Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Geldend van 05-11-2021 t/m 30-01-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

Overwegende dat:

 • Ondernemers en vrijwilligersorganisaties kosten moeten maken voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen (CTB);

 • Het rijk daarvoor een aanvullende bijdrage verstrekt ter ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de ‘Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018’;

Besluit:

Vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)

Artikel 1Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is de ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • Aanvraagperiode: De periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld.

 • Aanvrager: Een organisatie die een aanvraag om subsidie indient als bedoeld in artikel 4

 • ASV: Algemene Subsidie Verordening gemeente Meierijstad 2018.

 • College: Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

 • Tijdelijke regeling: Artikel 6.30 van de ‘Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen’

 • Rekentool ondernemers: De rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor ondernemers en professionele organisaties, als bijlage bij deze regeling

 • Rekentool vrijwilligers: De rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor vrijwilligersorganisaties, als bijlage bij bij deze regeling

 • Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 5.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn kosten die door de door aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. De volgende kosten komen in aanmerking

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage

  • c.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

  • d.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • e.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • f.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

 • 2.

  De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);

  • b.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

  • c.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan in de gemeente Meierijstad aanwezige inrichtingen waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven, en die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk ondersteunen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 • 2.

  Voor een berekening hiervan moet de rekentool gebruikt worden zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 210.245,-- voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het in het eerste lid genoemde subsidieplafond is bereikt.

 • 4.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, wordt afgewezen:

 • 1.

  als deze niet voldoet aan deze nadere regeling of aan de ASV

 • 2.

  als de aanvrager zich niet houdt aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van CTB

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen tot 31 december 2021 worden ingediend.. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W, ondertekend door een door de organisatie bevoegd persoon of orgaan. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

 • a.

  De gevraagde subsidie;

 • b.

  De onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening volgens de rekentool en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur), bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie en een overzicht van de capaciteit van de inrichting

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies worden bij een toekenning direct vastgesteld.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op de eerste dag na de van de bekendmaking en werkt terug tot 22 september 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten op 26 oktober 2021

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij