medewerker

waarbij schade is ontstaan buiten schuld of nalatigheid ten gevolge

van werkzaamheden voor de gemeente

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG25

Toekennen van een vergoeding van reis- en verblijfskosten voor het

uitvoeren van werkzaamheden voor de gemeente

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG26

Besluiten over het gebruik van een eigen motorrijtuig door een

medewerker voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de

gemeente

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG27

Toekennen van het volgen van een opleiding en/of een

loopbaanadvies van een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG28

Toekennen van een vergoeding woon-werkverkeer aan een

medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst

(arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd)

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG29

Toekennen van een vergoeding voor de kosten van een

beeldschermbril aan een medewerker

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG30

Toekennen van salaris, salaristoeslagen en vergoedingen zoals

genoemd in hoofdstuk 3 van de CAO gemeenten alsmede de

terugvordering daarvan

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG31

Uitvoering van de inconveniëntenregeling en het nemen van

besluiten inzake inconveniëntenvergoedingen

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG32

Besluiten over de uitvoering van de werktijdenregeling

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Afdelings- en teammanager

 

WG33

Opstellen en ondertekenen werkgeversverklaring voor medewerkers

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College

Medewerker salarisadmini-stratie

 

WG34

Ontslag op staande voet

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College

Gemeente secretaris

 

WG35

Het sluiten van een vaststellings-overeenkomst

CAO gemeenten, Personeels-handboek en BW

College / burgemeester

Gemeente secretaris

 

WG36

Treffen van uitvoerende maatregelen in het kader van de zorg voor veiligheid en welzijn van werknemers en gebruikers gemeentelijke gebouwen

 

College

Gemeente secretaris

 

WG37

Treffen van uitvoerende maatregelen bij calamiteiten, ongevallen en/of brand in/om gemeentehuis

 

College

Gemeente secretaris

 

Afdeling bedrijfsvoering

Nummer

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voor-waarden / toelichting

Team F, P&C

F1

Uitvoering bankzaken (o.a. openen, wijzigen, opheffen bankrekeningen, contracten telebankieren, machtigen personen voor binnenhalen dagafschriften, geld storten, pinnen).

Art. 160, lid 1 sub e en 171 Gemeentewet

College en burgemeester

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het Treasurystatuut Venray

F2

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

Art. 4:112, 4:113 Awb, 4:114 Awb

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F3

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling

Art. 4:94 Awb

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F4

Het vaststellen bij beschikking van de verschuldigde wettelijke rente

Art. 4:99 Awb

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F5

Besluiten tot aanspannen van rechtszaken over vorderingen

Art. 160 Gemeentewet

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F6

Het uitzetten van overtollige liquide middelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

College

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in achtneming van het Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

F7

Het aantrekken van kortlopende (korter dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

College

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

Met in acht-neming van het Treasury statuut Venray

F8

Het aantrekken van langlopende (langer dan 1 jaar) financieringsmiddelen

Treasury statuut 2014 Gemeente Venray

College

De op grond van het Treasury statuut geautoriseerde personen.

 

F9

Het doen van aangifte BTW, BCF en VPB

 

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F10

Verwerking betalingen en ontvangsten; betaalmiddelen

 

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F11

Bewaring van gemeentegelden, inning van ontvangsten en het doen van betalingen

 

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F12

Oninbaar verklaren en afboeken van vorderingen m.u.v. gemeentelijke belastingen, tot een bedrag van € 15.000,00

 

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

F13

Benoeming onbezoldigd ambtenaar belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen waaronder begrepen controle- en dwanginvorderings-werkzaamheden

Artikel 231lid 2 sub d Gemeentewet

College

Afdelings-manager Bedrijfsvoering en teammanager F, P&C

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team GEO

GEO1

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen)

Verordening naamgeving en nummering adressen gemeente Venray

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO2

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet Basis-registraties Adressen en Gebouwen

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO3

Het aanbieden van beperkingenbesluiten aan het Kadaster ter inschrijving daarvan in de openbare registers en aanlevering van de brondocumenten die voorheen waren ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister aan het Kadaster

Artikelen 15 en 17a Wet kenbaarheid publiekrechte-lijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

College / burgemeester

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO4

Het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT door het langs elektronische weg leveren aan het Kadaster van de gegevens.

Artikel 11 Wet BGT en artikelen 7, lid 2 en 3, en 8 Wet BGT, volgens de systeembe-schrijving zoals bedoeld in artikelen 15, lid 2, en artikel 20 Wet BGT.

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO5

Afstemmen met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Artikel 12 Wet BGT

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO6

het voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus als bedoeld in artikel 4 van de Wet BGT, bij het leveren van een geografisch gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet BGT.

Artikel 13 Wet BGT

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO7

het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus als bedoeld in artikel 4 Wet BGT worden gesteld.

Artikel 14 Wet BGT

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO8

het na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 25, lid 1 Wet BGT in onderzoek zetten van een geografisch object waarop de melding betrekking heeft, het betreffende authentiek gegeven onderzoeken en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en het na opneming van het authentiek gegeven onverwijld leveren hiervan en het bericht dat het geografisch object waarop het authentiek gegeven betrekking heeft niet langer in onderzoek is aan het Kadaster.

Artikel 27 en 28 Wet BGT

college

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO9

het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de krachtens de Wet BGT geldende verplichtingen en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZK.

Artikel 30 Wet BGT

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO10

aanleveren van een brondocument met betrekking tot de ondergrond van Nederland of het continentaal plat aan de minister

artikel 9, eerste en derde lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO11

opnieuw aanleveren van een brondocument aan de minister

artikel 12, tweede lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO12

gebruiken van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen

artikel 27, eerste lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO13

gebruiken van een andere gegeven dan een authentiek gegeven

artikel 27, tweede lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO14

vragen om verstrekking van een authentiek gegeven die in de registratie ondergrond is opgenomen

artikel 29 BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO15

onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de juistheid van een in de registratie ondergrond opgenomen authentiek gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie of het ontbreken van een dergelijk gegeven in de registratie ondergrond

artikel 30, eerste lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO16

onder opgave van redenen melden aan de minister van gerede twijfel over de schematische weergave van de ondergrond op een bepaalde plaats binnen en in de registratie ondergrond opgenomen authentiek model of over een authentiek gegeven over dat model

artikel 30, tweede lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO17

aan de minister doen van een verzoek om het authentiek model tussentijds te actualiseren

artikel 30, tweede lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO18

onderzoeken van het authentieke gegeven en het zo spoedig mogelijk verstrekken van de resultaten van het onderzoek aan de minister, zoals bedoeld in artikel 33, derde lid, van de Wet

artikel 33, tweede lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO18

het aan de minister ter inschrijving aanbieden van een krachtens artikel 9, eerste lid, aangewezen brondocument dat dateert van vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet BRO en de grondslag vormt voor een op dat tijdstip actueel gegeven over een verkenning, gebruiksrecht of constructie dat vóór dat tijdstip niet was opgenomen in de informatiesystemen, uiterlijk tot vijf jaar na genoemd tijdstip.

artikel 40, eerste lid BRO

College

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO19

Benoeming onbezoldigd ambtenaar aangewezen als belastingdeurwaarder

Artikel 231 lid 2 sub e Gemeentewet

College

Afdelings-manager Bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

GEO20

Het vorderen van toegang tot gebouwen, indien en voor zover noodzakelijk

wegens invordering van gemeentelijke belastingen / heffingen

art. 3 lid 2

Algemene wet op het binnentreden

Burgemeester

Afdelings-manager bedrijfs-voering en teammanager GEO

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Informatiebeheer

IB1

Besluiten dat papieren documenten behorend bij uiteindelijk te vernietigen processen vervangen mogen worden door digitale reproducties

7 Archiefwet 1995 en Beheerregeling informatie-beheer gemeente Venray 2020

College

Afdelings-manager Bedrijfs-voering en teammanager Informatie beheer

 

IB2

Het doorvoeren van wijzigingen in het Handboek Digitale Vervanging

artikelen 7 en 9, lid 1 Archiefwet 1995,

artikelen 2, 6, 8; Archiefbesluit 1995,

Beheerregeling informatie-beheer gemeente Venray 2020 en Handboek Digitale Vervanging 2020

College

Afdelings-manager Bedrijfs-voering en teammanager Informatie beheer

 

IB3

Vernietiging van analoge en digitale archiefbescheiden op basis van de geldende selectielijst en met specificatie van de bescheiden

artikel 5 Archiefwet 1995,

artikel 8 Archiefbesluit 1995, Beheerregeling informatie-beheer gemeente Venray 2020

College

Afdelings-manager Bedrijfs-voering en teammanager Informatie beheer

 

