Kiesreglement wijkraden 2022

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 18-03-2026

Intitulé

Kiesreglement wijkraden 2022

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb011015); raadsstuk 21bb012781;

gelet op artikel 7 van de Verordening op de Wijkraden 2022 en artikel J6 van de Kieswet;

overwegende, dat het noodzakelijk is om met het oog op de verkiezingen van de leden van de wijkraad een kiesreglement vast te stellen;

besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Kiesreglement wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  wijkraad: een commissie als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022;

 • -

  wijk: een wijk als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022.

Artikel 2 Verkiezing wijkraden

De verkiezing van de leden van de wijkraden vindt plaats op dezelfde dag als de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rotterdam.

Artikel 3 Kiesrecht wijkraden

De leden van de wijkraden worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad ingezetenen zijn van de wijk en voldoen aan de eisen die gelden voor het uitoefenen van het actieve kiesrecht voor de gemeenteraad van Rotterdam met dien verstande dat op de dag van de stemming de leeftijd van zestien jaar is bereikt.

Artikel 4 Zittingsduur wijkraden

 • 1. De leden van de wijkraden worden gekozen voor vier jaren. Zij treden tegelijk af op de vierde woensdag na de dag waarop de uitslag van de verkiezingen van de leden van de wijkraad wordt vastgesteld.

 • 2. De leden van de wijkraden treden aan op de vierde woensdag na de dag waarop de uitslag van de verkiezingen van de leden van de wijkraad wordt vastgesteld.

Artikel 5 Vervulling opengevallen plaats

Degene die ter vervulling van een opengevallen plaats tot lid is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Artikel 6 Stembureaus

 • 1. De op grond van artikel E3 van de Kieswet door het college ingestelde stembureaus voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rotterdam zijn tevens de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de wijkraad, tenzij het college per stembureau anders bepaalt.

 • 2. De stemming geschiedt in elke wijk over de kandidaten van wie de namen voorkomen op de voor die wijk geldig verklaarde kandidatenlijst, tenzij het college anders bepaalt.

 • 3. De op grond van artikel E4 van de Kieswet door het college benoemde leden alsmede plaatsvervangende leden van elk stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rotterdam worden geacht tevens benoemd te zijn als leden dan wel plaatsvervangende leden van elk stembureau voor de verkiezing van de leden van de wijkraad, tenzij het college per stembureau anders bepaalt.

Artikel 7 Hoofdstembureau

Voor de verkiezing van de leden van de wijkraad geldt dat het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rotterdam tevens optreedt als hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de wijkraad.

Artikel 8 Centraal stembureau

 • 1. Voor de verkiezing van de leden van de wijkraad treedt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Rotterdam tevens als centraal stembureau op.

 • 2. De voorzitter van het centraal stembureau kan ambtenaren van de gemeente Rotterdam machtigen of mandateren om taken en bevoegdheden van het centraal stembureau uit te voeren.

Artikel 9 Kandidaatstelling

 • 1. De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de wijkraden vangt aan vier weken voorafgaand aan de maandag waarop de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatsvindt en eindigt twee weken voorafgaand aan de maandag waarop de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatsvindt om vijftien uur.

 • 2. De voorzitter van het centraal stembureau kan per wijk een inlevermoment vaststellen.

Artikel 10 Opgave tot kandidaatstelling

 • 1. Een ieder die blijkens de Basisregistratie Personen woonachtig is in de wijk en die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 4 van de Verordening op de Wijkraden 2022, met dien verstande dat op de dag van de stemming de leeftijd van 16 jaar is bereikt en op de dag van de kandidaatstelling wordt voldaan aan artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet, heeft het recht een opgave tot kandidaatstelling te doen. De opgave tot kandidaatstelling bevat de naam van één kandidaat.

  De opgave kan tevens bevatten de naam van een tijdelijke vervanger of de aanduiding van een instelling, groepering of andersoortig collectief dat de kandidaat wenst te vertegenwoordigen, tenzij sprake is van een onbetamelijke of discriminatoire aanduiding of een aanduiding die geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden.

 • 2. Bij het voeren van deze aanduiding wordt bij de opgave tot kandidaatstelling tevens een schriftelijke toestemming van een door die instelling, groepering of andersoortig collectief gemachtigd persoon overgelegd.

