Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel

De raad van de gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, nr. 1523040

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Meppel

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel;

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot afgifte van afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken welke vanwege de administratieve diensten der gemeente worden vermenigvuldigd en aan de gemeenteraad worden overlegd, indien zij worden gevraagd door de publiciteitsmedia t.b.v. de nieuwsverspreiding;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

 • 5. Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen leges of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. De uit de hoofdstukken 1 tot en met 4, 6 tot en met 10, 15 en 16 van de tarieventabel voortvloeiende leges worden geheven zonder dat de verplichting daartoe bij beschikking is vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen); een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening van 12 november 2020 met alle wijzigingen daarop wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de [achtste] dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening'.

 • 4. De in onderdeel 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en de in onderdeel 2.1.1.2 genoemde “bouwprijzen Software”, alsmede normblad NEN 2631 worden bekend gemaakt door ter inzage legging bij de gemeente Meppel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2021

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1 Tarieventabel 2023 behorende bij de Legesverordening

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuurs stukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8a Wet geluidhinder

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallendonder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vervallen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 
 
 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in de Secretarie, Hoofdstraat 20 te Meppel, het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel of Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel op:

 

1.1.1.1

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 923,85

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

€ 395,95

1.1.1.3

Vervallen

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

€ 115,10

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een aangewezen goedgekeurde vrije locatie, niet zijnde de Secretarie, Hoofdstraat 20 te Meppel, het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel of Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel, op:

 

1.1.3.1

zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

€ 1.220,75

1.1.3.2

maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur

€ 626,90

1.1.3.3

Vervallen

 

1.1.3.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 395,95

1.1.3.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 395,95

1.1.4

Vervallen

 

1.1.4.1

Vervallen

 

1.1.4.2

Vervallen

 

1.1.4.3.

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt tussen vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag 10.00 uur of tussen zaterdag vanaf 16.00 uur en maandag 10.00 uur worden de tarieven genoemd in artikel 1.1.1.1, 1.1.1.3 en 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4.1 en 1.1.4.2 verhoogd met

€ 517,60

1.1.4.4

Wanneer de huwelijksvoltrekking plaats vindt na 18.00 uur en voor 10.00 uur, op andere dagen dan genoemd in artikel 1.1.4.3, worden de tarieven genoemd in artikel 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.3.2 en 1.1.4.2 verhoogd met

€ 388,20

1.1.4.5

Voor het aanwijzen van een eenmalige vrije locatie voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 90,65

1.1.5

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel, waarvan tenminste één persoon woonachtig is in de gemeente Meppel,

 

1.1.5.1

Op dinsdag 8.30 of 9.00 uur

 

1.1.6

Het tarief voor een verkorte ceremonie bedraagt

€ 112,75

1.1.7

Het tarief voor het benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bedraagt

€ 112,75

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren of verplaatsen van de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen veertien dagen voor de dag van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap

€ 95,25

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.9.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 24,90

1.1.9.2

Voor het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 18,90

1.1.9.3

Voor het kalligraferen van een bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapboekje, per bijschrijving

€ 7,35

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij het voltrekken van een huwelijk dan wel de registratie van een partnerschap per huwelijk of per registratie van een partnerschap

€ 33,25

 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 
 
 
 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke max. tarief

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.2

van een nationaal paspoort , een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5

 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges

 

vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden..

Wettelijke max. tarief

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke max. tarief

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 
 
 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,75

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 882,75

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.043,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.554,35

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 12.151,75

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 20.238,55

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks] verstrekken van een opgave gedurende een periode van één jaar

 

1.4.2.3.1

van zich in de gemeente gevestigde personen

€ 292,40

1.4.2.3.2

verhuizingen binnen de gemeente

€ 292,40

1.4.2.3.3

uit de gemeente vertrokken personen

€ 292,40

1.4.2.3.4

Bij een combinatie van 2 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde soorten verstrekkingen

€ 522,60

1.4.2.3.5

Bij een combinatie van 3 van de onder 1.4.2.3.1 t/m 1.4.2.3.3 genoemde soorten verstrekkingen

€ 753,10

1.4.2.3.6

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 23,45

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 11,80

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 882,75

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 3.043,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 4.554,35

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 12.151,75

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 20.238,55

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,15

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,70

1.4.7

Selecties:

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens ten aanzien van door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moet worden gelezen

 

1.4.7.1

bedraagt het basisbedrag

€ 395,20

1.4.7.2

verhoogd per verstrekking

€ 0,45

1.4.7.3

indien levering van de gegevens op etiketten wordt gewenst, wordt het bedrag als bedoeld onder 1.4.7.1 en 1.4.7.2 per etiket

 

1.4.7.3.1

verhoogd met

€ 0,10

1.4.7.3.2

met een minimum van

€ 38,40

1.4.8

voor andere gegevensverzamelingen als bedoeld onder 1.4.7 wordt het bedrag als bedoeld onder 1.4.7.1 en 1.4.7.2, per verzameling verhoogd met

€ 47,65

1.4.9

voor levering van gegevens als bedoeld in 1.4.7 in een bestandsvorm wordt het bedrag als bedoeld in 1.4.7.1 en 1.4.7.2, verhoogd met

€ 94,40

1.4.10

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,55

 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 
 
 

1.5

is komen te vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 
 
 

1.6

Is komen te vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken, exclusief BTW

 
 
 
 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met memorie van toelichting en overige bijlagen;

 
 

beleidsdeel

€ 24,60

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met memorie van toelichting en overige bijlagen;

 
 

beleidsdeel

€ 24,60

 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 
 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een afdruk op papier van een deel van de grootschalige basiskaart Meppel

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 27,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 31,20

1.8.1.1.3

in formaat A2

€ 35,40

1.8.1.1.4

in formaat A1

€ 39,65

1.8.1.1.5

in formaat A0

€ 44,05

1.8.1.2

tot het verstrekken van een afdruk op papier van een luchtfoto

 

1.8.1.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 39,55

1.8.1.2.2

in formaat A3

€ 44,10

1.8.1.2.3

in formaat A2

€ 48,35

1.8.1.2.4

in formaat A1

€ 52,60

1.8.1.2.5

in formaat A0

€ 56,85

 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden” afgerond op € 0,05 naar beneden.

Wettelijke max. tarief

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 11,85

1.9.3.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 10,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 
 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,55

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

n.v.t.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 
 
 
 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 31,45

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 31,45

 
 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

n.v.t.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van zesendertig maanden voor één kansspelautomaat

€ 169,50

1.16.1.2

voor een periode van zesendertig maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 169,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 102,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 41,15

 
 
 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 
 
 
 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 447,15

1.17.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 447,15

1.17.1.2

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 447,15

1.17.1.3

indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op de openbare gemeentegrond per strekkende meter sleuf, verhoogd met

 

1.17.1.3.1

voor de eerste 1 kilometer

€ 2,25

1.17.1.3.2

Als er sprake is van een leidinglengte van 1.000 meter of meer, is de bepalingen 1.17.1.3.1 niet van toepassing. De leges als bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 
 
 
 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 49,20

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 48,75

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 87,65

1.18.4

Tot het verstrekken van een vervangende gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in 15.1.3 bij verlies, vermissing of ontvreemding

€ 41,10

1.18.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor het krijgen van een ontheffing van artikel 61b RVV 1990

€ 49,50

1.18.6

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 167,15

 

op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit

 
 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.6.1

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 128,75

1.18.7

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet, aangevraagd 3 weken of langer van tevoren (ontheffing in verband met toegang voetgangersgebied)

€ 38,40

 
 
 

Hoofdstuk 19 Diversen

 
 
 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,05

1.19.1.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner zwart-wit druk

€ 0,35

1.19.1.2.2

per pagina op papier van A4-formaat kleurendruk

€ 2,65

1.19.1.2.3

per pagina op papier A3-formaat zwart-wit druk

€ 1,00

1.19.1.2.4

per pagina op papier A3-formaat kleurendruk

€ 5,35

1.19.1.2.5

per pagina op papier A0-formaat

€ 9,70

1.19.1.2.6

per pagina op papier A0-formaat kleurendruk

€ 56,70

1.19.1.2.7

per pagina op papier van een ander formaat

€ 133,50

1.19.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.1.2.1 tot en met 1.19.1.2.7 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 23,40

1.19.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 38,40

1.19.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,05

 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 
 
 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 
 

Indien de raming van de bouwkosten ontbreekt of onvoldoende onderbouwd is, wordt de bouwsom berekend zoals bepaald in de meest recente versie van de “Bouwprijzen Software” van het “Nederlands Bouwkosten Instituut”, beschikbaar gesteld door “Moors Bouw Calculatie Prijzen".

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 
 
 
 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

n.v.t.

 

2.2.2

tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning met een bouwkostenraming van € 25.000,00 of meer:

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,50%

 

2.3.1.1.1

van de bouwkosten, naar boven afgerond op hele euro’s met

 
 
 

een minimum van

€ 139,10

 
 

Welstandstoets

 
 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor advieskosten van de welstandscommissie, ongeacht of de vergunning wordt verleend, gebaseerd op de bouwkosten afgerond op hele euro’s:

 
 

2.3.1.2.1

van € 0,00 t/m € 10.000,00

€ 44,85

 

2.3.1.2.2

Boven de € 10.000,00 aan vaste kosten bedraagt het tarief

€ 29,90

 

2.3.1.2.2.1

Vermeerderd met

2 ‰

 
 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 0,00 tot € 250.000,00

 
 

2.3.1.2.2.2

Vermeerderd met

1 ‰

 
 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 250.001,00 tot € 450.000,00

 
 

2.3.1.2.2.3

Vermeerderd met

½ ‰

 
 

Van het op euro’s afgeronde bedrag over € 450.001,00 tot € 2.250.000,00

 
 

2.3.1.2.2.4

Vermeerderd met

¼ ‰

 
 

Van het op euro’s afgeronde bedrag boven € 2.250.001,00

 
 

2.3.1.2.3

voor meerdere woningen per adviesaanvraag worden de advieskosten per woning berekend. Etage- en galerijwoningen worden beschouwd als een blok. Het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 
 

2.3.1.2.4

Voor advieskosten voor reclame objecten per aanvraag

€ 44,85

 
 
 
 
 
 

Extra welstandstoezicht

 
 

2.3.1.2.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag of na besluitvorming op de in dat onderdeel bedoelde aanvraag, wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 816,20

 
 
 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 109,55

 
 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit of indien met de bouwactiviteit is gestart voordat er een besluit op de bedoelde aanvraag is genomen:

25%

 
 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

n.v.t.

 
 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 427,50

 
 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 427,50

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 427,50

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.331,55

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 2.712,75

 

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast van (afwijking exploitatieplan):

€ 427,50

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 427,50

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 427,50

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een voorbereidingsbesluit):

€ 427,50

 
 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 427,50

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 427,50

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.331,55

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 2.712,75

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking exploitatieplan):

€ 427,50

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 427,50

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 427,50

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 427,50

 
 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 528,40

 
 

Indien de omgevingsvergunning de hierna genoemde bouwwerken of inrichtingen betreft, wordt het onder 2.3.5.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die bouwwerken of inrichtingen aangegeven bedragen

 
 
 

Theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, scholen, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apotheken, gezondheidscentra, buurthuizen, zwembaden, sauna’s, bibliotheken met een bruto vloeroppervlakte:

 
 

tot

100m2

€ 342,15

 

van

100 tot 500 m2 per m2

€ 3,30

 

Van

500 tot 2.000 m2

€ 978,90

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 1,50

 

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 2.964,00

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,45

 

Van

5.000 tot en met 50.000 m2

€ 4.769,95

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

 

Boven

50.000 m2

€ 6.274,15

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

 
 

Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evenementshallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra, kampeerplaatsen, jachthavens met een bruto vloeroppervlakte:

 
 

tot

100 m2

€ 174,45

 

van

100 tot 500 m2, per m2

€ 1,85

 

van

500 tot 2.000 m2

€ 526,60

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,70

 

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 1.369,40

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,30

 

van

5.000 tot en met 50.000 m2

€ 2.422,40

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,10

 

boven

50.000 m2

€ 3.927,20

 
 

vermeerderd per m2 met

€ 0,05

 
 

Voor inrichtingen zoals loodsen, vemen en opslagplaatsen geldt het hieronder genoemde tarief voor niet-bebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden in gebruik wordt genomen of gehouden (openlucht-opslag, stalling).

