Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 21-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Best;

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022 (‘Legesverordening 2022’).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e

 • d.

  dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • f.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  De leges genoemd in de tarieventabel onder 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.20.2.2, 1.20.2.5, en 1.20.2.6 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen;

 • b.

  de leges genoemd in de tarieventabel onder 1.7.1.1 en 1.7.1.2 worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot een aantal van één exemplaar. Indien een politieke groepering in de gemeenteraad is vertegenwoordigd daarboven nog eens evenzoveel exemplaren als er namens die politieke groepering raadsleden zitting hebben in de gemeenteraad;

 • c.

  de leges worden niet geheven voor stukken of handelingen, welke ambtshalve worden afgegeven of voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  de leges worden niet geheven voor inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en instellingen;

 • e.

  de leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • f.

  de leges genoemd in de tarieventabel onder 1.10.1 worden niet geheven indien de hulp, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders wordt verleend bij nasporingen, welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doel of het algemeen belang.

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde provinciale/ rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.5.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

  • 6.

   onderdeel 2.3.20.4 (Verklaringen van geen bedenkingen Wnb);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De ‘Legesverordening 2020’ van 9 november 2020, nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van 08-11-2021

Maaike Mesdag-Blom

raadsgriffier

Hans Ubachs

Voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022 Gemeente Best BL21-15279

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwkamer op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

€ 375,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur

€ 530,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de raadzaal op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur

€ 475,00

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur

€ 640,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een (door het college van B & W aangewezen) externe locatie in Best ongeacht de dag of het tijdstip:

€ 375,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een zelfgekozen locatie, anders dan de externe locaties die het college van B & W heeft vastgesteld:

€ 75,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 24,85

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor elk daaraan besteed kwartier

€ 26,20

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een bij de rechtbank beëdigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

€ 75,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige voor elk daaraan besteed kwartier:

€ 35,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

€ 75,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort (alsmede een tweede paspoort):

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort alsmede een tweede paspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95*

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35*

1.2.7

voor een spoedlevering van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 51,60*

* wettelijk vastgesteld tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10*

* wettelijk vastgesteld tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.2.1

die aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,60

1.4.2.2

die via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 8,40

1.4.2.3

welke de aanvrager per post ontvangt, per verstrekking

€ 15,10

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50*

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,20

* wettelijk vastgesteld tarief

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*

1.5.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

 
 
 • -

  indien deze aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,60

 
 • -

  indien deze via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 8,40

1.5.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 
 
 • -

  indien deze aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,60

1.5.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

 
 
 • -

  indien deze aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,60

 
 • -

  indien deze via de gemeentelijke website worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 8,40

1.5.5

tot het waarmerken van een kopie document

 
 
 • -

  indien deze aan de balie worden aangevraagd en betaald, per verstrekking

€ 9,60

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 83,85

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 83,85

1.7.1.3.

een afschrift van de grondnota

€ 14,70

1.7.1.4

een afschrift van het jaarverslag

€ 100,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raadsverslagen inclusief de raadsstukken:

€ 100,00

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 31,20

1.7.3.2

een afschrift van de Bouwverordening

€ 100,75

1.7.3.3

een afschrift van een gemeentelijke belastingverordening

€ 12,15

1.7.3.4

een afschrift van een andere niet in dit hoofdstuk genoemde gemeentelijke verordening

€ 12,15

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.1.1

een digitaal bestand van de Grootschalige Basiskaart Best (GBK-Best)

 

1.8.1.1.1

van een bebouwd gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 68,20

1.8.1.1.2

van een infrastructureel gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 26,60

1.8.1.1.3

van een landelijk gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 6,65

1.8.1.2

een analoog bestand (tekening) van de Grootschalige Basiskaart Best (GBK-Best)

 

1.8.1.2.1

van een bebouwd gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 11,95

1.8.1.2.2

van een infrastructureel gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 4,95

