Instemmingsbesluit college gewijzigde Gemeenschappelijke regeling BLINK

Geldend van 13-11-2021 t/m heden

Intitulé

Instemmingsbesluit college gewijzigde Gemeenschappelijke regeling BLINK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Overwegende dat wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BLINK noodzakelijk is door toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Son en Breugel en de naamswijziging van Suez Gemeentelijke Dienstverlening B.V. in PreZero Gemeentelijke Dienstverlening B.V.

Gelet op de bij besluit 5 oktober 2021 verkregen toestemming van de gemeenteraad conform artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet en artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit;

In te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Blink, met de citeertitel Gemeenschappelijke regeling Blink 2022, onder voorbehoud van het verlenen van een machtiging door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan PreZero Gemeentelijke Dienstverlening B.V. om te mogen deelnemen aan voornoemde gemeenschappelijke regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 26 oktober 2021.

College van burgmeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester