Verordening op de Wijkraden 2022

Geldend van 12-11-2021 t/m 30-09-2023

Intitulé

Verordening op de Wijkraden 2022

De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb11015); raadsstuk 21bb12780;

overwegende, dat de raad op 17 juni 2021 de hoofdlijnen van ‘de Wijk aan Zet’ heeft vastgesteld en het in verband hiermee wenselijk is een verordening op de wijkraden vast te stellen;

gelet op de artikelen 83 en 96 van de Gemeentewet;

besluiten:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gebied: het op basis van artikel 2 aangeduide gebied;

 • -

  vergadering:

  • a.

   een formele bijeenkomst waarin de wijkraad met het wijknetwerk kan overleggen, standpunten kan innemen of adviezen kan vaststellen;

  • b.

   een informele bijeenkomst in de wijk gerelateerd aan de taken genoemd in de artikelen 21 en 22; of

  • c.

   een overleg als bedoeld in de artikelen 25 en 26.

 • -

  wijk: een of meer CBS buurten die het grondgebied van de wijkraad vormen zoals aangeduid op de kaarten in bijlage 1 bij deze verordening;

 • -

  wijkraad: commissie als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet, ingesteld voor een wijk als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 Indeling in gebieden en wijken

 • 1. De gemeente Rotterdam kent de volgende gebieden en wijken per gebied:

  • a.

   Charlois;

   • 1°.

    Carnisse-Zuiderpark;

   • 2°.

    Heijplaat;

   • 3°.

    Oud Charlois-Wielewaal;

   • 4°.

    Pendrecht-Zuidwijk;

   • 5°.

    Tarwewijk;

  • b.

   Delfshaven;

   • 1°.

    Bospolder-Spangen-Tussendijken;

   • 2°.

    Delfshaven-Schiemond;

   • 3°.

    Mathenesse;

   • 4°.

    Middelland-Nieuwe Westen;

  • c.

   Feijenoord;

   • 1°.

    Afrikaanderwijk;

   • 2°.

    Bloemhof;

   • 3°.

    Entrepot-Noordereiland;

   • 4°.

    Feijenoord;

   • 5°.

    Hillesluis;

   • 6°.

    Katendrecht-Wilhelminapier;

   • 7°.

    Vreewijk;

  • d.

   Hillegersberg-Schiebroek;

   • 1°.

    Hillegersberg;

   • 2°.

    Schiebroek;

  • e.

   Hoek van Holland;

   • Hoek van Holland;

  • f.

   Hoogvliet;

   • Hoogvliet;

  • g.

   IJsselmonde;

   • 1°.

    Beverwaard;

   • 2°.

    Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde;

   • 3°.

    Lombardijen;

  • h.

   Kralingen-Crooswijk;

   • 1°.

    Crooswijk;

   • 2°.

    Kralingen;

  • i.

   Noord;

   • 1°.

    Agniesebuurt-Provenierswijk;

   • 2°.

    Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier;

   • 3°.

    Oude Noorden;

  • j.

   Overschie;

   • Overschie;

  • k.

   Pernis;

   • Pernis;

  • l.

   Prins Alexander;

   • 1°.

    Kralingseveer;

   • 2°.

    Lage Land, Prinsenland en ’s-Gravenland;

   • 3°.

    Nesselande;

   • 4°.

    Ommoord;

   • 5°.

    Oosterflank;

   • 6°.

    Zevenkamp;

  • m.

   Rotterdam Centrum;

   • 1°.

    Dijkzigt-Oude Westen;

   • 2°.

    Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek;

  • n.

   Rozenburg;

   • Rozenburg;

  • o.

   Nieuw Mathenesse;

   • Mathenesse;

  • p.

   Spaanse Polder;

  • q.

   Waalhaven-Eemhaven;

  • r.

   Vondelingenplaat;

  • s.

   Botlek-Europoort-Maasvlakte;

  • t.

   Rotterdam Noord-West;

  • u.

   Rivium.

 • 2. De raad stelt de grenzen vast van de gebieden en wijken zoals weergegeven op de kaarten die als bijlage 1 bij deze verordening zijn gevoegd.

 • 3. Het college is bevoegd de grenzen van de gebieden of wijken te wijzigen indien door de grenswijziging het inwonertal van geen van de betrokken gebieden of wijken toe- of afneemt.

Artikel 3 Instellen wijkraden

Voor de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met o, genoemde wijken is er een wijkraad die verkozen is uit en door de ingezetenen van de tot de wijk behorende CBS buurten.

Artikel 4 Passief kiesrecht

 • 1. Voor het lidmaatschap van de wijkraad is vereist dat men ingezetene van de wijk is, de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.

 • 2. Artikel 10, tweede en derde lid, Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op het lidmaatschap van de wijkraad, met dien verstande dat in het tweede lid voor 'de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad' gelezen wordt 'de dag waarop de door de gemeenteraad ingestelde commissie beslist over de toelating als lid van de wijkraad' en in het derde lid voor 'raad' gelezen wordt 'wijkraad'.

Artikel 5 Aantal leden wijkraad

 • 1. Een wijkraad bestaat uit zeven leden, tenzij de wijk meer dan 30.000 inwoners heeft. In dat geval bestaat de wijkraad uit negen leden.

 • 2. De wijkraad van Pernis bestaat uit negen leden en de wijkraden van Hoogvliet, Hoek van Holland en Rozenburg uit elf leden.

 • 3. Indien artikel 13 van het Kiesreglement wijkraden 2022 van toepassing is, bestaat een wijkraad uit evenveel leden als het op grond van dat artikel bepaalde aantal zetels.

 • 4. Peildatum voor de vaststelling van het aantal inwoners van een wijk, bedoeld in het eerste lid, is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad.

Artikel 6 Wijziging aantal leden wijkraad

Vermeerdering of vermindering van het aantal leden van de wijkraad, voortvloeiende uit wijziging van het aantal inwoners van de tot de wijk behorende CBS-buurten, treedt eerst in bij de eerstvolgende periodieke verkiezing van de wijkraad.

Artikel 7 Kiesreglement

De verkiezing van de leden van de wijkraad, alsmede het begin en het einde van het lidmaatschap van de leden van de wijkraden, vindt plaats op grond van het door de raad, college en burgemeester vastgestelde Kiesreglement wijkraden 2022.

Artikel 8 Niet benoembaar voor tussentijds opengevallen plaats

Een lid van de wijkraad wiens lidmaatschap na de laatstgehouden periodieke verkiezing vervallen is verklaard, is niet benoembaar voor de vervulling van een tussentijds opengevallen plaats.

Artikel 9 Eed of belofte

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de wijkraad in de vergadering, in handen van de burgemeester of een door deze aangewezen persoon, de in artikel 14 van de Gemeentewet opgenomen eed (verklaring en belofte) af, met dien verstande dat waar in artikel 14 van de Gemeentewet wordt gesproken over raad moet worden gelezen wijkraad.

Artikel 10 Andere functies

 • 1. De leden van de wijkraad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de wijkraad zij vervullen.

 • 2. Openbaarmaking geschiedt in ieder geval via www.rotterdam.nl.

Artikel 11 Incompatibiliteiten

 • 1. Een lid van een wijkraad is niet tevens:

  • a.

   minister;

  • b.

   staatssecretaris;

  • c.

   lid van de Raad van State;

  • d.

   lid van de Algemene Rekenkamer;

  • e.