1.8.1.2.3

van een landelijk gebied, per ha of gedeelte daarvan

€ 1,40

1.8.1.3

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1.1.1 t/m 1.8.1.1.3 worden de overeenkomstige 1.8.1.1.1 t/m 1.8.1.1.3 tarieven verhoogd met productiekosten, per bestand

€ 33,40

1.8.1.4

Onverminderd het bepaalde in 1.8.1.2.1 t/m 1.8.1.2.3 worden de overeenkomstige 1.8.1.2.1 t/m 1.8.1.2.3 tarieven verhoogd met productiekosten, per bestand

 

1.8.1.4.1

 • voor A4 formaat

€ 12,95

1.8.1.4.2

 • voor A3 formaat

€ 26,15

1.8.1.4.3

 • voor A2-formaat

€ 39,35

1.8.1.4.4

 • .

  voor A1-formaat

€ 52,65

1.8.1.4.5

 • 1.

  voor A0-formaat

€ 65,70

 
 
 
 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke belemmeringen (WKPB)

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.2.1

Een verklaring dat er op het perceel geen beperkingen rusten

 

1.8.2.2

Een samenvatting van de op het perceel rustende beperkingen (uittreksel uit WKPB-registratie)

€ 13,20

1.8.2.3.

Een gewaarmerkt afschrift van een brondocument (beperkingsdossier) uit het WKPB-register voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 13,20

1.8.2.4

Onverminderd het bepaalde in 1.8.2.3 worden de overeenkomstige 1.8.2.3 tarieven per gewaarmerkt afschrift verhoogd met productiekosten:

€ 26,60

1.8.2.4.1

 • voor A4 formaat

€ 13,20

1.8.2.4.2

 • voor A3 formaat

€ 26,60

1.8.2.4.3

 • voor A2-formaat

€ 39,70

1.8.2.4.4

 • voor A1-formaat

€ 52,95

1.8.2.4.5

 • voor A0-formaat

€ 66,35

 
 
 
 

Kadastrale Informatie

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.8.3.1

een kadastraal bericht object

€ 12,05

1.8.3.2.

een uittreksel kadastrale kaart per perceel

€ 12,05

1.8.3.3

kadastraal veldwerk per perceel

€ 24,65

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeachte het resultaat in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,20

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 45,00

1.11.2

Het in artikel 1.11.1 in rekening gebrachte tarief wordt gerestitueerd op het moment dat de aanvrager in een urgentiecategorie wordt ingedeeld

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 73,25

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 73,25

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

N.V.T.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

N.V.T.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 122,30

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50*

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 36,45

* Dit is het maximumtarief.

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Best 2014, waarbij de graaflengte <100 m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van >2 m²

€ 200,92

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Best 2014, waarbij de graaflengte ≥100 m¹ is

€ 401,85

1.17.3

Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

€ 1,93

1.17.4

Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen:

 
 
 • 1.

  Over de eerste 2.000 m¹, een bedrag van

€ 1,37

 
 • 2.

  Over de lengte >2.000 m¹ en <10.000 m¹, een bedrag van

€ 0,81

 
 • 3.

  Over de lengte > 10.000 m¹ of meer, een bedrag van

€ 0,70

1.17.5

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.17.1 tot en met 1.17.4 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraagt weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt: 50%.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 122,30

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 122,30

1.18.3

tot het verlenen van een ontheffing anders dan bedoeld in subonderdeel 1.18.1

€ 122,30

1.18.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 100,00

1.18.5

tot het verlengen van de onder 1.18.4 bedoelde gehandicaptenparkeerkaart

€ 50,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het in, op, boven of over de weg aanbrengen van voorwerpen, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, danwel voor het indienen van een melding op grond van een omgevingsplan

€ 122,30

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor het in de openlucht in werking hebben van een geluidsapparaat

€ 122,30

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van het maken van reclame als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening voor het plaatsen van reclameborden, danwel voor het indienen van een melding op grond van een omgevingsplan

€ 122,30

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening geldig voor ten hoogste één jaar, per standplaats

€ 122,20

1.19.1.5

een ontheffing als bedoeld in artikel 3, 4 en 5 van de Zondagswet

€ 29,15

1.19.1.6

tot het verkrijgen van een ontheffing ter zake van het houden van wedstrijden met voertuigen, als bedoeld in artikel 148 van de wegenverkeerswet

€ 122,30

1.19.1.7

tot het verkrijgen van een terrasvergunning

€ 122,30

1.19.1.8

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod in de openlucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben

€ 122,30

1.19.1.9

tot het verkrijgen van gegevens van verkeerstellingen, per telpunt

€ 61,10

1.19.1.10

tot het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijd als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 122,30

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,25

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 • a.

  per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,25

 
 • b.

  per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,35

 
 • c.

  per pagina gescand of per schermafdruk uit een geautomatiseerd bestand via de gemeentelijke computer

€ 0,65

 
 • d.

  per geanonimiseerde pagina gescand of per schermafdruk uit een geautomatiseerd bestand via de gemeentelijke computer

€ 1,25

1.19.2.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,15

 
 • -

  vermeerderd met een bedrag per pagina

€ 0,65

1.19.2.4

Gegevens uit een geautomatiseerd bestand via de gemeentelijke computer voor elk kwartier of gedeelte daarvan dat aan het verzamelen van deze gegevens moet worden besteed

€ 26,20

1.19.2.5

een afdruk van tekeningen, kaarten en dergelijke met een oppervlakte van A2 formaat of groter voor zover daarover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen

€ 3,65

1.19.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking al dan niet op grond van de Algemene Plaatselijke verordening, danwel voor het indienen van een melding op grond van een omgevingsplan

€ 122,30

1.19.2.7

De tarieven uit deze titel voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van de Algemene plaatselijke verordening worden bij het overschrijden van de wettelijke aanvraagtermijnen vermeerderd met een toeslag van 25% van de leges op grond van deze Titel

 

1.19.2.8

Als een aanvrager zijn aanvraag om een vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van de Algemene plaatselijke verordening intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen maar nog niet op is beslist door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, wordt 50% van de op grond van deze titel op te leggen legeskosten in rekening gebracht.

 

1.19.2.9

Indien wordt besloten om een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van de Algemene plaatselijke verordening niet in behandeling te nemen, wordt 25% van de op grond van deze titel op te leggen legeskosten in rekening gebracht.

 

1.19.2.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning om een vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van de Algemene plaatselijke verordening als gevolg van een, naar omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging bedraagt 25 % van de op grond van deze titel opgelegde legeskosten.

 
 
 
 

1.20

Verzend- en administratiekosten

 

1.20.1

Voor zover niet anders bepaald in deze Tarieventabel worden bij een aanvraag of verzoek (schriftelijk, email, mondeling, telefonisch, enzovoort) om toezending van stukken per post of per email, naast kosten van de leges een vergoeding voor verzend- en administratiekosten gerekend van

€ 5,45

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), inclusief de omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, inclusief de omzetbelasting, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief de omzetbelasting;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), inclusief de omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, inclusief de omzetbelasting, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief de omzetbelasting;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Principeverzoek/ beoordeling Welstand

2.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot welstandsbeoordeling van een schetsplan worden geen leges in rekening gebracht (deze zijn inbegrepen bij het tarief genoemd onder 2.3.1, respectievelijk 2.3.2).

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of aan een op basis van dit verzoek uitgewerkt bouwplan of beoogd gebruik van een bouwwerk medewerking zou kunnen worden verleend in afwijking van het bestemmingsplan wat betreft het planologisch aspect

€ 730,55

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 
 

2.3.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 150.000,00 bedragen 3,35% van de bouwkosten, met een minimum van € 146,00

 
 
 
 

2.3.1.2

indien de bouwkosten € 150.000,00 tot € 700.000,00 bedragen € 5.025,00 vermeerderd met 2,62% van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 150.000,00 te boven gaan

 
 
 

2.3.1.3

indien de bouwkosten € 700.000,00 bedragen of meer;

€ 19.435,00 vermeerderd met 2,11% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 700.000,00 te boven gaan.

 
 
 

2.3.1.4

Vervallen

 

2.3.1.5

Indien de omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit die verband houdt met een pand dat onderdeel uitmaakt van een beschermd stads- dorpsgezicht wordt het tarief als genoemd onder 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 berekend op basis van de bouwkosten zonder daarbij de werkzaamheden te betrekken die regulier, dat wil zeggen wanneer er geen sprake is van een beschermd stads- dorpsgezicht, vergunningvrij uitgevoerd mogen worden. Wanneer uitsluitend van regulier vergunningvrije werkzaamheden sprake is, worden er geen leges als vermeld in artikel 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 in rekening gebracht.

 
 
 

2.3.1.6

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning volgens het principe van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) wordt ingediend en verleend, dan worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.1 verminderd met 10% tot een maximum vermindering van € 1.500,00.

 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 60% van het tarief als genoemd onder 2.3.1

 
 
 
 

2.3.2.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 40% van het tarief als genoemd onder 2.3.1

 
 
 
 
 

Wijziging (aanvraag) omgevingsvergunning

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in afwijking van een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor reeds vergunning(en) is/zijn verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, resp. 2.3.2, met dien verstande dat zij niet minder dan € 141,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit in afwijking van een eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor nog geen vergunning(en) is/zijn verleend, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1, resp. 2.3.2, mits de aanvraag binnen 3 maanden na de oorspronkelijke aanvraag is ingediend, met dien verstande dat zij niet minder dan € 141,00 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de gevraagde vergunning is geweigerd en/of indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 
 
 
 
 

Verhogingen

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.10 Wro (projectbesluit) of artikel 3.40 Wro (buiten toepassing verklaring), wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 berekende bedrag verhoogd met:

 
 
 • a.

  een bedrag wegens openbare bekendmakingen in dag- en/of weekbladen

€ 122,90

 
 • b.

  een bedrag wegens extra tijdsbesteding

€ 2.980,10

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in 2.3.4 wordt, indien ten behoeve van de realisering van één individuele bouwactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro moet worden genomen, het overeenkomstig 2.3.4 berekende bedrag verhoogd met:

 
 
 • a.

  een bedrag wegens gemeentelijke kosten

€ 264,05

 
 • b.

  een bedrag wegens openbare bekendmakingen in dag en/of weekbladen

€ 326,20

2.3.4.2.1

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1 bedraagt het tarief inclusief één bedrijfsbezoek, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische Commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 800,00*

2.3.4.2.2

Indien meer dan één bezoek van de Agrarische Commissie nodig is, wordt het berekende bedrag van artikel 2.3.4.2.1 per bedrijfsbezoek verhoogd met

€ 65,00*

2.3.4.3.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor door het college van burgemeester en wethouders – naar omstandigheden beoordeeld – een advies door het Brabants Heem noodzakelijk wordt geacht, wordt overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 308,00*

2.3.4.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor door het college van burgemeester en wethouders een verzoek om vast­stelling van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden beoordeeld, wordt het over­eenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 2.567,30

2.3.4.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit dat inzake de inspraakverordening ter inzage dient te worden gelegd, dan dient het over­eenkomstig 2.3.1 berekende bedrag te worden verhoogd met

€ 122,90

 
 
 

2.3.4.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvan de werkzaamheden reeds zijn gestart dan wel zijn voltooid, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag respectievelijk overeenkomstig 2.3.2 berekende bedragen verhoogd met 100%.

 

2.3.4.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit cq. een verzoek om ontheffing ex artikel 3.6 Wro voor het realiseren van een mantelzorgwoning, advies moet worden aangevraagd door het college van burgemeester en wethouders aangewezen deskundige op het gebied van mantelzorg, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag, verhoogd met

€ 601,10

2.3.4.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, ten aanzien waarvan een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12 Wro (ontheffing exploitatieplan) wordt verleend, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 205,30

2.3.4.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, ten aanzien waarvan artikel 50 a derde lid van de Woningwet (doorbreken aanhouding o.g.v. het exploitatieplan) wordt toegepast, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 205,30

 
 
 
 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 120,70

2.3.5.1

In de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarbij deze aanvraag ook dient te worden beoordeeld op:

 • Hydrologische waarden;

 • Leefgebieden van dieren;

 • Archeologie;

 • Aantasting van de natuurwaarden exclusief het kappen van bomen;

wordt het overeenkomstig 2.3.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 362,50

2.3.5.2

Vervallen

 
 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.6

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 244,85

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met reguliere procedure):

 
 • a.

  voor categorieën gevallen overeenkomstig bijlage II van de BOR, artikel 4, onderdeel 1 t/m 8 en 10:

€ 244,85

 
 • b.

  voor categorieën gevallen overeenkomstig onderdeel 9 en 11 van voornoemd artikel, een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 
 
 

2.3.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met uitgebreide procedure) een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.):

 

2.3.6.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 606,45

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 241,60

2.3.6.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.216,20

2.3.6.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.216,20

2.3.6.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 241,60

2.3.6.9

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van een vrijstelling of ontheffing op grond van de Bouwverordening

€ 241,60

2.3.6.10

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.3.6.3 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.3.6.11

Vervallen

 

2.3.6.12

Vervallen

 
 
 
 
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.7

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 241,60

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met reguliere procedure):

 
 • a.

  voor categorieën gevallen overeenkomstig bijlage II van de BOR, artikel 4, onderdeel 1 t/m 8 en 10:

€ 241,60

 
 • b.

  voor categorieën gevallen overeenkomstig onderdeel 9 en 11 van voornoemd artikel, danwel artikel 9.1.2 van het omgevingsplan Hoge Akker, Speelheide, De Leeuwerik, een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking met uitgebreide procedure) een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.7.4

Vervallen

 

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 241,60

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.216,20

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.216,20

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 241,60

2.3.7.9

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.3.7.3 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.3.7.10

Vervallen

 

2.3.7.11

Vervallen

 
 
 
 
 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 326,20

2.3.8.1

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 • tot en met 500 m2: € 2,00 per m2 met een minimum van € 200,00;

 • van 501 m2 tot en met 2.000 m2: € 1.000,00 vermeerderd met € 0,50 per m2 voor elke m2 boven de 500 m2;

 • van 2.001 m2 tot en met 5.000 m2: € 1.750,00 vermeerderd met € 0,13 per m2 voor elke m2 boven de 2.000 m2;

 • van 5.001 m2 tot en met 50.000 m2: € 2.140,00 vermeerderd met € 0,05 per m2 voor elke m2 boven de 5.000 m2;

 • van meer dan 50.000 m2: € 4.390,00 vermeerderd met € 0,02 per m2 voor elke m2 boven de 50.000 m2.

 

2.3.8.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.8 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van het legesbedrag vermeld in de onderdelen 2.3.8. en 2.3.8.1

 

2.3.8.3.

Indien een aanvraag betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.8 bedraagt het tarief indien het betreft:

 • a.

  uitbreiding van het bouwwerk, met dien verstande dat de uitbreiding ten minste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat:

  het tarief vermeld in de onderdelen 2.3.8 en 2.3.8.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 • b.

  herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, met dien verstande dat deze herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat:

  50% van het legestarief vermeld in de onderdelen 2.3.8 en 2.3.8.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 

2.3.8.4

Een verklaring van overdracht van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.8 aan de nieuwe gebruiker

€ 70,55

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.235,75

 
 
 
 

Uitweg/inrit

 

2.3.10

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 363,60

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvan de kosten voor de gemeente in de grondprijs zijn/ worden zeker gesteld, wordt het tarief zoals genoemd onder 2.3.10 op het legesbedrag in mindering gebracht.

 
 
 
 
 

Kappen

 

2.3.11

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, danwel voor het indienen van een melding op grond van een omgevingsplan betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 122,90

 

Indien de onder 2.3.11 genoemde vergunningsaanvraag betreft het rooien van een houtopstand die is opgenomen op de Lijst Bijzondere bomen, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

gratis

 
 
 
 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 241,60

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 241,60

 
 
 
 

Natura 2000-activiteiten

 

2.3.13

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 309,00*

 
 
 
 
 
 
 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.14

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 309,00*

 
 
 
 

Andere activiteiten

 

2.3.15

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 363,60

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 363,60

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15.3

Voor het indienen van een melding voor de realisatie van een warmte-koude-opslag op grond van een omgevingsplan:

€ 122,90

2.3.15.4

Voor het indienen van een melding voor de realisatie van een miniwindturbine op grond van een omgevingsplan:

€ 122,90

 
 
 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 79,10

2.3.16.2

voor de verstrekking van informatie over de bodemkwaliteit respectievelijk gegevens ter bepaling van de geluidsbelasting bedraagt het tarief per half uur of gedeelte daarvan

€ 42,70

 
 
 
 

Archeologie

 

2.3.17

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

2.3.17.1

Een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

€ 132,55

2.3.17.2

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

€ 794,70

2.3.17.3

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 264,05

2.3.17.4

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

€ 264,05

2.3.17.5

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1:

 
 
 • a.

  voor archeologisch bureau- en/of booronderzoek

€ 809,70

 
 • b.

  voor proefsleuvenonderzoek en opgravingen

€ 1.080,30

 
 • c.

  voor evaluatierapporten

€ 556,15

 
 • d.

  voor tweede beoordeling ongeacht het soort onderzoek

€ 274,85

2.3.17.6

De beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1 (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

€ 396,75

2.3.17.7

Het opstellen van archeologische voorwaarden en voorschriften voor fysiek behoud bij diverse vergunningen per uur; het aantal uren blijkt uit een vooraf opgestelde begroting als bedoeld in de onderdelen 2.3.19 en 2.3.19.1

€ 108,20

2.3.17.8

Toezicht houden op archeologisch veldonderzoek per uur; het aantal uren blijkt uit een vooraf opgestelde begroting als bedoeld in de onderdelen 2.3.19 en 2.3.19.1

€ 108,20

 
 
 
 

Handelsreclame

 

2.3.18

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, danwel voor het indienen van een melding op grond van een omgevingsplan betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de provinciale reclameverordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 363,60

 
 
 
 

Advies

 

2.3.19

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.19.1

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.20

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 241,60

2.3.20.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.20.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.20.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.20.4

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.20.2 bedragen de kosten voor het behandelen van een aanvraag tot afgifte van een Verklaring van Geen Bedenkingen (Vvgb) in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb) door de provincie Noord-Brabant:

2.3.20.4.1

 • Indien het een advies met instemming betreft:

€ 3.575,00

2.3.20.4.2

 • Indien het een aanvraag Soortenbescherming door burgers betreft:

€ 2.151,00

2.3.20.4.3

 • Indien het een aanvraag Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht betreft

€ 6.273,00

2.3.20.4.4

 • Indien het een aanvraag Soortenbescherming overige betreft

€ 5.289,00

2.3.20.4.5

 • Indien het een aanvraag Soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht betreft

€ 6.534,00

2.3.20.4.6

 • Indien het een aanvraag Soortenbescherming overige betreft

€ 4.780,00

 
 
 
 
 • Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.21

 • Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

gratis

2.3.21.1

 • Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een rijksmonument, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub f van de Wabo, een gemeentelijk of provinciaal monument, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, sub b van de Wabo of op het slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub h van de Wabo of bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 314,40

 
 
 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.22

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 155,05

2.3.22.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.22 bedraagt het tarief, indien de daarin bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 127,20

 
 
 
 

Beoordeling Zorgvuldige Veehouderij

 

2.3.23

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

2.3.23.1

Een beoordeling Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij (BZV)

€ 1.269,70

2.3.23.2

Beoordeling landschappelijk inpassing

€ 104,75

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.22, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen 50% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges

 
 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.22, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen een termijn van twee jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt

 
 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.22 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de op grond van die onderdelen voor de desbetreffende activiteit verschuldigde leges.

Hiertoe wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren.

 
 

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Indien wordt besloten om een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning in het kader van de ontvankelijkheid niet in behandeling te nemen, wordt na het onherroepelijk worden van dat besluit teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend.

2.4.5

Dit hoofdstuk heeft uitsluitend betrekking op de geheven leges die het minimum legesbedrag te boven gaan

2.4.6

Geen teruggaaf wordt verleend voor de kosten van openbare bekendmakingen in dag- en/of weekbladen en verhogingen als bedoeld in de onderdelen artikel 2.3.4 en 2.3.4.1

2.4.7

Geen teruggaaf wordt verleend voor de leges voor advies of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.19 en 2.3.20

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is of intrekking plaatsvindt op initiatief van het bevoegd gezag:

€ 147,50

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 147,50

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a respectievelijk b, van de Wet ruimtelijke ordening het bedrag blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.7.3

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 2.7.1 resp. 2.7.2 wordt de aanvraag in behandeling genomen na de dag waarop de aanvrager met de begroting van de kosten heeft ingestemd.

 

2.7.4

Vervallen

 
 

Vaststellen hogere grenswaarde geluid

 

2.7.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een verzoek om vaststelling van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder moet worden beoordeeld:

€ 2.567,30

Hoofdstuk 8 Vervallen

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

2.9.1

een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.9.2.

Voor de toepassing van de onderdelen in dit hoofdstuk wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 341,15

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 233,10

3.1.3

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 117,55

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 226,70

3.1.5

een aanvraag van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting, indien het betreft:

 

3.1.5.1

een openbare inrichting waarvoor tevens een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 is verleend of aangevraagd

€ 53,35

3.1.5.2

een openbare inrichting waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 is verleend of aangevraagd en waarbij een BIBOB-toets is vereist

€ 341,15

3.1.5.3.

een openbare inrichting waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 is verleend of aangevraagd en waarbij geen BIBOB-toets is vereist

€ 115,85

3.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een bedrijf als bedoeld in artikel 2.40a van de Algemene plaatselijke verordening

€ 341,15

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement met verhoogd risico (categorie C)

 

3.2.1.1.a

indien het een eendaags evenement is:

€ 9.682,45

3.2.1.1.b

per dag dat het evenement langer duurt dan 1 dag wordt het onder a genoemde bedrag verhoogd met:

€ 1.095,00

3.2.1.2

een evenement met een gemiddeld risico (categorie B)

€ 1.072,80

3.2.1.3

een evenement met een laag risico (categorie A)

€ 119,65

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een evenement op grond van een omgevingsplan

€ 119,65

3.2.2

De tarieven in dit hoofdstuk voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning worden bij het overschrijden van de wettelijke aanvraagtermijnen vermeerderd met een toeslag van 25% van het legesbedrag op grond van deze Titel.

 

3.2.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

3.2.4

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 3.2.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een vergunning voor een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3:3 Algemene plaatselijke verordening

€ 1.216,20

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

N.V.T.

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.5.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in art. 1.45 eerste lid, Wet Kinderopvang en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 430,35

3.5.2

het in exploitatie nemen van een gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

€ 322,75

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 72,60

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2021

De griffier van Gemeente Best,