Subsidieregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Overwegende dat het wenselijk is dat

 • o

  de inwoners van Noordwijk voldoen aan de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’,

 • o

  de inwoners van Noordwijk een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen,

 • o

  sport en bewegen voor de inwoners van Noordwijk veilig, toegankelijk en bereikbaar blijft,

 • o

  de hoogwaardige Noordwijkse binnen- en buitensportaccommodaties waar mogelijk meervoudig worden gebruikt,

 • o

  topsport onze economie, toerisme en onze identiteit als energieke kustplaats stimuleert,

 • o

  de Noordwijkse aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig zijn.

Gelet op de/het geldende:

 • o

  Lokaal sportakkoord,

 • o

  Sportbeleid,

 • o

  Omgevingsvisie,

 • o

  Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2020,

 • o

  Transformatieagenda Wmo,

 • o

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);

Besluit vast te stellen: de Subsidieregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. Beperking: een (langdurige) psychische stoornis in verstandelijke, zintuiglijke (auditief en visueel) en motorische functies;

 • d. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • e. Kwetsbaren: inwoners met een (verhoogde kans op) beweegachterstand zoals mensen met een beperking en kwetsbare ouderen;

 • f. Meerkosten: uit de wet en uit de ASV volgt dat de aanvrager, waar het in redelijk van hem te verwachten is, zelf voor (in ieder geval een gedeelte van) de financiering en het organiseren van zijn gewenste activiteit moet zorgdragen. Alleen het meerdere komt, indien voldaan wordt aan de overige vereisten, voor subsidie in aanmerking;

 • g. Organisatie: een vereniging of stichting die zich als hoofddoel stelt om voor iedereen toegankelijke sport- en beweegactiviteiten aan te bieden;

 • h. Subsidiabele kosten: alle noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren1;

 • i. Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

 • j. Sportvereniging: een sportvereniging die als voornaamste activiteit, al dan niet in competitieverband, aan haar leden gelegenheid biedt het hele jaar door sport te beoefenen;

 • k. VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Deze subsidieregel is van toepassing op activiteiten en op (structurele) prestaties die sportverenigingen en organisaties uit de gemeente Noordwijk op het gebied van sport en bewegen bieden ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

 • 2. De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan het tekort op de begroting.

 • 2. Een organisatie kan in aanmerking komen voor een structurele subsidie indien deze:

  • a.

   zonder winstoogmerk een bijdrage levert aan het geldende sportbeleid,

  • b.

   lid is van een bij het NOC*NSF aangesloten sportbond,

  • c.

   ingeschreven staat in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel,

  • d.

   aantoonbaar voorziet in een sportbehoefte die bestaat onder de inwoners van de gemeente Noordwijk, en

  • e.

   inzicht geeft in de relatie tussen de geheven contributie en de gevraagde subsidie, met inachtneming van de aard van de desbetreffende sport.

 • 3. Een organisatie kan in aanmerking komen voor een incidentele subsidie indien deze:

  • a.

   een aanbod biedt dat is afgestemd op geldende sportbeleid en/of op de doelstellingen van andere gemeentelijke beleidsvelden2;

  • b.

   sportactiviteiten organiseert waar bij voorkeur sprake is van samenwerking tussen sportverenigingen onderling en/of met andere welzijnsinstellingen.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Alle inwoners van de gemeente Noordwijk vormen de doelgroep.

 • 2. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de volgende groepen:

  • o

   mensen met een beperking, lichamelijk of verstandelijk;

  • o

   mensen met een chronische ziekte;

  • o

   (kwetsbare) ouderen;

  • o

   mensen (van alle leeftijden) met een zwakke fysieke en/of mentale gezondheid;

  • o

   mensen die niet of nauwelijks meedoen in/aan de samenleving.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de in de ASV benoemde weigeringsgronden komen niet voor subsidie in aanmerking de kosten voor:

  • a.

   sponsoravonden van de aanvrager,

  • b.

   eten en drinken,

  • c.

   activiteiten die reeds op een andere wijze binnen de ASV worden gesubsidieerd, en

  • d.

   activiteiten met een commercieel doeleinde.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in de ASV wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de organisatie wegens discriminatie of onsportief gedrag door de overkoepelende sportbond uit de competitie genomen is.

Artikel 6 Aanvullende eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   de periode waarvoor de aanvraag wordt ingediend wordt aangegeven;

  • b.

   de aanvraag is voorzien van:

   • o

    een activiteitenplan,

   • o

    een sluitende begroting, en

   • o

    een balans (alleen bij structurele aanvragen).

