Subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Geldend van 12-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 8 november 2021, nr. A.24, afdeling ECP, dossiernummer K30845 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  Wij evenementen willen inzetten als poort naar de omgeving;

 • -

  Evenementen eraan bijdragen dat bezoekers langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen;

 • -

  Evenementen een bijdrage leveren aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen; en organisatoren (waar mogelijk) een koppeling met het DNA van Groningen zoeken;

 • -

  Gesubsidieerde evenementen evenwichtig worden verspreid tussen stad en provincie.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  De Strategische Visie Vrijetijdseconomie provincie Groningen 2021-2030;

 • -

  Het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie provincie Groningen 2021-2023;

 • -

  Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352), ook wel aangeduid als 'De-minimisverordening';

 • -

  Verordening EU Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, PbEU L 187/1 van 26 juni 2014 en Verordening EU 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening EU Nr. 651/2014 wat betreft steun voor haven- en luchthaveninfrastructuur, aanmeldingsdrempels voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en voor steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur, en regelingen inzake regionale exploitatiesteun voor ultraperifere gebieden, en tot wijziging van Verordening EU Nr. 702/2014 wat betreft de berekening van de in aanmerking komende kosten, PbEU L 156/1 van 20 juni 2017, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/1237 van de Commissie van 23 juli 2021 (PbEU 2021, L 270/39; hierna: AGVV.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Evenement: een publieke, verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis, een gesloten of openlucht manifestatie van één/ meerdere dag(en) of een periode;

 • c.

  Bovenlokaal: buiten de gemeentegrenzen van de gemeente waar het evenement wordt georganiseerd;

 • d.

  Subsidieregeling grote terugkerende evenementen: Deze subsidieregeling richt zich op grote terugkerende en beeldbepalende evenementen met minimaal 3000 bezoekers en landelijke uitstraling. De evenementen dragen bij aan de promotionele waarde en het imago van Groningen. Beeldbepalende evenementen zijn specifiek en herkenbaar voor Groningen en dragen bij aan de merkwaarden: karakteristiek, ruimte en pioniersgeest.

 • e.

  Subsidieregeling evenementen en arrangementen: Deze subsidieregeling is breder er ruimer dan subsidieregeling voor grote terugkerende evenementen. Ook eenmalige of kleinschalige evenementen die aansluiten bij het DNA van Groningen en fungeren als poort naar de omgeving kunnen een beroep doen op deze regeling. Daarnaast is er ruimte voor aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van toeristische arrangementen of een nieuw programmaonderdeel met lokale ondernemers.

 • f.

  DNA van Groningen: Onze identiteit die bestaat uit drie ontegenzeggelijke Groningse kernwaarden: ruimte, pioniersgeest en karakter. Deze laatste waarde wordt omschreven als "onvervalst & eigenzinnig"; we koesteren de zaken die Groningen tot Groningen maken. We bewaken trots ons erfgoed van graanfabriek tot eierbal. We staan voor onze zaak. Nergens vind je massa of dertien in een dozijn, maar steeds weer die persoonlijke signatuur. Af en toe koppig, soms ongezouten, maar altijd eerlijk. Met die onvervalste charme waarmee Groningers die dingen nu eenmaal zo typisch Gronings doen. (uit: Merkgids, Groningen 2019). Overal in de provincie - in het landschap én in de mensen - is het te ontdekken: in de provincie Groningen kan het en, we doen het, maar wel op onze eigen manier;

 • g.

  Poort naar de omgeving: een van onze doelen is om evenementen meer in te zetten als poort naar de lokale omgeving. Hiermee wordt de verbinding van het evenement met lokale ondernemers (bijvoorbeeld toeristische arrangementen) bedoeld, het wijzen van bezoekers op of het samenwerken met Groningse bezienswaardigheden, attracties, routes en/of andere evenementen en de nalatenschap van het evenement. Evenementen dragen daarmee bij aan het bereiken van bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen.

 • h.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352);

 • i.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • j.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018.

Artikel 2 Doel

Met de subsidieregeling evenementen en arrangementen willen we inzetten op versterking van het DNA van Groningen, of dit nu met eenmalige evenementen, nieuwe evenementen, kleinere of grotere (bestaande) evenementen is. We willen de impact en nalatenschap van evenementen beter benutten en evenementen laten fungeren als 'poort naar de omgeving'. Zelfs evenementen die al een provinciale subsidie ontvangen in het kader van de Cultuurnota of evenementen die op zichzelf niet aansluiten bij het DNA van Groningen kunnen een aanvraag indienen voor aanvullende activiteiten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van toeristische arrangementen of een nieuw programmaonderdeel met lokale ondernemers.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen die evenementen organiseren (evenementenorganisatoren).

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  Het organiseren van een evenement passend bij het DNA van Groningen dat fungeert als 'poort naar de omgeving' of;

 • b.

  Aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen die niet voldoen aan onderdeel a óf zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. Zie de toelichting voor meer informatie en voorbeelden.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Gedeputeerde Staten weigeren subsidie indien:

 • a.

  De totale begrote kosten van het evenement minder dan € 50.000 bedragen;

 • b.

  Het te verlenen subsidiebedrag minder dan € 3.000 bedraagt;

 • c.

  Een aanvraag voor een evenement dat exclusief betrekking heeft op: een kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een nieuwjaarsduik, toernooi, dancefestival, Koningsdag, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, uitsluitend een demonstratie of workshop, uitsluitend een concert of voorstelling in een theater/schouwburg, planten- dierenshow, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, paasvuren, tentoonstelling, tijdelijke kunstijsbaan, (stijl)danswedstrijd, piratenfeest;

 • d.

  Er al een subsidie is verleend voor het evenement vanuit de subsidieregeling grote terugkerende evenementen;

 • e.

  Er al een provinciale evenementensubsidie is verleend en dit volledig d.m.v. corona-uitstel wordt ingezet voor de uitvoering in het jaar waarvoor wordt aangevraagd;

 • f.

  Het evenement geen publieksbereik zal hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen);

 • g.

  Er geen bijdrage wordt ontvangen van tenminste één gemeente voor het betreffende evenement;

 • h.

  Het evenement een besloten karakter heeft;

 • i.

  Het evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk;

 • j.

  De te verstrekken subsidie staatssteun vormt als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de AGVV of de de-minimisverordening;

 • k.

  Het subsidieplafonds is bereikt;

 • l.

  De aanvraag bij de verdeling van het aantal punten volgens artikel 15 niet minstens 30 punten (onderdeel a) of 45 punten (onderdeel b) scoort.

De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 7 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a (een evenement passend bij het DNA van Groningen dat fungeert als 'poort naar de omgeving'), in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   Het evenement sluit aantoonbaar aan bij het DNA van Groningen/regionale identiteit. Indien het evenement niet aansluit bij het DNA van Groningen kan er alleen een aanvraag worden ingediend bij deze subsidieregeling evenementen en arrangementen voor onderdeel b, aanvullende activiteiten of arrangementen (niet voor het evenement zelf);

  • b.

   Het evenement fungeert als 'poort naar de omgeving'. Hiermee wordt de verbinding van het evenement met lokale ondernemers (bijvoorbeeld toeristische arrangementen) bedoeld, het wijzen van bezoekers op of het samenwerken met Groningse bezienswaardigheden, attracties, routes en/of andere evenementen en de nalatenschap van het evenement. Het evenement draagt daarmee bij aan het bereiken van bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen;

  • c.

   Het evenement trekt minimaal 500 bezoekers/deelnemers (of een combinatie). Het gaat hierbij om fysiek aanwezige en unieke bezoekers;

  • d.

   Het evenement heeft minimaal een bovenregionale uitstraling en overstijgt lokale belangen;

  • e.

   Wanneer de aanvrager een subsidie heeft aangevraagd voor hetzelfde evenement uit een ander provinciaal krediet moet dit nadrukkelijk worden vermeld in de aanvraag en begroting;

  • f.

   Indien er in een kalenderjaar voor hetzelfde evenement al eerder subsidie is verstrekt op grond van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024, kan er alleen een aanvraag worden ingediend bij deze subsidieregeling evenementen en arrangementen voor onderdeel b, aanvullende activiteiten of arrangementen (niet voor het evenement zelf);

  • g.

   Gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente is een vereiste (in overleg kan dit in natura);

   • -

    Bij cofinanciering van evenementen in de gemeente Groningen is de hoogte van de bijdrage vanuit dit evenementenbudget maximaal gelijk aan de hoogte van de bijdrage van de gemeente Groningen;

   • -

    Voor evenementen die niet in de gemeente Groningen plaatsvinden is de minimale bijdrage van de gastgemeente 25% t.o.v. de bijdrage van de provincie.

  • h.

   We zien graag dat u in uitingen over het evenement of de activiteiten opneemt dat de provincie Groningen het evenement/ de activiteit financieel ondersteunt;

  • i.

   Het evenement biedt mogelijkheden voor provinciaal relatiemanagement. Hierover dient voorafgaand aan het evenement contact opgenomen met de contactpersoon provincie Groningen genoemd in de beschikkingsbrief;

  • j.

   Het evenement moet aangemeld worden voor de Uitagenda van Visit Groningen / https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/evenement-aanmelden;

  • k.

   We zien graag dat u gebruik maakt van het merk Groningen en hierover contact opneemt met Marketing Groningen / https://www.merkgroningen.nl/nl;

  • l.

   Het evenement scoort ten minste 30 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 15.

 • 2. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder b (aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen), in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   De aanvullende activiteiten of arrangementen vinden plaats in het kader van een bovenlokaal evenement in de provincie Groningen;

  • b.

   De aanvullende activiteiten of arrangementen sluiten aan bij het DNA van Groningen/regionale identiteit;

  • c.

   Bij de aanvullende activiteiten of arrangementen worden (toeristische) ondernemers en en/ of regionale partners betrokken;

  • d.

   De aanvullende activiteiten of arrangementen hebben een toeristische impact op de omgeving (meer overnachtingen/ bestedingen in de provincie Groningen);

  • e.

   Wanneer de aanvrager een subsidie heeft aangevraagd voor dezelfde activiteiten uit een ander provinciaal krediet moet dit nadrukkelijk worden vermeld in de aanvraag en begroting;

  • f.

   We zien graag dat u in de uitingen over de activiteiten opneemt dat de provincie Groningen de activiteiten financieel ondersteunt;

  • g.

   Het evenement moet aangemeld worden voor de Uitagenda van Visit Groningen / https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/evenement-aanmelden;

  • h.

   We zien graag dat u gebruik maakt van het merk Groningen en hierover contact opneemt met Marketing Groningen / https://www.merkgroningen.nl/nl;

  • i.

   De activiteiten scoren ten minste 45 punten na rangschikking als bedoeld in artikel 15.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten die worden gemaakt voor het organiseren van een evenement dat past bij het DNA van Groningen en fungeert als poort naar de omgeving in aanmerking;

 • 2. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de specifieke kosten van toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op het evenement in aanmerking voor subsidie. Zie toelichting voor voorbeelden;

 • 3. In afwijking van artikel 1.5, eerste lid onder a, van de Procedureregeling worden kosten die zijn gemaakt voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag wel subsidiabel geacht.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder a (het evenement zelf) bevat:

  • a.

   Een projectplan met in ieder geval de volgende informatie:

   • -

    Een omschrijving van uw evenement;

   • -

    Een korte terugblik met behaalde resultaten indien u het evenement eerder heeft georganiseerd;

   • -

    Een omschrijving van hoe uw evenement aansluit op het DNA van Groningen/regionale identiteit.

   • -

    Een omschrijving van hoe u uw evenement inzet als poort naar de omgeving. Wat is de toeristische impact van uw evenement op de omgeving en hoe versterkt u deze? Welke samenwerking is er met toeristische ondernemers of regionale partijen? Hoe draagt uw evenement bij aan het bereiken van bezoekers die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen?

  • b.

   Een marketing en communicatieplan (of paragraaf in het project), met daarin in ieder geval:

   • -

    De verwachting van het aantal bezoekers en de herkomst van de bezoekers;

   • -

    De wijze waarop u gedurende het evenement het aantal bezoekers en de herkomst van bezoekers gaat monitoren;

   • -

    Het verwachte mediabereik voor uw evenement en hoe deze wordt vergroot;

   • -

    Uw inzet voor de versterking van de promotie van de provincie Groningen, met welke partijen u samenwerkt en hoe u deze samenwerking invulling gaat geven.

  • c.

