Regeling vervallen per 01-01-2027

Uitvoeringsregeling subsidie stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland 2021

Geldend van 03-11-2022 t/m 31-12-2026

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is om financiële ondersteuning te bieden aan Noord-Hollandse gemeenten voor de uitvoering van stimulerend energietoezicht bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsverplichting;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland 2021

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025: de bestuurlijke intentieovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland en Noord-Hollandse gemeenten welke als doel heeft om middelgrote en grote bedrijven, met een wettelijke plicht, energie te laten besparen.

 • b.

  Traject stimulerend Toezicht: het samenstel van activiteiten, beschreven in bijlage 1 bij deze uitvoeringsregeling.

 • c.

  Energiebesparingsplicht voor niet-vergunningplichtige bedrijven: de verplichting voor type A en B bedrijven met een energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) of hoger om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, beschreven in artikel 2.15, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan wel de toepasselijke bepalingen na invoering van de omgevingswet.

 • d.

  Energiebesparingsplicht voor vergunningplichtige bedrijven: mogelijkheid om een energiebesparingseisen op te leggen bij type C vergunningplichtige bedrijven op basis van artikel 1.1, lid 2 van de Wabo en artikel 1.1, lid 2, sub b en lid 2c van de Wet milieubeheer, dan wel de toepasselijke bepalingen na invoering van de Omgevingswet.

 • e.

  Informatieplicht: de verplichting voor type A, B en C bedrijven met een energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalenten) of hoger om eenmaal per vier jaar het bevoegde gezag te informeren over genomen energiebesparende maatregelen, beschreven in artikel 2.15, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, dan wel de toepasselijke bepalingen na invoering van de Omgevingswet

Artikel 2

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in de provincie Noord-Holland, die het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 hebben ondertekend.

Artikel 4

Subsidie kan worden verstrekt voor door de subsidieontvanger in afstemming met de omgevingsdiensten uit te voeren activiteiten in de periode 2022-2026 in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht.

Artikel 5

Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit.

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 1 maart 2023, 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Het subsidieplafond voor de jaren 2022 en 2023 gezamenlijk bedraagt € 8.000.000,-.

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de activiteit financieel niet haalbaar is.

Artikel 10

Subsidie wordt verstrekt voor noodzakelijke en rechtstreeks aan de gesubsidieerde activiteit toe te rekenen personeelskosten van toezichthouders en adviseurs werkzaam bij de gemeente of omgevingsdienst, de inhuur van externe adviseurs en personele of materiele overhead.

Artikel 11

 • 1. de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum per aanvragende gemeente dat is vastgesteld in de tabel die als bijlage 2 bij deze uitvoeringsregeling is gevoegd.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 12

Aan de subsidieontvanger wordt in ieder geval de verplichtingen opgelegd om jaarlijks voor 1 april te rapporteren over de voortang van de activiteiten in het voorafgaande jaar, op de onderdelen benoemd in bijlage 3.

Artikel 13

 • 1. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland 2021

Ondertekening

Haarlem, 26 oktober 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris

Bijlage 1: Traject Stimulerend Toezicht

Activiteit

Stimulering

Communicatie campagnes om energiebesparingswetgeving bij bedrijven onder de aandacht te brengen en te verduidelijken;

De inzet van energiescans en/of andere slimme technologieën (slimme energiemeters, dataloggers, etc.) welke inzicht bieden in de wettelijke besparingsverplichtingen van bedrijven, optioneel aangevuld met inzicht in mogelijkheden voor energie-opwek.

De inzet van adviseurs, energieloketten of het georganiseerde bedrijfsleven om bedrijven te helpen met het realiseren van besparingsverplichtingen door hulp bij aanbestedingen en subsidieaanvragen, optioneel aangevuld met advies over energie-opwek.

Andere onderbouwde stimulerende activiteiten welke bijdragen aan het realiseren van wettelijke energiebesparende maatregelen bij bedrijven.

Toezicht en handhaving

Inventarisaties van de bedrijven om vast te stellen welke bedrijven een wettelijke besparingsplicht hebben;

Informatieplicht aanschrijven niet-melders.

Informatieplicht administratieve controle.

Type A/B controle locatiebezoek

Type A/B hercontrole

Type C controle locatiebezoek

Type C hercontrole

Bijlage 2: Maximale subsidiebedragen per aanvragende gemeente, bedoeld in artikel 11, eerste lid. gebaseerd op het ‘Aantal adressen van middelgrote- en grootverbruikers met minstens één elektriciteit- en/of aardgasaansluiting per gemeente’ (CBS,2018):

Gemeente

Maximale subsidiebedrag

Aalsmeer

€ 133.212,-

Alkmaar

€ 288.223,-

Amstelveen

€ 225.250,-

Amsterdam + Weesp

€ 2.630.336,-

Bergen (NH)

€ 92.038,-

Beverwijk

€ 121.102,-

Blaricum

€ 29.064,-

Bloemendaal

€ 46.019,-

Castricum

€ 62.973,-

Den Helder

€ 147.744,-

Diemen

€ 72.661,-

Dijk en Waard

€ 239.782,-

Drechterland

€ 70.239,-

Edam-Volendam

€ 106.570,-

Enkhuizen

€ 50.863,-

Gooise Meren

€ 133.212,-

Haarlem

€ 310.021,-

Haarlemmermeer

€ 605.510,-

Heemskerk

€ 82.349,-

Heemstede

€ 50.863,-

Heiloo

€ 41.175,-

Hilversum

€ 196.185,-

Hollands Kroon

€ 230.094,-

Hoorn

€ 174.387,-

Huizen

€ 77.505,-

Koggenland

€ 87.193,-

Landsmeer

€ 12.110,-

Laren

€ 38.753,-

Medemblik

€ 176.809,-

Oostzaan

€ 19.376,-

Opmeer

€ 38.753,-

Ouder-Amstel

€ 77.505,-

Purmerend

€ 184.075,-

Schagen

€ 203.451,-

Stede Broec

€ 53.285,-

Texel

€ 99.304,-

Uitgeest

€ 19.376,-

Uithoorn

€ 125.946,-

Velsen

€ 145.322,-

Waterland

€ 26.642,-

Wijdemeren

€ 67.817,-

Wormerland

€ 29.064,-

Zaanstad

€ 331.820,-

Zandvoort

€ 46.019,-

Totaal

€ 8.000.000,-

Bijlage 3: Eisen aan de voortgangsrapportages, bedoel in artikel 12.

Activiteit

Voortgangrapportage eisen in Aantallen

Voortgangrapportage eisen in tekst

Stimulering

Communicatie campagnes om energiebesparingswetgeving bij bedrijven onder de aandacht te brengen en te verduidelijken;

Aantallen bereikte bedrijven

Beschrijving van de gebruikte media, de overgebrachte kernboodschap en de uitvoerende partij.

De inzet van energiescans en/of andere slimme technologieën (slimme energiemeters, dataloggers, etc.) welke inzicht bieden in de wettelijke besparingsverplichtingen van bedrijven, optioneel aangevuld met inzicht in mogelijkheden voor energie-opwek.

Aantal bedrijven wat gebruik heeft gemaakt van energiescans, dataloggers of andere slimme technologieën welke inzicht bieden in de wettelijke besparingsverplichtingen van bedrijven.

Beschrijving van de gebruikte energiescan, datalogger, of andere slimme technologie en de uitvoerende partij.

De inzet van adviseurs, energieloketten of het georganiseerde bedrijfsleven om bedrijven te helpen met het realiseren van besparingsverplichtingen door hulp bij aanbestedingen en subsidieaanvragen, optioneel aangevuld met advies over energie-opwek.

Aantal bedrijven wat gebruik heeft gemaakt van extern advies voor hulp bij aanbestedingen en subsidieaanvragen.

Beschrijving van het type advies en de uitvoerende partij.

Andere onderbouwde stimulerende activiteiten welke bijdragen aan het realiseren van wettelijke energiebesparende maatregelen bij bedrijven.

Aantal bedrijven wat gebruik heeft gemaakt van deze alternatieve of waarop deze alternatieve activiteit van toepassing is.

Beschrijving van het type activiteit en de uitvoerende partij.

Toezicht en handhaving

Inventarisaties van de bedrijven om vast te stellen welke bedrijven een wettelijke besparingsplicht hebben;

Aantallen bedrijven wat geïnventariseerd is door de gemeente of omgevingsdienst.

-

Informatieplicht aanschrijven niet-melders.

Aantallen bedrijven wat aangeschreven is in het kader van de informatieplicht.

-

Informatieplicht administratieve controle.

Aantal bedrijven waar een administratieve controle plaats heeft gevonden in het kader van de informatieplicht.

-

Type A/B controle locatiebezoek

Aantal bedrijven (type A/B) waar een locatiebezoek in het kader van de energiebesparingsplicht voor niet-vergunningplichtige bedrijven heeft plaatsgevonden.

-

Type A/B hercontrole

Aantal bedrijven (type A/B) waar een hercontrole in het kader van de energiebesparingsplicht voor niet-vergunningplichtige bedrijven heeft plaatsgevonden.

-

Type C controle locatiebezoek

Aantal bedrijven (type C) waar een controle heeft plaatsgevonden in het kader van de energiebesparingsplicht voor vergunningplichtige bedrijven.

-

Type C hercontrole

Aantal bedrijven (type C) waar een hercontrole in het kader van de energiebesparingsplicht heeft plaatsgevonden.

-