 • 3. Wanneer de opgave tot kandidaatstelling tevens de vermelding van een tijdelijke vervanger bevat, gaat de opgave vergezeld van een schriftelijke toestemming van die tijdelijke vervanger.

 • 4. De inlevering van de opgave tot kandidaatstelling geschiedt persoonlijk door de kandidaat. Deze identificeert zich met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

 • 5. Bij de opgave tot kandidaatstelling worden schriftelijke verklaringen van ten minste vijf andere kiezers overgelegd dat zij de deelname van de betreffende kandidaat aan de verkiezing ondersteunen. Bij deze ondersteuning wordt een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondersteuner gevoegd.

 • 6. De voorzitter van het centraal stembureau stelt voor de opgave tot kandidaatstelling een formulier vast.

Artikel 11 Onderzoek opgave tot kandidaatstelling

 • 1. De opgave tot kandidaatstelling wordt onderzocht door het centraal stembureau en is ongeldig indien:

  • a.

   de opgave niet uiterlijk op de laatste dag van de kandidaatstelling, bedoeld in artikel 9, eerste lid, om vijftien uur bij de voorzitter van het centraal stembureau, een door hem aangewezen lid van het centraal stembureau of een door hem gemandateerde ambtenaar is ingeleverd;

  • b.

   de kandidaat niet voldoet aan artikel 10, eerste lid;

  • c.

   minder dan het aantal geldige verklaringen van ondersteuning, genoemd in artikel 10, vijfde lid, zijn overgelegd;

  • d.

   de opgave niet persoonlijk is ingeleverd door de kandidaat;

  • e.

   de kandidaat zich niet heeft geïdentificeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

 • 2. Indien bij het onderzoek van de kandidaatstelling blijkt dat niet of niet volledig is voldaan aan de in het eerste lid, onderdeel b, c, d of e, gestelde eisen, stelt het centraal stembureau de kandidaat hiervan onverwijld in kennis.

 • 3. De kandidaat kan een verzuim herstellen bij het centraal stembureau tot uiterlijk de derde dag na de laatste dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de wijkraden.

 • 4. Op de vierde dag na de laatste dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de wijkraden beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de opgave tot kandidaatstelling.

Artikel 12 Publicatie kandidaten verkiezingen

 • 1. Na de openbare zitting als bedoeld in artikel 11, vierde lid, wordt de kandidatenlijst door de voorzitter gepubliceerd op www.rotterdam.nl.

 • 2. Daarbij wordt, na loting, ook de rangschikking van de kandidaten voor de verkiezing kenbaar gemaakt.

Artikel 13 Aantal verkiesbare zetels bij te weinig beschikbare kandidaten

 • 1. Indien voor de verkiezing van een wijkraad minder kandidaten beschikbaar zijn dan het aantal zetels genoemd in artikel 5, eerste en tweede lid, van de Verordening op de Wijkraden 2022 is het aantal zetels gelijk aan het dichtstbijzijnde lagere oneven getal met een minimum van vijf zetels.

 • 2. Indien voor een wijkraad minder dan vijf kandidaten beschikbaar zijn, organiseert het college een loting om de resterende zetels aan te vullen tot vijf. Het college stelt hiervoor een reglement vast.

Artikel 14 Beroepsmogelijkheid

 • 1. Tegen een mededeling als bedoeld in artikel 11, vierde lid, kan beroep worden ingesteld bij een daartoe in en door de gemeenteraad van Rotterdam aangewezen commissie. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier dagen.

 • 2. Deze commissie doet uitspraak uiterlijk op de zesde dag nadat het beroepschrift is ontvangen.

 • 3. Indien de uitspraak van de commissie strekt tot gegrondverklaring van het beroep neemt de voorzitter van het centraal stembureau die uitspraak over en treedt deze in de plaats van de eerdere mededeling.

 • 4. De voorzitter van het centraal stembureau stelt betrokkenen onverwijld in kennis van de uitspraak.

Artikel 15 De stempas

 • 1. Ten minste veertien dagen voor de stemming ontvangt elke kiezer die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van de burgemeester een stempas. Op de stempas wordt een volgnummer vermeld.

 • 2. De voorzitter van het centraal stembureau stelt het model vast voor de stempas.

Artikel 16 De stemming

 • 1. De bepalingen uit hoofdstuk J van de Kieswet zijn, met uitzondering van artikel J 1, eerste lid, eerste volzin, en J 9, van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Indien voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad regels van toepassing zijn voor een andere of aanvullende wijze van stemming, kan het college besluiten dat deze regels van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de verkiezing van de leden van de wijkraden.

Artikel 17 Het stembiljet

 • 1. Op de bij de verkiezingen te gebruiken stembiljetten kunnen kiezers een keuze maken uit de kandidaten over wie de stemming plaatsvindt. De stembiljetten zijn voorzien van de handtekening van de voorzitter van het centraal stembureau alsmede van de naam van de wijkraad waarop de verkiezing betrekking heeft.

 • 2. De voorzitter van het centraal stembureau stelt het model vast voor het stembiljet.

Artikel 18 Stemmen bij volmacht

De bepalingen uit hoofdstuk L van de Kieswet zijn, met uitzondering van artikel L 9, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 De telling

 • 1. Hoofdstuk N, eerste paragraaf, van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing. In afwijking van artikel N 3 van de Kieswet wordt uiterlijk de vijfde dag na de in artikel N 2 van de Kieswet voorgeschreven verzegeling de stembus geopend om de in de artikelen N 5 tot en met N 13 van de Kieswet voorgeschreven handelingen te verrichten.

 • 2. De telling kan tevens plaatsvinden op een centrale door het college aan te wijzen locatie volgens de procedure van de centrale telling, met dien verstande dat de stemopneming uiterlijk de vijfde dag na de dag van stemming aanvangt en met dien verstande dat één of meer handelingen in plaats van op het (lokale) stembureau kunnen plaatsvinden op het gemeentelijk stembureau.

Artikel 20 Taken hoofdstembureau

 • 1. Hoofdstuk O van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in artikel O 1 voor ‘de tweede dag’ wordt gelezen ‘uiterlijk de tweede vrijdag’.

 • 2. In afwijking van artikel O 2, eerste lid, van de Kieswet stelt het hoofdstembureau de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen vast.

Artikel 21 Uitslag door centraal stembureau en opvolging

 • 1. Uiterlijk op de tweede vrijdag na de dag van de stemming stelt het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing vast in een openbare zitting en rangschikt het centraal stembureau de kandidaten naar het aantal behaalde stemmen. Degene met de meeste stemmen wordt als eerste vermeld en vervolgens vindt vermelding plaats in aflopende volgorde van het aantal behaalde stemmen. De kandidaten met de meeste stemmen zijn benoembaar voor de beschikbare zetels.

 • 2. Bij een gelijk aantal behaalde stemmen voor invulling van de laatste beschikbare zetel beslist het lot. Deze loting wordt uitgevoerd door de voorzitter van het centraal stembureau.

 • 3. Indien in de tijdelijke vervanging van een lid van de wijkraad moet worden voorzien is degene benoembaar die bij de opgave tot kandidaatstelling als tijdelijk vervanger van het lid is opgegeven.

  Indien er geen tijdelijk vervanger is opgegeven is diegene benoembaar die overeenkomstig de door het centraal stembureau vastgestelde uitslag hiervoor in aanmerking komt. Artikel W 2 van de Kieswet is hierop van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien in de opvolging van een lid van de wijkraad moet worden voorzien is diegene benoembaar die overeenkomstig de door het centraal stembureau vastgestelde uitslag hiervoor in aanmerking komt. Artikel W 2 van de Kieswet is hierop van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Indien geen kandidaten meer in aanmerking komen voor benoeming organiseert het college een loting. Het college stelt hiervoor een reglement vast.

 • 6. Artikel P25 van de Kieswet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 Begin lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap

 • 1. De bepalingen uit Hoofdstuk V en X van de Kieswet zijn, met uitzondering van de artikelen V 11 en X 8, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “gemeenteraad”, “wijkraad” wordt gelezen.

 • 2. In afwijking van hoofdstuk V van de Kieswet, geschiedt het onderzoek van de geloofsbrieven en de beslissing over de toelating van het benoemde lid door een door de gemeenteraad in te stellen commissie. In het geval deze commissie bij dit onderzoek onregelmatigheden constateert die de toelating van een of meer leden van de wijkraad in de weg staat, besluit de raad over de toepassing van de artikelen in hoofdstuk V van de Kieswet betreffende hertelling of herstemming.

 • 3. Indien een lid van de wijkraad meer dan vier maanden geen deel heeft genomen aan de vergaderingen en geen verzoek heeft gedaan tot vervanging als bedoeld in de artikelen X 10, X 11 en X 12 van de Kieswet, kan de wijkraad hem van zijn lidmaatschap vervallen verklaren.

 • 4. De burgemeester kan een lid van de wijkraad schorsen of van zijn lidmaatschap vervallen verklaren in geval van:

  • a.

   overtreding van artikel 12, eerste lid, van de Verordening op de Wijkraden 2022;

  • b.

   integriteitsschendingen.

 • 5. Het college kan een lid van de wijkraad schorsen of van zijn lidmaatschap vervallen verklaren in geval van ernstig disfunctioneren, niet zijnde integriteitsschendingen.

Artikel 23 Verklaring Omtrent Gedrag

[vervallen]

Artikel 24 Experimenteerartikel

Van het bepaalde in dit kiesreglement kan worden afgeweken indien de raad, het college en de burgemeester besluiten tot het houden van een experiment als bedoeld in artikel 35 van de Verordening op de Wijkraden 2022.

Artikel 25 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen, met uitzondering van artikel 22, vierde lid, waarin dit kiesreglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het centraal stembureau. Beroep tegen diens beslissing staat open bij de commissie als bedoeld in artikel 14. De termijnen uit artikel 14 zijn van overeenkomstige toepassing op deze beroepsgang.

Artikel 26 Wijziging en intrekking Kiesreglement gebiedscommissies

 • 1. In het Kiesreglement gebiedscommissies vervallen de artikelen 2 en 6 tot en met 40.

 • 2. Het Kiesreglement gebiedscommissies wordt ingetrokken.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 26, tweede lid, dat in werking treedt met ingang van 16 maart 2022.

Artikel 28 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Kiesreglement wijkraden 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 oktober 2021.

De griffier,

I.C.M. Broeders

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

V.P.G. Karremans, l.b.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 november 2021.

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 3 november 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting op het Kiesreglement wijkraden 2022

Algemeen

Dit kiesreglement heeft als doel de verkiezingen voor de wijkraden in Rotterdam te regelen. Tegelijkertijd met de verkiezingen van de gemeenteraad voor Rotterdam met ‘rode potloden’. Voor de verkiezingen voor de wijkraden zijn veel artikelen van de Kieswet van overeenkomstige toepassing verklaard, maar we kennen ook een aantal bijzondere bepalingen als het gaat om de stembiljetten, de uitslagbepaling, ontslag en de opvolging. Tevens bepaalt dit kiesreglement het aantal beschikbare zetels per wijkraad op basis van het aantal kandidaten en voorziet dit kiesreglement in de gevallen dat er geen beschikbare kandidaten voor opvolging meer beschikbaar zijn.

Artikel 1Begripsbepalingen

In dit artikel worden de gehanteerde begrippen gedefinieerd. Voor de definitie van wijk waarvoor de verkiezing wordt georganiseerd wordt verwezen naar de begripsbepaling in de Verordening op de Wijkraden 2022.

Artikel 2Verkiezing wijkraden

Dit artikel bepaalt dat de verkiezing plaatsvindt op dezelfde dag als de verkiezing voor de gemeenteraad. Mocht er tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad ook het principe van early voting worden toegepast dan kan deze mogelijkheid ook voor de wijkraden aangeboden worden.

Artikel 3Kiesrecht wijkraden

Dit artikel bepaalt de vereisten voor het actieve kiesrecht. Vanaf 16 jaar mag je stemmen voor de wijkraad. De peildatum hiervoor is de dag van de stemming. Onder ingezetenen van de wijk worden verstaan diegenen die conform de basisregistratie personen in de wijk wonen.

Artikel 4Zittingsduur wijkraden

Wijkraden treden op basis van dit artikel later aan dan leden van de gemeenteraad. Tegelijkertijd treden de oude wijkraadsleden af. Dit latere tijdstip is bepaald om meer tijd te hebben voor de benodigde handelingen in dit reglement.

Artikel 5Vervulling opengevallen plaats

Dit artikel bepaalt dat de zittingsduur voor een opvolger even lang is als de zittingsduur van een ‘oorspronkelijk’ gekozen lid.

Artikel 6Stembureaus

Dit artikel bepaalt dat alle stembureaus voor de gemeenteraad ook ingezet kunnen worden voor de wijkraadsverkiezing. Het college kan hier van af wijken en bepaalde stembureaus alleen voor de gemeenteraadsverkiezingen aanwijzen.

Artikel 7Hoofdstembureau

Het hoofdstembureau (in een mogelijke kieswetwijziging gemeentelijk stembureau genoemd) voert ook de taken uit voor de wijkraadsverkiezingen als het gaat om het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 8Centraal stembureau

Het centraal stembureau voert ook de taken en bevoegdheden uit voor de wijkraadsverkiezingen als het gaat om het bepalen van de uitslag en het rangschikken op volgorde van het aantal behaalde stemmen.

Tevens bepaalt het stembureau bij een gelijk aantal behaalde stemmen wie recht heeft op de laatste zetel door middel van een loting tijdens de zitting.

Artikel 9Kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor wijkraden is bepaald op twee weken. En is twee weken eerder dan de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraad. Idee is dat er diverse inleverlocaties in de gemeente zijn om deze kandidaatstelling vorm te geven.

De burgemeester kan voor elke wijkraadsverkiezing een ander inlevermoment vaststellen. De kandidaatstelling eindigt op de maandag twee weken voorafgaand aan die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Artikel 10Opgave tot kandidaatstelling

Dit artikel bepaalt hoe iemand zich kandidaat kan stellen via een speciaal formulier. Dit formulier zal op een website geplaatst worden. Je kunt je kandidaat stellen als je op de dag van de kandidaatstelling voldoet aan de vereisten van het passief kiesrecht. Dit is opgenomen in de Verordening op de Wijkraden 2022. Alleen voor de leeftijdsgrens geldt dat je niet op de dag van de kandidaatstelling, maar op de dag van de stemming de leeftijd van 16 jaar moet hebben bereikt. Daarnaast moet uiterlijk op de laatste dag van de kandidaatstelling zijn voldaan aan het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet en niet pas op de dag waarop de door de gemeenteraad ingestelde commissie beslist over toelating als lid van de wijkraad.

Het is toegestaan een politieke groepering of andersoortige organisatie te vertegenwoordigen mits die groepering of organisatie schriftelijk akkoord heeft gegeven. Onbetamelijke aanduidingen of aanduidingen van verboden groeperingen worden niet als aanduiding overgenomen bij de registratie van de kandidaat. En ook niet op het stembiljet geplaatst. De opgave kan tevens bevatten de naam van een tijdelijke vervanger die in geval van tijdelijke opvolging wegens ziekte, bevalling of zwangerschap benoembaar is.

Naast de gegevens van de kandidaat dienen 5 kiesgerechtigden woonachtig in de wijk waarvoor de verkiezing plaats vindt de kandidaatstelling te ondersteunen.

Deze ondersteuningsverklaringen kunnen op het formulier geplaatst worden. De kiezer hoeft niet in persoon te verschijnen maar geeft de kandidaat een kopie van het legitimatiebewijs mee.

Kandidaten jonger dan 18 jaar hebben toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig om zich kandidaat te kunnen stellen. Ook hiervoor wordt een formulier ter beschikking gesteld.

Artikel 11Onderzoek opgave tot kandidaatstelling

Dit artikel bepaalt de vereisten van de opgave tot kandidaatstelling waarop het centraal stembureau toetst. Een ongeldige (machtiging tot) aanduiding staat de kandidaatstelling zelf niet in de weg. De kandidaat mag dan alleen niet de aanduiding voeren op het stembiljet.

Indien de opgave tot kandidaatstelling niet voldoet aan de gestelde vereisten is deze ongeldig. Het artikel bevat een verzuimregeling om geconstateerde gebreken te herstellen. De dag nadat de herstelperiode voor verzuimen is verlopen komt het centraal stembureau in een zitting bij elkaar om de definitieve kandidaatstelling per wijkraad vast te stellen.

Artikel 12Publicatie kandidaten verkiezingen

Het proces-verbaal van het onderzoek wordt gepubliceerd op www.rotterdam.nl. Er wordt geloot voor de rangorde van de kandidaten op het stembiljet. Dit kan ook vooraf door een notaris worden uitgevoerd.

