Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten

Geldend van 16-11-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

gelet op het Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016;

overwegende dat het om redenen van eenduidigheid wenselijk is om een nadere regel vast te stellen inzake de subsidiëring NT2 onderwijs aan de schoolbesturen van het basisonderwijs;

besluit:

vast te stellen nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  IVO-velden: indicatiestelling voorzieningen in onderwijsondersteuning;

 • c.

  Nieuwkomersklas: de nieuwkomersklas biedt 5 dagen per week een intensief onderwijsprogramma aan NT2 kinderen korter dan 1 jaar in Nederland, gericht op het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan het reguliere basisonderwijs;

 • d.

  NT2 kinderen: kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, langer dan 1 jaar in Nederland zijn, deel hebben genomen aan de nieuwkomersklas in Asten (of een gelijkwaardige voorziening in een andere gemeente) en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal;

 • e.

  Schoolbesturen: de schoolbesturen voor basisonderwijs in Asten: PRODAS en PLATOO;

 • f.

  Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

 • g.

  Visiedocument: Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren, juni 2016.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel richt zich op de subsidiëring van arrangementen NT2 onderwijs zoals genoemd op pagina 6 van het visiedocument. Deze arrangementen hebben als doel NT2 kinderen voor te bereiden op deelname aan het reguliere basisonderwijs.

Artikel 3 Toepassing

 • 1. De nadere regel is van toepassing op de schoolbesturen van het basisonderwijs in Asten.

 • 2. Bij de uitvoering van de arrangementen NT2 onderwijs is het bepaalde in het visiedocument van toepassing.

 • 3. Deze nadere regel is van toepassing op het schooljaar 2021-2022.

Artikel 4 Subsidiecriteria

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor NT2 kinderen (zie definitie artikel 1d) op basis van een score die wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • a)

  termijn verblijf in Nederland;

 • b)

  aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • c)

  aantal jaren basisonderwijs gevolgd in de gemeente Asten of elders in Nederland;

 • d)

  mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden.

De berekening van de scores zijn in bijlage I opgenomen.

Artikel 5 Subsidiebedragen

Het NT2 kind met de hoogste score ontvangt het hoogste bedrag volgens onderstaande lijst. Vervolgens wordt de subsidie conform de lijst opgebouwd tot maximaal het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebudget.

Het beschikbare subsidiebudget voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt € 20.000,00.

NT2 kindSubsidie

 • 1

  € 2.400,00

 • 2

  € 2.400,00

 • 3

  € 2.400,00

 • 4

  € 2.400,00

 • 5

  € 2.400,00

 • 6

  € 1.000,00

 • 7

  € 1.000,00

 • 8

  € 1.000,00

 • 9

  € 1.000,00

 • 10

  € 1.000,00

 • 11

  € 1.000,00

 • 12

  € 1.000,00

 • 13

  € 1.000,00

  € 20.000,00

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een subsidie NT2 onderwijs wordt schriftelijk door het schoolbestuur ingediend voor de basisscholen in Asten. De aanvraag wordt gericht aan het college.

 • 2. De aanvraag omvat een overzicht van het aantal NT2 kinderen die op basis van deze nadere regel in aanmerking kan komen voor een subsidie, met als peildatum 1 oktober van het betreffende schooljaar.

 • 3. De aanvraag dient uiterlijk 1 december 2021 bij de gemeente zijn ingediend.

 • 4. Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het college besluiten, zonder verdere motivatie, om de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college beslist uiterlijk binnen 8 weken op de aanvraag.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1. Het schoolbestuur dient jaarlijks binnen 8 weken na afloop van het betreffende schooljaar waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag voor subsidievaststelling in.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de arrangementen NT2 onderwijs waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht;

  • een overzicht van de resultaten en taalvorderingen van de NT2 kinderen die deel hebben genomen aan de arrangementen NT2 onderwijs;

  • en de hieraan verbonden uitgaven.

 • 3. Aan de hand van de overgelegde gegevens stelt het college binnen 8 weken de subsidie definitief vast.

Artikel 8 Subsidieplafond

Om te voorkomen dat het subsidiebudget NT2 onderwijs wordt overgeschreden wordt een subsidieplafond ingesteld. Zie hiervoor artikel 5 van deze nadere regel. Aanvragen die het budget overschrijden worden zonder verdere motivatie afgewezen.

Artikel 9 Aanvullende bevoegdheid

In die gevallen, waarin deze nadere regel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Intrekking nadere regel

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de ‘Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2020-2021 gemeente Asten’ ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze nadere regel kan worden aangehaald als ‘Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 27 oktober 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester

Bijlage I

Behorende bij artikel 4, Nadere regel subsidie NT2 onderwijs schooljaar 2021-2022 gemeente Asten

Subsidiecriteria:

 • a)

  Termijn verblijf in Nederland

  Na

   

  Score

  1

  Jaar

  10

  2

  Jaar

  9

  3

  Jaar

  8

  4

  Jaar

  7

  Enz.

   
   
 • b)

  Aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd in Asten of elders in Nederland

  Na

   

  Score

  00 tot 06

  Maanden

  5

   
   
   

  06 tot 12

  Maanden

  4

  12 tot 18

  Maanden

  3

  18 tot 24

  Maanden

  2

  24 tot 30

  Maanden

  1

  30

  Maanden of meer

  0

 • c)

  Aantal jaren basisonderwijs gevolgd in Asten of elders in Nederland

  Na

   

  Score

  0

  Jaar

  10

  1

  Jaar

  9

  2

  Jaar

  8

  3

  Jaar

  7

  4

  Jaar

  6

  Enz.

   
   
 • d)

  Mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden

   

  Score

  26-30 uur per week

  8

  21-25 uur per week

  7

  16-20 uur per week

  6

  11-15 uur per week

  5

  07-10 uur per week

  4

  05-06 uur per week

  3

  03-04 uur per week

  2

  01-02 uur per week

  1