Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021

Geldend van 16-11-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van hun daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden naast de aan hen ondergeschikte ambtenaren te mandateren aan anderen;

gelet op de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 en de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021;

alsmede gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het volgende: Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021.

artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder

 • -

  directeur: Gijs de Reeper, de operationeel directeur van de besloten vennootschap Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V.

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen;

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1. Het college verleent aan de directeur mandaat voor het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen welke nodig zijn ter uitvoering van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021.

 • 2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, behelst niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of het vertegenwoordigen van de gemeentelijke bestuursorganen in beroepsprocedures bij de bestuursrechter.

 • 3. De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3 Instructie

De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021.

Artikel 4 Verslaglegging

De directeur draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten. De verslaglegging wordt ter kennisneming van het college gezonden.

Artikel 5 Ondertekening

In (onder)mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

“namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,

[handtekening]

[naam (onder)gemandateerde]

[functieaanduiding]”

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en geldt tot en met 1 oktober 2022.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021.

Ondertekening

Mijdrecht, 12-10-2021

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Ruud Kleijnen

de burgemeester

Maarten Divendal