Afdeling Wonen, Werken, Leven

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Burgerzaken

Wet op de lijkbezorging

BZ1

Het nemen van besluiten in het kader van

de uitvoering van de Wet op de

Lijkbezorging en het Besluit op de

Lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Basisregistratie personen

BZ2

Het besluit inzake het inschrijven in de

basisadministratie van een kind op grond

van een geboorteakte

artikel 2.3 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ3

Het besluit inzake het inschrijven in de

basisadministratie van een persoon die niet

in een basisadministratie is ingeschreven

op grond van de aangifte van verblijf en

adres

artikel 2.4 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ4

Het besluit inzake het ambtshalve

zorgdragen voor de inschrijving in de

basisadministratie indien een persoon in

gebreke is met het doen van aangifte

artikel 2.4 lid 2 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ5

Het besluit inzake de inschrijving in de

basisadministratie van een persoon

ingeschreven in de basisadministratie van

een andere gemeente op aangifte van

adreswijziging

artikel 2.19 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ6

het besluit inzake het ambtshalve

zorgdragen voor de inschrijving indien een

persoon in gebreke is met het doen van

aangifte

artikel 2.19, lid 3 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ7

het besluit inzake het inschrijven in de

basisadministratie van een persoon die

wegens vertrek uit Nederland niet als

ingezetene is ingeschreven op aangifte van

verblijf en adres

artikel 2.19 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ8

het besluit inzake het op grond van artikel

2.4 in de basisadministratie inschrijven van

een persoon komende uit Aruba, Curaçao,

Sint Maarten of een van de openbare

lichamen

artikel 2.5, lid 1 en lid 2 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ9

Het nemen van besluiten over het opnemen

/weigeren van gegevens over de

burgerlijke staat aan de geschriften

artikelen 2.8 en 2.9 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ10

Het nemen van besluiten over het opnemen

/weigeren van gegevens in geschriften

artikel 2.10 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ11

Het nemen van besluiten over het

opnemen/weigeren van gegevens over een

kind

artikel 2.11 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ12

het nemen van besluiten in verband met

het ontlenen van gegevens over het

Nederlanderschap of over de behandeling

als Nederlander

artikel 2.14 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ13

het nemen van besluiten over het opnemen

van gegevens betreffende het niet bezitten

van een nationaliteit of het niet kunnen

vaststellen van een nationaliteit

artikel

2.17 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ14

het besluit tot het ontlenen van gegevens

aan een aangifte van verblijf en adres dan

wel het ambtshalve ontlenen van die

gegevens

artikel 2.19 lid 1 en 3 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ15

het besluit tot het ontlenen van gegevens

aan een aangifte van adreswijziging van

een ingezetene dan wel het ambtshalve

ontlenen van die gegevens

Artikel 2.20 lid 1 en 2 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ16

het besluit op een aangifte tot het

opnemen van een briefadres

Artikel 2.23 lid 1 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ17

het besluit op een schriftelijk verzoek van

een ingeschrevene tot opname van

gegevens over het gebruik van de

geslachtsnaam als bedoeld in artikel 9 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

artikel

2.25 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ18

Het besluit tot het al dan niet opnemen van

nieuwe algemene gegevens m.b.t. een

ingeschrevene die geen ingezetene meer is

Artikel 2.1 lid 2 en 3 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ19

het besluit tot het aanwijzen van

instellingen van maatschappelijke opvang

binnen de gemeente (bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel g, onder 7°, van de Wet

maatschappelijke ondersteuning) waar de

daarin een woonadres hebbende personen

in plaats van een woonadres een briefadres

kunnen kiezen

Artikel 2.40 lid 4 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ20

het besluit op verzoeken van een burger

hem mee te delen of van hem gegevens

worden verwerkt in de basisadministratie,

tot het verlenen van inzage in hem

betreffende gegevens in de

basisadministratie en tot het verstrekken

van een (gewaarmerkt) afschrift van de

hem betreffende persoonsgegevens die

worden verwerkt in de basisadministratie

Artikel 2.55 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ21

het besluit op een schriftelijk verzoek tot

opname van gegevens op de persoonslijst

van het gebruik van de geslachtsnaam

krachtens artikel 1:9

Burgerlijk Wetboek

Artikel 2.56 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ22

het beslissen op een schriftelijk verzoek tot

verwijdering van gegevens betreffende een

adoptie van de persoonslijst

Artikel 2.57 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ23

het beslissen op een verzoek van

betrokkene tot verbetering, aanvulling of

verwijdering van zijn gegevens in de

basisadministratie

Artikel 2.58 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ24

Het nemen van een besluit op grond van

artikel 2.60

Artikel 2.60 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ25

het besluit op een verzoek om gegevens te

verstrekken uit de basisadministratie

artikelen 3.3, 3.5, 3,6, 3.8,

3.9 en 3.12 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ26

het besluit op een schriftelijk verzoek van

een burger om geen gegevens over hem uit

de basisadministratie te verstrekken aan derden

Artikel 3.21 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ27

het besluit op een verzoek van een burger

hem mee te delen of over hem gegevens

aan een afnemer of derde gegevens zijn

verstrekt uit de basisadministratie

Artikel 3.22 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ28

het besluit op een verzoek van een burger

tot mededeling aan afnemers en derden

van de correctie van hem betreffende

gegevens in de basisadministratie

Artikel 3.23 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ29

het besluit op een verzoek tot de

verstrekking van gegevens uit de

basisadministratie voor historische,

statistische of wetenschappelijke

doeleinden

Artikel 3.13 Wet BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ30

het besluit tot het niet inschrijven van een

persoon ex artikel 2.26 of 2.27

Artikel 2.28 Besluit BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ31

het besluit tot het aanmerken van een

ingeschrevene die behoort tot een

categorie bedoeld in artikel 2.26, als een

ingeschrevene die wegens vertrek uit

Nederland niet als ingezetene is

ingeschreven

Artikel 2.29 Besluit BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ32

het besluit tot het niet verstrekken op

systematische wijze van gegevens uit de

basisadministratie aan een

buitengemeentelijke afnemer

Artikel 2.38 Besluit BRP

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Afgifte verklaringen

BZ33

het besluit tot het wel of niet afgeven van

een attestatie de vitae

 

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ34

het besluit tot het wel of niet waarmerken

van documenten (niet vastgelegd in een

formele regeling, dus geen sprake van een

bevoegd orgaan)

 

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ35

het besluit tot het wel of niet afgeven van

een verklaring van Nederlanderschap

 

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ36

het besluit tot het wel of niet afgeven van een verklaring ter legalisatie van een

handtekening

 

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Reisdocumenten

BZ37

het besluit tot het verstrekken, wijzigen en

uitreiken van reisdocumenten

artikelen 40,

lid 1, sub a, en lid 4, en 42 en 43 Paspoortwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ38

het besluit tot weigering of

vervallenverklaring van reisdocumenten

Artikelen 44 t/m 46 Paspoortwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ39

het besluit tot vervallenverklaring van

reisdocumenten van

handelingsonbekwamen

Artikelen 48, lid 2, 49 en 50 Paspoortwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ40

het besluit tot de inhouding en inlevering

van een reisdocument

artikelen 53, 54

leden 3 en 4, 55, sub a en 56 Paspoortwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ41

het besluit tot opschorting van de

beslissing op aanvraag reisdocument voor

vluchtelingen en vreemdelingen

artikel 24,

zesde lid Paspoort uitvoerings-regeling

Nederland

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ42

het besluit tot het aanbrengen van

wijzigingen in reisdocumenten

Artikel 54 Paspoort uitvoerings-regeling

Nederland

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Nederlanderschap

BZ43

Het nemen van beslissingen, uitgaande

brieven te ondertekenen en overige

handelingen te verrichten ten aanzien van

aangelegenheden die verband houden met

de aan de hem bij of krachtens de Rijkswet

op het Nederlanderschap verleende

bevoegdheden en opgedragen taken

Rijkswet op het Nederlander-schap

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ44

Het nemen van beslissingen, uitgaande

brieven te ondertekenen en overige

handelingen te verrichten ten aanzien van

aangelegenheden voortvloeiend uit artikel 8

van de Regeling verkrijging en verlies

Nederlanderschap

artikel 8

van de Regeling verkrijging en verlies

Nederlander-schap

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Verkiezingen

BZ45

Alle besluiten en handelingen in het kader van verkiezingen

Kieswet

Burgemeester/college

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Overig

BZ46

Het besluit tot het benoemen van

(buitengewone) ambtenaren van de

burgerlijke stand

Artikel 1:16 BW

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ47

het doen van aangifte ingeval de in artikel

1:19e BW genoemde personen nalaten

aangifte te doen

Artikel 1:19 e zesde lid BW

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

BZ48

Het besluit tot het benoemen van honoraire

buitengewone ambtenaren van de

burgerlijke stand voor één

huwelijksvoltrekking, cq.

partnerschapsregistratie

Artikel 2 Reglement op de Burgerlijke Stand

College

Afdelings-manager WWL en teammanager Burgerzaken

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Veiligheid

VTH1

Het houden van toezicht op de bodemkwaliteit

en het nemen

van besluiten in geval van bodemverontreiniging, c.q.

melding aan en advisering van de provincie indien

deze het bevoegde gezag is

Wet bodem-bescherming

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

APV en bijzondere wetten

VTH2

Het besluiten op aanvragen om ontheffing om op door B&W aangewezen wegen of weggedeelten als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden

art. 2:9 APV

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH3

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van het verbod van artikel 2:10 APV om voorwerpen op, aan of boven de weg te plaatsen dan wel de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie ervan, dan wel op aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 2:10a APV

Art. 2:10 APV

College en burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH4

Het verlenen van een vergunning tot exploitatie van een inrichting

art. 2:28 APV

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH5

Het besluiten tot opleggen van een aanlijngebod c.q. een aanlijn- en muilkorfgebod aan de eigenaar of houder van een door het college gevaarlijk of hinderlijk geachte hond

art. 2:59 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH6

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van het verbod om bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waarin

overdag mensen verblijven en binnen een afstand van 30 meter van de weg

art. 2:64 lid 5 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH7

Het waarmerken van een door een handelaar van gebruikte of ongeregelde goederen te houden register

2:67 APV

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH8

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben die voor de omwonende of voor de omgeving geluidshinder veroorzaken

4:6 lid 2 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH9

Het besluiten op aanvragen colllectevergunning

art. 5:13 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH10

Het besluiten op aanvragen standplaatsvergunning

art. 5:18 lid 1 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH11

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van het

stookverbod

art. 5:34a lid 6 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH12

Het besluiten op aanvragen om vergunning in het kader van de Alcoholwet

Alcoholwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH13

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van bepalingen van de Alcoholwet voor tijdelijke verstrekking van zwak alcoholhoudende drank

art.35

Alcoholwet

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH14

Het opvragen van inlichtingen uit algemene documentatieregisters ten behoeve van de behandeling van een aanvraag Alcoholwet- vergunning

art. 7 van het Besluit inlichtingen justitiële documenta-tie

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH15

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van bepalingen van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden

Winkeltijdenwet en Verordening Winkeltijden

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH16

Het besluiten op aanvragen om vergunningen in het kader van de uitvoering van de Wet op de Kansspelen

art. 3 en 30c Wet op de Kansspelen

College en Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Markten en evenementen

VTH17

Het besluiten op aanvragen om vergunningen en

ontheffingen terzake de bepalingen van de Marktverordening

Markt-verordening

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH18

Het besluiten op aanvragen om vergunning tot het

houden van een evenement

art. 2:25 APV

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH19

Afgifte van verklaring van geen bezwaar

Wegen-verkeerswet, art. 18 Regeling burgerlucht-havens

Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Vergunningen

VTH20

Het opstarten en afronden van procedures inzake aanvragen, ontheffingen en meldingen

de in de Wm

opgenomen wetten

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH21

Het nemen van besluiten op grond van de "Venrayse Instandhoudingsverordening Monumenten en cultuurhistorische waarden 2009", de Monumentenwet

en de Erfgoedverordening.

Instand-houdings verordening Monumenten en cultuur-historische waarden 2009, de monumentenwet en de erfgoed-verordening

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH22

Het nemen van besluiten en het verrichten van de bijbehorende uitvoeringshandelingen op basis van het Besluit milieu-effectrapportage 1994

Besluit milieu-effect rapportage 1994

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH23

Het besluiten op aanvragen om, alsmede het wijzigen en actualiseren van een omgevingsvergunning op grond van of in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), alsmede het buiten behandeling stellen van

aanvragen hiervoor, inclusief de tenaamstelling, zulks tot en met het besluit tot verlening van de vergunning of de weigering daarvan

Wabo

College / Raad

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH24

Het bij openbare kennisgeving aanwijzen van dagen of dagdelen waarop de voorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van de APV niet gelden

Art. 4:2 APV

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH25

Besluitvorming inzake en toepassing van procedures op grond van de Wet geluidhinder

Wgh

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH26

Het besluiten op aanvragen voor een individuele ontheffing van de geluidsnormen

artikel 4:3 en 4:5 APV en

artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteiten besluit milieubeheer

College / Raad

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Handhaving

VTH27

Het nemen van (handhavings-)besluiten

voor zover het college of de burgemeester het bevoegde gezag is, inclusief het nemen van besluiten inhoudende lastgevingen tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van dwangsommen, alsmede de effectuering daarvan middels het feitelijk toepassen van bestuursdwang, alsook de invordering van dwangsommen en de kosten welke in verband met de toepassing van

bestuursdwang zijn gemaakt, inclusief de uitvaardiging en uitvoering van dwangbevelen

Afdeling 5 Algemene wet bestuurs-recht, Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevings-recht, Wetruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, monumentenverordening, Monumentenwet en bouwverordening, de APV, de Flora- en Faunawet, de Alcoholwet, de Wet op de Kansspelen, de Wet milieubeheer, alsmede de in artikel 20.1 lid 3 van de Wet milieubeheer genoemde wetten

College en Burgemeester

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH28

Het nemen van besluiten tot het intrekken van vergunningen.