 • 2. Het activiteitenplan bevat tenminste een beschrijving van:

  • o

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd,

  • o

   de doelen/resultaten die met de activiteiten worden beoogd, en

  • o

   de doelgroep;

 • 3. Voor incidentele aanvragen geldt aanvullend:

  • o

   de vraag/behoefte van de doelgroep en waarom de activiteiten hierop aansluiten,

  • o

   hoe de gesubsidieerde activiteiten ook na afloop van de subsidieperiode doorwerken in het (bewegings)gedrag van de deelnemers.

  • o

   de samenhang met bestaand sport- en beweegaanbod en waarom de activiteiten hierop van toegevoegde waarde zijn, en

  • o

   de samenwerking met andere partijen.

Artikel 7 De aanvraagtermijn

 • 1. Wanneer een volledige aanvraag niet binnen de in de ASV gestelde aanvraagtermijn is ingediend, kan het college besluiten deze niet in behandeling te nemen.

 • 2. Wanneer een aanvraag wel binnen de in de ASV gestelde aanvraagtermijn is ingediend maar niet volledig is, wordt aan de aanvrager een hersteltermijn3 geboden. Indien aan het einde van de hersteltermijn de aanvraag nog niet volledig is kan het college besluiten om de aanvraag niet in behandeling te nemen. Als de aanvraag pas volledig is na het verlopen van de hersteltermijn wordt deze beschouwd te laat te zijn ingediend;

 • 3. Indien het college besluit om de te laat ingediende aanvraag toch, dan wel alsnog, in behandeling te nemen, kan het tevens besluiten om een korting op de te verstrekken subsidie toe te passen. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende kortingspercentages:

  • i.

   De eerste keer 10% van de oorspronkelijke subsidie,

  • ii.

   Bij eerste herhaling 25% van de oorspronkelijke subsidie, bij iedere verdere herhaling telkens te vermeerderen met 25%.

 • 4. Een toegepaste korting op de subsidie ontslaat de subsidie aanvrager niet (op onderdelen) van de subsidieverplichtingen die hij bij de volledige subsidie had moeten realiseren.

Artikel 8 Berekeningscriteria voor de subsidie

 • 1. Structurele subsidie

  • a.

   Het subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend op basis van de gegevens zoals opgenomen in de meest recente4 en goedgekeurde jaarrekening en begroting van de organisatie.

  • b.

   Voor het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse subsidie wordt uitgegaan van:

   • -

    een langjarig evenwicht tussen inkomsten en uitgaven,

   • -

    een begroting, jaarrekening, ledenaantal en de daaraan te koppelen/gekoppelde contributie of andere bijdrage, die over de betreffende subsidiejaren heen, vanaf de aanvang van de subsidieperiode gelijke tred houdt.

 • 2. Incidentele subsidie

  Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele kosten5 zoals deze blijken uit de door de subsidieaanvrager in te dienen/ingediende activiteitenbegroting.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 10 Verdeling subsidieplafond

 • 10.1 Structurele subsidie:

  Als eerste komen die aanvragen van rechtspersonen in aanmerking die het best structurele invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen6.

 • 10.2 Incidentele subsidie (overige aanvragen):

 • 10.2.1 De aanvragen worden behandeld op basis van:

  • a.

   volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, en, bij gelijke ontvangst

  • b.

   honorering van die aanvraag die het best invulling geeft aan het gewenste beleidsdoel.

 • 10.2.2 Wanneer meerdere aanvragen, die volledig voldoen aan de voorwaarden, gelijktijdig binnenkomen en het subsidieplafond is niet toereikend, wordt de gevraagde bijdrage (naar rato) verlaagd of geweigerd.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn, waar het kan bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking.

 • 2. Diegene die ter uitvoering van deze regeling werkt met kwetsbaren dient te beschikken over een VOG.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregel Sport en Bewegen gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

Daar valt ook onder: het instandhouden, beheren en exploiteren van de organisatie.

Noot
2

Zoals jeugd-, senioren-, volksgezondheids-, evenementen-, vrijwilligers-, onderwijs- en het WMO beleid

Noot
3

10 werkdagen

Noot
4

… aan het subsidiejaar voorafgaande…

Noot
5

Zie artikel 1 sub g en artikel 6 van deze beleidsregel.

Noot
6

Zie 8.4 VNG Handreiking basisbeginselen subsidierecht: de activiteiten die het meest bijdragenaan het beleidsdoel waarvoor de subsidie dient krijgen voorrang.