Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2022

Geldend van 19-11-2021 t/m 28-04-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2022

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begraaf- en crematierechten 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Begraafplaats: Zeister Bosrust aan de Woudenbergseweg 46, 3707 HX te Zeist;

 • b.

  Crematorium: het crematorium en de daarbij behorende terreinen van Zeister Bosrust;

 • c.

  Graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  Grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen of levenloos geborenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  Asbus: een bus ter berging van as van een overledene of levenloos geborene;

 • f.

  Urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  Particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledenen of levenloos geborenen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  Algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen of levenloos geborenen;

 • i.

  Particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  Algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  Particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  Particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  Verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  Grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het opgraven van een overledene of levenloos geborene en overblijfselen van een overledene of levenloos geborene, zoals bedoeld in onderdeel 2.3, indien dit geschiedt op rechtelijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten genoemd in het gehele hoofdstuk 1, en de onderdelen 1 en 2 van hoofdstuk 6 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de in het betreffende artikel genoemde periode.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6, onderdelen 3, 4 en 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 • 3. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalender jaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende aanslag of gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten als in de tarieventabel genoemd zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de aanslag of schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van begraaf- en crematierechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening Begraaf- en Crematierechten 2021’ vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Begraaf- en Crematierechten 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2021.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Verordening Begraaf- en Crematierechten 2022

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

1.1.1

- in klasse A, voor een periode van 15 jaar

8.613,00

1.1.2

- in klasse B, voor een periode van 15 jaar

3.876,00

1.1.3

- in klasse C, voor een periode van 15 jaar

1.938,00

1.1.4

- in klasse D, voor een periode van 15 jaar

1.184,00

1.1.5

- in klasse F, voor een periode van 15 jaar

431,00

1.2

Voor een periode van langer dan 15 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven:

1.2.1

- in klasse A, voor een periode van 5 jaar

2.871,00

1.2.2

- in klasse B, voor een periode van 5 jaar

1.292,00

1.2.3

- in klasse C, voor een periode van 5 jaar

646,00

1.2.4

- in klasse D, voor een periode van 5 jaar

395,00

1.2.5

- in klasse F, voor een periode van 5 jaar

144,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

1.3.1

- voor een urnengraf, voor een periode van 10 jaar

293,00

1.3.2

- voor een urnengraf inclusief lessenaar, voor een periode van 10 jaar

431,00

1.3.3

- voor een periode van langer dan 10 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven in het onderdeel 1.3.1.

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt t geheven:

1.4.1

- voor een nis voor maximaal 2 urnen of asbussen, voor een periode van 10 jaar

431,00

1.4.2

- voor een nis voor 3 of 4 urnen of asbussen, voor een periode van 10 jaar

577,00

1.4.3

- voor een periode van langer dan 10 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een maximum

periode van 100 jaar, wordt geheven voor een eenheid van 5 jaar: een recht gelijk aan

de helft van het bedrag dat wordt geheven in de onderdelen 1.4.1 t/m 1.4.3.

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.1 en 1.2 wordt geheven:

1.5.1

- voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de bedragen genoemd in onderdeel

1.2

1.5.2

- voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen 1.3 en 1.4 wordt geheven:

1.6.1

- voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan het bedrag bedoeld in onderdeel 1.3.2 en 1.4.2

1.6.2

- voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt

geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode

1.7

Indien door het college van burgemeester en wethouders wordt toegestaan dat wordt afgeweken van de volgorde zoals die voor de uitgifte van grafruimte is bepaald, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 verhoogd met:

268,00

1.8

Indien directe begraving niet aan de orde is, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 verhoogd met:

268,00

1.9

Indien zowel artikel 1.7 als 1.8 aan de orde is, worden rechten als bedoeld in onderdeel 1.1 slechts eenmaal verhoogd.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het (her)begraven van een overledene of levenloos geborene in een particulier graf zonder gebruik van faciliteiten wordt geheven:

2.1.1

- in klasse A

1.012,00

2.1.2

- in klasse B

1.012,00

2.1.3

- in klasse C

1.012,00

2.1.4

- in klasse D

506,00

2.1.5

- in klasse E (algemeen graf)

682,00

2.1.6

- in klasse F (foetusgraf voor zwangerschap <24 weken)

223,00

2.2.

Voor het (her)begraven van een overledene of levenloos geborene in een particulier graf met gebruik van faciliteiten wordt geheven:

2.2.1

- in klasse A

1.224,00

2.2.2

- in klasse B

1.224,00

2.2.3.

- in klasse C

1.224,00

2.2.4.

- in klasse D

719,00

2.2.5.

- in klasse E (algemeen graf)

894,00

2.2.6.

- in klasse F (foetusgraf voor zwangerschap <24 weken)

435,00

Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan het gebruik van de ontvangstkamer, aula, grafloop en Grand Café voor in totaal maximaal 2 uur alsmede het gebruik van de muziekinstallatie, audiovisuele apparatuur en opname van de plechtigheid

2.3.

