Regeling vervallen per 01-09-2022

Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

Geldend van 16-06-2022 t/m 31-08-2022

Intitulé

Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 2 november 2021 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Abiotische omstandigheid: fysische en chemische omstandigheid van een gebied die (mede) bepaalt of een vegetatietype of afzonderlijke planten of diersoorten er kunnen voorkomen en zich kunnen handhaven;

 • 2.

  Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 187/1 van 26 juni 2014, zoals gewijzigd;

 • 3.

  Areaal: begrensd gebied;

 • 4.

  Gunstige staat van instandhouding van een habitattype (als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming): staat van instandhouding van een natuurlijke habitat waarvoor geldt dat:

  • a.

   het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en

  • b.

   de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en

  • c.

   de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is;

 • 5.

  Gunstige staat van instandhouding van een soort (als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming): staat van instandhouding van een soort waarvoor geldt dat:

  • a.

   uit populatie dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en

  • b.

   het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en

  • c.

   er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;

 • 6.

  Habitattype: ecosysteemtype, opgenomen in bijlage 1 van de Habitatrichtlijn, op het land of water met karakteristieke geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn.

 • 7.

  Habitat van een soort: door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft;

 • 8.

  Inrichten: het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks de fysieke condities of kenmerken van het desbetreffende terrein wijzigen met als doel het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten;

 • 9.

  Kwaliteitsslag: het uitvoeren van activiteiten die als doel hebben het verbeteren van de natuurkwaliteit;

 • 10.

  Landbouwvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Pb L 193/1 van 1 juli 2014;

 • 11.

  Leefgebied van soorten: Het leefgebied van een soort, opgenomen in bijlage 2 van de habitatrichtlijn of bijlage 1 van de vogelrichtlijn;

 • 12.

  Maatregel: limitatieve aan een specifiek doelgebied gekoppelde niet-productieve, gebiedsgerichte natuurherstelmaatregel die is vermeld in de bijlage bij deze Nadere subsidieregels;

 • 13.

  Natura 2000-gebied: in de Nederlandse provincie Limburg gelegen Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming;

 • 14.

  Natuurpact: het door het Rijk en de provincies ondertekend document Natuurpact ontwikkeling en beheer van de natuur in Nederland van 18 september 2013, waarin de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland zijn vastgelegd voor de periode tot en met 2027 (Kamerstukken II 2013/14, 33 576, nr. 6);

 • 15.

  Overhead: indirecte kosten die niet direct toe te rekenen zijn aan de uitvoering van een maatregel en worden berekend via een forfaitaire opslag van maximaal 15% van de totale subsidiabele uitvoeringskosten;

 • 16.

  Stikstofgevoelig: een habitattype of leefgebied van soorten met een kritische depositiewaarde van meer dan 2400 mol/ha/jr;

 • 17.

  Uitvoeringskosten: kosten die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de maatregelen met inachtneming van de Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017 (met uitzondering van de opslag van 50% voor de overhead berekend over de directe loonkosten) en artikel 10 van de regeling;

 • 18.

  Vogel- en Habitatrichtlijn: In deze richtlijnen wordt aangegeven welke planten en dieren en hun natuurlijke habitats (leefgebieden) beschermd moeten worden door de lidstaten van de Europese Unie (Vogel- en Habitatrichtlijn – BIJ12).

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om maatregelen te treffen en uit te voeren met als doel het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Hierbij dient er een focus te zijn op stikstofgevoelige habitattypen en/of stikgevoelige leefgebieden van soorten. Het gaat hierbij uitsluitend om specifieke maatregelen en daaraan gekoppelde doelgebieden die limitatief zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze nadere subsidieregels.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen uitsluitend rechtspersonen in aanmerking. De rechtspersoon in kwestie dient krachtens eigendom dan wel een ander zakelijk recht of publiekrechtelijke bevoegdheid zeggenschap te hebben over de gronden waarop of waaraan de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden getroffen of de aanvrager is gemachtigd door de eigenaar van de grond/gronden.

Artikel 4 Vooroverleg

Subsidieverlening is één van de manieren waarop de Provincie Limburg de in artikel 2 genoemde activiteiten kan ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk dat vóór het indienen van een subsidieaanvraag wordt nagegaan óf provinciale betrokkenheid mogelijk is en zo ja op welke manier. Hierbij worden alle mogelijke vormen van provinciale ondersteuning samen met de initiatiefnemer onderzocht.

Het vooroverleg wordt gevoerd op basis van een door aanvrager te overleggen concept-projectplan en bijbehorende conceptbegroting.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  De projecten zijn uitsluitend gericht op de uitvoering van de specifieke maatregelen en de daaraan gekoppelde doelgebieden die limitatief zijn opgenomen in de bijlage bij deze nadere subsidieregels;

 • 2.

  De maatregelen zoals opgenomen in de bijlage bij deze nadere subsidieregels:

  • a.

   worden uitgevoerd ten behoeve van Limburgse Natura 2000 gebieden en dragen aantoonbaar bij aan de verbetering van de abiotische omstandigheden en/of kwaliteit en/of uitbreiding van het areaal van de natuurlijke habitattypen of de habitats van soorten in de in de Nederlandse provincie Limburg gelegen Natura 2000 gebieden, of;

  • b.

   dragen aantoonbaar bij aan de verbetering van de abiotische omstandigheden of kwaliteit van leefgebied van, soorten en habitattypen als bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn buiten de Natura 2000 gebieden.

 • 3.

  Onverminderd de onderdelen 1 en 2 a. tot en met b moet, indien sprake is van staatssteun, om voor subsidie in aanmerking te komen, het project voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening dan wel de Landbouwvrijstellingsverordening.

Artikel 6 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger dient:

  • a.

   de maatregelen uiterlijk voor 1 juli 2025 te hebben uitgevoerd;

  • b.

   eenmaal per jaar een verslag omtrent de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten van het jaar ervoor in te dienen waarin dient te zijn opgenomen:

   • -

    een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten bevat tenminste een beschrijving van de voortgang van de uitvoering van de maatregelen;

   • -

    het behaalde doelbereik, met aandacht voor gerealiseerde oppervlakte, en de oppervlakte waar het effect van de maatregelen zullen optreden, en de oppervlakte onderhanden in hectares;

   • -

    de impact op omgevingscondities;

   • -

    de mate waarin de uitgevoerde activiteiten hebben bijgedragen aan de in het projectplan beschreven doelstellingen;

   • -

    veranderingen in de eigendomssituatie en andere relevante wijzigingen in de bedrijfsvoering van de aanvrager;

   • -

    de financiële voortgang waarin tenminste is opgenomen:

    • een actueel kostenoverzicht in relatie tot de begroting;

    • een financieringsoverzicht alsmede een overzicht van toegezegde financiering van derden;

    • de financiële planning voor de resterende looptijd van de activiteit

   • -

    de planning van de uitvoering van maatregelen in de resterende looptijd;

   • -

    een eventuele wijziging van het pakket aan maatregelen voor het daarop volgende jaar.

