Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2022

De raad van de gemeente Holland Kroon;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit

vast te stellen de

‘Verordening op de heffing en de invordering van leges’.

Artikel 1 - Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 - Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • d.

  aanvragen van particulieren tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het plaatsen van zonnecollectoren en zonnepanelen ten behoeve van eigen gebruik;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hollands Kroon.

 • 2.

  Het college is bevoegd andere dan de in lid 1 genoemde activiteiten aan te wijzen waarvoor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning kan worden vrijgesteld van legesheffing.

Artikel 5 – Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander geschrift. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges als bedoeld in artikel 6 worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel Leges van de Nota tarieven betreft:

 • a.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • b.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • c.

  onderdeel 4.2.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • d.

  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • e.

  hoofdstuk 15 (kansspelen),

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 – Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2020’ van de gemeente Hollands Kroon van 7 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022’.

Tarieventabel, behorende bij legesverordening

Titel 1 Algemene dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap:

1.1.1.1

als de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt op:

1.1.1.1.1

dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur(zonder toespraak en gezelschap ) voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand in ‘Samen Doen', Sportlaan 36 te Anna Paulowna.

1.1.1.1.2

een andere dag dan dinsdag om 9.00 of 9.15 uur voltrekking ( zonder toespraak met gezelschap) door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) in ‘Samen Doen’ Sportaan 36 te Anna Paulowna, inclusief kosten BABS

€ 218,70

1.1.1.1.3

een ander moment dan dinsdag om 9.00 of 9.15 uur,(met toespraak én gezelschap) voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) exclusief kosten BABS

€ 218,70

1.1.1.2

De kosten voor een BABS bedragen

1.1.1.2.1

wanneer het huwelijk wordt voltrokken door een BABS van Hollands Kroon op maandag t/m vrijdag tussen 9:30 en 17:00 uur

€ 133,48

1.1.1.2.2

wanneer het huwelijk wordt voltrokken door een BABS van Hollands Kroon op een andere dag of tijd dan hiervoor is aangegeven of op een algemeen erkende christelijke feestdag of Koningsdag

€ 190,00

1.1.1.2.3

wanneer het huwelijk wordt voltrokken door een BABS die al beëdigd is en die voor één dag wordt benoemd

€ 27,35

1.1.1.2.4

wanneer het huwelijk wordt voltrokken door een nieuw te benoemen en te beëdigen BABS

€ 218,70

1.1.1.3

Bovenop de gemeentelijke leges komen nog de kosten voor de externe locaties. Deze worden in rekening gebracht door de externe locatie zelf.

1.1.1.4

Voor het gebruik maken van getuigen van de gemeente bedraagt het tarief per getuige

€ 17,65

1.1.1.5

Als er sprake is van annulering van een huwelijk wordt in rekening gebracht:

1.1.1.5.1

bij annulering tot een week voor het geplande huwelijk een bedrag van

€ 56,15

1.1.1.5.2

bij annulering binnen één week voor het geplande huwelijk een bedrag van

€ 176,55

1.1.2

Het tarief voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 16,40

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van stukken, geen akten van burgerlijke stand zijnde, per verstrekking

€ 8,30

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.1.3

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1 (zakenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.1.4

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.2 (zakenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 57,34

1.2.1.5

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

1.2.1.6

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

1.2.1.7

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlands identiteitskaart (N.I.K.) aan een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,53

1.2.1.9

tot het verstrekken van een Nederlands identiteitskaart (N.I.K.) aan een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

€ 36,98

1.2.1.10

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.9 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 51,62

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,30

1.4.2.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,60

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,55

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

1.4.6.1

Een (meertalig) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, op basis van een verzoek per internet

€ 8,85

1.4.6.2

Een (meertalig) uittreksel uit de basisregistratie personen, op basis van een verzoek per gemeentebalie

€ 14,65

1.4.6.3

Een (meertalig) uittreksel uit de basisregistratie personen, op basis van een schriftelijk verzoek

€ 14,65

1.4.7.1

Een uittreksel uit de basisregistratie personen, ten behoeve van meerdere personen uit een samenlevingsgebied, op basis van een verzoek per internet

