Regeling vervallen per 10-11-2022

Vaststelling Stimuleringsregeling AGV “Geef groen en water de ruimte”

Geldend van 11-11-2021 t/m 09-11-2022

Intitulé

Vaststelling Stimuleringsregeling AGV “Geef groen en water de ruimte”

Besluit van het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 14-10-2021, kenmerk BBV21.0345, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht:

Gelet op artikel 3 (‘Subsidieregelingen’) van de Algemene subsidieverordening waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

Overwegende dat de noodzaak tot het nemen van klimaatadaptieve maatregelen bredere bekendheid nodig heeft;

Overwegende dat dit in overeenstemming is met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie;

Overwegende dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het wenselijk vindt de samenwerking met inwoners en relevante gebiedspartners, zoals bewonersinitiatieven, in gedeeld eigenaarschap vorm te geven;

Overwegende dat de netwerkaanpak en de stimuleringsregeling elkaar kunnen versterken;

Overwegende dat het wenselijk is de inwoners en bedrijven in het beheergebied te stimuleren maatregelen te nemen waarmee effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied beter kunnen worden ondervangen;

Overwegende dat een bijdrage van het Waterschap ten behoeve van die maatregelen daarbij onontbeerlijk is;

BESLUIT   

Vast te stellen: de Stimuleringsregeling AGV Geef groen en water de ruimte.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen   

Artikel 1.1 begripsomschrijvingen

- AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

- Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

- Dagelijks bestuur: Dagelijks bestuur van AGV

- Ingezetenen: ingezetenen van AGV

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening

Deze regeling is een subsidieregeling als bedoeld in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening. De Algemene subsidieverordening is van toepassing op deze regeling voor zover deze regeling daar niet uitdrukkelijk van afwijkt.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het Algemeen bestuur van AGV stelt jaarlijks in de meerjarenbegroting een subsidieplafond vast voor deze regeling. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt: € 125.000,--.

 • 2.

  Het Algemeen bestuur van AGV stelt eveneens jaarlijks een verdeling van dit subsidieplafond vast tussen de onder paragraaf 2 en paragraaf 3 te verlenen subsidies. Voor 2021 wordt zowel voor subsidies op grond van paragraaf 2, als subsidies op grond van paragraaf 3, € 62.500,-- beschikbaar gesteld.

Artikel 1.4 Voorlichting

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur van AGV plaatst bij inwerkingtreden van deze regeling een uitleg op de website van AGV voor welke activiteiten en zaken een subsidie voor de daarmee gemoeide kosten kan worden aangevraagd, welke gegevens en bescheiden bij de aanvraag dienen te worden overgelegd en hoe de subsidie, de omvang daaronder begrepen, wordt bepaald.

 • 2.

  Op de website van AGV wordt voorts vermeld wat de hoogte is van het in artikel 1.3 genoemde subsidieplafond en wat de betekenis is van dat plafond. Daarbij wordt in het bijzonder vermeld dat als dat plafond door de verlening van subsidies is bereikt, geen subsidies meer worden toegekend.

 • 3.

  Op de website van AGV wordt actueel vermeld in welke mate de in artikel 1.3 lid 2 bedoelde subsidieplafonds nog niet zijn bereikt dan wel, indien dat plafond is bereikt, dat en sinds wanneer dat het geval is. Voorts wordt op de website gewezen op de weigeringsgronden.

Artikel 1.5 Communicatie-uitingen

AGV kan de activiteiten en zaken waarop een subsidie betrekking heeft in woord en of in beeld opnemen in zijn communicatie-uitingen, waarbij de bescherming van persoonsgegevens blijft gewaarborgd. Daarbij kan worden vermeld dat die activiteiten en zaken mede mogelijk zijn gemaakt door of met een financiële bijdrage van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Artikel 1.6 Aanvragen

 • 1.

  De aanvrager van een subsidie op grond van deze regeling maakt gebruik van een door het Dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden verstrekt moeten worden.

 • 2.

  De aanvraag gaat gepaard met het overleggen van de gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag, via een daartoe ingericht loket op de website van AGV. De indiening van de aanvraag wordt onmiddellijk bevestigd via dit loket.

 • 3.

  Indien de aanvraag onvolledig is, bedraagt de termijn voor het aanvullen van gegevens vier weken. De beslistermijn wordt opgeschort gedurende de periode dat de aanvraag onvolledig is.

Artikel 1.7 Algemene weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • a.

  voor de kosten van klimaatadaptieve maatregelen indien die maatregelen bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven;

 • b.

  voor de kosten van maatregelen waarvoor door AGV of een andere overheid al subsidie is verstrekt;

 • c.

  voor kosten die zijn gemaakt vóór het bekend maken van deze regeling;

 • d.

  voor kosten van maatregelen buiten stedelijk gebied;

 • e.

  voor kosten van het aanbrengen van bomen of beplanting, behoudens de in de bijlage benoemde maatregelen;

 • f.

  indien het in artikel 1.3 bedoelde subsidieplafond voor het jaar waarin de aanvraag om een subsidie is gedaan is bereikt.

Paragraaf 2 Ingezetenen

Artikel 2.1 Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op individuele ingezetenen.   

Artikel 2.2 Subsidie voor kosten van klimaatadaptieve maatregelen

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur kan een subsidie toekennen voor de kosten van klimaatadaptieve maatregelen, bestaande uit activiteiten en zaken, genoemd in de bijlage bij dit paragraaf. De klimaatadaptieve maatregelen worden uitgevoerd in het beheergebied van AGV.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend nadat de in het eerste lid genoemde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

 • 3.

  Geen subsidie wordt verstrekt in de kosten van klimaatadaptieve maatregelen, als bedoeld in het eerste lid, in, op, onder, boven of aan voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten van een onroerende zaak:

 • a.

  die is betrokken in een splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 5:106 Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  die in eigendom is van een coöperatieve vereniging; of

 • c.

  waarvan bepaalde delen feitelijk bestemd zijn om, krachtens welke titel dan ook, anderszins afzonderlijk te worden gebruikt.

 • 4.

  Per huisadres wordt maximaal éénmaal subsidie verstrekt per maatregel. Voor afzonderlijk gebruik bestemde gedeelten van onroerende zaken als bedoeld in het derde lid die geen eigen huisnummeraanduiding of toevoeging op een huisnummeraanduiding hebben, alsook meerdere van die gedeelten die bij eenzelfde persoon in gebruik zijn, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als één huisadres.

 • 5.

  De subsidie op grond van deze paragraaf bedraagt per huisadres voor alle maatregelen samen inclusief bonus ten hoogste € 1.100,--.

Artikel 2.3 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een of meer bedragen, genoemd in de tabel in de bijlage bij deze regeling, en dat bedrag of die bedragen tezamen gaan het in artikel 2.2, vijfde lid, genoemde bedrag niet te boven.

 • 2.

  De subsidies samen wordt verhoogd met een bonus als de aanvraag meerdere categorieën bevat. De subsidie voor zaken en/of diensten in twee categorieën wordt verhoogd met een bonus van 5% van het totale bedrag. De subsidie voor zaken en/of diensten in drie of meer categorieën wordt verhoogd met een bonus van 10% van het totale bedrag.

 • 3.

  Artikel 8 lid 1 sub a en lid 2 sub b van de Algemene subsidieverordening zijn niet van toepassing op aanvragen op grond van dit paragraaf.

Artikel 2.4 Aanvragen subsidie

 • 1.

  Tot de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 1.6, eerste lid, behoren in elk geval:

 • a.

  Een kassabon ter zake van de aanschaf en betaling van de op die kassabon vermelde zaken en diensten dan wel een factuur ter zake van de aanschaf van de op die factuur vermelde zaken en diensten en een stuk waaruit blijkt dat die factuur is betaald;

 • b.

  Tenminste twee foto’s van de locatie of locaties waarop de onder a bedoelde zaken zijn of worden aangebracht in zowel de situatie vóór het aanbrengen van die zaken als na het aanbrengen daarvan, alsmede één of meerdere overzichtsfoto’s.

 • 2.

  Artikel 6 lid 2 sub c en lid 3 van de Algemene subsidieverordening zijn niet van toepassing.

 • 3.

  Een aanvraag kan worden gedaan tot en met de laatste dag van het jaar waarin de kosten waarvoor om een subsidie wordt gevraagd zijn gemaakt. Artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening is daarbij niet van toepassing.

Paragraaf 3 Samenwerkingsinitiatieven

Artikel 3.1 Reikwijdte

Deze paragraaf is van toepassing op initiatieven van samenwerkende individuen en/of instellingen zonder winstoogmerk.

Artikel 3.2 Subsidieaanvraag

De aanvrager dient de aanvraag in tenminste acht weken voordat met de uitvoering van de maatregelen wordt begonnen.

Artikel 3.3 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling

De maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend dienen uiterlijk binnen een jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te zijn uitgevoerd.

Artikel 3.4 Voorwaarden

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verleend als de maatregel:

 • a.

  In lijn is met de doelen uit het Waterbeheerprogramma van AGV; en

 • b.

  Bijdraagt aan water vasthouden, infiltreren of bergen in de bebouwde omgeving; en

 • c.

  Kosteneffectief is; en

 • d.

  De maatregel moet een voorbeeldwerking hebben. Het initiatief of het resultaat moet kunnen worden overgenomen of toegepast door derden; en

 • e.

  De maatregel moet bijdragen aan meer kennis en bewustwording rond water en de rol van water bij klimaatverandering op lokaal niveau door als initiatiefnemer actief te communiceren over het initiatief; en

 • f.

  De maatregelen worden gezamenlijk in buurt- of wijkverband getroffen. Het gezamenlijke initiatief betreft een maatregel op minimaal drie particuliere percelen; of

 • g.

  De maatregelen worden in verenigingsverband getroffen; of

 • h.

  De maatregelen worden door instellingen, in samenwerking met individuen of andere instellingen getroffen; of

 • i.

  De maatregelen worden getroffen door een Vereniging van eigenaars van appartementsrechten als bedoeld in artikel 5:106 BW op het perceel van de betreffende Vereniging van eigenaars; en

 • j.

  De maatregel is niet bezwaarlijk voor andere overheden.

 • 2.

  Het Dagelijks bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van AGV te vergroten.

Artikel 3.5 Hoogte subsidie

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de klimaatadaptieve maatregelen en maximaal € 25.000, -- per aanvrager en activiteit.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Geef groen en water de ruimte”.

Amsterdam, 14 oktober 2021

drs. G. Nottelman

secretaris-directeur

dr. ir. G.M. van den Top

dijkgraaf

Bijlage bij de Stimuleringsregeling Geef groen en water de ruimte, paragraaf 2: Tabel met bedragen per categorie klimaatadaptieve maatregelen

*

TOELICHTING STIMULERINGSREGELING GEEF GROEN EN WATER DE RUIMTE WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

1. ALGEMEEN

Klimaatadaptatie is een grote maatschappelijke opgave en AGV kan deze niet alleen oplossen. Samenwerken met gebiedspartners is een voorwaarde. Dat vraagt om bewustwording en handelen van onszelf en onze gebiedspartners, zowel publieke als private partners. AGV wil een prikkel geven aan projecten en activiteiten van particulieren en samenwerkingsverbanden, totdat klimaatadaptatie onderdeel is van het dagelijks werk.

Klimaatverandering vormt een potentieel risico voor de leefbaarheid van stedelijke gebieden. Water en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wil AGV een wezenlijke bijdrage leveren aan een leefbare stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

AGV wil bewoners en maatschappelijke organisaties in stedelijk gebied stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied. Eén van de manieren om te stimuleren is door het verstrekken van subsidies. AGV richt zich met deze regeling op het voorkomen van wateroverlast en droogte in de bebouwde omgeving. Aanpassen aan klimaatverandering heeft in deze regeling betrekking op maatregelen om water vast te houden, te infiltreren of te bergen particulier terrein.

Deze stimuleringsregeling is bedoeld om te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen en groepen uit eigen beweging, ook op privéterrein, klimaatadaptieve maatregelen nemen en daar zoveel mogelijk bekendheid aan geven in de omgeving, zodat een vliegwieleffect ontstaat. De nadruk bij de subsidieverlening ligt op maatregelen die zorgen voor hemelwateropvang en –hergebruik, vanwege de relatie met het watersysteem en de centrale rol die dat heeft in klimaatadaptatie.

Zowel individuen als groepen, VvE’s en samenwerkingsverbanden van gelijkwaardige partners zijn doelgroep van de stimuleringsregeling.

De eerste paragraaf bevat begripsomschrijvingen en bepalingen over het doel van de regeling en enkele voorwaarden en afwijzingsgronden die voor de hele regeling van toepassing zijn.

Voor een limitatief aantal maatregelen, genoemd in de bijlage bij paragraaf 2, is uitsluitend een subsidie beschikbaar wanneer die maatregelen worden uitgevoerd door individuele ingezetenen op het particuliere perceel. Dit betreft kleinschalige maatregelen die relatief eenvoudig te realiseren zijn en kleinschalige subsidiebedragen. De maatregelen zijn limitatief opgesomd en de aanvragen moeten eenvoudig te beoordelen zijn, omdat de kosten van het behandelen van de aanvragen anders in verhouding tot de te verlenen subsidiebedragen te hoog zouden worden. Bij de kostenafweging voor deze regeling moet wel expliciet in aanmerking worden genomen dat het doel is grotere bekendheid te geven aan de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen en zoveel mogelijk individuele perceeleigenaren te bewegen over te gaan tot het nemen van die maatregelen. Daarom worden, in afwijking van de Algemene subsidieverordening AGV, ook kleine subsidiebedragen beschikbaar gesteld.

Voor andere dan de in de bijlage genoemde maatregelen kan ook door gezamenlijke buurtbewoners, VvE’s en allerlei samenwerkingsverbanden subsidie worden aangevraagd. Daarop is paragraaf 3 van toepassing.

2. ARTIKELSGEWIJS

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.2 Algemene subsidieregeling Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

AGV heeft in 2016 een algemene subsidieverordening vastgesteld, waarin veel procedurele bepalingen zoals indieningsvereisten en beslistermijnen zijn opgenomen. Alle specifieke regelingen vallen onder die algemene verordening. Een aantal bepalingen van die algemene verordening is niet goed toepasbaar in deze stimuleringsregeling en moet dan in deze stimuleringsregeling buiten toepassing worden verklaard.

Artikel 1.3 Subsidieplafond

De maximaal uit te geven bedragen aan subsidie worden ieder jaar opnieuw vastgesteld na een evaluatie van het effect van de regeling. De nieuwe subsidieplafonds worden uiteraard bekendgemaakt via het Waterschapsblad en op de website.

Artikel 1.4 Voorlichting

Het is van belang dat zoveel mogelijk partijen in het beheergebied kennis kunnen nemen van de regeling zodat meteen een doel van de regeling, bewustwording rond water en de rol van water bij klimaatverandering op lokaal niveau, wordt belicht. Ook is het actueel bekend houden van het nog voor subsidie beschikbare bedrag van groot belang, niet alleen om teleurstellingen te voorkomen maak ook vanwege een mogelijk “aanjaag” effect.

Op de website van AGV wordt daarom weergegeven of het subsidieplafond van de regeling al bereikt is. Ook wordt op de website toegelicht dat AGV klimaatadaptieve maatregelen waarvoor een subsidie voor de kosten is vastgesteld in woord en in beeld kan opnemen in zijn communicatie-uitingen.

Waterschap AGV communiceert op zijn website en in huis-aan-huisbladen hoe een subsidie voor de kosten vanuit deze regeling aangevraagd kan worden. Ook wordt beschreven welke klimaatadaptieve maatregelen in aanmerking komen voor een subsidie, welke gegevens in en bij het aanvraagformulier aangeleverd moeten worden en op welke manier de subsidie wordt bepaald. Tevens worden de hoogte van het subsidieplafond beschreven en wordt toegelicht dat er geen aanvragen meer ingediend kunnen worden op het moment dat het subsidieplafond bereikt is (op=op).

Artikel 1.5 Communicatie-uitingen

Juist om de gewenste bredere bewustwording rond water en de rol van water bij klimaatverandering op lokaal niveau te bevorderen moet het waterschap ook kunnen laten zien wat er wordt bereikt met de stimuleringsregeling. Daarom is een verplichting opgenomen voor subsidie-ontvangers medewerking te verlenen aan dergelijke communicatie-uitingen. Een essentiële beperking aan die verplichting is dat bescherming van persoonsgegevens gewaarborgd blijft: het publiceren van foto’s mag niet (ook niet onbedoeld) tot effect hebben dat bekend wordt wie precies waarvoor subsidie heeft gekregen.

Artikel 1.6 Aanvragen

Een subsidie voor de kosten van klimaatadaptieve maatregelen kan worden aangevraagd via het subsidieloket. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met de laatste dag van het jaar waarin de kosten waarvoor om een subsidie wordt gevraagd zijn gemaakt.

Wanneer een aanvraag na ontvangst niet compleet is, krijgt de aanvrager een "verzoek aanvullende informatie" toegestuurd. Een aanvrager wordt na het versturen van een verzoek om aanvullende informatie vier weken in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag compleet te maken. De termijn voor beslissing op de aanvraag wordt verlengd met de periode die nodig is voor het compleet maken van de aanvraag.

Artikel 1.7 Algemene weigeringsgronden

Niet alle klimaatadaptieve maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld maatregelen die bij of krachtens wet verplicht zijn. Deze regeling is bedoeld om het vrijwillig nemen van maatregelen te stimuleren en als er een wettelijke verplichting is, is stimuleren overbodig.

Ook gaat het om klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied. In stedelijk gebied zijn die maatregelen veel harder nodig dan in landelijk gebied.

Uitsluitend het aanbrengen van bomen of beplanting is uitgesloten van subsidie omdat deze regeling niet bedoeld is gewoon tuinonderhoud te subsidiëren.

Paragraaf 2 Ingezetenen

Artikel 2.2 Subsidie voor kosten van klimaatadaptieve maatregelen

In de bijlage van deze regeling staat beschreven welke categorieën klimaatadaptieve maatregelen in aanmerking komen voor een subsidie. Een subsidie voor de kosten kan alleen toegekend worden voor klimaatadaptieve maatregelen die gerealiseerd zijn in het beheergebied van Waterschap AGV. Een aanvraag om een subsidie voor de kosten op grond van deze paragraaf kan pas ingediend worden nadat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn, om de behandeling van de aanvragen zo eenvoudig mogelijk te houden.

Geen subsidie voor de kosten wordt toegekend voor klimaatadaptieve maatregelen die gerealiseerd worden in gemeenschappelijke ruimtes (tuinen of gebouwen) van bijvoorbeeld VvE’s, flatverenigingen, huurappartementen en kantoorgebouwen. Hiervoor kan, als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan, wel een bijdrage gevraagd worden op grond van paragraaf 3 van deze regeling.

Per huisadres wordt maximaal éénmaal subsidie per categorie maatregel toegekend. De subsidie is in totaal maximaal € 1.100,-.

Artikel 2.3 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie staat per categorie klimaatadaptieve maatregel beschreven in de bijlage van deze regeling. Die bijlage maakt deel uit van de regeling. De subsidie op grond van deze paragraaf bestaat uit vaste bedragen per maatregel of per m2 of m3 van de maatregel. Ook dit heeft als reden dat de aanvraag eenvoudig te behandelen moet zijn. Als een aanvrager klimaatadaptieve maatregelen neemt uit verschillende categorieën tegelijk, wordt op de vergoedingen uit die categorieën nog een bonus toegekend. Die bedraagt 5% van de subsidie bij maatregelen uit twee categorieën en 10% bij maatregelen uit 3 categorieën, waarbij het totale subsidiebedrag niet hoger kan zijn dan € 1100,--

Artikel 2.4 Aanvragen subsidie

Een deel van de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening is voor de aanvragen op grond van deze paragraaf buiten toepassing verklaard. De te overleggen gegevens zijn minder veelomvattend maar er worden wel foto’s gevraagd, vanuit de wens daar zoveel mogelijk bekendheid aan te geven in de omgeving, zodat een vliegwieleffect kan ontstaan en de ambitie van AGV op het gebied van klimaatadaptatie kan worden benadrukt.

Er worden ook foto’s gevraagd die tijdens de aanleg van de voorzieningen zijn genomen. Bij het plaatsen van een regenton is dat minder belangrijk, maar bijvoorbeeld ondergrondse voorzieningen voor de opvang van hemelwater zijn niet altijd meer zichtbaar na het realiseren daarvan.

De aanvraag kan pas worden ingediend als de maatregel is uitgevoerd, maar wel binnen het kalenderjaar waarin de maatregel is uitgevoerd. Dat heeft geen invloed op de wijze van verdeling van het beschikbare budget: die verdeling is gebaseerd op de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De aanvragen betreffen aanvragen uit op voorhand vastgestelde categorieën maatregelen en zijn in beginsel allemaal geschikt. Daarom is artikel 5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (dat bij uiterste indieningsdatum de meest geschikte aanvraag voorrang geeft) buiten toepassing verklaard.

Paragraaf 3 Gezamenlijke of andere omvangrijke klimaatadaptieve maatregelen

Artikel 3.1 Reikwijdte

Deze paragraaf is bedoeld voor gezamenlijke aanvragen van 3 of meer mensen, VvE’s en andere samenwerkingsverbanden, scholen en andere instellingen zonder winstoogmerk. Voorbeelden zijn:

- Scholen met leerlingen en ouders die samen een waterplein aanleggen

- Buurtvereniging die samen met gemeente een wadi aanlegt

- Gemeente, Woningbouwcorporatie en huurders in gelijkwaardige samenwerking

- Voetbalclub die met gemeente en leden groene daken en watervijver aanleggen

- Winkeliersvereniging die de regenpijpen loskoppelt en groene daken aanlegt .

Artikel 3.2 Subsidieaanvraag

Een aanvraag op grond van deze paragraaf heeft geen betrekking op een tevoren vastgestelde categorie klimaatadaptieve maatregel. De te nemen maatregel moet eerst kunnen worden beoordeeld op de toekenningscriteria uit artikel 3.4. Daarom moet de aanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

Artikel 3.3 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling

Na de subsidieverlening moet de subsidie –bij bedragen boven € 5000,-- nog worden vastgesteld. Dat kan pas nadat de maatregelen waarvoor subsidie wordt verleend zijn uitgevoerd. Een redelijke termijn voor de uitvoering is nodig om op enig moment te kunnen bepalen of daadwerkelijk aanspraak bestond op de subsidie. Die termijn is gesteld op een jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 3.4 Voorwaarden

De bepalingen in dit artikel vormen het toetsingskader met de criteria voor de toekenning van subsidie. De bepalingen in dit artikel vormen het toetsingskader met de criteria voor de toekenning van subsidie. Die criteria hebben zowel betrekking op de doelen uit het Waterbeheerprogramma van AGV, als het bijdragen aan het vasthouden, infiltreren of bergen van water in de bebouwde omgeving en op de voorbeeldfunctie en het vliegwieleffect dat de maatregel moet hebben.