   Een sluitende begroting met inzicht in:

   • -

    De subsidiabele kosten;

   • -

    De kosten voor marketing en promotie;

   • -

    Een sluitend dekkingsplan met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag van de provincie Groningen en uitsplitsing van andere inkomsten waaronder de cofinanciering van de gastgemeente.

 • 3. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onder b (toeristische activiteiten en arrangementen aanvullend op het evenement) bevat:

  • a.

   Een projectplan met in ieder geval de volgende informatie:

   • -

    Een inhoudelijke omschrijving van de aanvullende activiteiten of arrangementen en hoe deze een aanvulling/ toevoeging zijn op het (bestaande) evenement;

   • -

    Een omschrijving van hoe de aanvullende activiteiten of arrangementen aansluiten bij het DNA van Groningen/regionale identiteit. Hoe ze worden gedragen door regionale partners/ ondernemers en overige betrokken partijen en hoe ze een toeristische impact hebben op de omgeving (meer overnachtingen/ bestedingen in de provincie Groningen);

   • -

    Een beschrijving van het bereik van de aanvullende activiteiten/ arrangementen (specificatie tussen verwachting bezoekers voor het evenement en voor de aanvullende activiteiten);

   • -

    De wijze waarop u uw aanvullende activiteiten/ arrangementen gaat promoten en hoe u het effect gaat monitoren.

  • b.

   Een sluitende begroting met inzicht in:

   • -

    De kosten en de dekking van uw evenement (graag uitgesplitst; inclusief de gemeentelijke cofinanciering voor uw evenement);

   • -

    De specifieke kosten voor de aanvullende activiteiten en arrangementen (dus los van de reguliere evenementkosten);

   • -

    Een sluitend dekkingsplan voor de aanvullende activiteiten en arrangementen (dus los van de reguliere dekking van het evenement) met vermelding van het gevraagde subsidiebedrag van de provincie Groningen en uitsplitsing van de overige inkomsten en/ of eigen bijdrage.

Artikel 11 Indieningstermijn

 • 1. Subsidieaanvragen voor de subsidieregeling evenementen en arrangementen worden ingediend binnen de volgende tenderperioden:

  • a.

   Vanaf het moment van openstelling van deze regeling tot en met 15-01-2022;

  • b.

   Binnen de tenderperiode van 01-03-2022 tot en met 01-04-2022;

  • c.

   Onder voorbehoud binnen de tenderperiode van 01-10-2022 tot en met 01-11-2022;

  • d.

   Binnen de tenderperiode van 01-03-2023 tot en met 01-04-2023;

  • e.

   Onder voorbehoud binnen de tenderperiode van 01-10-2023 tot en met 01-11-2023;

 • 2. De tenderperiodes onder lid 1 c. en lid 1 e. zijn onder voorbehoud en vinden alléén doorgang wanneer daarvoor nog budget beschikbaar is. Gedeputeerde Staten besluiten voorafgaand of de tenderperiodes onder lid 1 c. en lid 1 e. doorgang vinden.

 • 3. Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt:

 • a.

  Vanaf het moment van openstelling van deze regeling tot en met 15-01-2022 €73.000 voor subsidies op grond van artikel 5 onder a (het evenement zelf) en €60.000 voor subsidies voor op grond van artikel 5 onder b (aanvullende toeristische activiteiten en arrangementen bij evenementen);

 • b.

  Gedeputeerde Staten stellen voorafgaand aan de volgende periode het plafond vast voor de volgende tender;

Artikel 13 Subsidiehoogte

 • 1. Een subsidie op grond van artikel 5 onder a (het evenement zelf) bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000:

  • a.

   Bij cofinanciering van evenementen in de gemeente Groningen is de hoogte van de bijdrage vanuit dit budget maximaal gelijk aan de hoogte van de bijdrage van de gemeente Groningen;

  • b.

   Voor evenementen die niet in de gemeente Groningen plaatsvinden is de minimale bijdrage van de gastgemeente 25% t.o.v. de bijdrage van de provincie;

 • 2. Een subsidie op grond van artikel 5 onder b (aanvullende toeristische activiteiten en arrangementen bij evenementen) bedraagt maximaal 50% van de specifieke kosten van het aantoonbaar extra inzetten van een evenement als 'poort naar de omgeving' met een maximum van € 15.000;

 • 3. De totale subsidie bedraagt nooit meer dan € 15.000. Indien toepassing van het 1e lid en 2e lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 3.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 14 Verdeelsystematiek

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden op basis van een onderlinge vergelijking in een rangorde geplaatst.