€ 8,85

1.4.7.2

Een uittreksel uit de basisregistratie personen, ten behoeve van meerdere personen uit een samenlevingsgebied, op basis van een verzoek per gemeentebalie

€ 14,65

1.4.7.3

Een uittreksel uit de basisregistratie personen, ten behoeve van meerdere personen uit een samenlevingsgebied, op basis van een schriftelijk verzoek

€ 14,65

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet Bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor fotokopieën of op andere wijze gereproduceerde afschriften, aangevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur

1.7.1.1

minder dan 6 kopieën

1.7.1.2

6 tot 13 kopieën

€ 4,85

1.7.1.3

14 of meer kopieën per kopie

€ 0,35

Hoofdstuk 8 Vastgoed informatie

1.8.1

Het tarief bedraagt:

1.8.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, streekplannen, structuurplannen, bodemgesteldheid, bodemonderzoeken en soortgelijke zaken, inclusief het digitaal verstrekken van kopieën of afschriften

€ 15,10

Hoofdstuk 9 Overige bestuurszaken

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening, per handtekening

€ 9,00

1.9.3

Voor het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 13,85

1.9.4

een afschrift op grond van artikel 2.5.5, lid 3 wet basisregistratie personen (uitdraai van aanvrager zoals vermeld in basisregistratie personen)

€ 17,85

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning 

€ 76,20

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 132,10

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandswet met één jaar.

€ 66,05

Hoofdstuk 13 Marktstandplaatsen en ventvergunningen

1.13.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet

1.14.1

Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Kansspelen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.1.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.1.4

Voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste automaat

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.1.6

en voor iedere volgende automaat voor onbepaalde tijd

Tarief komt uit Speelautomatenbesluit 2000

1.15.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 34,90

Hoofdstuk 16 Telecommunicatiewet

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met verkrijgen van een instemmingsbesluit, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.16.1.1

als het tracés betreft met een lengte vanaf 25 tot 250 m

€ 279,85

1.16.1.2

als het tracés betreft met een lengte vanaf 250 tot 1000 m

€ 393,55

1.16.1.3

als het tracés betreft met een lengte vanaf 1000 tot 2500 m

€ 514,10

1.16.1.4

als het tracés betreft met een lengte vanaf 2500 m op basis van begroting. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m

€ 77,40

1.16.3

Als er met betrekking tot de aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, worden de in 16.1 genoemde tarieven per overleg verhoogd met

€ 301,45

1.16.4

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, worden de in 16.1 genoemde tarieven verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.16.5

Als een begroting als bedoeld in 16.4 is uitgebracht ,wordt een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

€ 58,10

1.17.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 58,10

1.17.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 106,80

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

€ 43,80

1.17.2.2

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990,460)

€ 27,35

1.17.2.3

tot het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990,460)

€ 27,35

1.17.2.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt het tarief

€ 168,50

Hoofdstuk 18 Algemeen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:

1.18.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,85

1.18.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.18.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,80

1.18.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,55

1.18.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 18.1.1 en 18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, ongeacht de wijze van verstrekking

1.18.1.3.1

Op A2 formaat

€ 3,40

1.18.1.3.2

Op A1 formaat

€ 5,90

1.18.1.3.3

Op A0 formaat

€ 8,85

1.18.1.4

een beschikking of vergunning op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 132,10

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; De UAV 2012 ligt ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente.

2.1.1.2

Bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; De UAV 2012 ligt ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente.

2.1.1.3

Sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; De UAV 2012 ligt ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente. 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is (dit is een principe verzoek)

€ 54,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1.1

Bouwactiviteit, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten bedragen € 0 tot € 50.000; van de bouwkosten. 

€ 223,50

1,990%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten bedragen € 50.000 tot € 100.000; van de bouwkosten.

€ 381,00

1,880%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten bedragen €100.000 tot € 200.000; van de bouwkosten.

€ 706,10

1,810%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten bedragen € 200.000 tot € 500.000; van de bouwkosten.

€ 1.071,90

1,730%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen; van de bouwkosten.