   Nationale ombudsman;

  • f.

   substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

  • g.

   commissaris van de Koning;

  • h.

   gedeputeerde;

  • i.

   secretaris van de provincie Zuid-Holland;

  • j.

   griffier van de provincie Zuid-Holland;

  • k.

   lid van de rekenkamer van de provincie Zuid-Holland;

  • l.

   lid van de raad;

  • m.

   burgemeester;

  • n.

   wethouder;

  • o.

   lid van de rekenkamer;

  • p.

   ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid, Gemeentewet;

  • q.

   ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam of uit anderen hoofde aan het gemeentebestuur ondergeschikt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel q, kan een lid van een wijkraad tevens zijn:

  • a.

   ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • b.

   vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht;

  • c.

   ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.

Artikel 12 Verboden handelingen

 • 1. Een lid van de wijkraad mag niet:

  • a.

   als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

  • b.

   als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur;

  • c.

   als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van:

   • 1°.

    overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

   • 2°.

    overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;

  • d.

   rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

   • 1°.

    het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;

   • 2°.

    het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente;

   • 3°.

    het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;

   • 4°.

    het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;

   • 5°.

    het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;

   • 6°.

    het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

   • 7°.

    het onderhands huren of pachten van de gemeente.

 • 2. Van het eerste lid, aanhef en onderdeel d, kan de burgemeester ontheffing verlenen.

 • 3. De raad stelt een gedragscode voor de wijkraden vast alsmede een protocol voor de behandeling van vermoedens van niet integer handelen.

Artikel 13 Eerste vergadering na periodieke verkiezing

 • 1. De wijkraad vergadert na de periodieke verkiezing van zijn leden voor de eerste maal in nieuwe samenstelling op de woensdag bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Kiesreglement wijkraden 2022.

 • 2. De burgemeester of een door hem aan te wijzen persoon zit de eerste vergadering na de verkiezingen voor.

Artikel 14 Voorzitter

 • 1. De leden van de wijkraad wijzen uit hun midden een voorzitter aan voor de periode van één jaar.

 • 2. Het college kan een externe voorzitter benoemen indien de wijkraad daarom verzoekt. Artikel 15, tweede tot en met vijfde lid, is in dat geval van toepassing. Indien de wijkraad reeds een voorzitter uit zijn midden heeft benoemd, komt de door het college benoemde voorzitter in zijn plaats. De door het college benoemde voorzitter maakt geen deel uit van de wijkraad.

 • 3. De door de wijkraad aangewezen voorzitter kan tussentijds zijn functie neerleggen. In dat geval gaat de wijkraad in de eerstvolgende vergadering over tot het aanwijzen van een nieuwe voorzitter of tot het doen van een verzoek als bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Bij verhindering of ontstentenis van de door de wijkraad aangewezen voorzitter wordt zijn functie waargenomen door een door de voorzitter aan te wijzen wijkraadslid.

Artikel 15 Benoeming externe voorzitter

 • 1. In afwijking van artikel 14, eerste lid, kan het college, indien dat met het oog op een goede belangenbehartiging in een wijk noodzakelijk is, te allen tijde een externe voorzitter benoemen die in de plaats komt van de door de wijkraad aangewezen voorzitter. De door het college benoemde voorzitter maakt geen deel uit van de wijkraad.

 • 2. Het college bepaalt bij de benoeming van een externe voorzitter:

  • a.

   de duur van de benoeming;

  • b.

   of deze een vergoeding krijgt.

 • 3. Bij verhindering of ontstentenis voorziet de externe voorzitter zelf in zijn waarneming met dien verstande dat de waarnemer geen lid van de wijkraad is.

 • 4. Het college is bevoegd de benoeming te verlengen dan wel per direct te beëindigen, al dan niet onder benoeming van een andere externe voorzitter.

 • 5. De wijkraad is niet bevoegd om gedurende de duur van de benoeming een nieuwe voorzitter aan te wijzen.

 • 6. Op het benoemingsbesluit is artikel 32 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Reglement van orde wijkraden

De burgemeester stelt een reglement van orde vast dat geldt voor alle wijkraden.

Artikel 17 Besloten vergadering

De raad, het college of de burgemeester kan bepalen dat over aan de wijkraad voorgelegde aangelegenheden, met gesloten deuren wordt vergaderd.

Artikel 18 Vergoeding leden wijkraad

De leden van de wijkraden ontvangen een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Artikel 19 Ondersteuning wijkraden

 • 1. Het college regelt de inrichting van een organisatie die de wijkraden bij uitvoering van zijn taken terzijde staat.

 • 2. De ambtenaren werkzaam ten behoeve van de wijkraden zijn in dienst of werkzaam in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Artikel 20 Belangenbehartiging

De wijkraad behartigt de belangen van de wijk.

Artikel 21 Taken wijkraad

De wijkraad heeft de volgende taken:

 • a.

  de wijknetwerken in de wijken te verbinden, te activeren voor initiatieven, te onderhouden en waar nodig te vertegenwoordigen richting het gemeentebestuur;

 • b.

  het samen met de gemeentelijke organisatie en wijknetwerken vorm geven van de wijkakkoorden en het in concept vaststellen van de bij het wijkakkoord horende wijkplannen behorende tot de wijk, overeenkomstig de door het college voorgeschreven methode en binnen door de raad en het college gestelde kaders;

 • c.

  het samen met de wijknetwerken en de gemeentelijke organisatie monitoren van het wijkplan en de voor de wijk beschikbare wijkbudgetten;

 • d.

  de participatie te bevorderen in de wijk en toe te zien op de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in de wijk bij de voorbereiding in de wijk bij beleid en projecten voor in ieder geval:

  • 1°.

   de openbare buitenruimte in de wijk;

  • 2°.

   de welzijnspartijen en hun activiteiten;

  • 3°.

   de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de wijk;

  • 4°.

   de (sociale) wijkveiligheid;

 • e.

  het op verzoek geven van advies aan het gemeentebestuur;

 • f.

  het inventariseren en formuleren van standpunten die leven in de wijk met betrekking tot beleidsvoornemens die impact hebben op de wijk alsmede het bepalen van participatiestandpunten namens de wijk over deze beleidsvoornemens;

 • g.

  het geven van ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur;

 • h.

  het namens het gemeentebestuur verrichten van de representatieve taken, bedoeld in bijlage 2 bij deze verordening;

 • i.

  het verzorgen van een jaarlijks algemeen wijkverslag inzake de uitoefening van de taken van de wijkraad ten behoeve van de raad, het college en de burgemeester.

Artikel 22 Specifieke taken en bevoegdheden wijkraden

 • 1. De raad, het college en de burgemeester kunnen ieder voor zich aan een of meerdere wijkraden bevoegdheden overdragen of een of meerdere wijkraden namens hen taken laten uitoefenen.

 • De opgedragen taken en overgedragen bevoegdheden zijn vermeld in bijlage 2 bij deze verordening.

 • 2. De raad, het college en de burgemeester zijn ieder voor zich bevoegd wijziging aan te brengen in bijlage 2 voor zover het de op- of overdracht van de eigen bevoegdheden betreft.

Artikel 23 Stedelijke opgaven

 • 1. De taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 21 en 22, zijn niet van toepassing op door het college aangewezen stedelijke opgaven.

 • In het wijkakkoord kunnen afspraken worden gemaakt over de wijze van participatie en advisering bij stedelijke opgaven die landen in de wijk.

 • 2. Van een aanwijzing doet het college onverwijld schriftelijk mededeling aan de wijkraden die het aangaan en aan de raad.

Artikel 24 Vertegenwoordiging gemeentebestuur

Het college dan wel de burgemeester kunnen de voorzitter van de wijkraad machtigen het gemeentebestuur in de wijk te vertegenwoordigen.

Artikel 25 Gebiedsoverleggen en wijkoverstijgende overleggen

 • 1. Wijkraden kunnen gebiedsoverleggen en wijkoverstijgende overleggen organiseren.

 • 2. Een gebiedsoverleg of een wijkoverstijgend overleg kan worden voorgezeten door een ambtenaar van de gemeente.

 • 3. Elke wijkraad vaardigt ten hoogste twee leden af naar het overleg.

 • 4. De overleggen borgen de onderlinge afstemming inzake wijkoverstijgende zaken en de koers van het gebied of de betrokken wijken.

 • 5. In de overleggen kunnen adviezen aan het gemeentebestuur worden vastgesteld waarbij elke deelnemende wijkraad één stem heeft.

Artikel 26 Periodiek overleg college en wijkraad

 • 1. Elke wijkraad overlegt periodiek met het college of een afgevaardigd lid van het college.

 • 2. Het college of een lid van het college kan de voorzitters van de wijkraden in één of meerdere gebieden verzoeken overleg met hen te voeren.

 • 3. Van de overleggen wordt een toezeggingenlijst gemaakt die in afschrift aan de raad wordt gestuurd.

Artikel 27 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het naar behoren functioneren van de wijkraad overeenkomstig het door de burgemeester vastgestelde reglement van orde;

 • b.

  een goede samenwerking met de wijknetwerken, het gemeentebestuur, de andere wijkraden en de in de wijk werkzame ambtenaren.

Artikel 28 Financiën

 • 1. Er is per wijk budget voor participatie en representatie beschikbaar.

 • 2. De raad stelt het budget, bedoeld in het eerste lid, voor de gezamenlijke wijken vast.

 • 3. Het college stelt het budget per wijk vast.

Artikel 29 Wederzijds informeren

 • 1. Overleg tussen het gemeentebestuur en de wijkraden vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders taken en met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid.

 • 2. Het college en de burgemeester verschaffen de wijkraad desgevraagd informatie die noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de taken, bedoeld in de artikelen 21 en 22.

 • 3. Indien de wijkraad informatie wenst over een vertrouwelijke aangelegenheid of een aangelegenheid waaromtrent geheimhouding geboden is, besluit het college of de burgemeester over het verstrekken van deze inlichtingen. Het college of de burgemeester besluit of hij op de te verstrekken stukken op grond van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding oplegt.

 • 4. Besluiten van de wijkraad worden desgevraagd in afschrift verzonden aan het college.

Artikel 30 Het ongevraagd advies

 • 1. Een ongevraagd advies als bedoeld in artikel 21, onderdeel g, wordt, ongeacht aan wie het gericht is, in afschrift aan de raad verstuurd.

 • 2. Het bestuursorgaan tot wie het ongevraagd advies gericht is, zorgt voor een reactie op het ongevraagd advies binnen zes weken na ontvangst ervan.

Artikel 31 Bijwonen vergaderingen raad of raadscommissie

 • 1. Indien in een vergadering van de raad of een raadscommissie een onderwerp wordt behandeld waar een wijkraad een ongevraagd advies over heeft uitgebracht, kan de voorzitter van een wijkraad of een door de voorzitter van de wijkraad aangewezen lid van de wijkraad namens de wijkraad de behandeling bijwonen en het standpunt van de wijkraad toelichten.

 • 2. De raadscommissies kunnen, indien zij dit wenselijk achten, de voorzitter van een wijkraad of een door de voorzitter van de wijkraad aangewezen lid van de wijkraad in de gelegenheid stellen of uitnodigen in haar besloten vergadering de behandeling van onderwerpen waarbij de belangen van de wijk betrokken zijn, bij te wonen en het standpunt van de wijkraad toe te lichten.

Artikel 32 Escalatieprocedure

 • 1. Een wijkraad kan zich wenden tot de raad met het verzoek om een oordeel te geven over het handelen van het college of de burgemeester indien hij van mening is dat het college of de burgemeester:

  • a.

   zich niet houdt aan geldende schriftelijke afspraken;

  • b.

   in strijd handelt met hetgeen bepaald is bij of krachtens deze verordening.

 • 2. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad en in afschrift aan het college gestuurd.

 • 3. Alvorens het verzoek wordt ingediend treedt de wijkraad in overleg met het college of de burgemeester.

 • 4. Het college of de burgemeester voorziet het verzoek binnen vier weken na ontvangst van een schriftelijke reactie die de raad in zijn oordeel over het verzoek betrekt.

Artikel 33 Intrekken taken en bevoegdheden wijkraden

 • 1. De raad, het college of de burgemeester kunnen taken of bevoegdheden intrekken indien naar het oordeel van de raad, het college onderscheidenlijk de burgemeester:

  • a.

   een stedelijk belang in het gebied of in de wijk voorzieningen vordert, waaromtrent de wijkraad geweigerd heeft daartoe zijn taken uit te voeren of specifieke bevoegdheden te gebruiken;

  • b.

   de wijkraad zich niet houdt aan geldende schriftelijke afspraken; of

  • c.

   de wijkraad in strijd handelt met hetgeen bepaald is bij of krachtens deze verordening.

 • 2. Het besluit waarin de taken of bevoegdheden worden ingetrokken geeft in ieder geval aan om welke specifieke taken of bevoegdheden het gaat, voor welke periode dit geldt en welke wijkraad het betreft.

 • 3. Indien de wijkraad terzake reeds een besluit heeft genomen, treedt de intrekking van de bevoegdheden niet eerder in werking dan nadat toepassing is gegeven aan artikel 34.

Artikel 34 Schorsen en vernietigen besluiten wijkraad

 • 1. Het college kan besluiten van een wijkraad schorsen wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 • 2. Schorsing stuit onmiddellijk de werking van het geschorste besluit.

 • 3. Het college is bevoegd de schorsing te beëindigen, zolang niet omtrent de vernietiging is beslist.

 • 4. Het college doet van een besluit tot schorsing, verlenging of beëindiging daarvan onverwijld mededeling aan de gemeenteraad, wijkraad en aan eventueel direct belanghebbenden en brengt dit besluit ter openbare kennis door plaatsing op www.rotterdam.nl.

Artikel 35 Experimenteerartikel

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder experiment: tijdelijk afwijken van één of meer bepalingen in deze verordening, het Kiesreglement wijkraden 2022 of de Verordening geldelijke voorzieningen 2022, met als doel gegevens te verzamelen om te beoordelen of de afwijking definitief of algemeen kan worden gemaakt.

 • 2. De raad, het college en de burgemeester kunnen besluiten tot het houden van een experiment.

 • 3. Een experiment ziet toe op de wijze van vertegenwoordiging in de wijk, de wijze van samenstelling van de leden van deze vertegenwoordiging in de wijk, de wijze van vergoeden of op de door deze vertegenwoordiging in de wijk uit te oefenen taken en bevoegdheden.