  • c.

   een wijzigingsverzoek kan enkel eenmaal per jaar, als onderdeel van het verslag omtrent de voortgang, als bedoeld in het eerste lid, aanhef onder b, worden ingediend.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  aan de aanvrager zoals gesteld in artikel 3 reeds een subsidie is verleend op grond van deze nadere subsidieregels;

 • d.

  geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, zoals beschreven in artikel 4;

 • e.

  niet wordt voldaan aan alle criteria in artikel 5;

 • f.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • g.

  de te verstrekken subsidie lager is dan € 1.000.000,00;

 • h.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 12;

 • i.

  de aanvrager een ondernemer is tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld

 • j.

  in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;er sprake is van een onderneming in moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, jo. artikel 2, onder 18, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de looptijd van deze nadere subsidieregels vast.

 • 2. De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 100% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt maximaal € 17.000.000,00 en minimaal € 1.000.000,00.

Artikel 10 Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • -

   Overhead van maximaal 15% van de totale subsidiabele uitvoeringskosten;

  • -

   De kosten die noodzakelijk zijn om de maatregelen opgenomen in de bijlage te kunnen uitvoeren;

  • -

   De kosten van maatregelen die zijn opgenomen in de bijlage die samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen die zijn aangegaan voordat de projectsubsidie is aangevraagd, mits deze verplichtingen na 30 juni 2021 zijn aangegaan;

 • 2. Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • -

   Onvoorziene kosten;

  • -

   Activiteiten in het kader van het Natuurpact;

  • -

   Maatregelen ter uitvoering van wettelijke taken of verplichtingen;

  • -

   Kosten van maatregelen niet opgenomen in de bijlage bij deze nadere subsidieregels;

  • -

   Grondverwerving en afwaardering van gronden;

  • -

   Indien sprake is van staatssteun en de steun wordt verleend onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening, dan zijn de kosten slechts subsidiabel voor zover zij passen binnen de betreffende verordeningen.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 11 Indienen aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2. Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 12 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag kan vanaf inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk op 30 april 2022 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2. Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 14 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1. Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 24 november 2021;

 • 2. Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 september 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject;

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere Subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 november 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage SPUK maatregelen behorende bij de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

Idnr

Naam gebied

Habitattype(n) en/of (VHR-) soort

Korte omschrijving maatregel

type maatregel

PN220

Bemelerberg & Schiepersberg

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Verruwing kalkwanden

Kwaliteitsverbetering

PN218

Bemelerberg &

Schiepersberg

H1193 - Geelbuikvuurpad

3 Nieuwe poelen aanleggen voor Kamsalamander en alle nieuwe aanwas daarheen verplaatsen

Kwaliteitsverbetering

PN219

Bemelerberg & Schiepersberg

H1193 - Geelbuikvuurpad

Inrichting van migratieroutes tussen de drie huidige populaties in het Natura 2000 gebied, en naar populaties in Savelsbos & Geuldal

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN217

Bemelerberg &

Schiepersberg

H6210 - Kalkgraslanden

Open plekken creeëren als verbinding tussen de schraalgraslanden

Kwaliteitsverbetering

PN225

Bemelerberg & Schiepersberg

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

herstel kwaliteit KFG inclusief mantel- en zoomvegetaties. O.a. Kleine heide ten zuid westen van groeve Blom. 10 ha.

Kwaliteitsverbetering

PN5

Boschhuizerbergen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H5130 - Jeneverbesstruwelen

Uitstrooien steenmeel op gehele oppervlakte droge habitattypen en directe omgeving: 50 ha

Kwaliteitsverbetering

PN146

Boschhuizerbergen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H5130 - Jeneverbesstruwelen

aanplant rijk-strooiselsoorten, omvorming en alles wat daarbij kijken komt. 30 ha. Amerikeaanse Eik, Groveden, vervangen door lindes. Dunnen en onderplanten. Relatie met jenerverbes

Kwaliteitsverbetering

PN147

Boschhuizerbergen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H5130 - Jeneverbesstruwelen

toedienen van steenmeel 10t/hectare 30 ha

Kwaliteitsverbetering

PN176

Boschhuizerbergen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H5130 - Jeneverbesstruwelen

Plaggen delen adelaarsvaren of op andere wijze uitputten. Bv regelmatig maaien en/of begrazen

Kwaliteitsverbetering

PN3

Boschhuizerbergen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Afgraven verrijkte bovenste bodemlaag grasland westelijk van Zwak gebufferd ven, 1,5 ha

Kwaliteitsverbetering

PN9

Boschhuizerbergen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Verbeteren kwaliteit vennen noordelijk van de Maashese weg, verwijderen watercrassula (en daarmee bedreiging voor N2000-locatie Zwak gebufferd ven): 3 ha, inclusief tien jaar intensieve nazorg

kwaliteit overig

PN6

Boschhuizerbergen

H5130 - Jeneverbesstruwelen

Creëren veel opener bos, en daarmee ruimte voor Stuifzandheide met struikhei en Jeneverbesstruwelen (experimenten met planten jeneverbes na bodemverbetering (gebruik steenmeel) 10 ha

Kwaliteitsverbetering

PN213

Brunssummerheide

H1166 - Kamsalamander

Inrichting 10 poelen.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN216

Brunssummerheide

H1166 - Kamsalamander

Inrichten verbindingszone (inclusief onderzoek verzuring)

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN210

Brunssummerheide

H3160 - Zure vennen, H4010A - Vochtige heiden, H4030 - Droge heiden, H6230 - Heischrale graslanden, H91D0 - Hoogveenbossen, H2330 - Zandverstuivingen

Herinrichting terrein voormalige manege

Kwaliteitsverbetering

PN214

Brunssummerheide

H3160 - Zure vennen, H4030 - Droge heiden, H6230 - Heischrale graslanden, H7110B - Actieve hoogvenen, H7150 -

Pioniervegetaties met snavelbiezen

Verminderen verstoring als gevolg van recreatie

Kwaliteitsverbetering

PN211

Brunssummerheide

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H91D0 - Hoogveenbossen

Vegetatiestructuur aanpassen (exoten beheer), zoals Amerikaanse Eik, Amerikaanse Vogelkers, etc.

Kwaliteitsverbetering

PN196

Bunder- en Elsloërbos

H7220 - Kalktufbronnen

Vermindering drainerende werking bronloop Kasteelpark Elsloo

Kwaliteitsverbetering

PN117

Bunder- en Elsloërbos

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen

Aanpassing bos langs het spoor. Verwijdern exoten (acacia) en verbeteren veiligheid van het spoor.

Kwaliteitsverbetering

PN195

Bunder- en Elsloërbos

H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Verwijderen zandvangen

Kwaliteitsverbetering

PN118

Bunder- en Elsloërbos

H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H7220

- Kalktufbronnen

Inrichting percelen voor vochtig alluviaal bos; ten oosten van de Pasweg tussen Bunde en Geulle; circa 10 hectare.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN200

Bunder- en Elsloërbos

H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H7220 - Kalktufbronnen

Vergroten infiltratie op het plateau in bestaande buffers.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN59

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

Div Bostypen

Boskwaliteit en -vitaliteitsslag in bestaande bossen (bv vervangen fijnsparren als hydrologische verbetering): vervanging deel bestaande opstanden voor ongeveer 100 ha; bijvoorbeeld locaties Imstenraderbos, Terworm, Stammenderbos, Wijnandsrade, Platsbeekdal, Sint Jansbos, Biebosch, Emmaberg, Goudsberg.

Kwaliteitsverbetering

PN60

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

div habitattypen en soorten

Maatregelen in het kader van exotenbestrijding in/rond Natura 2000 gebieden.

kwaliteit overig

PN315

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

div habitattypen en soorten

Aanleg van slimme stuwen en inrichting regenwaterbuffers.

Hydrologie

PN58

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

H1014 - Nauwe korfslak, H1016 - Zegge- korfslak, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H7230 - Kalkmoerassen

Nemen van gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen, gericht op potentiele uitbreidingslocaties van kalkgraslanden en glanshaverhooilanden.

Kwaliteitsverbetering

PN326

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

H6210 - Kalkgraslanden, H6230 - Heischrale graslanden, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Herintroductieprogramma H 1065 Moerasparelmoervlinder (VHR-doelsoort) resp. Purperstreepparelmoervlinder en verdere verspreiding van Veldparelmoervlinder (beiden typische soorten) als onderdeel van de Kwaliteitsslag Natura 2000- graslanden en herstel van de kruiden- en faunarijke graslanden binnen Natura 2000-gebieden in Zuid- Limburg. Inschatting kosten. Geuldal/Sint Pietersberg/Kunderberg/Bemelerberg

Kwaliteitsverbetering

PN61

Diverse stikstofgevoelige N2000 gebieden

H6430C - Ruigten en zomen, H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

kweekprogramma autochtone genenbronnen voor inzaai en aanplant ten behoeve van behoud en ontwikkeling habitattypen, vanwege toenemende vraag naar biologisch en lokaal plantgoed en beperkte levering ivm droogtes in de afgelopen (en toekomstige) zomers.

kwaliteit overig

PN201

Geleenbeekdal

H7230 - Kalkmoerassen

3-5 ha bestaande terreinen inrichten en bijplanten met inheems loofhout.

Kwaliteitsverbetering

PN202

Geleenbeekdal

H7230 - Kalkmoerassen

Gedeelte westelijk van Kalkmoeras Weustenrade afplaggen, greppel dempen.

Kwaliteitsverbetering

PN204

Geleenbeekdal

H7230 - Kalkmoerassen

Herstel infiltratiegebied door inrichting.

Rand- en bufferzones

en verbindingen

PN206

Geleenbeekdal

H7230 - Kalkmoerassen

Herstel potentieel Kalkmoeras Papenbroek.

Kwaliteitsverbetering

PN57

Geleenbeekdal

H7230 - Kalkmoerassen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H1014 - Nauwe korfslak, H1016 - Zegge-korfslak

Intrekgebied Kathagerbroek, inrichtingsmaatregelen nemen gericht op verlaging nitraat bij grondgebruikers.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN205

Geleenbeekdal

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H6430A - Ruigten en zomen

Herstel kwaliteit KFG inclusief mantel- en zoomvegetaties 15 hectaren.

Kwaliteitsverbetering

PN203

Geleenbeekdal

H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Inrichten infiltratievoorziening. Afkoppeling gemeente.

Rand- en bufferzones

en verbindingen

PN44

Geuldal

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten, H1096 - Beekprik, H1163 - Beekdonderpad, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Overstorten in België saneren/herinrichten (eerste aanzet voor langjarige inspanning) om zo waterkwaliteit te verbeteren. Indien mogelijk combineren met lopende (Europese) projecten.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN45

Geuldal

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H6430C - Ruigten en zomen, H1078 - Spaanse vlag

Systeemherstel van grondwater door inrichting, kwel en zuiverder oppervlaktewater in een overgangszone van gemiddeld 100 m rond N2000 begrenzing en de Geul te behalen. O.a. drainage verwijderen. Het prioritaire gebied is gezien van grens tot Mechelen en Mechelderbeekdal buiten NNN (geuldal inclusief alle zijtakken), zoekgebied 485 ha.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN228

Geuldal

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem

10 ha extra plaggen, afschrapen en opslag verwijderen; Herintroductie soorten rotswanden

Kwaliteitsverbetering

PN229

Geuldal

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Craubeek-Karstraat; plan opstellen en maatregelen uitvoeren voor herstel pionier begroeiingen

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN234

Geuldal

H6230 - Heischrale graslanden, H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden

Realiseren 15 ha kalkgrasland, 10 ha glanshaverhooiland en 5 ha heischraal grasland door verbeterde inrichting op diverse locaties;

Kwaliteitsverbetering

PN233

Geuldal

H6230 - Heischrale graslanden, H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden

Inrichten stapstenen en verbindingen onder meer in bermen, overhoeken en graften.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN231

Geuldal

H6230 - Heischrale graslanden, H6210 - Kalkgraslanden, H6430C - Ruigten en zomen

Kwaliteitsslag aangewezen percelen, 30 ha.

Kwaliteitsverbetering

PN232

Geuldal

H6230 - Heischrale graslanden, H6210 - Kalkgraslanden, H6430C - Ruigten en zomen

Inrichting percelen Strucht, Schin op Geul.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN47

Geuldal

H6430C - Ruigten en zomen, H1166 - Vliegend hert, Hazelmuis, H1324 - Vale vleermuis, H1321 - Ingekorven vleermuis, H1318 - Meervleermuis

Optimaliseren integraal (vegetatie en fauna) bosrandenbeheer in kerngebieden (50 ha), met monitoring effecten beheer irt. klimaatontwikkeling. Te denken valt aan inrichtingsmaatregelen zoals: aanpassen bestaande bosranden om harde overgangen te verminderen (bijvoorbeeld Sint Jansberg, Klitserbeek), overgangszones voor invang van nutrienten en voorkomen erosie in bosrand aanvullen, inrichten van kleine boslocaties ten behoeve van verbindingen en steppingstones (bijvoorbeeld in alluviale bosontwikkeling).

Verkennend onderzoek voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen is hier ook onderdeel van.

Kwaliteitsverbetering

PN239

Geuldal

H6430C - Ruigten en zomen, H7230 - Kalkmoerassen

Onderzoek inclusief experimenten verondiepen bronbeken.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN242

Geuldal

H6510A - Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden

Aanschaffen wetlandmaaier voor vochtige varianten Glanshaver hooiland.

kwaliteit overig

PN240

Geuldal

H7230 - Kalkmoerassen

Kwaliteitsslag kalkmoeras en aanverwante hellingmoerassen (kruiden- en faunarijk grasland - nat).

Kwaliteitsverbetering

PN237

Geuldal

H7230 - Kalkmoerassen

Uitbreiden kalkmoeras door inrichting (onderzoek, afgraven, wegvoeren grond), deels binnen N2000, deels grenzend aan onder meer bij Lemiers en Einrade.

Kwaliteitsverbetering

PN120

Geuldal

H7230 - Kalkmoerassen, H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst, H9160 - Eiken- haagbeukenbossen

Eerste aanzet voor beperking run off en instroom NO3 nabij de oostkant Ravensbos, door inrichtingsmaatregelen.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN246

Geuldal

H9110 - Veldbiesbeukenbos

Verbinden kwalificerende bosgebieden door middel van inrichting, waaronder 10 ha beplanten

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN244

Geuldal

H9110 - Veldbiesbeukenbossen

Realiseren bosverjonging via groepenkap 40 ha

Kwaliteitsverbetering

PN245

Geuldal

H9110 - Veldbiesbeukenbossen

Omvormen naald- naar loofhout 10 ha

Kwaliteitsverbetering

PN247

Geuldal

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst

Via aanplant inbrengen loofhout (Linde, Hazelaar e.d.) 40 ha

Kwaliteitsverbetering

PN248

Geuldal

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst

Bosrandbeheer uitbreiden 4 ha

Kwaliteitsverbetering

PN241

Geuldal

H9160B - Eiken Haagbeukenbossen, H91E0 - Alluviale bossen, H9110 - Veldbies beukenbos, H9120 - Beuken - Eikenbossen met Hulst, H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden

Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoom, 40 ha

Kwaliteitsverbetering

PN122

Geuldal

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen

Eiken-Haagbeukenbos omvorming naar middenbos

Kwaliteitsverbetering

PN243

Geuldal

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen

Gericht middenbosbeheer op locaties zeldzame typische plantensoorten

Kwaliteitsverbetering

PN249

Geuldal

H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Bronbeken verondiepen 1,5 km

Kwaliteitsverbetering

PN65

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Kade ophogen in de Ospelse Peel; bij de 5e Baan; tussen de 5e Baan en de Astense Moostscheiding

Kwaliteitsverbetering

PN66

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Afdichten diepe sloot met bentoniet, afgevuld met locaal materiaal, langs de Astense Moostscheiding over een lengte van circa 1 km; zowel aan de zuid- als aan de noordkant van de Astense Moostscheiding;

Kwaliteitsverbetering

PN67

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

In het Meerbaansblaak een diepere zandput, die zorg voor lekverliezen naar de diepere ondergrond, op de bodem afdichten

Kwaliteitsverbetering

PN68

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

In het Mussenbaangebied detail-waterhuishouding verbeteren door het verondiepen van sloten; verhogen van duikers, verhogen van doorgaande beheerwegen, maken van natte laagtes. Verkennend onderzoek is hier onderdeel van de uitvoering.

Kwaliteitsverbetering

PN69

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

bestrijding van de berkenopslag

Kwaliteitsverbetering

PN171

Groote Peel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Verbeterde versie recreatiezonering

Kwaliteitsverbetering

PN62

Ijzerenbos

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H9160B - Eiken- haagbeukenbossen

Eerste herstel hydrologie en bosomvorming voor verbetering kwaliteit Eiken-haagbeukenbossen, voorafgegaan door vooronderzoek

Kwaliteitsverbetering

PN257

Kunderberg

H6210 - Kalkgraslanden

Wissengracht kwaliteitsslag

Kwaliteitsverbetering

PN258

Kunderberg

H6210 - Kalkgraslanden

Extra plaggen Kunderberg

Kwaliteitsverbetering

PN259

Kunderberg

H6210 - Kalkgraslanden

Kwaliteitsslag Keverberg

Kwaliteitsverbetering

PN125

Kunderberg

H6210 - Kalkgraslanden + H1078 - Spaanse vlag

Inrichting plateau Kunderberg; Gezamenlijk maken gedetailleerd beheerplan

Kwaliteitsverbetering

PN254

Kunderberg

H6210 - Kalkgraslanden, H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Kwaliteitsslag Welterberg (5 ha)

Kwaliteitsverbetering

PN256

Kunderberg

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen

Extra middenbosbeheer Putberg 2 ha

Kwaliteitsverbetering

PN325

Leudal

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels), H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Voorkomen van betreding van betreffende beektrajecten door vee (tijdelijk raster)

Kwaliteitsverbetering

PN150

Leudal

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen, H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H9190 - Oude eikenbossen

Omvormen naaldbos naar loofbos groepsgewijs inbrengen van loofhout op 50 ha

Kwaliteitsverbetering

PN151

Leudal

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen, H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H9190 - Oude eikenbossen

Toedienen van steenmeel 10t/ha op 50 ha

Kwaliteitsverbetering

PN324

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden), H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst, H9160A - Eiken- haagbeukenbossen

Actief mantel- en zoombeheer bosranden

Kwaliteitsverbetering

PN98

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Omvormen naaldbos naar loofbos groepsgewijs inbrengen van loofhout op tientallen hectaren

Kwaliteitsverbetering

PN99

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Bestrijding van invasieve exoten

kwaliteit overig

PN104

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Maaiveldverlaging van percelen nabij de Kloosterhof