Afdeling 5 Algemene wet bestuurs-recht, Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevings-recht, Wetruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, monumentenverordening, Monumentenwet en bouwverordening, de APV, de Flora- en Faunawet, de Alcoholwet, de Wet op de Kansspelen, de Wet milieubeheer, alsmede de in artikel 20.1 lid 3 van de Wet milieubeheer genoemde wetten

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH29

Het besluiten tot aanschrijving van de eigenaar of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, alsmede de hiermee in verband staande toepassing van bestuursdwang of de

uitvaardiging van een last onder dwangsom

art. 12d, 13, 13a, 13b, 14, 14a en 15 van de Woningwet

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH30

Het besluiten op handhavingsverzoeken

Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwverordening, Wet ruimtelijke ordening,

bestemmingsplannen, Wet milieubeheer

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH31

Het nemen van besluiten in het kader van planschadeverzoeken

artikel 6.1 Wro

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Starterslening

VTH32

Het nemen van besluiten in het kader van startersleningen

Verordening Stimulerings-fonds Starters-lening

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Overig

 
 
 
 
 

VTH33

Het afgeven van adviezen aan andere overheidsorganen inzake omgevingsvergunningen

 

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

VTH34

Het besluiten op verzoeken om planschadevergoeding

artikel 6.1 Wro

College

Afdelings-manager WWL en teammanager VTH

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Maatschappelijke Ondersteuning

MON1

Besluiten op aanvragen om bijzondere bijstand

Beleidsregel Individuele Inkomenstoeslag

beleidsregel B070 (het Meedoenbudget)

Beleidsregel B095 (Collectieve Ziektekostenverzekering voor

Minima)

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON2

Het nemen van besluiten in het kader van de Participatiewet c.a.

Participatie-wet c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON3

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet inburgering c.a.

Wet inburgering c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON4

Het nemen van besluiten in het kader van de Bbz 2004 c.a.

Bbz 2004 c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON5

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAZ c.a.

IOAZ c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON6

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAW c.a.

IOAW c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON7

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening c.a.

Wgs c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON8

Het nemen van besluiten inzake een loonkostensubsidie

Participatie-wet

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager MON

 

MON9

Het opmaken van een verklaring in het kader van het verzoek om een schuldsaneringsregeling

Artikel 285 Faillisementswet

College

Afdelings-manager WWL en teammanager MON

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Schakelplein

SP1

Het nemen van besluiten in het kader van de

Wmo 2015 c.a.

Wmo2015 c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP2

Het nemen van besluiten in het kader van de

Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp

Jeugdwet c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP3

Het nemen van besluiten op het gebeid van leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

College

Afdelings-manager WWL

 

SP4

Het besluiten op aanvragen om

Gehandicapten parkeerkaarten

Regeling gehandicap-tenparkeer-kaart c.a.

College

en teammanager SP

 

SP5

Het in behandeling nemen van

meldingen

Art. 5:1 Wvggz

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP6

Het zorgdragen voor een

verkennend onderzoek naar de

noodzaak tot verplichte zorg.

Art. 5:2, lid 2

Wvggz

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP7

Het indienen van een aanvraag

voor een verzoekschrift

zorgmachtiging bij de Officier van

Justitie.

Art. 5:2, lid 3

Wvggz

Art. 5:2 lid 5

Wvggz

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP8

Het informeren van de melder,

voor zover familie of essentiële

naasten, over het al dan niet

indienen van een aanvraag voor

een verzoekschrift zorgmachtiging

bij de Officier van Justitie

Art. 5:2, lid 3

Wvggz

Art. 5:2, lid 4

Wvggz

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP9

Het informeren van de melder,

voor zover familie of essentiële

naasten, over de beslissing van

de Officier van Justitie of voldaan

is aan de criteria voor verplichte

zorg.

Art. 5:16, lid 2

Wvggz

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP10

Het nemen van besluiten in het kader van de Wet Kinderopvang c.a.

Wet Kinderop-vang c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager SP

 

SP11

Overleg voeren met de

geneesheer-directeur

artikel 8:18, lid 3, sub b van de Wet verplichte ggz

Burgemeester

Teammanager SP

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Werkplein

WP1

Het nemen van besluiten in het kader van de Participatiewet c.a.

Participatie wet c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager WP

 

WP2

Het nemen van besluiten in het kader van het Bbz 2004 c.a.

Bbz 2004 c.a.

College

Afdelings-manager WWL

en teammanager WP

 

WP3

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAZ c.a

IOAZ c.a

College

Afdelings-manager WWL en teammanager WP

 

WP4

Het nemen van besluiten in het kader van de IOAW c.a.

IOAW c.a.

College

Afdelings-manager WWL en teammanager WP

 

Afdeling Stad, Dorpen en Wijken

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Groen en Vastgoed

GV1

Het besluiten op aanvragen om ontheffing van het verbod aan

degene die daartoe niet bevoegd is zich te bevinden in of op bij de

gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen,

plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen

wegen of paden

Artikel 2:45 APV

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager G&V

 

GV2

Het in spoedeisende gevallen stopzetten van illegale activiteiten in

relatie tot het werkveld Openbare Ruimte

 

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager G&V

 

GV3

Besluiten tot het aanwijzen van personen of instanties die zijn

belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën

huishoudelijke afvalstoffen

artikel 2, tweede lid,

Afvalstoffen-verordening Venray

College

Afdelings-manager SDW en teammanager G&V

 

GV4

Het in het belang van de bescherming van het milieu verbinden van

voorschriften en beperkingen aan het inzamelen van huishoudelijke

afvalstoffen

artikel 2, derde lid, Afvalstoffen-verordening Venray

College

Afdelings-manager SDW en teammanager G&V

 

GV5

Het besluiten tot het aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel of -

voorziening de inzameling van een bepaalde categorie

huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een

perceel plaatsvindt

artikel 4, tweede lid, Afvalstoffen-verordening

Venray

College

Afdelings-manager SDW en teammanager G&V

 

GV6

Het zich als civiele partij voegen in een strafrechtelijke procedure ter verhaal van

aan gemeente-eigendommen toegebrachte schade

Artikel 51f Wetboek van Straf-vordering

College / burgemeester

Afdelings-manager SDW en teammanager G&V

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Civiel en Verkeer

CV1

Het nemen van besluiten en het doen van aanwijzingen op grond van de APV

APV Venray

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager C&V

 

CV2

Het besluiten op aanvragen om vergunning tot het tijdelijk in gebruik

nemen van gemeentegrond, met in achtneming van de door B&W

vastgestelde vergunningsvoorwaarden en/of waarborgsommen (niet

voor bouwmaterialen, containers en andere obstakels)

 

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager C&V

 

CV3

Het besluiten op aanvragen om vergunning tot het dempen van een

sloot (duikervergunning)

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV4

Het besluiten op een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van

de Telecommunicatieverordening Venray 2010

artikel 6, eerste lid,

Telecommunicatieverordening Venray 2010

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV5

Het vaststellen van het meldingsformulier als bedoeld in artikel 2,

vierde lid, Telecommunicatieverordening Venray 2010

artikel 2,

vierde lid, Telecom-municatie verordening Venray 2010

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV6

Het in spoedeisende gevallen stopzetten van illegale activiteiten in

relatie tot het werkveld Openbare Ruimte

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV7

Besluiten tot het nemen van al dan niet tijdelijke

verkeersmaatregelen, waaronder de verkeersbesluiten als bedoeld

in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994

Wegen-verkeerswet

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV8

Het nemen van besluiten ingevolge artikel 15 van de

Wegenverkeerswet 1994, dan wel ingevolge artikel 12 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

artikel 15 van de

Wegen-verkeerswet 1994, dan wel ingevolge artikel 12 van het

Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV9

Het besluiten op aanvragen om ontheffing ex artikel 149

Wegenverkeerswet 1994 jo. artikel 87 RVV 1990

artikel 149

Wegen-verkeerswet 1994 jo. artikel 87 RVV 1990

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV10

Beslissen op aanvragen voor ontheffingen voor wedstrijden op de

openbare weg

art. 10 jo. art. 148 Wegen-verkeerswet

1994

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV11

Het nemen van besluiten en regelen van zaken op basis van de Parkeerverordening Venray

Parkeer verordening Venray

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV12

Besluiten inzake ontheffingen t.b.v. exceptionele transporten

gedeeltelijk bij de RDW (exceptioneel transport en

landbouwvoertuigen)

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV13

Het nemen van besluiten inzake de uitvoering van taken ingevolge

de Wegen verkeerswet 1994 en de daarbij behorende

uitvoerings-voorschriften

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV14

Besluiten tot het verstrekken van ontheffingen voor het berijden van

de straten of gedeelten van straten in het voetgangersgebied van

het centrum Venray

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV15

Het opstarten en afronden van handhavingsprocedures in het kader

van de aansluitverplichting op de gemeentelijke riolering,

en het in verband daarmee

doen uitgaan van aanschrijvingen, inclusief het nemen van besluiten inhoudende

lastgevingen tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen

van dwangsommen, alsmede de effectuering daarvan middels het

feitelijk toepassen van bestuursdwang, waaronder begrepen de

invordering van dwangsommen en de kosten welke in verband met

toepassing van bestuursdwang en zijn gemaakt, inclusief de

uitvoering van dwangbevelen

artikel 2.7.4 en

artikel 5.3.4 van de Bouw-verordening en de artikelen 14 en 40

van de Woningwet

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV16

Het besluiten op aanvragen om vergunning o.g.v. de

Lozingsverordening riolering

Lozingsverordening riolering

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV17

Het besluiten op aanvragen om vergunning o.g.v. de Verordening

aansluitvoorwaarden riolering gemeente Venray 2000

Verordening

aansluitvoorwaarden riolering gemeente Venray 2000

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV18

Het besluiten op aanvragen om vergunning voor het lozen op een

gemeentesloot

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

CV19

Het nemen van besluiten o.g.v. het Lozingenbesluit

bodembescherming

Lozingen-besluit

Bodem-bescherming

College

Afdelings-manager SDW en teammanager C&V

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Ruimtelijke Ontwikkeling

RO1

Het vaststellen van de verkoopprijs met indexering, de mogelijke

winst en het af te dragen deel van deze winst aan de gemeente bij

doorverkoop van premiekoopwoningen, voor zover dit is vastgelegd in de grondverkoop-voorwaarden / premiebeschikking

 

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager RO

 

RO2

Het uitvoeren van handelingen ten behoeve van het

voorbereiden en opstellen van plannen op het gebied van

ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting en het

uitwerken van deze plannen, zulks met uitsluiting van het

besluiten op die plannen

Wro

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager RO

 

RO3

Het beslissen op principeverzoeken ikv ruimtelijke ordening

 

College

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO4

Het besluiten op verzoeken om planschadevergoeding

artikel 6.1 Wro

College

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO5

Het uitvoeren van handelingen ten behoeve van het voorbereiden en

opstellen van exploitatieplannen als bedoeld in artikel 6.12 Wro, zulks

met uitsluiting van de besluitvorming terzake

Wro

College

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO6

Het nemen van achtervangbesluiten ten behoeve van het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw ter borging van woningbouwleningen

 

College / burgemeester

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO7

Het vestigen van zakelijke rechten op onroerende zaken van de gemeente

Artikel 160 en 171 Gemeente-wet en het BW

College / burgemeester

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO8

In kwesties waarin verjaringsproblematiek aan de orde is, overdragen van

stukjes grond met een oppervlakte van maximaal 50 m2 aan derden, zonder

betaling van de voor grond vastgestelde verkoopprijs

Artikel 160 en 171 Gemeente-wet en het BW

College / burgemeester

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO9

Het plaatsen van een electronische handtekening in het kader

van de uitvoering van de Wro

Wro

College

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

RO10

Het procedureel afhandelen van het raadsbesluit

Wro

College

Afdelings-manager SDW en teammanager RO

 

Type mandaat

Bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Door

Aan

Bijzondere voorwaarden / toelichting

Team Maatschappelijke Ontwikkeling

MO1

Het nemen van besluiten inzake het

vorderingsrecht

art. 107 WPO

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager MO

 

MO2

Het nemen van besluiten inzake verhuur en

medegebruik van schoolgebouwen of -terreinen

art. 108 WPO

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager MO

 

MO3

Het nemen van besluiten in het kader van de

Verordening voorzieningen huisvesting

onderwijs

Verordening voorzienin-gen huisvesting onderwijs

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager MO

 

MO4

Het nemen van besluiten met betrekking tot

toezicht en handhaving op kwaliteits- en

veiligheidseisen in het kader van de Wet

kinderopvang

Wet Kinder- opvang

College

Afdelings-manager SDW

en teammanager MO

 

MO5

Het nemen van handhavingsbesluiten op basis van openbare orde en veiligheid

Diverse wetten en regels op het gebied van openbare orde en veiligheid

Burgemeester

Afdelings-manager SDW

en teammanager MO

 

MO6

Administratieve verwerking beschikking tot inbewaringstelling Wet verplichte ggz

Wvggz

Burgemeester

Jurist openbare orde en veiligheid en Senior beleids-medewerker openbare orde en veiligheid

 

MO7

Overleg voeren met de

geneesheer-directeur

artikel 8:18, lid 3, sub b van de Wet verplichte ggz

College

Burgemeester