Subsidieregel Sociaal cultureel welzijnswerk gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Sociaal cultureel welzijnswerk gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is om activiteiten te ondersteunen die

 • -

  bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente; en/of

 • -

  de maatschappelijke participatie bevorderen;

 • -

  zijn gericht op kwetsbare personen en op hun

  • o

   zelfredzaamheid,

  • o

   maatschappelijke ondersteuning,

  • o

   opvang,

  • o

   en/of ontspanning.

Het sociaal cultureel welzijnswerk omvat de volgende terreinen:

 • i.

  Opbouwwerk/sociaal verbindend werk;

 • ii.

  Informeren, adviseren en ondersteunen van kwetsbare burgers;

 • iii.

  Ondersteunen van vrijwilligers(werk) en mantelzorgers;

 • iv.

  Kinder-, jeugd-, jongeren- en ouderenwerk;

 • v.

  Sociaal cultureel werk;

 • vi.

  Sociale activering.

gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  de Transformatieagenda Wmo,

 • -

  de Nota jeugd en het uitvoeringsplan jeugd,

 • -

  artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);

besluit vast te stellen: de subsidieregel Sociaal cultureel welzijnswerk gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • d.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 Algemeen

De Algemene Subsidieverordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

 • 1. Deze subsidieregel ondersteunt activiteiten:

  • a.

   die streven naar versterking en verbreding van de mogelijkheden voor burgers om, zo veel mogelijk op eigen kracht, volwaardig deel te nemen aan de samenleving, zich te ontplooien en zo maatschappelijke achterstand te voorkomen dan wel te bestrijden,

  • b.

   die bijdragen aan (tijdige) signalering ter voorkoming van (dreigende) sociale uitsluiting, en/of

  • c.

   die bijdragen aan het vermijden dan wel verminderen van zwaardere zorg.

 • 2. De activiteiten dienen bij te dragen aan het geformuleerde welzijnsbeleid1 en onderdelen daarvan van de gemeente Noordwijk.

Artikel 4 Reikwijdte

 • 1. Deze subsidieregel heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten georganiseerd door:

  • a.

   in Noordwijk werkzame vrijwilligersorganisaties, zijnde een rechtspersoon zoals bedoeld in de ASV 2020;

  • b.

   professionele2 welzijnsinstellingen, zoals bedoeld in de ASV 2020;

  • c.

   belangenorganisaties3 /werkgroepen die gemeentebreed, per wijk of per buurt actief zijn en die een duidelijk maatschappelijk doel hebben.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de in de ASV benoemde weigeringsgronden komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  sponsoravonden van de aanvrager;

 • b.

  een feest/viering met betrekking tot een jubileum van de aanvrager (dan wel een andere vergelijkbare aard);

 • c.

  een feest/viering van aanvrager zelf (dan wel een andere vergelijkbare aard);

 • d.

  activiteiten die reeds op een andere wijze binnen de ASV worden gesubsidieerd;

 • e.

  activiteiten met een puur4 commercieel doeleinde.

Artikel 6 De aanvraagtermijn

 • 1. Wanneer een aanvraag niet binnen de in de ASV gestelde aanvraagtermijn is ingediend, kan het college besluiten deze buiten behandeling te laten. Dit geldt tevens ten aanzien van aanvragen die weliswaar tijdig maar niet volledig zijn ingediend. Het college geeft de aanvrager een termijn5 waarbinnen men het verzuim kan herstellen.

 • 2. Indien binnen de gestelde termijn verwijtbaar niet wordt voldaan aan het herstel hiervan, kan het college eveneens besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen dan wel kan het college besluiten om (na herstel) een korting op de subsidie toe te passen. De hoogte van de korting wordt door het college bepaald. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende kortingspercentages:

  • i.

   De eerste keer 10% van de oorspronkelijke subsidie,

  • ii.

   Bij eerste recidive 25% van de oorspronkelijke subsidie, bij iedere verdere recidive telkenmale te vermeerderen met 25%.

 • 3. Een toegepaste korting op de subsidie ontslaat de subsidie ontvanger niet (op onderdelen) van de subsidieverplichtingen die hij bij de volledige subsidie had moeten realiseren.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de mate waarin het door hem in te dienen plan voldoet aan de in de ASV en de in artikel 3 en 10 van deze subsidieregel opgenomen doelen.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 9 Verdeling subsidieplafond

 • a. Structurele subsidie:

  Als eerste komen die aanvragen van rechtspersonen in aanmerking die het best structurele invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen6.

 • b. Incidentele subsidie (overige aanvragen):

  De aanvragen worden behandeld op basis van:

  • -

   volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, en

  • -

   honorering van die aanvraag die het best invulling geeft aan het gewenste beleidsdoel.

Artikel 10 Subsidiecriteria

In aanvulling op de in de ASV benoemde criteria kunnen de volgende voorwaarden worden opgelegd of overeengekomen:

 • a.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten voor de wijze waarop de subsidieaanvrager gedurende het subsidiejaar met de gemeente en haar partners een bijdrage wil gaan leveren op het gebied van het van toepassing zijnde beleidskader;

 • b.

  De subsidieaanvraag dient per onderdeel een onderbouwd activiteitenaanbod te bevatten waarbij de verschillende activiteiten zijn beschreven en de samenhang hiertussen;

 • c.

  Het gewenste resultaat dient SMART-beschreven te worden;

 • d.

  De subsidieaanvrager moet binnen de subsidieaanvraag aantonen dat de organisatie de benodigde organisatorische kwaliteit en stabiliteit bezit om de verschillende in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten te kunnen uitvoeren;

 • e.

  De subsidieaanvraag dient een concreet voorstel te bevatten over de wijze waarop de activiteiten worden vormgegeven in samenhang met het overige welzijnswerk, de (in)formele zorg en hulpverlening;

 • f.

  Personen die namens de subsidieaanvrager activiteiten uitvoeren (met uitsluiting van vrijwilligers) of daaraan leiding geven dienen voldoende gekwalificeerd te zijn, conform de van toepassing zijnde CAO, om hun functie verantwoord te kunnen uitoefenen;

 • g.

  Binnen de in te dienen begroting dient de subsidieaanvrager duidelijk te maken op welke wijze de loon- en prijskosten zijn opgebouwd;

 • h.

  De subsidieaanvraag dient een onderbouwde beschrijving te bevatten van de wijze waarop de subsidieaanvrager de in de subsidieaanvraag genoemde activiteiten zal gaan sturen, monitoren en verantwoorden.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn waar het kan bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking;

 • 2. Verplichtingen die voortvloeien uit reeds vastgestelde (beleids)kaders moeten worden nageleefd;

 • 3. Diegene die ter uitvoering van deze regeling werkt met kwetsbaren7 dient te beschikken over een VOG.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Sociaal Cultureel Welzijnswerk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Sociaal Cultureel Welzijnswerk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Sociaal cultureel welzijnswerk gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

sport en bewegen, jeugd, ouderen, WMO, gezondheid, kunst en cultuur, meedoen aan de samenleving.

Noot
2

met betaalde beroepskrachten

Noot
3

… ook wijkverenigingen

Noot
4

Afweging: komt een deel van de opbrengt ten goede van het subsidiedoel ?

Noot
5

Uitgangpunt redelijke hersteltermijn is 10 werkdagen

Noot
6

Zie 8.4 VNG Handreiking basisbeginselen subsidierecht: de activiteiten die het meest bijdragen aan het beleidsdoel waarvoor de subsidie dient krijgen voorrang.

Noot
7

Ouderen, mensen met een beperking, jonge kinderen.