Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Geldend van 05-11-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouder provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe

gelet op artikel 5.10, lid 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.1a van de Wet milieubeheer, artikel 22 van de Ontgrondingenwet, artikel 7.1, lid 1, onder c van de Wet natuurbescherming, artikel 15, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 8.3, lid 4 van de Waterwet, artikel 7.1, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 4.1 van de Luchtvaartverordening Drenthe en artikel 14.3, lid 1 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe;

BESLUITEN:

om de hierna genoemde personen aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van regels, gesteld bij of krachtens artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 18.1a van de Wet milieubeheer, artikel 22 van de Ontgrondingenwet, artikel 7.1, lid 1 onder c van de Wet natuurbescherming, artikel 15, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, artikel 8.3, lid 4 van de Waterwet, artikel 7.1, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 4.1 van de Luchtvaartverordening Drenthe en artikel 14.3, lid 1 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe:

  • de heer Niels Piening

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

A. Venekamp,

teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Assen, 2 november 2021

Kenmerk VTH/2021001961

Uitgegeven: 4 november 2021

Ondertekening