Subsidieregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot subsidiëring van wijkverenigingen ten behoeve van verenigingsactiviteiten op het terrein van bevordering van bewonersparticipatie in het kader van wijkgericht werken;

Gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  de Transformatieagenda Wmo,

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);

besluit vast te stellen: de subsidieregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Bestuurlijke kosten: vergaderkosten, reiskosten bestuursleden, print / kopieerkosten, verzendkosten, andere administratieve kosten;

 • d.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e.

  Groslijst: lijst van wijkverenigingen die in aanmerking komen voor een structurele subsidie;

 • f.

  Meerkosten: uit de wet en uit de ASV volgt dat de aanvrager, waar het in redelijk van hem te verwachten is, zelf voor (in ieder geval een gedeelte van) de financiering en het organiseren van zijn gewenste activiteit moet zorgdragen. Alleen het (noodzakelijke) meerdere komt, indien voldaan wordt aan de overige vereisten, voor subsidie in aanmerking;

 • g.

  Subsidiabele kosten: alle noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren;

 • h.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

 • i.

  VOG1: verklaring omtrent het gedrag;

 • j.

  Wijkvereniging: vereniging met rechtspersoonlijkheid die activiteiten verricht in het kader van wijkgericht werken;

 • k.

  Wijk-/buurt-/dorps- en bewonersvereniging: samenwerkingsverband dat tot doel heeft het organiseren en stimuleren van (bewoners)activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten van de gemeente Noordwijk. De voorziening wordt beheerd en geëxploiteerd door een vereniging of stichting met bestuursleden uit het wijkgebied.

Artikel 2 Algemeen

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

 • 1. Deze subsidieregel ondersteunt activiteiten die tot doel hebben:

  • a.

   het stimuleren, versterken en verbreden van de onderlinge samenhang tussen inwoners in een wijk of buurt, zodat de inwoners, zo veel mogelijk op eigen kracht,

   • o

    volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving,

   • o

    zich kunnen ontplooien; en/of

  • b.

   maatschappelijke achterstand te voorkomen dan wel te bestrijden;

  • c.

   initiatieven te faciliteren;

  • d.

   het tijdig signaleren en zo veel mogelijk voorkomen van (dreigende) sociale uitsluiting.

 • 2. De doelstelling van deze subsidie is om wijkverenigingen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke vraag van de wijkbewoners.

Artikel 4 Reikwijdte

Per wijk wordt het subsidiebedrag vastgesteld aan de hand van een jaarlijks door het college vast te stellen groslijst.

Artikel 5 De aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt ingediend met het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Indien het voor de beoordeling van de aanvraag van belang is, kan het college verlangen aanvullende gegevens te overleggen.

Artikel 6 De aanvrager

 • 1. Basisvereisten

  • a.

   De aanvrager richt zijn aanbod van activiteiten primair op de inwoners uit het eigen wijkgebied;

  • b.

   De aanvrager streeft er naar

   • o

    dat de deelnemers aan de activiteiten een afspiegeling vormen van de bewoners van het wijkgebied;

   • o

    om de activiteiten ook te richten op de diverse in de wijk wonende groeperingen, en

   • o

    om met het activiteitenaanbod aan te sluiten bij de wensen en behoeften van bewoners uit het eigen wijkgebied.

 • 2. Uitvoeringsvereisten

  • a.

   Indien van toepassing draagt de aanvrager zorg voor alle benodigde vergunningen en houdt zich aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de (exploitatie van de) accommodatie.

Artikel 7 Subsidiecriteria

Subsidie kan worden verstrekt indien wordt voldaan aan minimaal 5 van de onderstaande criteria. De activiteiten

 • a.

  sluiten aan op de ontwikkelingsplannen voor de wijk,

 • b.

  staan op de wijkagenda,

 • c.

  sluiten aan bij de vraag van de inwoners,

 • d.

  dragen op wijkniveau naar kunnen bij2 aan de kwaliteiten, sterke kanten dan wel talenten van de inwoners,

 • e.

  dragen bij aan de bevordering van de maatschappelijke participatie3 van inwoner, vrijwilliger en/of bezoeker,

 • f.

  dragen bij aan het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk,

 • g.

  bevorderen de samenwerking tussen bewoners onderling en met organisaties.

Artikel 8 De verantwoording van de subsidie

 • 1. De subsidie per wijkvereniging valt onder artikel 19 van de ASV4.

 • 2. In afwijking van lid 1 kan het college, indien het dit nodig acht, aan de wijkvereniging (aanvullende) verantwoordingsverplichtingen opleggen.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 10 Verdeelregels subsidies wijkverenigingen

 • 1. Algemeen

  Per wijk wordt één wijkvereniging gesubsidieerd5.

 • 2. Basisbedrag

  Een wijkvereniging kan jaarlijks subsidie aanvragen voor bestuurlijke kosten.

 • 3. Aanvullende subsidie

  • a.

   De gemeente bepaalt jaarlijks voor 1 september welke activiteiten subsidiabel zijn door het vaststellen van een groslijst;

  • b.

   Een wijkvereniging geeft jaarlijks voor 1 oktober op welke activiteiten het volgende jaar zullen worden ondernomen;

  • c.

   De groslijst omvat, naast de op basis van de in het vorige lid benoemde activiteiten, het bedrag dat de gemeente als subsidie bijdraagt en de wijze van verantwoording;

  • d.

   Voor een activiteit die niet is opgenomen op de groslijst kan een apart subsidieverzoek worden ingediend. Voor dit verzoek zijn de regels van toepassing zoals opgenomen in de ASV.

 • 4. Het college stelt jaarlijks het maximum bedrag vast dat per wijkvereniging verleend kan worden.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten van een wijkvereniging staan open voor de bewoners van de hele wijk.

 • 2. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn waar het kan bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking.

 • 3. Verplichtingen die voortvloeien uit reeds vastgestelde (beleids)kaders moeten worden nageleefd.

 • 4. Diegene die ter uitvoering van deze regeling werkt met kwetsbaren6 dient te beschikken over een VOG.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Wijkverenigingen gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

Zie artikel 7 ASV

Noot
2

Bijvoorbeeld door middel van workshops, of ondersteunen bij het verbeteren van zelforganisatie.

Noot
3

Bijvoorbeeld door projecten of instructie door professionals.

Noot
4

Ambtshalve vaststelling van subsidies tot € 5.000.

Noot
5

De verdeling van Noordwijk ‘in wijken’ is een autonome gemeentelijke bevoegdheid.

Noot
6

Voor reguliere wijkverenigingsactiviteiten zoals het gezellig samenkomen, samen koffie drinken en samen uitvoeren van dagelijkse activiteiten is geen VOG nodig.