Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

Geldend van 04-04-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland,

Ieder voor wat zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het werkgeverschap van het bestuursbureau van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland zal worden uitgeoefend door de werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland;

gelet op artikel 158, eerste lid, onder d, en 176, tweede lid, van de Provinciewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland

Artikel 1

 • 1. Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning verlenen mandaat, volmacht en machtiging tot uitoefening van de bevoegdheden op grond van wetten en regelingen genoemd in bijlage 1 aan de algemene besturen van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland en aan de Werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland ten behoeve van het werkgeverschap van de functionarissen van het bestuursbureau van deze recreatieschappen.

 • 2. Het mandaat, de volmacht en de machtiging hebben geen betrekking op de vaststelling of wijziging van personeels- en organisatiebeleid.

Artikel 2

 • 1. De werkgeverscommissie kan ter uitoefening van aan hem verleende mandaat, volmacht en machtiging schriftelijk ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging verlenen aan:

  • a.

   een ambtelijke werkgeverscommissie bestaande uit de door de werkgeverscommissie aangewezen bevoegde ambtenaren, minimaal één per recreatieschap, onder voorzitterschap van de directeur Beleid van de Provincie Noord-Holland of zijn plaatsvervanger ten aanzien van de bestuurssecretaris van het bestuursbureau;

  • b.

   de bestuurssecretaris van het bestuursbureau ten aanzien van de bij dat bureau werkzame functionarissen.

 • 2. Het ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging geldt niet voor:

  • a.

   onverwijlde opzegging van de arbeidsovereenkomst om een dringende reden als bedoeld in artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   personele beslissingen ten aanzien van de secretaris.

 • 3. Het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en –machtiging geschiedt zo nodig onder het stellen van aanvullende voorwaarden en beperkingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ondertekening

Haarlem, 28 september 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R. Bergkamp, provinciesecretaris

Commissaris van de Koning van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk

Bijlage 1

Ambtenarenrecht

Ambtenarenwet

 

Arbeidsovereenkomstenrecht

Burgerlijk Wetboek

Wet arbeidsmarkt in balans

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 

Loon

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Besluit minimumjeugdloonregeling

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet op de Loonbelasting

Zorgverzekeringswet

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie sociale volksverzekeringen (WVA)

Pensioenwet

 

Verlof en arbeidsduur

Wet flexibel werken

Wet arbeid en zorg

 

Privacy

Wet op de medische keuringen

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

 

Gelijke behandeling

Algemene wet gelijke behandeling

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wetboek van Strafrecht (Uittreksel)

Wet College voor de rechten van de mens

 

Vrijheid van meningsuiting

Wet Huis voor klokkenluiders

 

Ontslag

Regeling UWV ontslagprocedure

Ontslagregeling

Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

 

Arbeidsomstandighedenrecht

Arbeidstijdenwet

Arbeidsomstandighedenwet

 

Collectief arbeidsrecht

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen

van collectieve arbeidsovereenkomst

Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV)

Wet op de loonvorming

Wet melding collectief ontslag

 

Medezeggenschap

Wet op de ondernemingsraden

 

Arbeidsmarktorganisatie en arbeidsmarktbeleid

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet arbeid vreemdelingen

 

Werknemersverzekeringen en aanverwante regelingen

Werkloosheidswet

Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006

Besluit passende arbeid WW en ZW

Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Boetebesluit socialezekerheidswetten

Ziektewet

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

 

Grondrechten

Grondwet

 

Overig

Participatiewet

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA)

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Wet ketenaansprakelijkheid (WKA)

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)