De rangorde wordt bepaald door toepassing van de in artikel 15 opgenomen verdeelcriteria met de daaraan aangegeven weging van die criteria. Het totaal aantal punten dat na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de plaats in de rangorde.

Artikel 15 Verdeelcriteria

 • 1. Bij de verdeling van de beschikbare middelen op grond van artikel 5 onder a (het evenement zelf) gelden de volgende verdeelcriteria:

  • a.

   De wijze waarop het evenement aanvullend is op of zich onderscheidt van het bestaande aanbod van evenementen in de provincie en de koppeling legt met het DNA van Groningen/regionale identiteit. Denk hierbij aan de uniciteit en/of het specifiek authentieke karakter van het evenement;

  • b.

   De mate waarin het evenement fungeert als 'poort naar de omgeving'. Gelet wordt op de wijze waarop het evenement (inclusief eventueel aanvullende activiteiten of arrangementen) een toeristische impact heeft op de omgeving (meer overnachtingen/ bestedingen in de provincie Groningen); hoe dit door de evenementenorganisator wordt versterkt en eventueel gemeten. Daarnaast is de mate van samenwerking met het lokale/regionale bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere partijen van belang. Bij evenementen in de stad Groningen is de verbinding met het ommeland een pré;

  • c.

   De mate van bovenlokale dan wel provinciale uitstraling van het evenement, af te leiden uit:

   • -

    De herkomst van bezoekers/deelnemers van/aan het evenement;

   • -

    Het aantal bezoekers voor het evenement;

   • -

    De betekenis van het evenement;

   • -

    Het mediabereik van het evenement;

   • -

    De wijze waarop het evenement Groningen op de kaart zet;

  • d.

   Gedeputeerde Staten letten in de beoordeling op de geografische spreiding van evenementen en de aansluiting op andere beleidsterreinen en kunnen op deze punten maximaal 5 punten toevoegen.

 • 2. De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid is:

  • a.

   Onderdeel a maximaal 15 punten;

  • b.

   Onderdeel b maximaal 15 punten;

  • c.

   Onderdeel c maximaal 10 punten;

  • d.

   Onderdeel d maximaal 5 punten;

 • 3. Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

 • 4. Bij de verdeling van de beschikbare middelen op grond van artikel 5 onder b (toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op evenementen) gelden de volgende verdeelcriteria:

  • a.

   De wijze waarop de aanvullende activiteiten of arrangementen een toeristische impact hebben op de omgeving (meer overnachtingen/ bestedingen in de provincie Groningen) en hoe dit door de evenementenorganisator wordt versterkt en eventueel gemeten. Bij evenementen in de stad Groningen is de verbinding met het ommeland een pré;

  • b.

   De mate waarin de aanvullende activiteiten of arrangementen worden gedragen door regionale partners/aantal betrokken ondernemers, het bedrijfsleven en overige betrokken partijen;

  • c.

   De wijze waarop de aanvullende activiteiten of arrangementen aanvullend en/of onderscheidend zijn ten opzichte van het evenement en de koppeling legt met het DNA van Groningen/regionale identiteit. Denk hierbij aan de uniciteit en/of het specifiek authentieke karakter van de activiteiten/arrangementen;

  • d.

   Het bezoekersbereik van de aanvullende activiteiten/ arrangementen (aantal bezoekers/deelnemers van de activiteiten in relatie tot het evenement);

  • e.

   De wijze waarop u uw aanvullende activiteiten/ arrangementen gaat promoten en de wijze waarop dit bijdraagt aan de toeristische promotie van de provincie Groningen;

  • f.

   Gedeputeerde Staten letten in de beoordeling op de geografische spreiding en de aansluiting op andere beleidsterreinen en kunnen op deze punten maximaal 5 punten toevoegen.

 • 5. De weging van de criteria als bedoeld in het eerste lid is:

  • a.

   Onderdeel a maximaal 20 punten;

  • b.

   Onderdeel b maximaal 10 punten;

  • c.