€ 2.540,00

1,410%

2.3.1.1.6

het tarief bedraagt nooit meer dan 15% van de bouwkosten met een minimum van € 71,64

2.3.1.1.7

wanneer bij het in behandeling nemen van een aanvraag blijkt er sprake is van vergunningsvrij bouwen wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 200,10

2.3.1.2

Extra welstandstoets: het tarief voor advisering door ambtelijke bouwplantoetsers bedraagt:

2.3.1.2.1

voor reguliere adviezen bij een bouwsom tot € 20.000

€ 20,00

2.3.1.2.2

voor reguliere adviezen bij een bouwsom boven € 20.000 Maximum tarief per bouwplan bedraagt€ 1.125,00

0,130%

2.3.1.2.3

voor advies bij handhavingszaken/excessenregeling

€ 75,00

2.3.1.3

Extra welstandstoets: het tarief voor advisering door de welstandscommissie WZNH bedraagt:

2.3.1.3.1

voor reguliere adviezen bij een bouwsom tot € 20.000

€ 40,00

2.3.1.3.2

voor reguliere adviezen bij een bouwsom boven € 20.000 Maximum tarief per bouwplan bedraagt€ 2250,00

0,250%

2.3.1.3.3

voor reguliere adviezen zonder bouwsom, o.b.v. tijd, omrekening naar commissietarief per uur

€ 440,00

2.3.1.3.4

voor advies bij handhavingszaken/excessenregeling

€ 150,00

2.3.1.3.5

voor behandeling in Mooi Noord-Holland Erfgoedcommissie o.b.v. tijd, omrekening naar uur tarief

€ 440,00

2.3.1.3.6

voor overige advisering op basis van bestede tijd per uur

2.3.1.3.6.1

Secretariaat beleidscoordinator 

€ 85,00

2.3.1.3.6.2

Mooi Noord-Holland adviseur/commissielid 

€ 120,00

2.3.1.3.6.3

Projecttarief Mooi Noord-Holland adviseur 

€ 100,00

2.3.1.3.6.4

Previsoren, supervisoren, leden kwaliteitsteams

€ 120,00

2.3.1.3.6.5

Adviseur bij second opinions

€ 120,00

2.3.1.3.6.6

Adviseur bij omgevingstafels

(of andere bijzonder gespreks-vormen waarbij nog niet duidelijk zicht is op het vergunningstraject

€ 120,00

2.3.1.4

Voor het uitbrengen van adviezen door de Stichting Agrarische beoordelingscommissie

2.3.1.4.1

Voor het uitbrengen van standaardadvies bestaande bedrijven bedraagt het tarief

€ 915,00

2.3.1.4.2

Voor het uitbrengen van advies Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan bedraagt het tarief

€ 1.080,00

2.3.1.4.3

Voor adviezen waarbij wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroepen/of gerechtelijke uitspraken te betrekken bedraagt het tarief

€ 1.140,00

2.3.1.4.4

Voor nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen bedraagt het tarief

€ 545,00

2.3.1.4.5

Voor een second opinion bedraagt het tarief

€ 1420,00

2.3.2

Achteraf ingediende aanvraag, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

5,000%

2.3.2.1

Beoordeling aanvullende gegevens, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2,000%

2.3.3

Aanlegactiviteiten; indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bedraagt het tarief

€ 171,90

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 273,05

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 335,95

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, inclusief verzorging GML):

€ 3.088,30

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 325,25

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 329,50

2.3.4.6

Als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 218,10

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 218,10

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 315,60

2.3.4.9

De in 3.4.3, 3.4.6 en 3.4.7 genoemde tarieven worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt.

2.3.4.10

indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een (objectgebonden) beschikking dat permanent bewonen van een recreatieverblijf is toegestaan onder voorwaarden die behoren bij de overgangsbepalingen van het bestemmingsplan, bedraagt het tarief:

€ 1.103,40

2.3.4.11

indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een (persoonsgebonden) beschikking en indien de aanvrager het recreatieverblijf vanaf 1 april 2006 permanent bewoonde en het verblijf aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet en de permanente bewoning vanuit milieuregels toelaatbaar is, bedraagt het tarief :

€ 1.103,40

2.3.4.12

Ontheffing op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuur Visie (PRVS)Het tarief voor het doen van een aanvraag bij de Gedeputeerde staten van Noord‐Holland tot het verstrekken van een ontheffing ingevolge de artikelen 12 lid 2, 13 lid 2, 14 lid 2, 19 lid 3 , 22 lid 4, 24 lid 3, 25 lid 3, 26 lid 2,28 lid 6 of 32 lid 4 van de PRVS, inclusief eventueel advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, voor zover deze kosten niet zijn verhaald op een andere wijze, worden volledig door belast.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: tot 500 m2

€ 734,80

2.3.5.2

van 500 m2 tot 1.000 m2

€ 1.058,70

2.3.5.3

van 1.000 m2 en meer wordt het tarief van 2.3.5. 2 verhoogd met voor elke m2 boven de 1.000 m2 of gedeelte daarvan € 0,20 voor elke m² boven de 1.000 ² tot een maximum van € 2.437,80

€ 1.058,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de via de Monumentenverordening Hollands Kroon aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 4 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2013 Hollands Kroon aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of Erfgoedverordening 2013 Hollands Kroon een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 402,80

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg, als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 256,80

2.3.8

Kappen, Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 97,25

2.3.9

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 204,90

2.3.10

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 204,90

2.3.11

Andere activiteiten

2.3.11.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 164,85

2.3.11.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 164,85

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fase, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.13

Beoordeling bodemrapport, onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 176,60

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 176,60

2.3.13.3

De tarieven in dit artikel worden verhoogd met de, vooraf aan de aanvrager medegedeelde kosten, die een externe adviseur de gemeente in rekening brengt, blijkend uit een door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting

2.3.14.1

Advies, Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.14.2

Als een begroting als bedoeld in 3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.3

Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief indien archeologisch advies wordt ingewonnen

€ 478,10

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw‐, aanleg‐ of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, of wanneer deze aanvraag buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.1.1

Als de aanvraag wordt ingetrokken of buiten behandeling gesteld, binnen 4 weken na het in behandeling nemen, doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges wordt de aanslag verminderd met 50% tot een maximum te betalen bedrag van € 250

€ 254,50

2.5.1.2

Als de aanvraag wordt ingetrokken of buiten behandeling gesteld, na 4 weken na het in behandeling nemen, doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges wordt de aanslag verminderd met 30% tot een maximum te betalen bedrag van € 500

€ 508,00

2.5.1.3

De tarieven genoemd in 5.1.1 en 5.1.2 worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw‐, aanleg‐ of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25,000%

2.5.2.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw‐, aanleg‐ of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning, de vergunning noodzakelijk was voor het verkrijgen van een subsidie en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

40,000%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw‐, aanleg‐ of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 of 3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf, Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen, van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.1.2, 3.3.9, 3.4.9 en 3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 5.2 van toepassing is:

€ 263,75

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 106,80

2.7.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning bedraagt

€ 106,80

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.090,10

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.477,10

2.8.3

De in 8.1 en 8.2 genoemde tarieven worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt.

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 164,85

2.9.2

Het in 9.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt.

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 240,95

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de leidinggevenden:

3.1.1.1.1

Voor de eerste leidinggevende

€ 80,30

3.1.1.1.2

Voor iedere volgende leidinggevende

€ 40,20

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 64,75

3.1.3

Vervallen

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 82,05

3.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na het algemeen sluitingstijdstip geopend mogen houden van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten (art. 2:29 Algemene plaatselijke verordening) indien ontheffing wordt verleend, per aanvraag

€ 38,65

3.1.6

voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting (art. 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening)

€ 240,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een regulier evenement

€ 50,50

3.2.1.2

een aandachtevenement

€ 426,55

3.2.1.3

een risico-evenement

€ 1.766,45

3.2.1.4

een vechtsportwedstrijd of gala

€ 1.766,45

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot exploittia van een seksinrichting:

€ 1.279,85

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4.1

Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de splitsingsvergunning woonruimten. Het aantal verzoeken om een vergunning is nihil of zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via hoofdstuk 7 van titel 3.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5.1

Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de leefmilieuverordening. Het aantal verzoeken om een beschikking of vergunning is nihil of zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via hoofdstuk 7 van titel 3.

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een éénmalige standplaatsvergunning:

€ 51,10

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.7.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 40,60

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere niet in deze titel benoemde vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 81,65

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2021.

De raad voornoemd,

Griffier

…………………..,

Voorzitter

……………………