SUBSIDIEREGEL CORONA HOF VAN TWENTE 2021.

Geldend van 09-11-2021 t/m heden

Intitulé

SUBSIDIEREGEL CORONA HOF VAN TWENTE 2021.

Burgemeester en wethouder van de gemeente Hof van Twente;

overwegende dat met het beëindigen van tal van beperkende maatregelen door de

rijksoverheid de negatieve gevolgen van de Corona pandemie voor individuele inwoners

niet als vanzelf voorbij hoeven te zijn;

overwegende dat de gemeente Hof van Twente vanuit de visie op sociaal domein: “De

Gezonde Verbinding” maximaal wil inzetten op (geestelijke) gezondheid en het meedoen

van inwoners;

overwegende dat door het rijk incidentele extra middelen beschikbaar zijn gesteld om de

negatieve (post) corona effecten te bestrijden welke effecten ook in 2022 nog merkbaar

zullen zijn;

overwegende dat het wenselijk is om concreet invulling te geven aan de faciliterende en

stimulerende rol die wij als gemeentebestuur voor onszelf zien ten aanzien van de

activiteiten die verenigingen en instellingen in onze gemeente kunnen organiseren;

Overwegende dat hiervoor een beleidsregel noodzakelijk is als basis voor

subsidieverlening voor het uitvoeren van activiteiten in de periode 1 november 2021 tot

en met 31 december 2022;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening 2020;

besluiten;

vast te stellen de navolgende subsidieregel eenmalige corona activiteiten Sociaal Domein 2021.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

1. ASV: de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hof van Twente 2020;

2. Corona activiteiten: activiteiten die worden ondernomen om de negatieve effecten als

gevolg van de Corona pandemie tegen te gaan of terug te dringen voor zover deze

activiteiten betrekking hebben op eenzaamheid, onthechting en sociale verbanden.

3. Aanvrager: degene die een aanvraag indient in het kader van deze subsidieregeling

4. College: het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente

Artikel 2 Doelstelling

1. De Corona activiteiten zorgen voor bestrijding van de eenzaamheid van ouderen en

kwetsbaren die als gevolg van Corona (meer) eenzaam zijn geworden.

2. De Corona activiteiten zorgen voor laagdrempelige ondersteuning ten aanzien van

sociaal en mentaal welzijn voor jongeren, bijvoorbeeld door ontmoeting.

Artikel 3 Reikwijdte

Een subsidie wordt alleen toegekend aan organisaties met een rechtspersoonlijkheid en

voor activiteiten die in Hof van Twente worden georganiseerd voor inwoners uit Hof van

Twente.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

1. Subsidiabel zijn initiatieven die naar het oordeel van het college bijdragen aan de

onder 2 genoemde doelstelling en die de aanvrager niet geacht wordt te betalen uit

reeds door het college verstrekte eenmalige of structurele subsidies of elke andere

vergoeding.

2. De activiteiten moeten worden gestart in het tijdvak 1 december 2021 tot en met 30

juni 2022 en worden afgerond uiterlijk 31 december 2022.

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG EN VERSTREKKING

Artikel 5 Subsidie aanvragen en voorwaarden

1. De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 november 2021 en uiterlijk tot en met

31 maart 2022.

2. De aanvraag is vormvrij maar bevat in elk geval een duidelijke omschrijving van :

a. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

b. De doelgroep voor wie de activiteiten worden uitgevoerd.

c. De planning van de activiteiten

3. Bij de aanvraag worden een begroting en een dekkingsplan meegestuurd waaruit

blijkt welke kosten worden gemaakt, hoe hoog de kosten zijn en op welke manier de

kosten worden gedekt.

4. Per activiteit kan slechts één aanvraag worden ingediend ook wanneer meerdere

organisaties gezamenlijk een activiteit organiseren.

5. Als er vergunningen nodig zijn voor de te organiseren activiteiten, dan is bij de

gemeente gecontroleerd of die vergunningen te krijgen zijn.

Artikel 6 Maximale subsidie

1. Een éénmalige subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een project of

activiteit. De subsidie wordt berekend op basis van de aanvraag.

2. De bijdrage bedraagt niet meer dan 90% van de totale kosten met een maximum van

€ 10.000,00 per aanvraag.

Artikel 7 Afhandeling en beoordeling aanvragen

1. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst van volledige

aanvragen, dit is met alle gevraagde bijlagen.

2. De subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt

a. Voor de activiteiten bedoeld onder artikel 2 lid 1: € 55.000

b. Voor de activiteiten bedoeld onder artikel 2 lid 2: € 82.000

Artikel 9 Weigeringsgronden

De subsidie kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en

artikel 9 van de ‘Algemene Subsidieverordening Hof van Twente 2020" genoemde

weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd als

a. De activiteit een besloten karakter heeft of een bepaalde (doel)groep specifiek

uitsluit;

b. betrekking heeft op onroerende zaken (restauratie, verbouw of nieuwbouw) of

roerende zaken (aanschaf, vervanging);

c. een eventuele benodigde vergunning wordt geweigerd;

d. behoort tot de reguliere activiteiten van de aanvrager;

e. Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8 bereikt is.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college beslist in alle voorkomende gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet.

Indien, gelet op het doel en de strekking van de regel, de toepassing van de regel kan

leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of

groepen van gevallen, is het college bevoegd af te wijken van de regel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als: “Subsidieregel Corona Hof van Twente

2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Hof van Twente d.d. 2 november 2021

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM