Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2022

De raad van de gemeente Heiloo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021;

gezien het advies van de commissie Bestuurlijke zaken van 11 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgelden Heiloo 2022

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'standplaatsgelden' worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de openbare gemeentegrond om daarop goederen te plaatsen, uit te stallen of te verkopen en voor het daarop plaatsen van tenten, kramen en soortgelijke inrichtingen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats heeft of reserveert.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is het aantal volle vierkante meters dat wordt ingenomen.

Artikel 4 Tarieven

  • 1. Het tarief voor de eerste tien ingenomen vierkante meters bedraagt € 4,70 per dag of gedeelte daarvan.

  • 2. Voor het meerdere aantal ingenomen vierkante meters bedraagt het tarief € 0,55 per volle vierkante meter per dag of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

  • 1. De voor een dag, kwartaal of jaar verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

  • 2. De overige verschuldigde standplaatsgelden worden geheven door middel van doorlopend genummerde bonnen, waarop het bedrag vermeld is.

Artikel 6 Termijnen van betaling

  • 1. Het standplaatsgeld moet worden betaald zodra een standplaats is toegewezen dan wel op het moment dat een genummerde bon wordt afgegeven.

  • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, moeten de standplaatsgelden, die anders dan door middel van een genummerde bon geheven worden, binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Verordening standplaatsgelden 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening standplaatsgelden Heiloo 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 1 november 2021.

Mevrouw G.A. Beeksma

griffier

Mevrouw M. ten Bruggencate

voorzitter