 • 4. Een experiment heeft een looptijd van ten hoogste vijf jaar.

 • 5. In het besluit, bedoeld in het tweede lid, wordt in ieder geval opgenomen:

  • a.

   het doel van het experiment;

  • b.

   de tijdsduur van het experiment;

  • c.

   van welke regels wordt afgeweken;

  • d.

   voor welk gebied, wijk of CBS-buurten het experiment geldt;

  • e.

   de voorwaarden die de raad, het college en de burgemeester verbinden aan het experiment; en

  • f.

   hoe en door wie het experiment wordt geëvalueerd.

 • 6. De raad, het college en de burgemeester kunnen besluiten een experiment voortijdig te beëindigen.

Artikel 36 Overgangsbepalingen

 • 1. Besluiten genomen op grond van de in de Verordening op de gebiedscommissies 2014 opgedragen of overgedragen bevoegdheden worden geacht te zijn genomen door de raad, het college of de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft.

 • 2. De voor de uitoefening van die bevoegdheden te volgen wettelijke procedures worden voortgezet door de raad, het college of de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft.

Artikel 37 Intrekking regelingen

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • a.

  de Verordening op de gebiedscommissies 2014;

 • b.

  het besluit van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van 12 oktober 2017, tot vaststelling van het Experimenteerbesluit gekozen wijkraden en gelote wijkcomité (Gemeenteblad 2017, nr. 140);

 • c.

  de Uitvoeringsregeling loting wijkcomités Rotterdam; en

 • d.

  het Reglement van orde gebiedscommissies.

Artikel 38 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 3, 36 en 37 die in werking treden met ingang van 16 maart 2022.

Artikel 39 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Wijkraden 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 oktober 2021.

De griffier,

A.C. de Bondt, plv.

De voorzitter,

J.W. Verheij, plv.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

V.P.G. Karremans, l.b.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 2 november 2021.

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Bijlage 1 Kaarten als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Wijkraden 2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Bevoegdhedenlijst als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de Verordening op de Wijkraden 2022

In bijlage 2 staan de verschillende bevoegdheden zoals die door de gemeenteraad, het college dan wel de burgemeester zijn op- dan wel overgedragen. Elk van deze organen is bevoegd de op- dan wel overdracht van de eigen bevoegdheden, en dus bijlage 2, aan te passen of te wijzigen. In bijlage 2 is met hulp van de letters r (voor ‘raad’), c (voor ‘college’) en b (voor ‘burgemeester’) aangegeven welk orgaan bevoegd is om tot wijziging van de bijlage te besluiten.

Taak/Bevoegdheid

Opmerkingen

 
 • 0.

  Algemeen

 

De wijkraden oefenen hun taken en bevoegdheden uit in mandaat of in opdracht van respectievelijk gemeenteraad, het college en de burgemeester, dan wel op basis van overdracht van taken en bevoegdheden. Op- of overdragende partij van taak of bevoegdheid is met een (c), (r) of (b) aangeduid, hetgeen staat voor respectievelijk college, gemeenteraad of burgemeester. Elk van deze bestuursorganen kan deze lijst voor de door ieder van hen op- dan wel overgedragen bevoegdheden wijzigen.

Ten behoeve van bevordering van de uitvoering van hetgeen in deze verordening is opgenomen, is (onder)mandaat aan ambtenaren door de wijkraad mogelijk

De beslissing op bezwaarschriften o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht is mede gedelegeerd. Wel wordt, o.g.v. art. 10.16, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, als beleidsregel gegeven dat behandeling van de bezwaarschriften en advisering terzake van de beslissing dient te geschieden door de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC). De wijkraden verlenen aan hoofd Juridische diensten van BCO mandaat tot het nemen van de beslissing op bezwaar. Dit is in lijn met de bevoegdheidsoverdracht van het centrale bestuur, zoals neergelegd in het MVMR 2016.

Ten slotte zijn er andere taken die door het gemeentebestuur aan de wijkraden zijn opgedragen, zonder dat specifiek sprake is van delegatie of mandaat.

 
 • 1.

  Representatie

 

01.

Het verlenen van gebiedsgebonden onderscheidingen aan burgers. (c, b)

Het betreft een overgedragen taak/bevoegdheid (delegatie) door de burgemeester. De wijkraad houdt desgewenst de traditie in stand om burgers in het gebied te eren met een passende onderscheiding voor hun activiteiten in het maatschappelijk belang. De wijkraden besluiten over het al dan niet toekennen van een gebiedsonderscheiding. We kennen geen wijkgebonden onderscheidingen. Dit binnen uniform vastgestelde richtlijnen en toekenningscriteria.

02.

Het afleggen van representatiebezoeken bij verjaardags- en huwelijksjubilea. (b)

Het betreft een mandaat van de burgemeester binnen uniform vastgestelde richtlijnen.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 3 november 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting op de Verordening op de Wijkraden 2022

Algemeen

Op 17 juni 2021 heeft de raad de nieuwe kaders voor het bestuursmodel van Rotterdam vastgesteld. Samenwerking in stad en wijk met wijkraden. Deze verordening regelt de taken, samenstelling en werkwijze van deze zogenaamde wijkraden. In de periode 2018-2022 heeft de gemeente al in een tweetal gebieden geëxperimenteerd met wijkraden. Zij het met een ander vertrekpunt van de uit te voeren taken en bevoegdheden.

Hoofdlijn is dat de wijkraad het orgaan is waar alles wat in de wijk speelt samenkomt. Waar bewoners en ondernemers aandacht kunnen vragen voor hun zaak. En het college of de burgemeester kan afstemmen met de wijk over stedelijke opgaven die de wijk raken. In die zin is de verordening een vertaling van deze belangrijke verbindende en mediation rol in de wijk van de wijkraad. De wijkraad organiseert het “goede gesprek” en kan deze signalen vertalen in standpunten of ongevraagde adviezen. De wijkraad heeft een limitatieve set aan taken of bevoegdheden die hen de mogelijkheid geven om overal in de wijk wat van te vinden, vooral waar het de betrokkenheid (participatie) van de wijk betreft en dit rechtstreeks aan te kaarten bij het gemeentebestuur. Om die reden zijn er ook extra mogelijkheden om nieuwe taken of bevoegdheden over te dragen opgenomen, is er een flexibele lijst met stedelijke opgaven en is ook de mogelijkheid open gehouden voor het gemeentebestuur om in voorkomende gevallen om advies te vragen aan een wijkraad.

Het opnemen van deze extra mogelijkheden maakt een tussentijdse aanpassing van het taken- en bevoegdhedenpakket eenvoudiger en deze verordening anticipeert hiermee op toekomstige ontwikkelingen van het wijkradenmodel. Deze verordening voldoet derhalve aan de mogelijkheid om het wijkradenmodel flexibel in te vullen.

Artikel 1Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de belangrijkste begrippen van de verordening gedefinieerd.

Het begrip wijk duidt slechts het grondgebied aan van de wijkraad voor gebruik in deze verordening.

Wijkraadsleden krijgen een vergoeding voor vergaderingen die zij bijwonen. Naast een formele vergadering gekenmerkt door oproeping door de voorzitter en besluitvorming door de wijkraad, definieert dit artikel ook informele bijeenkomsten. Dit zijn taakgerelateerde (zie artikel 21) bijeenkomsten in de wijk, zoals:

 • Bijeenkomsten (agendaoverleg/afstemmingsoverleg) ter voorbereiding van een formele bijeenkomst van de wijkraad.

 • Themabijeenkomsten georganiseerd door wijkraad en/of cluster.

 • Wijkgerelateerde bijeenkomst op uitnodiging.

Met de wijkraadsleden wordt periodiek bekeken welke bijeenkomsten worden aangemerkt als een informele bijeenkomst.

Artikel 2Indeling in gebieden en wijken

Het artikel geeft een opsomming van alle Rotterdamse gebieden. En per gebied de wijken binnen dit gebied die het grondgebied van de wijkraden aanduiden. Er is ervoor gekozen om de Territoriale Indeling Rotterdam (TIR) leidend te houden. In die indeling is de gemeente opgedeeld in gebieden (CBS wijken) en zogenaamde CBS buurten.

Op dit niveau vindt ook statistische gegevensverzameling plaats voor bijvoorbeeld het wijkprofiel met bijhorende indexen zoals de veiligheidsindex. Om historische trends te waarborgen is bij de samenstelling van de wijken rekening gehouden met deze territoriale indeling. Overige criteria bij het bepalen van de wijken zijn geweest:

 • -

  De bewoners ervaren een gezamenlijke identiteit;

 • -

  Het is een geografisch logisch/afgebakend/aansluitend gebied;

 • -

  Er is sprake van historische gelijkluidende opgaven en uitdagingen;

 • -

  De te combineren wijken hebben gelijksoortige opgaven, kansen en toekomstige ontwikkelingen;

 • -

  De uitvoerbaarheid van de verkiezingen en van het ondersteunen van wijkraden blijft overeind; en

 • -

  Trends in dataverzameling worden bewaakt door CBS buurten níet te splitsen.

Het gebied van een wijkraad wordt in deze verordening aangeduid met de term wijk. Elke wijk bestaat uit één of meerdere CBS buurten en valt binnen de grenzen van een gebied. Hierop is één uitzondering namelijk de wijk Mathenesse die bestaat uit de CBS buurten Nieuw en Oud Mathenesse in de gebieden Delfshaven en Nieuw Mathenesse. Deze wijk wordt daarom ook twee keer genoemd. Daarnaast kent de gemeente Rotterdam nog zogenaamde haven- en industriegebieden. Deze gebieden en de grenzen hiervan zijn opgenomen in deze verordening maar kennen geen wijkraad. Wel kent de gemeente voor sommige van deze gebieden zoals Spaanse Polder en Rotterdam Noordwest samenwerkingsvormen als een bedrijvenraad met daarbij horende gebiedsorganisatie. Die zijn echter geen formeel onderdeel van dit stelsel.

De gebieden, wijken en CBS buurten zijn opgenomen in kaarten per gebied die als bijlage bij deze verordening zijn gevoegd. Op deze kaarten is de wijk met de daartoe behorende CBS buurten gekleurd. Indien een grenswijziging, waarbij bewoners of bedrijven overgaan naar een ander gebied, noodzakelijk is, stelt de raad de nieuwe grenzen van de gebieden en wijken vast.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de grenzen van de gebieden en wijken te wijzigen indien door de grenswijziging het inwonertal van geen van de betrokken gebieden of wijken toe- of afneemt. Het betreft vaak kleine technische aanpassingen van de gebieds- en buurtgrenzen.

Artikel 3Instellen wijkraden

Voor alle in artikel 2 aangeduide wijken binnen de gebieden wordt een wijkraad ingesteld, die verkozen is uit en door de ingezetenen van de tot de wijk behorende CBS buurten. Zowel voor het actief als passief kiesrecht is het vereist om in de tot de wijk behorende CBS buurten te wonen op het moment dat de verkiezingen worden gehouden. Dit is tevens vereist voor het lidmaatschap van de wijkraad gedurende de zittingsperiode van de wijkraad. Het is dus niet mogelijk om pas na de verkiezing in de wijk te gaan wonen of te verhuizen gedurende de zittingsperiode.

Artikel 4Passief kiesrecht

Dit artikel regelt specifiek het passief kiesrecht (recht om gekozen te worden) voor de wijkraden, waarbij 16- en 17-jarigen ook dit recht toekomt.

Artikel 5Aantal leden wijkraad

In dit artikel is opgenomen hoeveel leden een wijkraad heeft. Een wijkraad bestaat in beginsel uit zeven leden, tenzij de wijk meer dan 30.000 inwoners heeft. In dat geval bestaat de wijkraad uit negen leden.

Per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad wordt het aantal inwoners vastgesteld. Op basis daarvan wordt het juiste aantal leden bepaald. Voor de kleine kernen geldt dat de wijkraad voor Pernis negen leden kent en de wijkraden Hoek van Holland en Rozenburg elf (gebaseerd op de grootte van de voormalige gebiedscommissies). Ook de wijkraad Hoogvliet kent elf leden.

Afhankelijk van het aantal beschikbare kandidaten kan het aantal zetels van een wijkraad naar beneden worden bijgesteld met altijd een minimum van vijf leden.

De bijstelling van het aantal zetels met een minimum van vijf vloeit automatisch voort uit het Kiesreglement wijkraden 2022. In ditzelfde Kiesreglement is ook een mogelijkheid opgenomen om het aantal zetels op te vullen met loting als er te weinig kandidaten blijken te zijn. Maar het minimum zetels van een wijkraad is dus altijd vijf.

Artikel 6Wijziging aantal leden wijkraad

Indien het aantal inwoners wijzigt, wordt het ledenaantal van de wijkraad aangepast. De wijziging van het ledenaantal wordt van kracht in de eerstvolgende zittingsperiode van de wijkraad.

Artikel 7Kiesreglement

Dit artikel biedt de juridische grondslag voor het Kiesreglement wijkraden 2022.

Dit reglement regelt zowel de verkiezing als de benoeming na verkiezing en het vervallen verklaren van het lidmaatschap van wijkraadsleden.

Ook regelt dit Kiesreglement de procedure bij minder dan vijf kandidaten voor een wijkraad en bij uitputting van de lijst gekozen personen bij tussentijdse opvolging.

Artikel 8Niet benoembaar voor tussentijds opengevallen plaats

Een lid van een wijkraad van wie het lidmaatschap vervallen is verklaard, is niet benoembaar voor een tussentijds opengevallen plaats in de wijkraad.

Artikel 9Eed of belofte

Voordat de gekozen leden kunnen beginnen als lid van de wijkraad, leggen zij de in artikel 14 van de Gemeentewet opgenomen eed of belofte af.

Dat kan op basis van de wet in het Nederlands of in het Fries. Voor deze eed of belofte kan ook een centrale bijeenkomst voor alle te installeren wijkraadsleden tegelijk worden georganiseerd.

Artikel 10Nevenfuncties

De leden van de wijkraad maken hun nevenfuncties bekend. Dit vloeit ook voort uit het Kiesreglement wijkraden 2022 dat regelt dat bij de aanvaarding van de benoeming de kandidaat een lijst van nevenfuncties moet overleggen. Het betreft hier alle andere functies dan het lidmaatschap van de wijkraad. Zie voor een nadere omschrijving van ‘andere functies’ alsook de normen die op de uitoefening van de nevenfuncties van toepassing zijn de in artikel 12 genoemde gedragscode.

Het lid van de wijkraad maakt de andere functies die hij vervult openbaar door opgave hiervan bij de wijkraadscoördinator. Deze houdt een voor ieder toegankelijk register bij van alle functies van leden van de wijkraad. De leden van de wijkraad geven wijzigingen zo snel mogelijk door aan de wijkraadscoördinator. Deze zorgt voor openbaarmaking via www.rotterdam.nl.

Artikel 11 Incompatibiliteiten

In dit artikel is een opsomming opgenomen van functies die niet met het lidmaatschap van de wijkraad mogen worden gecombineerd. Bij de gemeentelijke organen Rekenkamer en Ombudsman wordt bedoeld dat het lidmaatschap niet gecombineerd kan worden met een Rotterdamse invulling hiervan. Die functie uitoefenen in een andere gemeente mag dus wel.

Wanneer een lid van een wijkraad één van deze functies wel gaat vervullen dient diegene ontslag te nemen. Dit is ook geregeld in het Kiesreglement wijkraden 2022 door het van overeenkomstige toepassing verklaren van de kieswet en de eis van het continu voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap.

Artikel 12Verboden handelingen

Een lid van de wijkraad mag een aantal handelingen niet verrichten.

Het betreft voornamelijk het vertegenwoordigen van de gemeente als adviseur of vertegenwoordiger, dan wel het vertegenwoordigen van een wederpartij van de gemeente in geschillen. Ook is het niet toegestaan direct of door tussenkomst van derden overeenkomsten te sluiten met de gemeente over het leveren van onroerende zaken, het aannemen van werk, het tegen beloning verrichten van werkzaamheden etc.

De burgemeester kan hier eventueel ontheffing voor verlenen. Voor de wijkraden wordt een eigen gedragscode en bijbehorend protocol opgesteld.

Artikel 13Voorzitter eerste vergadering na periodieke verkiezing

Voor de eerste vergadering na de verkiezingen voor de leden van de wijkraad vervult de burgemeester of een door hem aan te wijzen persoon deze rol.

Artikel 14Voorzitter

De wijkraad krijgt met dit artikel nadrukkelijk een keuze om ofwel zelf over te gaan tot het aanwijzen van een voorzitter of een verzoek aan het college te doen voor het aanwijzen van een externe voorzitter. Deze procedure is opgenomen in artikel 15 van deze verordening. Reden om de benoeming van de externe voorzitter bij het college neer te leggen is dat de wijkraad niet kan overgaan tot het geven van opdrachten aan bijvoorbeeld ambtenaren, alsmede de vereisten zoals vergoedingen of benoemingsduur.

De aanwijzing van de voorzitter door de wijkraad zelf geschiedt bij (schriftelijk) besluit van de wijkraad conform de procedure zoals opgenomen in het reglement van orde. Een geheime stemming waarbij de meeste stemmen gelden. Dus de helft plus één van de aanwezige leden, mits aan het quorumvereiste wordt voldaan. Alleen leden van de wijkraad kunnen voor deze taak worden aangewezen. De voorzitter blijft lid van de wijkraad. De benoeming is voor ten hoogste één jaar. Na het aflopen van dit jaar dient de wijkraad opnieuw een voorzitter aan te wijzen, danwel een verzoek bij het college neer te leggen. Wel mag een wijkraadslid meermaals als voorzitter maar wel telkens voor één jaar worden benoemd. In principe heeft de wijkraad alleen wanneer de voorzitter zelf aangeeft deze taak niet meer in te willen vullen een mogelijkheid om tussentijds een nieuwe voorzitter aan te wijzen.

Indien de voorzitter verhinderd of afwezig is, dan laat de voorzitter zich vervangen door een door hem aan te wijzen lid uit de wijkraad.

Een informele en laagdrempelige vervangingsregeling is hierdoor mogelijk. Het is ook mogelijk per keer te bekijken wie de voorzitter bij verhindering of ontstentenis vervangt.

Artikel 15Benoeming externe voorzitter

In dit artikel is een bevoegdheid voor het college neergelegd om een externe voorzitter te benoemen indien dat nodig is met het oog op de behartiging van de belangen in een wijk en zijn bewoners. De door het college benoemde externe voorzitter maakt geen deel uit van de wijkraad en komt in de plaats van de door de wijkraad aangewezen voorzitter.

De mogelijkheid tot het starten van de escalatieprocedure is op het besluit van het college van toepassing verklaard, tenzij de externe voorzitter op verzoek van de commissie is benoemd. Het college heeft de bevoegdheid om een vergoeding van toepassing te verklaren op de externe voorzitter.

Het is voorstelbaar dat deze achterwege blijft indien bijvoorbeeld de externe voorzitter een ambtenaar in dienst van de gemeente Rotterdam is.

Artikel 16Reglement van orde wijkraden

De burgemeester stelt een reglement van orde vast dat geldt voor alle wijkraden.

Alle wijkraden werken met hetzelfde reglement. Het is een technisch reglement dat de wijkraad een duidelijk handvat meegeeft voor de officiële, maar ook informele, vergaderingen.

De burgemeester kan het reglement als eenhoofdig bestuursorgaan desgewenst eenvoudig aanpassen. Bovendien is hij als voorzitter van zowel raad als college deskundig op het gebied van alles, van het leiden van vergaderingen en het stellen van voorschriften over de orde van deze vergaderingen.

Artikel 17Besloten vergadering

Indien de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester aan de wijkraad vertrouwelijke of geheime documenten overlegt, dan wel een vertrouwelijke of geheime toelichting wordt gegeven, kan ieder van hen bepalen dat de wijkraad met gesloten deuren vergadert.

Artikel 18Vergoeding leden wijkraden

De Gemeentewet stelt dat leden van een wijkraad een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van die commissie ontvangen. De raad stelt bij verordening de hoogte van die vergoeding vast en het maximum vergoedbare vergaderingen per jaar. Het betreft hier de Verordening geldelijke voorzieningen wijkraden 2022.

Artikel 19Ondersteuning wijkraden

Het college regelt voor de wijkraden ambtelijke ondersteuning. In principe is het eerste aanspreekpunt voor de wijkraad een wijkraadscoördinator die onafhankelijke ondersteuning van de wijkraad verzorgt. En waar nodig de beslissingen en/of correspondentie samen met de voorzitter ondertekent.

De wijkmanager werkt niet direct voor de wijkraad maar is als betrokkene bij de voorbereiding van het wijkakkoord en wijkplan een belangrijke gesprekspartner. Voor wijkoverstijgende zaken op strategisch niveau is de rayondirecteur het aanspreekpunt voor de wijkraad.

Verder is het mogelijk dat de wijkraad ter toelichting op voortgang van realisering van opgaven en wensen correspondeert met alle in hun wijk werkzame ambtenaren. En hen ter toelichting in bijeenkomsten kan uitnodigen. Dit alles met tussenkomst van de wijkraadscoördinator.

Artikel 20Belangenbehartiging

De wijkraad behartigt de belangen van de wijk. Dat betekent een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging waarbij de belangen van eenieder in het wijknetwerk goed worden gerepresenteerd.

Artikel 21 Taken wijkraad

Het artikel bevat een taakomschrijving van de wijkraad. Het werk van de wijkraad is het faciliteren van het gesprek over alles wat er in de wijk speelt en de wijknetwerken bezig houdt. Het ophalen van het net in de wijk en het samenbrengen van de vangst. En om vervolgens de standpunten van de wijk te vertegenwoordigen richting het gemeentebestuur. Daarvoor worden in dit artikel een aantal taken genoemd ter ondersteuning van dit werk.

Het gemeentebestuur heeft continue participatie als norm in de wijken gesteld.

De wijkraad bevordert mede deze participatie (door middel van “het goede gesprek”) op de specifieke onderwerpen genoemd in dit artikel en ziet hier ook op toe. Kortom: is er wel goed geparticipeerd op de genoemde onderwerpen met het wijknetwerk door de gemeentelijke organisatie?

En kan namens de wijk standpunten inventariseren en formuleren op basis van gesprekken met het wijknetwerk waar de voors- en tegens van een beleidsvoorstel geformuleerd worden en hier als wijkraad een conclusie danwel samenvattende uitspraak over formuleren.

De wijkraad verbindt, onderhoudt en activeert het wijknetwerk (bewoners – ondernemers – partners zoals politie, wooncorporaties en welzijnsaanbieders) ten behoeve van het hierboven beschreven gesprek, en vertegenwoordigt dit netwerk richting de gemeenteraad en het college. Samen met het team van ambtenaren in de wijk (onder leiding van de wijkmanager) en het wijknetwerk geeft de wijkraad vorm aan een akkoord voor de hele wijk. Dit wijkakkoord bestaat uit twee onderdelen:

 • 1.

  Afspraken over de opgaven die spelen of landen in de wijk, de zeggenschap daarover, de bijdragen van de wijkpartners aan het realiseren van deze opgaven, hoe we de inspraak organiseren op stedelijke opgaven en hoe dat landt in de wijk. Dit wordt gezamenlijk opgesteld met gemeentebestuur en wijknetwerk.

 • 2.

  Wijkplan bestaande uit een visie en een jaaractieplan (jaaractiviteitenplan).

De wijkraad monitort het jaaractieplan uit het wijkakkoord op uitvoering en voortgang.

Een belangrijke taak van de wijkraad is het in concept vaststellen van dit wijkplan.

En het vervolgens samen met de wijk monitoren van dit wijkplan. Bij deze monitoring worden ook de wijkbudgetten betrokken.

De wijkraad kan aan de hand van deze voortgang het gemeentebestuur hier op aanspreken. De raad stelt, na advisering door het college op de uitvoerbaarheid, het definitieve wijkplan vast.

De wijkraad kan het stadsbestuur, bij voorkeur na consultatie van het wijknetwerk, ongevraagd adviseren.

De raad, het college en de burgemeester kan op zijn beurt de wijkraad natuurlijk om zijn mening en ideeën vragen. Maar dit betekent niet een vast en verplicht adviesrecht.

De wijkraad zorgt zelf voor een verdeling van de opgedragen algemene taken onder de leden. Enkele vertegenwoordigende taken zijn via deze verordening voorbehouden aan de voorzitter.

De wijkraad kan namens het gemeentebestuur representatieve taken uitvoeren zoals het verlenen van gebiedsgebonden onderscheidingen of het afleggen van bezoeken voor jubilea. Deze taken worden in bijlage 2 van de verordening gespecificeerd.

Het genoemde wijkverslag wordt vastgesteld door het college en op passende wijze verwerkt in de jaarrekening. Dit wijkverslag dient als verantwoording aan de instellende organen over de wijze waarop de wijkraad de taken heeft uitgevoerd. Het regelen van deze verantwoording is een wettelijke verplichting.

Artikel 22Specifieke taken en bevoegdheden wijkraden

Dit artikel geeft de drie bestuursorganen van het gemeentebestuur (raad, college en burgemeester) de mogelijkheid om ieder voor zich extra taken of bevoegdheden over te dragen aan een wijkraad. Deze worden opgenomen in de daarvoor bestemde bijlage 2 bijhorende deze verordening.

Artikel 23Stedelijke opgaven

Er zijn natuurlijk ook stedelijke opgaven (programma’s, beleid en projecten) met enorme impact op de stad maar ook op specifieke wijken. Gezien het stedelijke belang of wijkoverstijgende karakter horen deze opgaven en projecten niet tot de reikwijdte van de taken en bevoegdheden van een wijkraad. Echter, ook over deze opgaven en projecten kan een wijk meepraten maar met vooraf duidelijke afspraken in het wijkakkoord over de mate en de vorm van participatie in dergelijke opgaven.

Welke stedelijke opgaven dat zijn is een college bevoegdheid en wordt vastgelegd in een apart aanwijzingsbesluit. De raad wordt geïnformeerd over het aanmerken van een project of (beleids)programma als ‘stedelijke opgave’.

Artikel 24Vertegenwoordiging gemeentebestuur

Dit artikel geeft de mogelijkheid aan voorzitters van wijkraden om namens het gemeentebestuur in overleg te treden met bijvoorbeeld de buurgemeenten.

Artikel 25Gebiedsoverleggen en wijkoverstijgende overleggen

Dit artikel legt het formele recht vast voor overleg tussen wijkraden onderling op zowel gebiedsniveau als op wijkoverstijgende thema’s. Overleggen kunnen uiteraard ook over de gebiedsgrenzen heen belegd worden. Doel van het overleg is de slagkracht, samenwerking en ervaringen op wijkoverstijgende thema’s te optimaliseren en in overeenstemming met elkaar adviezen te kunnen uitbrengen aan het gemeentebestuur. Om die reden is ook in dit artikel de mogelijkheid opgenomen om in deze overleggen direct adviezen vast te stellen zonder dat dit in elke wijkraad afzonderlijk moet.

Dit betekent overigens niet dat deze overlegvormen gezien worden als een nieuw gremium. De wijkraad blijft ten principale de voornaamste vorm waar over wijken afzonderlijk gesproken wordt.

Derden kunnen op uitnodiging aanwezig zijn bij deze overleggen.

Het overleg kan worden voorgezeten door een ambtenaar van de gemeente zoals de rayondirecteur.

Artikel 26Periodiek overleg college en wijkraad

Dit artikel regelt enerzijds het ‘recht’ van de wijkraad op eigen overleggen met het college of een afgevaardigde daarvan. Logischerwijs is dat de adoptiewethouder. Gekozen is voor het woord periodiek. In de praktijk zal dit ongeveer twee keer per jaar zijn.

Anderzijds biedt het artikel de mogelijkheid voor het college om in overleg te treden met de voorzitters van de wijkraden. Bijvoorbeeld over de werking van het wijkradenmodel zelf.

Artikel 27Taken voorzitter

De taak van de voorzitter is in dit artikel neergelegd. Belangrijke taak is het laten functioneren van de commissie tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. De voorzitter is hierop aanspreekbaar door de leden van de wijkraad. Ook is de ambassadeursrol van de voorzitter in dit artikel verwerkt. De voorzitter bevordert een goede samenwerking met de wijknetwerken, het gemeentebestuur, de andere wijkraden en de in de wijk werkzame ambtenaren.

Overigens is dat niet alleen een taak van de voorzitter ook de overige wijkraadsleden zijn herkenbaar in de wijk.

Artikel 28Financiën

Ten behoeve van de participatie en representatie wordt een budget vrijgemaakt per wijk. Dit is door zowel de wijkraadscoördinatoren als de wijkmanagers inzetbaar ten behoeve van het faciliteren van de participatie danwel ter ondersteuning van de taken van de wijkraden zoals de representatie, het kunnen functioneren als wijkraad en de diverse in deze verordening genoemde overleggen.

De raad stelt het totaalbedrag vast voor alle wijken, beschikbaar via de begroting.

Het college verdeelt dit totaalbudget per wijk. Hiervoor wordt ook gekeken naar historische gegevens.

Artikel 29Wederzijds informeren

Het gemeentebestuur informeert de wijkraden desgevraagd op hoofdlijnen over relevante ontwikkelingen die spelen in de wijk en die nodig zijn voor een goede uitoefening van de taken (en bevoegdheden) van de wijkraad. Voor een goede uitoefening van de taken is in ieder geval relevant dat de wijkraad beschikt over informatie betreffende de onderwerpen genoemd in het wijkplan. Wanneer een wijkraad om vertrouwelijke of geheime informatie vraagt besluit het college of de burgemeester over de verstrekking hiervan. Gedetailleerde informatie aangaande operationele veiligheidszaken wordt in de regel niet verstrekt.

Wijkraden informeren het gemeentebestuur desgevraagd over de genomen besluiten.

Artikel 30Het ongevraagd advies

Dit is een uitwerking van de taak opgenomen in artikel 21. En bepaalt ook de reactietermijn van zes weken dat het bestuursorgaan aan wie het advies gericht is (dus raad, college of burgemeester) binnen zes weken reageert, danwel een reactie laat verzorgen. Ongevraagde adviezen worden altijd in afschrift aan de raad gestuurd zodat zij hier kennis van nemen en op kunnen acteren wanneer gewenst.

Artikel 31 Bijwonen vergaderingen raad of raadscommissie

De voorzitter (of een door de voorzitter aangewezen lid) kan namens de wijkraad de vergaderingen van de raad of raadscommissie bijwonen en inspreken. En daarbij het standpunt van de wijkraad toelichten indien zij over het onderwerp advies hebben uitgebracht of de onderwerpen van belang zijn voor de wijk. Overigens mogen los van deze vertegenwoordiger natuurlijk alle leden van een wijkraad op de publieke tribune de (openbare) raadsvergaderingen bijwonen.

Artikel 32Escalatieprocedure

De wijkraad kan zich tot de raad wenden indien hij van mening is dat het college of de burgemeester in strijd met gemaakte afspraken of procedures hebben gehandeld. Dit is een besluit van de wijkraad. En komt dus niet een enkel lid van de wijkraad toe. De raad kan dan een oordeel geven over het handelen van het college. Voordat het verzoek wordt ingediend dient de wijkraad zich eerst tot het college of de burgemeester te wenden.

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad en altijd eerst besproken in een raadscommissie. Het college voorziet het verzoek van de wijkraad hierbij van een reactie die bij de behandeling in de commissie betrokken wordt.

Artikel 33Intrekken taken en bevoegdheden wijkraden

De raad, het college en de burgemeester kunnen taken en bevoegdheden intrekken. Daarbij geven zij aan om welke taken of bevoegdheden het gaat, voor welke periode de intrekking geldt en om welke wijkraden het gaat.

Dit betreft zowel de taken als bevoegdheden genoemd in de artikelen 21 en 22. En kan ook een individueel geval, opgave of situatie in de wijk betreffen.

Artikel 34Schorsen en vernietigen besluiten wijkraden

Het college kan, wegens strijd met het recht of het algemeen belang besluiten van de wijkraad schorsen. Een schorsing treedt onmiddellijk in werking. Indien noodzakelijk kan het besluit vervolgens worden vernietigd door het betreffende bestuursorgaan.

Schorsing en vernietiging is in principe geregeld in de algemene wet bestuursrecht.

Dit artikel zorgt voor overdraging van de schorsingsbevoegdheid van de raad aan het college conform artikel 85 Gemeentewet.

Artikel 35Experimenteerartikel

Met dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om van de systematiek van het wijkradenstelsel af te wijken zoals bepaald in deze verordening, het Kiesreglement wijkraden 2022 en de Verordening geldelijke voorzieningen wijkraden 2022. Op die manier wordt het mogelijk om de inrichting van de wijkraden bij wijze van experiment anders te regelen en met een andere vorm van bijvoorbeeld gebieds- of wijkvertegenwoordiging te werken.

Het kan dan gaan om experimenten met de wijze van samenstelling van de commissie, hun inrichting en werkwijze, de wijze van verkiezing van de leden (door loten, benoeming of een andere wijze van verkiezen), de wijze van vergoeden of de door de commissie uit te oefenen taken en bevoegdheden.

Omdat de wijkraden samengesteld en ingesteld zijn door raad, college en burgemeester gezamenlijk is het zaak dat het experimenteerbesluit altijd door de drie bestuursorganen gezamenlijk genomen wordt.

Het besluit zelf bevat een inhoudelijke uitwerking van het doel, welke regels wel en niet van toepassing zijn en een geografische duiding. Ook dient de duur bepaald te worden alsmede hoe om te gaan met een voortijdige beëindiging.

Achterliggende doel van een experiment in het kader van deze verordening is het kunnen experimenteren met nieuwe vormen van wijkdemocratie, het onderzoeken van alternatieve vormen van het betrekken van bewoners uit de gebieden en wijken, met als doel groter draagvlak voor die wijze van organiseren creëren. Ook biedt dit artikel de mogelijkheid om onvoorziene situaties in het wijkradenmodel op te lossen.

Mocht blijken dat het experiment niet naar behoren functioneert en bijvoorbeeld de behartiging van de belangen van het gebied of de wijk in het geding dreigt te komen, dan kan het experiment worden bijgesteld of (voortijdig) worden beëindigd. In dat geval dient ook voorzien te worden in een vervangende wijze van wijkvertegenwoordiging.

Artikel 36Overgangsbepalingen

Het gemeentebestuur neemt alle besluiten van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités gebaseerd op de oude verordening over.

Dus raad, college en burgemeester voor zover zij bevoegd zijn inclusief eventueel ingezette wettelijke procedures.

Artikel 37Intrekking regelingen

Met dit artikel wordt alle oude regelgeving ingetrokken.

De gebiedscommissies en experimenten met wijkraden en wijkcomités houden per 16 maart 2022 op te bestaan. De Verordening op de gebiedscommissies 2014, de Verordening vergoedingen gebiedscommissieleden 2018, het Experimentbesluit gekozen wijkraden en gelote wijkcomités, de Uitvoeringsregeling loting wijkcomités Rotterdam en het Reglement van orde gebiedscommissies worden ingetrokken.

Artikel 38Inwerkingtreding

De verordening treedt direct in werking na publicatie om ervoor te zorgen dat er alvast verkiezingen voor de nieuwe wijkraden georganiseerd kunnen worden. De artikelen 3 en 37 treden echter pas op 16 maart 2022 inwerking omdat tot en met de verkiezingen van 16 maart 2022 de huidige gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités nog in functie zijn.

Artikel 39Citeertitel

We noemen deze verordening: Verordening op de Wijkraden 2022.