   Onderdeel c maximaal 10 punten;

  • d.

   Onderdeel d maximaal 10 punten;

  • e.

   Onderdeel e maximaal 10 punten;

  • f.

   Onderdeel f maximaal 5 punten.

 • 6. Indien toepassing van het vierde en vijfde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 16 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig het projectplan;

 • b.

  Substantiële wijzigingen in het project worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 17 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een kort inhoudelijk verslag met weergave van de bereikte resultaten en het bereik van het evenement en/ of de activiteiten (aantal en (indien mogelijk) herkomst van bezoekers/ deelnemers).

 • b.

  een overzicht van de gerealiseerde cofinanciering door gemeente(n) en andere partijen.

Artikel 18 Intrekking

De Subsidieregeling Flexibel Budget Evenementen provincie Groningen 2019-2020 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen.

Ondertekening

Groningen, 8 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Toelichting behorende bij de subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling. In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 5

Wanneer een evenement voldoet aan onderdeel a Het organiseren van een evenement passend bij het DNA van Groningen dat fungeert als 'poort naar de omgeving kan gewoon een aanvraag worden ingediend bij onderdeel a (eventuele arrangementen of activiteiten kunnen worden meegenomen in één aanvraag onder a).

Het onderdeel b Aanvullende toeristische activiteiten of arrangementen bij evenementen die niet voldoen aan onderdeel a óf zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 is specifiek bedoeld in twee situaties.

 • a.

  Ten eerste kunnen evenementen die van zichzelf niet aansluiten bij het DNA van Groningen aanspraak maken op dit onderdeel van de regeling. Het gaat dan om evenementen die onvoldoende typisch Gronings zijn (zoals (sport)toernooien en evenementen met een algemeen thema). Wanneer u twijfelt of uw evenement voldoende aansluit bij het Groningse DNA kunt u hier vooraf contact met ons over opnemen.

 • b.

  Ten tweede kunnen evenementen waarvoor al subsidie is verstrekt op grond van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 aanspraak maken op dit onderdeel van de regeling. Subsidie kan dan verstrekt worden voor de specifieke kosten van toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op het evenement.

Voorbeelden:

Wij bespreken graag de mogelijkheden voor een aanvraag voor de specifieke kosten van toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op uw evenement. Het gaat bijvoorbeeld om side-events (bezoekers van een muziekfestival trekken de regio in), toeristische overnachting of diner-arrangementen, de ontwikkeling of gebruikmaking van routes, erfgoed en/of bezienswaardigheden. Maar wellicht heeft u nog een veel beter idee. Belangrijk is dat - waar mogelijk - zoveel mogelijk lokale ondernemers worden betrokken en koppeling wordt gezocht met het Groningse DNA/het typisch Groningse.

Artikel 6

Voor uw aanvraag toetsen wij of er sprake is van staatssteun. In geval er sprake is van staatssteun, toetsen wij met behulp van de AGVV of de de-minimisverordening naar mogelijkheden om binnen deze staatssteunkaders subsidie aan uw evenement te verstrekken. Dat kan betekenen dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, zoals een de-minimisverklaring, om uw aanvraag aan deze staatssteunkaders te toetsen. Deze aanvullende gegevens beschouwen wij niet als onderdeel van een complete aanvraag en/of compleetheidstoets. Reden hiervoor is dat wij u niet onnodig administratieve lasten willen opleggen voor het indienen van een aanvraag.

Artikel 8

De specifieke kosten van toeristische activiteiten of arrangementen aanvullend op het evenement komen in aanmerking voor subsidie. De kosten van de aanvullende activiteiten of arrangementen dienen duidelijk te worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld de materiaalkosten voor side-events, kosten voor de samenwerking met/de inzet van lokale ondernemers, de inhuur van (lokale) deskundigen m.b.t. de ontwikkeling van toeristische arrangementen/aanvullende activiteiten, kosten voor promotie en P&R specifiek voor de aanvullende activiteiten, kosten voor de koppeling met het Gronings DNA, ontwikkeling van toeristische routes aanvullend op het evenement, kosten voor het wijzen van de evenementbezoekers op Groningse bezienswaardigheden.

Artikel 11

Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan worden gehouden met informatie dat neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag. Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.