Regeling vervalt per 31-12-2025

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Geldend van 16-11-2021 t/m 12-03-2023

Intitulé

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) (onderdeel van de Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1);

overwegende dat de SKNL een subsidiekader biedt voor de realisatie van natuurterreinen;

BESLUITEN:

het Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 9 november 2021

Kenmerk 4.5/2021001978

Uitgegeven: 15 november 2021

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

HOOFDSTUK 1 KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 2 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapsbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 310.000,--.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van:

 • a.

  de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype, voor zover het de realisatie van een landschapsbeheertype met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 4 bedraagt € 4.200.000,--.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ter attentie van SKNL, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 4 Tarieven

Artikel 8 Tarieven begrotingsjaar 2021

De investeringssubsidie, als bedoeld in artikel 14 van de SKNL, bedraagt 95% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag aan subsidiabele kosten per hectare voor de realisatie van een natuurbeheertype zoals vermeld in artikel 2, wordt op grond van artikel 14, lid 3, van de SKNL aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

HOOFDSTUK 2 VOORBEHOUDEN

Artikel 9 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in artikel 5 worden uitsluitend verstrekt voor zover het terrein als 'N00.01 Nog om te vormen naar natuur' begrensd staat op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 10 Préadvies

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2025.

Ondertekening

Bijlage 1 behorende bij het Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Aanvragen voor de onderdelen artikel 1 en artikel 4 van dit besluit zijn uitsluitend mogelijk voor de onderstaande kadastrale percelen.

Kadastrale percelen

Investeringssubsidie natuur en landschap

Subsidie functieverandering

Maximumbedrag

subsidiabele kosten

VRI00X165

VRI00X206

VRI00X228

VRI00X229

VRI00X233

VRI00X274

VRI00X275

VRI00X277

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

VRI00X234

VRI00X235

VRI00X236

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

HVT03H4613

Nee

Ja

NOR00W781

Nee

Ja

VRI00T2128

Nee

Ja

BLN00W74

Nee

Ja

OTH02H206

Nee

Ja

RDN01O70

Nee

Ja

WTB00O649

WTB00O583

WTB00O945

WTB00O617

DGL00L1372

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

DVR00A1863

Ja

Ja

€ 20.000,--

HVT03M1086

Nee

Ja

HVT03Q3

Nee

Ja

HVT03P318

Ja

Ja

€ 15.000,--

HVT03Q26

HVT03P322

Nee

Nee

Ja

Ja

VRI00W192

VRW00W194

Nee

Nee

Ja

Ja

ALO00R171

ALO00R177

ALO00O178

ALO00R181

ALO00R492

ALO00R491

ALO00R514

ALO00R553

ALO00R444

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ALO00R486

ALO00R557

ALO00R552

ALO00R551

RDE00V583

RDE00V581

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ALO00R576

ALO00R577

Nee

Nee

Ja

Ja

RDE00V1541

RDE00V1542

RDE00V1543

RDE00V1538

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

RDE00U1404

RDE00U1405

RDE00U1470

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja