Subsidieregel Jubilea gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Jubilea gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

Overwegende,

dat het wenselijk is om organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten ten behoeve van hun1 jubileum.

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021),

besluit vast te stellen: de subsidieregel Jubilea gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht,

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

 • d.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De Algemene Subsidieverordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze beleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Het is belangrijk dat organisaties die langjarig activiteiten organiseren die bijdragen aan een sociaal culturele, culturele, educatieve en sportieve beleving worden gewaardeerd. Het verlenen van een jubileumsubsidie geeft inhoud aan deze waardering en heeft een stimulerend effect.

Artikel 4 Doelgroep en criteria

 • a. Deze subsidieregel is gericht op stichtingen en verenigingen die statutair in Noordwijk gevestigd zijn en die:

  • o

   met hun activiteiten2 inzetten op het (verbeteren van het) welzijn van de inwoners van de gemeente Noordwijk en hun betrokkenheid bij de Noordwijkse samenleving, en

  • o

   handelen conform de landelijke en lokale wetgeving en de in het maatschappelijk verkeer geldende normen en waarden;

 • b. De subsidie kan enkel verstrekt worden ten behoeve van de volgende instellingen:

  • o

   organisaties op gebied van de amateurkunst,

  • o

   vrijwilligersorganisaties,

  • o

   kunst- en cultuurorganisaties,

  • o

   organisaties op het gebied van de amateursport en recreatie;

 • c. Uitgesloten van de subsidieregel zijn:

  • o

   kerkelijke organisaties, politieke partijen en onderwijsinstellingen, en organisaties die naar het oordeel van het college een professionele organisatie zijn.

Artikel 5 De aanvraag

 • a. De vereniging of stichting die een subsidieaanvraag indient maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • a. Voor een 310-jarig jubileum is een bedrag van € 250 beschikbaar;

 • b. Voor een 25-jarig jubileum is een bedrag van € 250 beschikbaar;

 • c. Voor een 50-jarig jubileum is een bedrag van € 500 beschikbaar;

 • d. Voor een 75-jarig jubileum is een bedrag van € 750 beschikbaar;

 • e. Voor een 100-jarig jubileum is een bedrag van € 1.000 beschikbaar;

 • f. Voor iedere periode van 25 jaar boven 100 jaar geldt alleen een opslag4 van € 250.

De subsidie wordt niet met terugwerkende kracht en alleen voor het hoogste van toepassing zijnde tijdvak5 verstrekt.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • a. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad

 • b. De aanvragen worden afgehandeld op datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Voor zover toekenning leidt tot overschrijding van het subsidieplafond wordt de aanvraag voor het overschrijdende gedeelte afgewezen.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

Geen.

Artikel 9 Bijzondere verplichtingen

Geen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Jubilea 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Jubilea gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel jubilea gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

Het gaat om het jubileum van de desbetreffende organisatie zelf.

Noot
2

Sociaal-culturele-, culturele-, educatieve-, recreatieve- en sportactiviteiten.

Noot
3

Het aantal jaar is gekoppeld aan het jaar van statutaire inschrijving.

Noot
4

Bij 125 jaar wordt dat € 250 en niet € 1.250.

Noot
5

Dus geen optelsubsidie voor zowel 10 jaar als 25 jaar; alleen het hoogste jaaraantal is van toepassing.