Regeling vervallen per 01-07-2023

SUBSIDIEREGELING AANJAAGFONDS 2022 GEMEENTE ARNHEM

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

SUBSIDIEREGELING AANJAAGFONDS 2022 GEMEENTE ARNHEM

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT vast te stellen de:

Subsidieregeling Aanjaagfonds 2022 gemeente Arnhem

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • b. initiatiefnemers: meerdere bewoners uit één buurt of wijk in Arnhem die als collectief ondersteuning vragen uit het Aanjaagfonds;

 • c. subsidieaanvrager: bewoner van een buurt of wijk in Arnhem die namens de initiatiefnemers de aanvraag indient;

 • d. Aanjager: deskundige die over specifieke kennis, professionele ervaring en/of vaardigheden beschikt die aansluit op de behoefte van het betreffende initiatief. Vaak zijn Aanjagers bewoners die actief zijn in hun eigen wijkinitiatief en met hun ervaringen nu ook andere initiatieven helpen;

 • e. de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • f. ASV: de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

Artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Het college kan initiatiefnemers van buurt- of wijkinitiatieven op het gebied van energie en klimaat-(adaptatie) een subsidie verstrekken voor voorbereidende activiteiten, zoals weergegeven in artikel 7 van deze regeling, ten behoeve van het realiseren van concrete maatregelen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie),

 • 2. Subsidie wordt niet verstrekt voor de financiering van maatregelen op het gebied van energie en klimaat(adaptatie) zelf.

 • 3. De initiatiefnemers dienen de subsidieaanvrager te machtigen tot de aanvraag van subsidie en de uitvoering van het bepaalde in de subsidiebeschikking.

Artikel 3: Subsidieplafond en looptijd

Het subsidieplafond is voor 2022 vastgesteld op € 175.000,-.

Artikel 4: Hoogte subsidie

 • 1. Een buurt- of wijkinitiatief komt voor maximaal € 25.000,- subsidie in aanmerking.

 • 2. Van het bedrag zoals genoemd in artikel 4, lid 1, wordt voor Aanjagers, die in hun eigen wijk met een project aan de slag gaan, 50% van de ingezette uren vergoed.

Artikel 5: Aanvraag en subsidiebesluit

 • 1. De volledige aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, hierbij is de datum van ontvangst bepalend.

 • 2. De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het webformulier Aanvraag Aanjaagfonds op de website www.arnhem.nl.

 • 3. Bij de aanvraag dient de subsidieaanvrager machtigingen van de initiatiefnemers, zoals bedoeld in artikel 2 derde lid van deze regeling, te overleggen.

 • 4. De subsidieaanvrager ontvangt binnen 4 weken een besluit subsidieverlening.

Artikel 6: Verantwoording en uitbetaling

In afwijking van de ASV dient op de volgende wijze de subsidie verantwoord te worden:

 • 1. Na uitvoering van het project stuurt de subsidieaanvrager binnen 4 weken, namens de initiatiefnemers, een evaluatie¬verslag van het project. In het evaluatie¬verslag moet als verantwoording het doorlopen proces, uitgevoerde activiteiten, verkregen ondersteuning uit deze regeling en de resultaten van het project worden beschreven. Daarnaast dienen de facturen, van Aanjager of andere uitvoerenden, die de subsidieaanvrager heeft ontvangen in het kader van de gesubsidieerde buurt- of wijkinitiatief, aan het college te worden overlegd.

 • 2. De subsidie wordt niet uitbetaald aan initiatiefnemers, maar direct aan uitvoerenden zoals een Aanjager, adviesbureau, webdesigner, drukkerij, zaalverhuur, etc.

 • 3. De subsidieaanvrager ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van het evaluatieverslag en de facturen een besluit vaststelling subsidie.

Artikel 7: Voorbereidende activiteiten

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag indienen voor onder andere:

 • a. ondersteuning van het initiatief door een Aanjager die de initiatiefnemers helpt om te komen tot het nemen van duurzame maatregelen in de wijken;

 • b. gebruik van het aanbod van Arnhem Aan (www.arnhemaan.nl);

 • c. het opzetten van een eigen wijkwebsite en sociale media, maken van flyers voor bijeenkomsten;

 • d. een vergoeding voor out-of-pocketkosten zoals zaalhuur en catering;

 • e. een vergoeding voor laten uitvoeren van wat complexere onderzoeken naar bijvoorbeeld een alternatief wijkwarmtesysteem.

Artikel 8: Weigeringsgronden

In de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016 genoemde gevallen kan de subsidie worden geweigerd.

Daarnaast kan de subsidie worden geweigerd in geval van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling. Verder kan de subsidie worden geweigerd indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben dan wel dat in alle redelijkheid kan worden getwijfeld aan het tot stand komen van de beoogde activiteiten.

Artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022;

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: 'Subsidieregeling Aanjaagfonds 2022 gemeente Arnhem'.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

De secretaris, De burgemeester,