Artikel 13Aantal verkiesbare zetels bij te weinig beschikbare kandidaten

Dit artikel bevat een regeling voor als er te weinig kandidaten zijn om het in de Verordening op de Wijkraden 2022 vastgestelde aantal zetels te vullen. Het aantal zetels wordt dan bijgesteld tot het dichtstbijzijnde lagere oneven getal. Als een voor de verkiezing van een wijkraad met recht op 9 zetels dus bijvoorbeeld maar 8 kandidaten zijn, betekent dit een bijstelling naar 7 zetels. Het minimum aantal zetels is altijd 5. Bij minder dan 5 kandidaten vinden er ook verkiezingen plaats. Wel vindt een loting plaats onder de inwoners van de wijk om de resterende zetels op te vullen. Het college stelt hiervoor een reglement vast dat deze procedure van loting beschrijft.

Artikel 14Beroepsmogelijkheid

Dit artikel geeft de kandidaat een mogelijkheid intern beroep aan te tekenen bij een raadscommissie wanneer diegene het niet eens is met de mededeling van het centraal stembureau over zijn of haar kandidaatstelling. Gezien de verkiezingsorganisatie een bepaalde doorlooptijd kent, zijn de termijnen voor dit intern beroep naar analogie van de Kieswet kort.

Artikel 15De stempas

Elke kiezer ontvangt een stempas voor de verkiezing van de wijkraden.

Dit model wordt vastgesteld door de voorzitter van het centraal stembureau.

Artikel 16De stemming

Dit artikel bepaalt dat de stemming overeenkomstig een normale verkiezing is. Dus in het stembureau, met legitimatie en door middel van het rood maken van een bolletje voor de naam van één enkele kandidaat. In lid twee is bepaald dat indien voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad regels van toepassing zijn voor een andere of aanvullende wijze van stemming, dat het college kan besluiten dat deze regels van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de verkiezing van de leden van de wijkraden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op briefstemmen of stemmen door middel van een volmacht.

Artikel 17Het stembiljet

Dit artikel bepaalt dat de voorzitter van het centraal stembureau zelf een afwijkend stembiljet voor de verkiezing kan vaststellen. Aangezien het een personenstelsel betreft wordt geloot over de volgorde op het stembiljet conform de procedure van artikel 12.

Artikel 18Stemmen bij volmacht

Dit artikel bepaalt dat kiezers ook een andere kiezer kunnen machtigen om namens hen een stem uit te brengen. Dit betekent dat een kiezer ook met een volmacht alleen in de eigen wijk kan stemmen.

Artikel 19De telling

Dit artikel bepaalt dat het tellen van de stemmen voor de verkiezing van de wijkraden later kan plaatsvinden dan die voor de gemeenteraad.

Doch uiterlijk de vijfde dag na de dag van de stemming aanvangt.

Ook regelt dit artikel dat de telling (stemopneming) ook op een centrale plaats kan plaatsvinden zoals gebruikelijk is conform het experiment centrale stemopneming waar wij als Rotterdam aan deelnemen.

De procedures voor een dergelijke centrale stemopneming worden gevolgd.

Artikel 20Taken hoofdstembureau

Het hoofdstembureau bepaalt het aantal uitgebrachte stemmen op de kandidaten.

Artikel 21Uitslag door centraal stembureau en opvolging

Het centraal stembureau stelt de uitslagen vast en rangschikt de kandidaten op basis van behaalde stemmen. Deze uitslag wordt openbaar gemaakt. Mochten voor de laatste beschikbare zetel één of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben beslist het lot.

Deze rangschikking wordt ook gehanteerd om een tussentijdse opvolger te bepalen. Mochten er bij de tussentijdse opvolging geen kandidaten meer beschikbaar zijn dan bepaalt dit artikel dat de opengevallen plaats ingevuld wordt door middel van loting onder de bewoners van de wijk. Het college stelt hiervoor een reglement vast.

Artikel 22Begin lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap

Voor de benoeming van de commissieleden alsmede hun (tijdelijk) ontslag op eigen verzoek zoals onverenigbaarheid van functies, het niet meer voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap of zwangerschap of ziekte dan worden de bepalingen uit de Kieswet van overeenkomstige toepassing verklaard. Met daarbij een rol voor de wijkraad zelf.

Wij gaan hier uit van een benoeming die automatisch voortvloeit uit de vaststelling van de uitslag door het centraal stembureau met daarbij behorende procedures van kennisgeving, het accepteren en het tijdig overleggen van de benodigde stukken.

In uitzondering op hetgeen is bepaald in het eerste lid geschiedt onderzoek van de geloofsbrieven en beslissing tot toelating tot de wijkraad door een door de gemeenteraad in te stellen commissie (commissie van de verkiezingsaangelegenheden). En dus niet zoals gebruikelijk het vertegenwoordigend orgaan (in dit geval de wijkraad) zelf. In het geval deze commissie bij dit onderzoek onregelmatigheden constateert die de toelating van een of meer leden van de wijkraad in de weg staat besluit de raad inzake de toepassing van de artikelen in hoofdstuk V van de kieswet betreffende hertelling of herstemming.

De wijkraad zelf kan wel een lid van het lidmaatschap vervallen verklaren bij inactiviteit van een wijkraadslid door vier maanden niet deel te nemen aan de vergaderingen.

Dit kan niet als diegene zich ziek heeft gemeld en officieel heeft laten vervangen.

De burgemeester kan een lid van de wijkraad schorsen of van zijn lidmaatschap vervallen verklaren bij overtreding van artikel 12, eerste lid, van de Verordening op de Wijkraden 2022 (verboden handelingen) of bij het plegen van één of meerdere integriteitsschendingen. Het college kan een lid van de wijkraad schorsen of van zijn lidmaatschap vervallen verklaren in het geval van ernstig disfunctioneren van een wijkraadslid (niet zijnde integriteitsschendingen). Van ernstig disfunctioneren kan bijvoorbeeld sprake zijn bij het functioneren van de wijkraad als geheel te frustreren, het stelselmatig niet gedragen zoals een goed wijkraadslid betaamt of het tonen van zeer weinig betrokkenheid (inactiviteit).

Deze bepalingen zijn geenszins bedoeld om wijkraadsleden te ontmoedigen inhoudelijke standpunten uit te dragen of het gemeentebestuur continu van weerwoord te voorzien. Het onafhankelijk kunnen functioneren als kritische vertegenwoordiger van de wijk willen wij waarborgen.

Voor het beoordelen van bovenstaande mogelijke redenen voor vervallenverklaring in het kader van integriteit wordt in de eerder genoemde gedragscode en bijbehorend protocol meer invulling gegeven aan de procedure voor het onderzoek naar de mogelijke integriteitsschending. Uiteraard wordt hier ook de rol van de burgemeester als verantwoordelijke voor de bestuurlijke integriteit beschreven.

Ook voor een vervallenverklaring vanwege ernstig disfunctioneren of het plegen van verboden handelingen wordt een zorgvuldige procedure doorlopen.

Artikel 23Verklaring Omtrent Gedrag

Dit artikel bepaalt dat naast zaken als een uittreksel en een opgave van nevenfuncties ook een VOG onderdeel uitmaakt van het onderzoek naar geloofsbrieven. Dit is een VOG met duiding ‘politiek ambtsdrager’.

Het onderzoek zelf wordt gedaan door een raadscommissie. De VOG wordt uiterlijk drie weken na ontvangst van de kennisgeving van benoeming overlegd.

Artikel 24Experimenteerartikel

Mochten raad, college en burgemeester besluiten een experiment te starten conform de verordening op de wijkraden, dan bepaalt dit artikel dat er ook afgeweken kan worden van het bepaalde in het kiesreglement.

Artikel 25Onvoorziene gevallen

Dit artikel bepaalt dat de voorzitter van het centraal stembureau beslist bij alle afwijkende gevallen waar dit reglement niet in voorziet met uitzondering van artikel 22, vierde lid. Immers, daar gaat het college over.

Artikel 26Wijziging en intrekking Kiesreglement gebiedscommissies

Dit artikel stelt bepaalde delen van het kiesreglement gebiedscommissies buiten werking waardoor duidelijk is dat er geen verkiezingen (meer) voor de gebiedscommissies worden georganiseerd.

Artikel 27Inwerkingtreding

Deze verordening treedt onmiddellijk na publicatie in werking, met uitzondering van artikel 26, tweede lid, dat bepaalt dat het kiesreglement gebiedscommissies in zijn geheel wordt ingetrokken. Deze is immers nog nodig voor eventuele tussentijdse veranderingen in de samenstellingen van de huidige (gebieds)commissies.