Subsidieregeling Jeugd- en jongerenorganisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd- en jongerenorganisaties

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beuningen;

gelet op

- titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Algemene Subsidieverordening 2019 gemeente Beuningen;

- de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021 gemeente Beuningen;

besluiten vast te stellen de ‘Nadere regels subsidie jeugd- en jongerenorganisaties’.

Subsidie Jeugd

Artikel 1 Definities

In deze regeling verstaat het college onder:

a) Activiteit: een met gebruikmaking van de subsidie te leveren product, prestatie of dienst.

b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

c) Inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen kan en mag meedoen ongeacht geslacht, beperking, afkomst, religie of geaardheid;

d) Jeugd- of jongerenorganisatie: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk, die zich als hoofddoel stelt om recreatieve ontspanningsmogelijkheden te bieden en activiteiten te stimuleren, gericht op jeugd- en jongeren tot 23 jaar uit gemeente Beuningen.

e) Juniorlid: jeugdleden van 17 jaar en jonger.

f) Subsidieontvanger: een aanvrager die subsidie ontvangt op basis van deze subsidieregeling voor het organiseren van activiteiten.

g) Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Beuningen;

h) VOG: Verklaring Omtrent Gedrag.

Artikel 2 Doel

Doel van de subsidieregeling is:

a) Activiteiten bieden van recreatieve ontspanningsmogelijkheden voor- en door jongeren in verenigingsverband of in het kader van het jeugdvakantiewerk.

b) Activiteiten die de ontplooiingskansen van jeugd en jongeren vergroten of de achterstand en uitval van jeugd voorkomen.

c) Activiteiten zijn gericht op het vergroten van jongerenparticipatie in de wijk of in een dorpskern van gemeente Beuningen.

d) Activiteiten waarbij samenwerking wordt gezocht met andere jeugd- en jongerenverenigingen of andere niet-commerciële maatschappelijke, culturele of natuur- of milieuorganisaties.

e) Het betrekken van nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen nieuwe activiteiten.

f) Deskundigheidsbevordering van bestuursleden, vrijwilligers en leden voor zover die functioneel zijn en de vereniging ten goede komen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen. Subsidie kan verleend worden aan de volgende typen jeugd- en jongerenorganisaties in gemeente Beuningen:

1. jeugd- en jongerenverenigingen

2. scoutingverenigingen

3. jeugdvakantiewerk

Artikel 4 Algemene subsidie voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. De aanvrager is een jeugd- en jongerenorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van deze regeling en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Scoutingverenigingen zijn aangesloten bij Scouting Nederland.

2. De aanvrager is actief in de gemeente Beuningen en biedt activiteiten aan voor jeugd uit gemeente Beuningen.

3. De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat ten minste 1 jaar en draagt er zorg voor dat elk kind of elke jongere lid kan worden. Aan de activiteiten kunnen ook kinderen en jongeren deelnemen die geen lid zijn van de vereniging.

4. De aanvrager heeft een voltallig bestuur voor de duur van ten minste 1 jaar.

5. De aanvrager houdt een ledenadministratie bij en heeft minimaal 30 deelnemende jeugdigen uit de gemeente Beuningen. De vereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken en te behouden.

6. De activiteit(en) van de aanvrager vinden plaats in een gezonde omgeving. Er wordt geen alcohol geschonken en gedronken in de locatie van de jeugd- en jongerenorganisatie en/of tijdens de jeugdactiviteiten.

7. De aanvrager voert een actief VOG-beleid; iedere vrijwilliger die structureel met kinderen werkt, beschikt over een VOG.

8. De activiteiten van aanvrager zijn toegankelijk voor alle jeugdigen van Beuningen ongeacht beperking, geslacht, afkomst, religie of geaardheid.

Artikel 5 Aanvraag

1. De subsidie wordt uitsluitend digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website www.beuningen.nl.

2. In aanvulling op de aanvraag voorwaarden uit artikel 5 van de Subsidieverordening, overlegt de aanvrager bij een aanvraag voor subsidie;

a) een activiteitenplan met daarin beschreven;

a. een omschrijving van de activiteit(en);

b. wanneer deze plaatsvindt (jaarplanning);

c. het doel of het gewenste resultaat;

d. een begroting.

b) specifiek geldend voor jeugd- en jongerenverenigingen: de facturen van de gemeente Beuningen of de dorpshuisbesturen voor de huur van de jongerenaccommodatie;

c) specifiek geldend voor scoutingverenigingen: de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor de opgave van het aantal leden.

Artikel 6 Subsidie

1. Het structurele subsidiebedrag voor jeugd- en jongerenverenigingen bestaat jaarlijks uit:

a) een vast basisbedrag van € 3.500 euro;

b) de door de gemeente Beuningen of het dorpshuisbestuur in rekening gebrachte huurkosten voor de accommodatie.

2. Het structurele subsidiebedrag voor scoutingverenigingen bestaat jaarlijks uit:

a) een vast basisbedrag van € 1.500 euro;

b) een bedrag van € 30 per juniorlid.

3. Het structurele subsidiebedrag voor jeugdvakantiewerk bestaat jaarlijks uit:

a) een vast basisbedrag van € 500 euro.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 7 van de Subsidieverordening, kan een subsidie ook worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

1. De subsidieaanvraag voldoet niet aan de in artikel 4 van deze subsidieregeling genoemde voorwaarden;

2. De subsidieaanvraag is buiten de in artikel 8 van deze subsidieregeling genoemde termijn ingediend;

3. De aanvrager voldoet niet aan de in artikel 3 van deze subsidieregeling genoemde doelgroep;

Artikel 8 Indienings- en beslistermijn

1. De aanvraag moet vóór 31 december voorafgaand aan het jaar, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend.

2. Na de aanvraag krijgt de aanvrager binnen 6 weken uitsluitsel over de aanvraag.

3. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Subsidieverlening

1. Het college kan, in gevallen dat zij dat noodzakelijk acht, in de beschikking tot subsidieverlening specifieke verplichtingen aan de subsidieverlening verbinden.

2.Het college kan, conform de bepalingen daaromtrent in de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening, besluiten de subsidiebeschikking te wijzigen, in te trekken en/of terug te vorderen. Ook als blijkt dat er gedurende het jaar niet voldaan wordt aan de in artikel 4 van deze subsidieregeling genoemde voorwaarden.

3. De subsidieontvanger meldt iedere relevante wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd aan het college.

4. Het college kan de hoogte van de subsidiebedragen genoemd in deze beleidsregels aanpassen.

Artikel 10 Verantwoording

De jeugd- en jongerenorganisatie stelt jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag, kostendekkende begroting, jaarrekening en een balans op. Het college kan deze informatie ter controle altijd opvragen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van deze regeling, in die gevallen waarin de regeling niet voorziet of de toepassing van een of meer bepalingen van deze regeling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Jeugd- en jongerenorganisaties.

2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 augustus 2021.

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken

secretaris

Daphne Bergman

Burgemeester