Kwaliteitsverbetering

PN317

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Uitwerken en uitvoeren maatregelen naar aanleiding van hydrologisch onderzoek

Hydrologie

PN322

Leudal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen (beekgebegeleidende bossen), H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)

Invullen recreatiezonering ter ontlasting van kwetsbare gebiedsdelen

kwaliteit overig

PN296

Maasduinen

H3130 - Zwakgebufferde vennen, H3160 - Zure vennen, H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen, H91D0 - Hoogveenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H4010A - Vochtige heiden

Herstel hydrologie (peilgestuurde drainage voor grootste deel)

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN86

Maasduinen

A236 - Zwarte specht

Inbrengen van loofhout op tientallen hectaren

Kwaliteitsverbetering

PN12

Maasduinen

diverse habitattypen en leefgebieden van soorten

Herstellen mineralenbalans door het toepassen van steenmeel op circa 300 ha

Kwaliteitsverbetering

PN148

Maasduinen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H2330 - Zandverstuivingen, H4030 - Droge heiden, H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H9190 - Oude eikenbossen, A236 - Zwarte specht

aanplant rijk-strooiselsoorten, omvorming en alles wat daarbij kijken komt ter grootte van 50 ha

Kwaliteitsverbetering

PN305

Maasduinen

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H401

Kwaliteitsslag kruiden- en faunarijke graslanden ter grootte van 135 ha

Kwaliteitsverbetering

PN136

Maasduinen

H2330 - Zandverstuivingen

herstel winddynamiek

Kwaliteitsverbetering

PN20

Maasduinen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Door inrichting en aanpassing gebruik van percelen tussen Heerenvenweg en rand N2000-gebied kan de hydrologie van de Zwak gebufferde vennen geoptimaliseerd worden. Tevens kan bemesting (en daarmee rechtstreekse invloed meststoffen) worden gestaakt. Deze gebieden worden heringericht (drainage verwijderd, deels bebost, deels ontwikkeling kleinschalig landschap via begrazing). Zo wordt ook leefgebied van doelsoort grauwe klauwier (sterk) verbeterd. Beoogd wordt een doelgebied van 19 ha

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN15

Maasduinen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Krachtdadiger aanpak bestrijding watercrassula, onderzoek en uitvoering. Aandacht in het gebied kan liggen op onderzoek naar de effecten van zeolieten op de bodem (binden stikstof) en een daardoor verslechterde concurrentiepositie van watercrassula. Vervolgens watercrassula geheel uit vennen Hamert verwijderen en jaarlijks controleren en nabehandeling doen.

kwaliteit overig

PN21

Maasduinen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

In het Vreewater –Zuid een Zwak gebufferd ven in te richten en te realiseren, met aangrenzend Vochtige heide, aansluitend aan binnen N2000-gelegen Vreewater, waar zich dit habitattype bevindt. Daartoe dient eerder opgebrachte grond te worden verwijderd, een ven gecreëerd, en de aanwezige lossingen gedempt. Doelgebied ter grootte van 8.6 ha

Kwaliteitsverbetering

PN299

Maasduinen

H3130 - Zwakgebufferde vennen, H3160 - Zure vennen, H4010A - Vochtige heiden, H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen, H91D0 - Hoogveenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

herstel kwaliteit KFG inclusief mantel- en zoomvegetaties 20 ha

Kwaliteitsverbetering

PN132

Maasduinen

H3160 - Zure vennen, H7110B - Actieve hoogvenen

uitbaggeren groot deel Eendenmeer

Kwaliteitsverbetering

PN133

Maasduinen

H3160 - Zure vennen, H7110B - Actieve hoogvenen

vrijzetten venoevers eendenmeer

Kwaliteitsverbetering

PN88

Maasduinen

H4030 - Droge heiden

herstel van de ecologische verbinding tussen de heidegebieden in de Maasduinen door inrichting

Kwaliteitsverbetering

PN134

Maasduinen

H4030 - Droge heiden

Opslag van bomen en struiken verwijderen van droge heide

Kwaliteitsverbetering

PN138

Maasduinen

H4030 - Droge heiden

herstel en verbeteren verbindingszones door inrichting

Kwaliteitsverbetering

PN13

Maasduinen

H4030 - Droge heiden, H2310 - Stuifzandheiden met struikhei

Uitbreiding stuifzandheide met struikhei en van Droge heide. Kwaliteitsverbetering door kleinschalige maatregelen (creëren van kleine open zandige gplekjes dan wel struweeltjes) in de huidige, al aanwezige habitattypen. Zoekgebied 30 ha

Kwaliteitsverbetering

PN18

Maasduinen

H4030 - Droge heiden, H2310 - Stuifzandheiden met struikhei

Ten behoeve van Stuifzandheide met struikhei en Droge heide (met name de faunacomponent) is het wenselijk de effectiviteit van de eerder gecreëerde verbindingszones goed te evalueren, zodat knelpunten opgespoord kunnen worden. Het daartoe te kappen bos dient elders te worden gecompenseerd.

Zoekgebied 5 ha

Kwaliteitsverbetering

PN298

Maasduinen

H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H2310 - Stuifzandheiden met struikhei, H6120 - Stroomdalgraslanden, H2330 - Zandverstuivingen, H7110B - Actieve hoogvenen

Opslag van bomen en struiken verwijderen van droge heide, inclusief compensatie

Kwaliteitsverbetering

PN283

Maasduinen

H6120 - Stroomdalgraslanden

Opbrengen maaisel/kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering

PN36

Maasduinen

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H9190 - Oude eikenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Inbrengen van boomsoorten zijn met als doel het weerbaar maken van het bos tegen de klimaatveranderingen. Door middel van kleinschalige groepenkap wordt ruimte gemaakt voor andere soorten in de eenvormige grove dennen bossen van de Maasduinen. Kleinschalig en actief worden bomen en struiken ingebracht. 7,5 ha in 3 jaar tijd

Kwaliteitsverbetering

PN17

Maasduinen

H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H91D0

- Hoogveenbossen

Omvorming Lommerbroek: De inrichting is gericht op het aanpakken van twee abiotische factoren die relevant zijn voor herstel en uitbreiding van hoogveenbos en voor het behoud van aangrenzende vochtige alliuviale bossen in het Lommerbroek. Om waardevolle natuur te ontwikkelen is het noodzakelijk om de sterk met fosfaat verrijkte bovengrond af te graven en wel zodanig dat geen permanent open water ontstaat 30ha.

