Toestemmingsbesluit raad gewijzigde gemeenschappelijke regeling BLINK

Geldend van 13-11-2021 t/m heden

Intitulé

Toestemmingsbesluit raad gewijzigde gemeenschappelijke regeling BLINK

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2021 met zaaknummer 2021057712;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 21 september 2021;

gelet op 147 tweede lid Gemeentewet en artikel 1 derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

  • I.

    Toestemming te geven aan het college van burgemeester tot het treffen van een gewijzigde gemeenschappelijke regeling BLINK (met als citeertitel “gemeenschappelijke regeling Blink 2022”) als gevolg van toetreding van de gemeente Son en Breugel per 1 januari 2022 tot de gemeenschappelijke regeling BLINK en de naamswijziging van Suez in PreZero, onder voorbehoud van positieve besluitvorming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het verlenen van een eventuele machtiging aan PreZero Gemeentelijke Dienstverlening B.V. om deel te mogen nemen aan voornoemde Gemeenschappelijke regeling.

  • II.

    Akkoord te gaan met de ontwerp-begrotingswijziging van Blink en aan het Dagelijks bestuur van Blink kenbaar maken dat u hierover geen zienswijze indient.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 oktober 2021.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk