Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede tot vaststelling van voorschriften over het gebruik van eigen materiaal en het innemen van terrasfuncties bij de standplaats op de weekmarkt (Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede 2022)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede tot vaststelling van voorschriften over het gebruik van eigen materiaal en het innemen van terrasfuncties bij de standplaats op de weekmarkt (Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede 2022)

De het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en onder e en f, van de van kracht zijnde Marktverordening Heemstede,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede 2022.

Artikel 1 Toestemming eigen materiaal

 • 1.

  Op verzoek kan in de vergunning van een vaste standplaatshouder toestemming worden verleend om met eigen materiaal, niet zijnde een (master)tent en bij voorkeur een markavan, de standplaats in te nemen.

 • 2.

  Het in het vorige lid vermelde verzoek omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een opgave van de lengte, hoogte en breedte van het eigen materiaal;

  • b.

   een gedetailleerde tekening van het eigen materiaal;

  • c.

   foto’s van het eigen materiaal; en

  • d.

   indien het eigen materiaal is voorzien van installaties waarin gekookt, gebakken, gebraden en/of gefrituurd kan worden, een bewijs van veiligheid van het te gebruiken eigen materiaal alsmede de te gebruiken apparatuur.

 • 3.

  Het in het tweede lid, aanhef en onder d, genoemde bewijs moet jaarlijks opnieuw worden overgelegd, waarbij de laatste keuring van het materiaal niet langer dan één jaar geleden mag hebben plaatsgevonden.

 • 4.

  Indien het in het tweede lid, onder d en derde lid genoemde bewijs niet kan worden overlegd, trekt het college de standplaatsvergunning in.

 • 5.

  Bij het ontbreken van een of meerdere van de in het tweede lid genoemde bewijsstukken, wordt verzocht om binnen 4 weken de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren.

 • 6.

  Indien de in het tweede lid genoemde bewijsstukken ook na verzoek tot aanvulling van de aanvraag als bedoeld in het vierde lid niet of niet tijdig zijn ontvangen, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

 • 7.

  Het college neemt binnen 10 weken na binnenkomst van de volledige aanvraag voor het gebruik van eigen materiaal een beslissing.

 • 8.

  In deze 10 weken wordt tevens overleg gevoerd met de kooplieden die op het moment van de aanvraag gebruik maken van een kraam op een plaats die tevens is aangewezen als plaats voor een verkoopwagen.

 • 9.

  Als de kooplieden met een kraam of eigen materiaal, die gebruik maken van een plaats voor eigen materiaal, akkoord gaan met een andere plaats op het marktterrein, krijgt deze koopman 5 weken de tijd zijn klanten van deze verplaatsing op de hoogte te brengen.

 • 10.

  Als er geen kramenkoopman wil verplaatsen, beslist het college op de aanvraag voor eigen materiaal waarbij in acht wordt genomen dat de koopman met de laagste anciënniteit verplicht kan worden zijn plaats af te staan.

 • 11.

  Het minimaal aantal plaatsen voor huurmateriaal is vastgesteld op 50.

 • 12.

  Als (nog) geen plaats beschikbaar is, wordt de aanvrager voor eigen materiaal op de wachtlijst geplaatst.

 • 13.

  De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het eigen materiaal niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt zoals aangegeven op de kaart van het marktterrein, behorende bij artikel 3 van de Marktverordening Heemstede 2022, ter beoordeling van de marktmeester;

  • b.

   het eigen materiaal niet voldoet aan de eisen in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2 Eisen eigen materiaal

Het eigen materiaal moet aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  Het eigen materiaal dient een minimale (klep-)hoogte te hebben van 3 meter;

 • b.

  Het eigen materiaal mag in opgestelde toestand niet langer zijn dan 16 meter en niet dieper dan 4 meter;

 • c.

  Het eigen materiaal mag niet hoger zijn dan de gebruikte marktkramen;

 • d.

  Bij plaatsing van het eigen materiaal mag de verkoopwagen niet groter zijn dan de hiervoor beschikbare ruimte;

 • e.

  De standplaatshouder mag het eigen materiaal niet verder naar voren uitbouwen dan de grootte van de standplaats toelaat. Uitklapbare toonbanken en/of vitrines mogen niet buiten de staanders van de kramenrij uitsteken;

 • f.

  Wanneer het eigen materiaal een dissel heeft, mag deze niet voor overlast en/of een gevaarlijke situatie zorgen;

 • g.

  De standplaatshouder dient zijn goederen alleen aan de voorkant van de verkoopwagen aan te bieden. Eigen materiaal waarín cliënten de waren kunnen kopen en/of bezichtigen zijn niet toegestaan (d.w.z. het uiterlijk van het eigen materiaal mag niet overeenkomen met een SRV-wagen);

 • h.

  Aan de zijkanten van het eigen materiaal mogen geen zeilen, kleppen of andere zaken zijn aangebracht die de doorgang aan de verkoopzijde verhinderen en het zicht op de naastgelegen verkoopgelegenheid beperken;

 • i.

  Het is niet toegestaan op de standplaats achter het eigen materiaal nog een andere verkoopwagen te plaatsen.

Artikel 3 Wachtlijst eigen materiaal

 • 1.

  Er wordt een wachtlijst aangelegd van gegadigden die met eigen materiaal aan de markt willen deelnemen.

 • 2.

  Aan de hand van de in het eerste lid genoemde wachtlijst, vindt uitgifte van beschikbare meters voor het eigen materieel plaats, mits nog steeds voldaan wordt aan de in artikel 1 en 2 van deze regeling vermelde voorschriften.

Artikel 4 Overige verplichtingen vergunninghouder met toestemming voor gebruik eigen materiaal

Indien eigen materiaal aanleiding geeft tot klachten en/of overlast van welke aard dan ook, dan dient de vergunninghouder maatregelen te treffen om deze weg te nemen.

Wijzigingen met betrekking tot eigen materiaal worden terstond schriftelijk doorgegeven aan de marktmeester. Het college beslist vervolgens of de wijziging past binnen de bestaande toestemming dan wel dat sprake is van een nieuwe aanvraag.

Artikel 5 Dagplaatshouders en eigen materiaal

Het is een gegadigde voor een dagplaats niet toegestaan om met eigen materiaal aan de markt deel te nemen.

Van het in het eerste lid vermelde verbod kan ontheffing worden verleend indien de betreffende op de wachtlijst voor eigen materiaal staat en voldaan is aan de in artikel 1 en 2 vermelde voorschriften.

Artikel 6 Toestemming terrasfunctie bij standplaats

 • 1.

  Op verzoek kan in de vergunning van een vaste standplaatshouder toestemming worden verleend om bij de standplaats een terrasfunctie, ondergeschikt aan de branche, in te nemen.

 • 2.

  Het in het vorige lid vermelde verzoek omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   een opgave van de lengte en breedte van de terrasfunctie binnen de standplaats; en

  • b.

   een gedetailleerde tekening van de terrasfunctie bij de standplaats.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meerdere van de in het tweede lid genoemde bewijsstukken, wordt verzocht om binnen 4 weken de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren.

 • 4.

  Indien de in het tweede lid genoemde bewijsstukken ook na verzoek tot aanvulling van de aanvraag als bedoeld in het derde lid niet of niet tijdig zijn ontvangen, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college neemt binnen 10 weken na binnenkomst van de volledige aanvraag voor het innemen van een terrasfunctie bij de standplaats een beslissing.

 • 6.

  Als (nog) geen plaats beschikbaar is, wordt de aanvrager voor het innemen van een terrasfunctie op de wachtlijst geplaatst.

 • 7.

  De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de terrasfunctie niet inpasbaar is binnen de vergunde meters van de standplaats zoals aangegeven in de vergunning, ter beoordeling van de marktmeester;

 • b.

  het eigen materiaal niet voldoet aan de eisen in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 7 Eisen terrasfunctie bij standplaats

In aanvulling op de in artikel 17 en artikel 18, derde lid van de van kracht zijnde Marktverordening Heemstede vermelde voorschriften gelden de volgende eisen:

 • a.

  materialen ten behoeve van het afschermen van het terras mogen niet voorbij de staanders van de marktkraam reiken;

Artikel 8 Wachtlijst terrasfunctie bij standplaats

 • 1.

  Er wordt een wachtlijst aangelegd van gegadigden die een terrasfunctie bij de standplaats willen innemen.

 • 2.

  Aan de hand van de in het eerste lid genoemde wachtlijst, vindt de toestemming voor een terrasfunctie plaats, mits nog steeds voldaan wordt aan de in artikel 7 van deze regeling vermelde voorschriften en de in artikel 18, derde lid van de van kracht zijnde Marktverordening Heemstede vermelde voorschriften.

Artikel 9 Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de in deze regeling opgenomen voorschriften.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De 1e Uitvoeringsregeling Marktverordening Heemstede 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling eigen materiaal en terrasfuncties Marktverordening Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college op 9 november 2021.