Kwaliteitsverbetering

PN71

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Trosbosbestrijding nazorg in en in de omgeving van de Mariapeel

Kwaliteitsverbetering

PN75

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

in Horsterdriehoek een kade verbeteren; compartiment XIX; kade aanleggen

Kwaliteitsverbetering

PN76

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

aanleggen van een ontbrekende kade aan de westkant van de Mariapeel; tussen 6e en 7e wijk;

Kwaliteitsverbetering

PN77

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Ophogen van een doorgaande weg met daarop de wandelroute in het Mariaveen; deze weg ligt te laag om water vast te houden; ophogen 200 meter en plaatsen stuwtje

Kwaliteitsverbetering

PN78

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

bij het aanleggen van een nieuwe kade aan de Kerkkuilenweg het dempen van een sloot en er een kade van maken;

Kwaliteitsverbetering

PN79

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

kade tussen compartiment VII en VIIIA ophogen + stuwtje aanbrengen

Kwaliteitsverbetering

PN80

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Kade bij Kanaalbos is destijds ter plekke uitgegraven; deze diepe sloot voorzien van bentoniet met lokaal materiaal er bovenop; 1 km.

Kwaliteitsverbetering

PN81

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

Er moeten nog enkele dammen worden gemaakt a.g.v. de ontstane sleuven bij de trosbosbessenbestrijding; 5 korte dammen van 10 meter lengte per stuk

Kwaliteitsverbetering

PN82

Mariapeel

H7120 - Herstellende hoogvenen

In de drooggevallen vennen in de Horsterdriehoek en het Mariaveen dempen van diepe sloten in de vennen

Kwaliteitsverbetering

PN307

Meinweg

H1096 - Beekprik

Herstel hydrologie

Kwaliteitsverbetering

PN308

Meinweg

H1166 - Kamsalamander

Extra poelen en creëren N2000-corridor

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN306

Meinweg

H4010A - Vochtige heiden, H7110B - Actieve hoogvenen, H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen

Herstel hydrologie

Kwaliteitsverbetering

PN109

Meinweg

H4030 - Droge heiden

Voortzetting van de inrichting van het Lange Luier gebied

Kwaliteitsverbetering

PN310

Meinweg

H4030 - Droge heiden

Plaggen droge terreinen (kleine plekken). O.a. op afgebrand gebied.

Kwaliteitsverbetering

PN311

Meinweg

H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden

Opslag van bomen en struiken verwijderen van droge heide en vochtige heide

Kwaliteitsverbetering

PN108

Meinweg

H4030 - Droge heiden, H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst

Bestrijding van invasieve soorten: prunus, bereklauw, duizenknoop. Jaarlijks controleren en nabehandeling doen.

kwaliteit overig

PN107

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst

Inbrengen van loofhout op eerste tientallen hectaren (bv Lindes)

Kwaliteitsverbetering

PN155

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H3160 - Zure vennen, H1831 - Drijvende waterweegbree

aanplant rijk-strooiselsoorten, inrichting van habitattype en alles wat daarbij kijken komt. 200 ha

Kwaliteitsverbetering

PN156

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H3160 - Zure vennen, H1831 - Drijvende waterweegbree

toedienen van steenmeel 10t/hectare en alles wat daarbij komt kijken 200 ha

Kwaliteitsverbetering

PN157

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H3160 - Zure vennen, H1831 - Drijvende waterweegbree

1 ha venherstel (herkenbosscherbaan)

Kwaliteitsverbetering

PN161

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H3160 - Zure vennen, H1831 - Drijvende waterweegbree

Begrazing 30 ha Ijzeren Rijn. Aanloop en vervolgbeheer

Kwaliteitsverbetering

PN162

Meinweg

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst, H4030 - Droge heiden, H4010A - Vochtige heiden, H3160 - Zure vennen, H1831 - Drijvende waterweegbree

10 ha bosomvorming Melickerven; realiseren boomheide door inrichting

Kwaliteitsverbetering

PN111

Meinweg

H91D0 - Hoogveenbossen + H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Verbeterde inrichting en gedeeltelijke herinrichting van het Loom

Kwaliteitsverbetering

PN52

Noorbeemden

H1083 - Vliegend hert, H1324 - Vale vleermuis, H9160B - Eiken- haagbeukenbossen, H9120 - Beuken - eikenbossen met hulst

Inrichting van stapstenen en migratieroutes tussen N2000 gebieden Noorbeemden & Hoogbos en Savelsbos en Gulpdal

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN277

Noorbeemden

H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Kwaliteitsslag graslanden Bergenhuizen, 10 ha

Kwaliteitsverbetering

PN49

Noorbeemden

H7220 - kalktufbronnen, H91E0C -Vochtige alluviale bossen

Op basis van onderzoek is een nadere duiding nodig waar binnen en buiten N2000 / NNN inrichtingsmaatregelen nodig zijn voor het voorkomen van piekbelasting, versnelde erosie, instroom van bovenaf, nutrientenbelasting. Ingezet wordt op: het verwijderen van drainage, overleg en afspraken met huidige pachter(s) voor inrichting en beheer. Voor piekbelasting worden inrichtingsmaatregelen voorzien met betrekking tot het overstort en het verbeteren van de werking van grasbanen noodzakelijk.

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN51

Noorbeemden

H7220 - kalktufbronnen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Verwijderen drainage & beekdalophoging in gronden langs beek en beek zelf;

Kwaliteitsverbetering

PN274

Noorbeemden

H7220 - kalktufbronnen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Aanbrengen natuurlijke objecten in kwelstroompjes

Kwaliteitsverbetering

PN273

Noorbeemden

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen

Inrichten en aanleggen bufferzones langs bovenrand helling het als doel invang meststoffen

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN278

Noorbeemden

H6210 - Kalkgraslanden, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk gransland, inclusief mantel- en zoomvegetaties ter grootte van 10 ha

Kwaliteitsverbetering

PN272

Noorbeemden

H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Inrichten en aanleggen bufferzones langs bovenrand helling het als doel invang meststoffen

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN185

Roerdal

H1037 - Gaffellibel

Foerageergebied verbeteren

Kwaliteitsverbetering

PN184

Roerdal

H1134 - Bittervoorn

Aantakken meanders door inrichting

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN188

Roerdal

H1166 - Kamsalamander

Verbeteren leefgebied Kamsalamander

Kwaliteitsverbetering

PN114

Roerdal

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H1061 - Donker pimpernelblauwtje

Voortzetting bestrijding van invasieve soorten

kwaliteit overig

PN190

Roerdal

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H1061 - Donker pimpernelblauwtje

Maatregelpakket uitvoeren Glanshaverhooiland en Donker Pimpernelblauwtje

Kwaliteitsverbetering

PN183

Roerdal

H91E0C - Vochtige alluviale bossen

afdammen sloten landgoed Hoosden

Kwaliteitsverbetering

PN191

Roerdal

H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H1061 - Donker pimpernelblauwtje

herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoomvegetaties, ter grootte van 20 ha

Kwaliteitsverbetering

PN25

Sarsven en de Banen

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Krachtdadiger aanpak bestrijding watercrassula, onderzoek en uitvoering, ook in Schoorkuilen, jaarlijkse controle en nabehandeling, ter grootte van 5 ha

kwaliteit overig

PN282

Sarsven en de Banen

H3130 - Zwakgebufferde vennen, H3160 - Zure vennen, H4010A - Vochtige heiden, H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen, H91D0 - Hoogveenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen

Herstel hydrologie, voor grootste deel door aanleg van peilgestuurde drainage

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN27

Sarsven en de Banen

Zwak gebufferd ven

Jaarlijks maaien ‘nieuwe’ oostoever Banen, om verruiging in (te) droge situaties tegen te gaan: 10 ha

Kwaliteitsverbetering

PN267

Savelsbos

H6210 - Kalkgraslanden, H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Kwaliteitsslag Heerkuil en Keerderberg

Kwaliteitsverbetering

PN268

Savelsbos

H6210 - Kalkgraslanden, H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem

Kwaliteitsslag Wolfskop

Kwaliteitsverbetering

PN266

Savelsbos

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H6210 - Kalkgraslanden, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoomvegetaties;

Kwaliteitsverbetering

PN182

Sint Jansberg

H91D0 - Hoogveenbossen, H91E0C - Vochtige alluviale bossen, H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst

Herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoomvegetaties;

Kwaliteitsverbetering

PN265

Sint Pietersberg en Jekerdal

H6110 - Pionierbegroeiingen op rotsbodem, H6210 - Kalkgraslanden, H6230 -

Heischrale graslanden

Kleinschalig plaggen in combinatie met opbrengen zaden/maaisel

Kwaliteitsverbetering

PN263

Sint Pietersberg en

Jekerdal

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden

Doorbreken grasmat, om kruiden meer ruimte te geven.

Kwaliteitsverbetering

PN28

Sint Pietersberg en Jekerdal

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, H6230 - Heischrale graslanden

Optimalisering van heischraal grasland in het noordwestelijk deel van het Natura 2000 gebied. Door extensiever, natuurlijker gebruik van landbouwgrond neemt stikstofdepositie door bemesting af. Tevens ontstaat er ruimte om een bufferzone in te richten en aan te leggen (in te planten met bos en/of struweel) tegen het westelijk gelegen, nog in intensief agrarisch gebruik zijnde gebied. Door het inrichten en aanleggen van een glanshaverhooilandzone in dit beekdal, in de richting van de natuurgebieden (ook groot areaal N2000-typen) wordt dit totale Natura2000- gebied robuuster, niet alleen voor flora maar zeker ook voor (entomo)fauna. 14 ha inrichting

Kwaliteitsverbetering

PN48

Sint Pietersberg en Jekerdal

H9160B - Eiken-haagbeukenbossen, H1324

- Vale vleermuis

Uitvoering (midden-)bosbeheer (cyclisch) op de Sint Pietersberg op basis van een vast te stellen bosstrategie om bosontwikkeling, het inrichten en behouden verbindingen, omgaan met exoten en bescherming van bijzondere soorten te combineren.

Kwaliteitsverbetering

PN301

Soorten

Diverse habitattypen en leefgebieden van soorten

Opzetten kwekerij voor herintroductie planten en zaden typische plantensoorten van diverse habitattypen verspreid over de provincie; uitbreiding operatie Peperboompje

kwaliteit overig

PN97

Swalmdal

H6120 - Stroomdalgraslanden

Inrichten van een bufferzone aan de oostkant van de stroomdalgraslanden bij Rijkel

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN91

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen

Inrichten van een bufferzone langs het Swalmdal

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN92

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen

Hydrologische onderzoek naar het systeem

Onderzoek

PN93

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen

Bestrijding van invasieve soorten

kwaliteit overig

PN270

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen

Terugdringen riooloverstorten door herinrichting

Kwaliteitsverbetering

PN96

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen,

H6120 - Stroomdalgraslanden

Inrichten van een bufferzone aan de noordkant van de stroomdalgraslanden nabij Rookhuizen

Rand- en bufferzones en verbindingen

PN269

Swalmdal

H91EOC - Vochtige alluviale bossen,

H6120 - Stroomdalgraslanden

herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoomvegetaties, 20 ha

Kwaliteitsverbetering

PN285

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Plaggen venoevers

Kwaliteitsverbetering

PN288

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Herstellen van voormalige vennen door herinrichting

Kwaliteitsverbetering

PN290

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H3130 - Zwakgebufferde vennen

Venherstel door gefaseerd slib en opslag verwijderen

Kwaliteitsverbetering

PN292

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H3130 - Zwakgebufferde vennen, H4010A - Vochtige heiden, H4030 - Droge heiden, H6410 - Blauwgraslanden, H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen, H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

herstel kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland, inclusief mantel- en zoomvegetaties, ter grootte van 10 - 20 ha

Kwaliteitsverbetering

PN29

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H3130 - Zwakgebufferde vennen, H91D0 - Hoogveenbossen, H4010A - Vochtige heiden

De waterstand structureel maar geleidelijk omhoog, afhankelijk van het seizoen. Daarvoor moet afwatering worden geminimaliseerd en percelen worden vernat door bijvoorbeeld: rabatten dichtgeschoven of afgedamd, Oude Graaf verondiept dan wel (gedeeltelijk) gedempt.

Hydrologie

PN32

Weerter- en Budelerbergen &

Ringselven

H4030 - Droge heiden

Creëren van een begrazingseenheid ten behoeve van optimalisering beheer. Hiertoe dient omrastering plaats te vinden.

Kwaliteitsverbetering

PN39

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

H7210 - Galigaanmoerassen

Eerste aanzet herstel vochtige heide en Galigaanmoeras voor totaal 10 ha met o.a. bosomvorming (naaldhout verwijderen) om de hydrologie te verbeteren

Kwaliteitsverbetering

PN284

Weerter- en

Budelerbergen & Ringselven

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst

Ingrijpen soorten samenstelling/bosomvorming; bestijden exoten en aanplant gewenste loofhout soorten.

