Subsidieregel Toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te geven voor de subsidiëring van (boven)lokale één- of meerdaagse toeristische evenementen;

Gelet op:

 • o

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • o

  de nota Toeristisch evenementenbeleid Noordwijk,

 • o

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021).

besluit vast te stellen: de Subsidieregel Toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b. APV: Algemene plaatselijke verordening;

 • c. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e. Evenement (aanvullend op artikel 2:24 APV): een openbare, voor iedereen toegankelijke vertoning of gebeurtenis van tijdelijke aard die doelbewust is georganiseerd met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter;

 • f. Subsidiejaar: jaar waarin de te subsidiëren activiteiten plaatsvinden;

 • g. Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

 • 1. Subsidie wordt alleen verstrekt om die noodzakelijke kosten te dekken die nodig zijn om de (gemeentelijke) beleidsdoelstelling(en) te realiseren1. Daaronder vallen activiteiten die tot doel hebben:

  • o

   de promotie van de gemeente Noordwijk ter versterking van de (bovenregionale) uitstraling;

  • o

   het stimuleren van activiteiten en evenementen met waarde op het gebied van onder andere economie en toerisme;

  • o

   het versterken van de lokale economie2.

 • 2. De activiteiten dienen bij te dragen aan het geformuleerde evenementenbeleid dan wel onderdelen daarvan van de gemeente Noordwijk.

Artikel 4 Aanvraagtermijn

De jaarlijkse aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober (peildatum) voorafgaande aan het subsidiejaar, bij de gemeente te zijn ingediend.

Artikel 5 De aanvraag

Elke subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

 • a.

  een gedegen en onderbouwde beschrijving van het evenement,

 • b.

  een plan van aanpak met daarin in ieder geval 3 van de in artikel 5 genoemde elementen,

 • c.

  een gespecificeerde begroting,

 • d.

  een beschrijving van de organisaties en bedrijven waarmee wordt samengewerkt.

Artikel 6 Afwegingskader

Voor alle evenementen en activiteiten zal inhoudelijk een afweging gemaakt worden op de volgende onderdelen:

 • o

  de mate waarin het evenement aansluit bij de uitstraling en naamsbekendheid van de gemeente;

 • o

  de mate waarin het aanbod een uniek, eigen karakter heeft:

  • het evenement is beeldbepalend, dat wil zeggen dat het evenement aantoonbaar anders is en markanter of karakteristieker dan andere evenementen in de gemeente,

   en/of

  • het evenement heeft aantoonbaar nieuwe3 of vernieuwende elementen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, presentatie, pr, locatie of programmering, en/of

  • het evenement sluit qua locatie en spreiding goed aan op het bestaande evenementenaanbod;

 • o

  4de mate waarin het evenement een economische waarde heeft voor de gemeente;

 • o

  de mate waarin een activiteit of evenement bijdraagt aan versterking van de infrastructuur van de gemeente en/of de regio;

 • o

  de mate waarin er sprake is van een structureel, jaarlijks terugkerend evenement;

 • o

  de mate waarin wordt samengewerkt met andere organisaties uit de gemeente en eventueel vormgegeven site-events;

 • o

  de mate waarin het evenement oog heeft voor verduurzaming en innovatie.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8 Verdeling subsidieplafond

 • 7.1 Structurele subsidie

  Subsidieontvanger dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor financiering van minimaal 25% van de subsidiabele kosten. De uiteindelijke subsidie is gemaximeerd door het jaarlijks vast te stellen subsidieplafond.

 • 7.2 Incidentele subsidie

  Subsidieontvanger dient in ieder geval zelf zorg te dragen voor financiering van minimaal 25% van de subsidiabele kosten. Het meerdere komt in aanmerking voor subsidie tot een maximum van:

  • o

   € 1.250 bij een 1-daags evenement,

  • o

   € 2.500 bij een 2-daags evenement,

  • o

   € 4.000 bij een 3-daags evenement,

  • o

   € 5.7505 vanaf 4 dagen.

 • 7.3 Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 7.4 Wanneer meerdere aanvragen, die volledig voldoen aan de voorwaarden, gelijktijdig binnenkomen en het subsidieplafond is niet toereikend, dan wordt de gevraagde bijdrage (naar rato) verlaagd of geweigerd.

Artikel 9 Bijzondere verplichtingen

De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn waar mogelijk bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • a. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021.

 • b. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de beleidsregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

Zie 8.4 VNG Handreiking basisbeginselen subsidierecht: de activiteiten die het meest bijdragen an het beleidsdoel waarvoor de subsidie dient krijgen voorrang

Noot
2

Bijvoorbeeld door het realiseren van meer bestedingen en overnachtingen, speciale aanbiedingen of arrangementen, extra openingstijden etc.

Noot
3

Dus de jaarlijkse Sinterklaas- en Carnaval viering komen niet voor subsidie in aanmerking, evenals feestjes en partijen etc.

Noot
4

Veel bezoekers waaronder dag- en verblijfsrecreanten, deelnemers, belangstelling scholieren.

Noot
5

Let op: dit is een subsidieplafond. Dus bij 4 of meer dagen bedraagt de totale subsidie € 5.750.