Subsidieregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen die tot doel hebben om de betrokkenheid bij en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021 (ASV2021);,

besluit vast te stellen:

de subsidieregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht,

 • b.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

 • d.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Deze subsidieregel ondersteunt buurtinitiatieven in Noordwijk die bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid in de buurt en voor verbinding zorgen tussen de (kwetsbare) inwoners van die buurt.

Artikel 4 Doelgroep

Buurtbewoners die actief zijn in de betreffende buurt en tot doel hebben om de betrokkenheid in de buurt te vergroten en verbinding te leggen tussen de diverse inwoners in de buurt.

Artikel 5 De aanvraag

De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • i.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • ii.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen en

 • iii.

  een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Er kan jaarlijks voor één initiatief per buurt subsidie worden aangevraagd.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de kosten van kleine consumpties, met uitzondering van alcoholische dranken, kosten voor de aanschaf van benodigdheden voor de uitvoering van de activiteiten zoals o.a. de huur van een springkussen en de aanschaf van kartonnen bordjes en bekertjes.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De hoogte van deze subsidie bedraagt maximaal € 250,-.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 9 Verdeling subsidieplafond

Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag afgehandeld.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan ondersteuning geheel of gedeeltelijk weigeren als:

 • i.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen;

 • ii.

  het initiatief (mede) gericht is op feesten en partijen1;

 • iii.

  het initiatief een puur commercieel doel beoogt;

 • iv.

  het gaat om reguliere onderhoudskosten;

 • v.

  de activiteiten naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling;

 • vi.

  de aanvrager naar het oordeel van het college niet of onvoldoende in staat lijkt de beoogde resultaten te concretiseren;

 • vii.

  naar het oordeel van het college sprake is van een ontoereikende verhouding tussen prijs en kwaliteit van de te organiseren activiteiten;

 • viii.

  sprake is van een activiteit waarin reeds op andere wijze wordt voorzien of waarvoor financiering op grond van een andere regeling is voorgeschreven of mogelijk is;

 • ix.

  het initiatief dan wel de activiteiten niet overeenstemmen met het gemeentelijk beleid, met de Wet en de in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende normen en waarden.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking;

 • 2. Verplichtingen die voortvloeien uit reeds vastgestelde beleidskaders moeten worden nageleefd.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: Subsidieregel Buurtinitiatieven gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Doel van de subsidie

De subsidiekaders omvatten de volgende randvoorwaarden:

 • -

  het initiatief sluit aan op de gemeentelijke ambities en kernwaarden zoals verwoord in de transformatieagenda Wmo,

 • -

  het initiatief komt vanuit de samenleving zelf en heeft draagvlak bij de bewoners,

 • -

  het initiatief wordt (mede)uitgevoerd door bewoners, vrijwilligers en andere onbetaalde medewerkers, met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Voorop staat dat bewoners/aanvragers zelf initiatieven ontplooien, zelf organiseren, zelf financieren en zelf uitvoeren.

Artikel 4 Doelgroep

Tot de doelgroep behoren niet alleen ouderenorganisaties, adviesraden, belangenorganisaties, maar ook informele samenwerkingsverbanden in de wijk.

Artikel 5 De aanvraag 

Juist om ook informele samenwerkingsverbanden te stimuleren om een aanvraag in te dienen worden aan het aantonen van de te begrote kosten geen zware eisen gesteld: deze moeten aannemelijk zijn. Dit geldt ook voor de (eventuele) verantwoording.


Noot
1

Een kopje koffie en/of een glaasje fris kunnen onderdeel uit maken van de subsidie, etenswaren en alcohol niet.