Kwaliteitsverbetering

PN287

Weerter- en Budelerbergen

H91D0 - Hoogveenbossen

Herstellen van gedegradeerde hoogveenbossen

Kwaliteitsverbetering

PN293

Zeldersche Driessen

H6120 - Stroomdalgraslanden

Inbrengen van stroomdalflora uit maaisel of uit kweekprogramma soorten Oeffelter Meent

Kwaliteitsverbetering

PN294

Zeldersche Driessen

H6430C - Ruigten en zomen, H6120 - Stroomdalgraslanden, H9120 - Beuken- eikenbossen met hulst, H91F0 - Droge hardhoutooibossen

herstel kwaliteit KFG inclusief mantel- en zoomvegetaties 10 ha

Kwaliteitsverbetering

* Indien bij nadere uitwerking van deze maatregel blijkt dat grondwerving, afwaardering of vestiging van een KV nodig is, dient de maatregel voor dat deel aangevraagd te worden in het kader van de SKNL-regeling.

Toelichting Nadere Subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023

1. Aanleiding

Op grond van deze regeling worden door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financiële middelen aan de Provincie Limburg beschikbaar gesteld voor het realiseren van de condities, die nodig zijn voor een landelijk gunstige Staat van Instandhouding op de locaties, waar bij aanvang van het programma sprake is van een te hoge stikstofdepositie voor stikstofgevoelige soorten en habitats. Rijk en provincies hebben hiertoe afspraken gemaakt in het Uitvoeringsprogramma Natuur. Het Programma Natuur borduurt voort op het gezamenlijke ambitiedocument Nederland Natuurpositief (2019) en op de bestaande afspraken van Rijk en provincies in het Natuurpact (2013). In de Kamerbrief van 24 april 2020 heeft het kabinet aangekondigd in de periode 2021-2030 (verdeeld in 2 fasen, namelijk de eerste fase 2021-2023 en de tweede fase 2024-2030) jaarlijks een substantieel bedrag, oplopend naar € 300 mln. beschikbaar te stellen voor natuurherstel, en dit uit te werken in het gezamenlijke Programma Natuur. Deze financieringsafspraken zijn aanvullend aan de afspraken in het Natuurpact.

2. Provinciaal Uitvoeringsprogramma

Alle provincies hebben overbelaste stikstofgevoelige (Natura2000)-gebieden en leefgebieden van soorten in beeld waar op korte termijn gebiedsgericht maatregelen genomen kunnen worden voor natuurherstel. Deze gebiedsgerichte maatregelen zijn opgenomen in een Provinciaal Uitvoeringsprogramma. De inzet richt zich vooral op maatregelen in en rond de beschermde natuurgebieden (Natura2000 en het Natuurnetwerk Nederland). Met betrekking tot deze gebieden is met de medeoverheden, maatschappelijke organisaties en terreinbeheerders gesproken over de opgaven per specifiek gebied en de gewenste gezamenlijke aanpak.

De keuze voor een gebiedsgerichte aanpak via gebiedsprocessen betekent dat op voorhand niet exact aangegeven kan worden wat de precieze uitkomsten zullen zijn voor het natuurherstel. Het proces vraagt flexibiliteit van partijen om samen tot optimaal gebiedsgericht maatwerk te komen.

3. Additionaliteit

In het uitvoeringsprogramma natuur hebben Rijk en provincies bestuurlijk afgesproken dat de middelen van het uitvoeringsprogramma additioneel op het Natuurpact worden ingezet. Het betreft maatregelen gericht op verbetering van condities van de natuur, zoals maatregelen rondom overgangsgebieden, of om extra hydrologische en inrichtingsmaatregelen.

De Provincie Limburg zal in het Provinciale Uitvoeringsprogramma omschrijven op welke wijze geborgd is dat de maatregelen additioneel zijn op het Natuurpact. Om nader richting te geven aan het begrip ‘additioneel’ zijn hieronder illustratief een aantal voorbeelden opgenomen. Additioneel op het Natuurpact zijn bijvoorbeeld:

 • maatregelen in en rond gebieden Natura2000 en Natuurnetwerk Nederland, die reeds conform het beheertype zijn ingericht, maar waarvoor extra maatregelen voor natuurherstel nodig zijn ter versterking van Natura 2000-habitattypen en soorten;

 • maatregelen in de overgangszones rond overbelaste stikstofgevoelige Natura2000-gebieden voor herstel van natuur en biodiversiteit;

 • het versnellen van het inrichten van sleutelhectares binnen het Natuurnetwerk Nederland. Een voorbeeld van een sleutelhectare is de laatste ha, die nog niet kon worden ingericht, waardoor over een groter gebied de inrichting (bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil) lange tijd heeft stilgelegen;

 • maatregelen voor het reguleren van recreatieve druk en de bestrijding van invasieve exoten;

Voorbeelden van maatregelen, die niet onder additionaliteit vallen, zijn:

 • herstelmaatregelen die in het kader van het toenmalige Programma Aanpak Stikstof zijn vastgesteld op grond van gebiedsanalyses;

 • uitvoeringsactiviteiten, waarvoor een bijdrage is of wordt verleend op grond van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies of waarvoor aan Staatsbosbeheer opdracht is verleend in het kader van de Opdracht Natuurherstelmaatregelen 2020-2021.

Nadere artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 Vooroverleg

In dit artikel is bepaald dat overleg met de Provincie Limburg noodzakelijk is voordat een subsidieaanvraag formeel wordt ingediend. Dit vooroverleg vindt plaats met (een) ambtelijk vertegenwoordiger(s) van Gedeputeerde Staten. In dit gesprek wordt, op basis van vooraf te overleggen informatie over de inhoud van het initiatief, nagegaan óf provinciale ondersteuning mogelijk is en zo ja in welke vorm.

Mogelijk sluit het initiatief waarvoor men een subsidie in het kader van de Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023 wil aanvragen beter aan bij andere provinciale kaders en regelingen. Bovendien is subsidieverlening slechts één van de ondersteuningsmogelijkheden die de Provincie Limburg kan bieden.

Naast financiële ondersteuning kan de Provincie ook ondersteuning bieden op niet-financieel gebied. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning door het bij elkaar brengen van partijen, kennisdeling, het leveren van menskracht en expertise en het ontwikkelen van beleid en regelgeving.

In het vooroverleg kan ook aan de orde komen hoe de concept aanvraag verder kan worden geoptimaliseerd gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling. Tenslotte zal uitleg gegeven worden over de procedure.