Voor het op aanvraag van een rechthebbende van een particulier graf opgraven van een overledene anders dan op rechterlijk gezag, wordt geheven

876,00

2.3.a

Voor het op aanvraag van een rechthebbende van een een particulier graf opgraven van een levenloos geborene anders dan op rechtelijk gezag, wordt geheven

150,00

2.3.1

Voor het opgraven van een overledene of levenloos geborene anders dan op gerechtelijk gezag en het opnieuw begraven van de overledene of levenloos geborene in een ander graf op de begraafplaats of crematie in het crematorium Zeister Bosrust wordt het tarief genoemd in lid 2.1 en 2.2 verhoogd met

415,00

2.3.2

Voor het opgraven van een asbus

133,00

2.3.3

De in 2.3, 2.3.1 en 2.3.2 genoemde tarieven gelden voor één stoffelijk overschot of asbus per graf, voor ieder volgend stoffelijk overschot of asbus opgegraven uit hetzelfde graf wordt een extra tarief geheven van

207,00

2.3.4

Het in 2.3.2 genoemde tarief geldt voor één asbus per graf, voor iedere volgende asbus, opgegraven uit hetzelfde graf wordt het genoemde tarief verhoogd

67,00

2.4

Indien er sprake is van het schudden van het graf voorafgaand aan de begrafenis, wordt het recht als bedoeld in de onderdelen 2.1 t/m 2.2.6 verhoogd met:

415,00

Hoofdstuk 3 Cremeren

3.1

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene zonder gebruik van faciliteiten en zonder aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven:

3.1.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

537,00

3.1.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

364,00

3.1.3

- kind onder 1 jaar;

234,00

3.2

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene in aanwezigheid van nabestaanden, voor de duur van een half uur, inclusief gebruik familiekamer.

3.2.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

724,00

3.2.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

551,00

3.2.3

- kind onder 1 jaar;

421,00

3.3

Voor het cremeren van een overledene of levenloos geborene met gebruik van faciliteiten wordt geheven:

3.3.1

- persoon van 12 jaar en ouder;

1.345,00

3.3.2

- kind ouder dan 1 jaar, doch niet ouder dan 12 jaar;

798,00

3.3.3

- kind onder 1 jaar;

597,00

Onder het gebruik van faciliteiten wordt verstaan het gebruik van de ontvangstkamer, aula, grafloop en Grand Café voor in totaal maximaal 2 uur alsmede het gebruik van de muziekinstallatie, audiovisuele apparatuur, opname van de plechtigheid en het bewaren van de as in de algemene nis gedurende het eerste halfjaar na de crematie

Hoofdstuk 4 Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1

- in een urnengraf (zie onderdeel 1.3)

188,00

4.1.2

- in een urnennis (zie onderdeel 1.4)

188,00

4.1.3

- in een particulier graf met een maximum van 4 urnen per graflaag

188,00

4.1.4

- voor iedere volgende asbus of urn tijdens dezelfde bijzetting wordt geheven:

47,00

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

5.1

Voor het verstrooien van as op het daartoe aangewezen terrein, wordt per asbus geheven:

85,00

Hoofdstuk 6 Grafbedekking en onderhoud

6.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de geldende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven:

57,00

6.2

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 21 van de geldende Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist, wordt geheven:

6.2.1

- voor gedenktekens of andere voorwerpen, per gedenkteken of voorwerp:

69,00

6.2.2

- voor een gedenkteken voor een urnengraf of urnennis, per gedenkteken of voorwerp:

69,00

6.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt voor 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 6.2, kunnen jaarlijks rechten worden afgekocht.

6.4

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats verstrekt na 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van grafbedekking als bedoeld in 6.2, moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

6.5

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven (zie onderdeel 1.3) en urnennissen (zie onderdeel 1.4), daaronder begrepen de op het urnengraf of urnennis voorkomende gedenktekens moeten rechten worden afgekocht voor een periode gelijk aan de periode van grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel.

6.6

De rechten als bedoeld in onderdeel 6.3, 6.4 en 6.5 worden afgekocht door betaling ineens van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten over het tijdvak waarop de afkoop betrekking heeft. Voor de berekening van de bedoelde contante waarde wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,5% en een inflatiepercentage van 2% per jaar, en een betaling op uiterlijk het tijdstip waarop de afkoop ingaat.

6.7

Voor een overzicht van de tarieven zoals bedoeld in onderdeel 6.6 wordt verwezen naar de bij deze tarieventabel behorende bijlage “Afkooptarieven grafonderhoud”.

Hoofdstuk 7 Lijkschouwing

7.1

Voor het schouwen van een stoffelijk overschot, dan wel het sluiten en verzegelen van een kist, door een gemeentelijke lijkschouwer worden de tarieven gehanteerd conform de vastgestelde tarieven voor verrichtingen in dit kader door de schouwer. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt van de kosten melding gemaakt aan de aanvrager door middel van overlegging van de genoemde vastgestelde tarieven.

Hoofdstuk 8 Inschrijven en overboeken van particulier graf, urnengraf of urnennis

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, een urnengraf (zie onderdeel 1.3) of een urnennis (zie onderdeel 1.4) in een daartoe bestemd register wordt geheven:

21,00

Hoofdstuk 9 Bijzondere heffingen

9.1

Voor het gebruik van het Grand Café, langer dan 2 uur, wordt geheven per half uur

187,00

9.1.1

Voor het gebruik van het Grand Café voor een uitvaartplechtigheid als crematie of begrafenis elders plaatsvindt wordt geheven per half uur

237,00

9.2

Voor het gebruik van de aula, langer dan 2 uur, wordt geheven per half uur

187,00

9.2.1

Voor het gebruik van de aula voor een uitvaartplechtigheid als crematie of begrafenis elders plaatsvindt wordt geheven per half uur

237,00

9.3

Voor het gebruik van de familiekamer langer dan een 0,5 uur wordt geheven per half uur

187,00

9.4

Voor het gebruik van het orgel of piano wordt geheven

49,00

9.5

Voor rouwbezoek wordt geheven per half uur

45,00

9.6

Voor het gebruik van de audio installatie buiten wordt geheven per half uur

67,00

9.7

Voor het gebruik maken van het groenraam voor een begrafenis wordt geheven

76,00

9.8

Voor de toepassing van alle artikelen wordt een gedeelte van een half uur aangemerkt als half uur.

9.9

Voor het verzenden van asbussen binnen Nederland wordt geheven

34,00

9.10

Voor het bezorgen van asbussen binnen Nederland < 50km wordt geheven

(route crematorium – bezorgadres)

108,00

9.11

Voor het bezorgen van asbussen binnen Nederland > 50km wordt geheven

(route crematorium – bezorgadres)

108,00 + 0,69/km

9.12

Een opname op USB-stick

32,00

9.13

Voor het verlengen van het bewaren van de as na het eerste halfjaar na de crematie voor maximaal 6 maanden

125,00

9.14

Voor het gebruik van de centrale koeling wordt geheven per nacht

204,00

9.15

Voor het leveren van een grafkist wordt in rekening

173,00

9.16

Voor het aanbrengen van een zelf aan te leveren, ons conveniërend gedenkplaatje op de gedenkzuil voor een periode van maximaal 10 jaar wordt geheven

230,00

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021.

De griffier,

Bijlage 2 Afkooptarieven grafonderhoud behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2022

Afkooptarieven grafonderhoud

behorende bij de tarieventabel van de Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2022.

Jaar

A

B

C

D

F

Urnengraf

1

242

119

69

50

31

31

2

466

220

119

81

42

42

3

689

320

169

111

53

53

4

913

420

220

142

64

64

5

1136

520

270

173

76

76

6

1360

620

320

203

87

87

7

1584

720

370

234

98

98

8

1807

820

420

264

109

109

9

2031

920

470

295

120

120

10

2254

1020

520

326

132

132

11

2478

1120

570

356

143

143

12

2702

1220

620

387

154

154

13

2925

1320

670

418

165

165

14

3149

1420

720

448

177

177

15

3372

1520

770

479

188

188

16

3596

1620

820

509

199

199

17

3820

1720

870

540

210

210

18

4043

1820

920

571

222

222

19

4267

1921

970

601

233

233

20

4490

2021

1020

632

244

244

21

4714

2121

1070

663

255

255

22

4938

2221

1120

693

266

266

23

5161

2321

1170

724

278

278

24

5385

2421

1220

755

289

289

25

5608

2521

1270

785

300

300

26

5832

2621

1320

816

311

311

27

6056

2721

1370

846

323

323

28

6279

2821

1420

877

334

334

29

6503

2921

1470

908

345

345

30

6726

3021

1520

938

356

356

31

6950

3121

1570

969

368

368

32

7174

3221

1620

1000

379

379

33

7397

3321

1670

1030

390

390

34

7621

3421

1720

1061

401

401

35

7844

3521

1770

1091

412

412

36

8068

3621

1820

1122

424

424

37

8292

3722

1870

1153

435

435

38

8515

3822

1921

1183

446

446

39

8739

3922

1971

1214

457

457

40

8962

4022

2021

1245

469

469

Categorie

Jaar

A

B

C

D

F

Urnengraf

41

9186

4122

2071

1275

480

480

42

9410

4222

2121

1306

491

491

43

9633

4322

2171

1336

502

502

44

9857

4422

2221

1367

514

514

45

10080

4522

2271

1398

525

525

46

10304

4622

2321

1428

536

536

47

10528

4722

2371

1459

547

547

48

10751

4822

2421

1490

558

558

49

10975

4922

2471

1520

570

570

50

11198

5022

2521

1551

581

581

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2021,

De griffier,