 
 
 

Bruto oppervlakte niet bebouwd, voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:

 
 

tot

500 m2

€ 171,80

 

van

500 tot 2.000 m2

€ 299,05

 

van

2.000 tot 5.000 m2

€ 515,70

 

boven

5.000 m2

€ 515,70

 
 

Vermeerderd per 5.000 m2 of gedeelte daarvan met

€ 86,00

 
 

Voor tijdelijke bouwsels of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende tijdelijke evenementen en overige evenementen (bijv. in de buitenlucht)

 
 
 

tijdelijk bouwsel of evenement:

 
 
 

maximaal 3 dagen

€ 538,90

 
 

langer dan 3 dagen maar niet langer dan 7 dagen

€ 880,35

 
 

langer dan 7 dagen

€ 880,35

 
 

vermeerderd per week of gedeelte daarvan met

€ 166,70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 
 
 
 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

€ 189,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 189,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 189,00

 

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening van een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 189,00

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument, bedraagt het tarief:

€ 189,00

 

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, bedraagt het tarief:

€ 189,00

 

2.3.6.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot de ‘verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022’ aangewezen monument op grond van deze verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 189,00

 

2.3.6.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 189,00

 
 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in

 
 
 

een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

 
 
 

bedraagt het tarief:

€ 98,85

 
 
 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 

NVT

 
 
 
 
 
 

2.3.9

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 3.6.1.1 en/of artikel 3.6.1.2 van de verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 21,00

 
 
 
 
 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 
 
 

NVT

 
 
 
 
 
 

2.3.11

Natura 2000-activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 150,40

 
 
 
 
 

2.3.12

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 150,40

 
 
 
 
 

2.3.13

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 97,75

 

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.13.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 97,75

 

2.3.13.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 97,75

 
 
 
 
 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 110,65

 
 
 
 
 

2.3.16

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.16.2

Indien de begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 
 
 
 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 110,65

 

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 537,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór het nemen van de beschikking

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen of het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, of wanneer besloten wordt dat de informatie onvoldoende is om tot een beoordeling te komen bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.16.1, 2.3.16.2, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

n.v.t.

 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 139,65

 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 7.257,75

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 7.257,75

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 5.429,85

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek of het beoordelen van een initiatief:

€ 307,15

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanherziening voor een op basis van het principeverzoek uitgewerkt plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8a Wet geluidhinder

 

2.8a.1

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wabo wordt toegepast, nodig is bedraagt het tarief:

€ 2.464,70

 
 
 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Vervallen

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 139,65

 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 266,00

 

Als de gemeente een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet heeft verleend is het tarief genoemd in artikel 3.1.3.2 niet verschuldigd

 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Alcoholwet, na verlening van een Drank- en Horecavergunning, mits alleen wijziging van een leidinggevende(n)

€ 114,45

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een horecavergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.1.3.1

voor het onderdeel exploitatie openbare inrichting (ingevolge artikel 2:11 APV)

€ 70,25

3.1.3.2

voor het onderdeel toestemming verstrekken alcoholvrije dranken (ingevolge artikel 2:11 APV)

€ 266,00

3.1.3.3

voor het onderdeel terras (ingevolge 2:11 APV)

€ 70,25

3.1.3.4

voor het onderdeel openstelling van een openbare inrichting buiten de voorgeschreven sluitingstijden (ingevolge artikel 2:11 APV)

€ 122,50

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 224,75

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 115,50

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een eenmalige vergunning tot openstelling van een horecabedrijf buiten de voorgeschreven sluitingstijden (ingevolge artikel 2:13 APV)

€ 54,25

 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

N.V.T.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.1.1

voor een prostitutiebedrijf of een escortbedrijf

€ 757,40

 
 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

N.V.T.

 
 

Hoofdstuk 5 Marktstandgelden

 

3.5

Het tarief bedraagt voor:

 

3.5.1

een marktplaatsvergunning als bedoeld in artikel 3.4.6.2 van de verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022. (individuele vergunning)

€ 38,40

3.5.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing om de marktplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Marktreglement

€ 38,40

 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

Tot het verlenen van een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 40,25

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 38,40

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022

W.J. Spoelstra

griffier

R.T.A. Korteland

voorzitter