Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven zowel voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten bedoeld bij de punten 1,2,3 en 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een nota, bon of andere gedagtekende kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten bedoeld bij punt 1,2,3 en 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De op grond van artikel 6, geheven rechten moeten worden betaald:

 • a.

  ingeval van uitreiking van de kennisgeving:

  op het tijdstip van uitreiking (gemeentelijke milieustraat);

 • b.

  ingeval van toezending van de kennisgeving:

  binnen 14 dagen na de dagtekening.

Artikel 9 Kwijtschelding van belasting

De mogelijkheid van kwijtschelding wegens onvermogen, als bedoeld in artikel 255 van de Gemeentewet juncto artikel 26 van de Invorderingswet 1990, is niet van toepassing op de rechten genoemd in deze verordening en bijbehorende tarieventabel.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 2021" vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 12 november 2020 als mede de ‘Eerste wijziging van de Verordening reinigingsrechten 2021’, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsrechten 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2021.

De Raad voornoemd,

de griffier

O.E. de Vries

de voorzitter

drs. L.J. Gebben

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsrechten 2022

gemeente Tytsjerksteradiel

Reinigingsrechten 2022

A.

 • 1.

  Tarieven Groenafval

  Halen door eigen dienst van gemeente Tytsjerksteradiel:

  takken en snoeiafval per gehaalde hoeveelheid tot en met 2 m3 € 17,50;

  elke m3 (of deel daarvan) meer een verhoging met € 7,25.

  Zelf brengen van groenafval is gratis.

 • 2.

  Uitgifte minicontainers

  Particulier incidenteel gebruik afvalbakken/container.

  • -

   Voor het gebruik van extra biobak (groene bak/gft), 2- wekelijkse lediging en zomer route van 1 maart t/m 1 november (7), is het tarief voor die periode: € 31,65;

  • -

   In geval van particulier gebruik van extra sortibak (grijze/restafvalbak), 3- wekelijkse lediging is het tarief per jaar: € 150,00;

  • -

   In geval van particuliere huishoudens van 5 personen of groter met minimaal 1 kind in de luiers, onder voorwaarden, voor een extra sortiebak is het tarief per jaar: € 75,00.

 • Het gebruik/beschikbaar stellen van een extra sortibak in verband met aantoonbare medische urgentie is gratis.

 • 3.

  Tarieven Milieustraat

  Tarieven bij de toegangspoort milieustraat indien ongesorteerd:

  auto of kleiner vervoer € 5,00;

  auto met kar enkelasser € 12,00;

  auto met kar tandemasser € 35,00.

  Tarief voor het brengen van zakken met huishoudelijk afval per 60-liter zak of deel daarvan of grotere zakken of deel daarvan is € 0,00 (gratis);

  Zelf brengen en gesorteerd aanleveren van grof huishoudelijk afval en niet zijnde zakken met huishoudelijk afval is gratis.

B. Incidentele dienstverlening

Door of vanwege gemeente geleverde dienst:

ledigen van beer- en zinkputten, septictanks en het verwijderen van de daaruit komende stoffen per rit van de kolkenzuiger/tankwagen incl. vrij graven en incl. btw. € 274,55

excl. vrij graven en incl. btw. € 226,90

Behoort bij de raadsbesluiten van de gemeente Tytsjerksteradiel,

4 november 2021.

De Raadsgriffier,