Lang niet iedereen is bekend met de centrale rol die het watersysteem speelt bij klimaatverandering en de mate waarin de omgeving, door op een goede manier gebruik te maken van de eigenschappen van water, aangepast kan worden aan de eisen van grotere extremen in hitte, droogte en wateroverlast. Het bijdragen aan die bewustwording is daarmee vanzelfsprekend een van de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld.

Een van de voorwaarden is dat de maatregel kosteneffectief moet zijn. De maatregel mag niet buitensporig kostbaar zijn ten opzichte van wat er mee kan worden bereikt. Daarbij weegt niet alleen het waterbergend vermogen, maar ook het communicatieve bereik en het vliegwieleffect mee.

Artikel 3.5

Het jaarlijkse budget voor subsidies is beperkt. Voor een subsidie op grond van deze paragraaf geldt daarom niet alleen het minimum van de Algemene subsidieverordening, maar ook een maximum: 50% van de kosten en maximaal € 25.000,-- .


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Categorie

[Cel 2]

Bedrag

[Cel 3]

[Cel 4]

Eenheid

[Cel 5]

Criteria

[Rij 2]

[Cel 1]

De regenton

[Cel 2]

Aangesloten regenton

[Cel 3]

30

[Cel 4]

[Cel 5]

€ per aangesloten regenton

[Cel 6]

Regenton wordt aangesloten op de regenpijp, al dan niet met irrigatiesysteem in de tuin.

[Rij 3]

[Cel 1]

Op een gebouw

[Cel 2]

Inrichten zodat het dak hemelwater vasthoudt (zoals: groendak, daktuin of polderdak)

[Cel 3]

20

[Cel 4]

[Cel 5]

€ per m2

[Cel 6]

Aanleg van sedumdak of biodivers groen dak op watervasthoudend substraat komt in aanmerking; aanleg van polderdak met waterbergend vermogen komt in aanmerking.

Aanleg van dakterras, bitumen dak of bitumen dak met grind komt niet in aanmerking.

[Rij 4]

[Cel 1]

In, aan en onder het gebouw

[Cel 2]

Hemelwater opvangen

[Cel 3]

100

[Cel 4]

[Cel 5]

€ per m3

[Cel 6]

[Rij 5]

[Cel 1]

Extra: hemelwater ook hergebruiken

[Cel 2]

100

[Cel 3]

[Cel 4]

€ per m3

[Cel 5]

[Rij 6]

[Cel 1]

In en onder de tuin

[Cel 2]

Terrassen en paden waar het hemelwater doorheen kan, verwijderde verharding, of groene gevel

[Cel 3]

25

[Cel 4]

[Cel 5]

€ per m2

[Cel 6]

Een bijdrage kan worden gevraagd voor het extra (ten opzichte van de huidige situatie) waterdoorlatende oppervlak en oppervlak dat hemelwater vasthoudt dat wordt gerealiseerd ten opzichte van de oude situatie.

[Rij 7]

[Cel 1]

Hemelwater in de ondergrond van de tuin vasthouden.

[Cel 2]

100

[Cel 3]

[Cel 4]

€ per m3

[Rij 8]

[Cel 1]

Tuinontwerp

[Cel 2]

Ontwerp klimaatadaptieve tuin.

[Cel 3]

100

[Cel 4]

[Cel 5]

€ voor ontwerp

[Cel 6]

Ontwerp is waterneutraal. Er is geen drainage of aansluiting op het riool in de tuin.