Regeling vervallen per 01-01-2023

Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021

Geldend van 19-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is om subsidie te verstrekken aan gemeenten voor het uitvoeren

van een weerbaarheidsscan ter verhoging van de weerbaarheid tegen en bewustwording van

ondermijning bij bestuurders van gemeenten in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit;

Gelet op de Agenda Weerbaar Noord-Holland vastgesteld op 7 juli 2020;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bestuurlijke weerbaarheidsscan: Een onderzoek, verricht door een onafhankelijke persoon of instantie, dat zich richt op het bewustzijn van ondermijningsrisico’s bij bestuurders van gemeenten, hun weerbaarheid tegen mogelijke criminele beïnvloeding, hun integriteit en de steun die zij ervaren, met als doel inzicht te geven in de mate waarin bestuurders van gemeenten in staat zijn criminele ondermijningspogingen te neutraliseren.

Artikel 2

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland.

Artikel 4

Subsidie kan worden verstrekt voor het laten uitvoeren van een bestuurlijke weerbaarheidsscan van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een offerte van de externe partij die de activiteit zal uitvoeren;

 • c.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • d.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

 • e.

  een planning van de uitvoering van de activiteit.

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 17 december 2021 vanaf 9:00 uur tot en met 29 december 2022 voor 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling bedraagt € 100.000,-.

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9

Subsidie wordt geweigerd indien de uitvoering van de activiteit is gestart voor 1 januari 2021.

Artikel 10

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van de bestuurlijke weerbaarheidsscan.

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor:

  • a.

   de apparaatskosten van de aanvrager.

  • b.

   opvolging van de aanbevelingen die volgen uit de activiteit.

Artikel 11

 • 1. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.000,- voor een weerbaarheidsscan van de gemeenteraad.

 • 2. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.000,-. voor een weerbaarheidsscan van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 5.000,-. voor een weerbaarheidsscan van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 4. Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021.

Ondertekening

Haarlem, 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris