Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie voor de planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

Geldend van 10-11-2021 t/m heden

Intitulé

Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie voor de planuitwerking Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

De provincie Noord-Brabant en de samenwerkingspartners (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat gemeente Boxmeer, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Provincie Limburg en Staatsbosbeheer) maken de volgende stap in de aanpak van het ‘flessenhalsprobleem’ bij Oeffelt. Bij Oeffelt en Gennep is de Maas versmald. De fundamenten van de provinciale weg en het oude spoor ‘het Duits lijntje’ in de uiterwaarden van de Maas bij Oeffelt, stuwen de Maas bij hoogwater op. Met de aanpak van deze ‘flessenhals’ dragen we bij aan de verbetering van de waterveiligheid in de toekomst. Het project verlaagt de waterstand van de Maas bij extreem hoogwater ongeveer 21 centimeter. We willen twee openingen maken in de fundamenten van de provinciale weg (N264) en het ‘Duits Lijntje’. Daarnaast verlagen we terplekke de uiterwaarde van de Maas (de weerd). Zo neemt bij extreem hoogwater het overstromingsgevaar af en is dat in de waterstand tot aan Venlo merkbaar. Met de aanpak zien we kansen voor het Maasheggengebied (UNESCO biosfeergebied). Voor meer informatie kunt u terecht bij www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl

In deze kennisgeving leest u in welke fase het project zit, hoe en wanneer u kunt meedenken en hoe u kunt reageren.

Waar staan we nu?

De provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen drie jaar de mogelijkheden voor rivierverruiming op deze locatie onderzocht. Zij heeft daarbij rekening gehouden met de belangen vanuit de omgeving. Het resultaat van deze verkenning is een gekozen voorkeursalternatief (VKA). Dit plan krijgt nu een verdere uitwerking in de zogeheten planuitwerkingsfase. De provincie Noord-Brabant gaat tot en met december 2021 in gesprek met betrokkenen (samenwerkingspartners en omgeving) om te kijken welke projecten en kansen er nog meer in de omgeving zijn die tegelijk uitgevoerd kunnen worden. Met als eindresultaat een hoogwaterveilig gebied dat past binnen de cultuurhistorische context van de Maas, Oeffelt en Gennep, met aandacht voor de natuur.

Doel

Doel van de planuitwerking is het voorkeursalternatief verder uitwerken in detail zodat de minister van Infrastructuur en Waterstaat eind 2022 een besluit hierover kan nemen. Onderdeel van de planuitwerking is ook het opstellen en ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD). Daarin staat welke onderzoeken we laten uitvoeren om de effecten van het plan op het milieu te kunnen bepalen. Deze effecten komen in het Milieueffectrapport (MER) te staan.

Procedure

De planuitwerking loopt van november 2021 tot september 2022. Daarna stelt de provincie Noord-Brabant als initiatiefnemer en bevoegd gezag een projectbesluit vast. Het nemen van een voorkeursbeslissing is hierbij niet nodig. De voorbereiding van het projectbesluit loopt volgens de uitgangspunten voor de participatie van de Omgevingswet. Dit begint met deze kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie. Zo krijgt u meer informatie over hoe de provincie de planuitwerkingsfase gaat aanpakken en hoe u een bijdrage kunt leveren. De Omgevingswet treedt naar verwachting in juli 2022 in werking. Indien dit niet gebeurt, dan gaan we de noodzakelijke vergunningen aanvragen op basis van de huidige wetgeving (ontgrondingvergunning, watervergunning, vergunning Wet natuurbescherming etc.).

Waarover kunt u meedenken?

Als provincie voeren we mede namens de samenwerkingspartners de planuitwerking uit. Dat doen we graag ook samen met u. Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om op meerdere momenten in deze planuitwerking uw ideeën in te brengen. Ook bespreken wij de keuzes die we in de planuitwerking nog moeten maken.

Participatieproces:

• In totaal 3 Informatieavonden:

 • 1.

  Op 10 november 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 21.30 uur van harte welkom bij de informatieavond in de Kleppenburg te Oeffelt. Deze avond informeren wij u over de resultaten uit de verkenningsfase van 2018 tot en met 2020 en kunt u terecht met vragen en ideeën over de verkenning en de participatie. In het kader van de coronamaatregelen en catering ontvangen we graag uw aanmelding voor de informatieavond via www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl.

 • 2.

  Op 25 mei 2022 presenteren we u de voorlopige voorkeursvariant

 • 3.

  Op 7 september 2022 presenteren we u de definitieve voorkeursvariant/ het projectbesluit dat richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat.

• Werkateliers:

Werkateliers 1 t/m 3 organiseren we op donderdagochtend/middag 18 november 2021 in het Veerhuis in Oeffelt. Het vierde werkatelier is gepland op donderdag 25 november 2021 in de Kleppenburg te Oeffelt.

In de komende periode tot aan december 2021 organiseren wij vier werkateliers om het vastgestelde Voorkeursalternatief (VKA) uit te werken. Graag horen wij of u in een atelier wilt meedenken en -werken aan mogelijke aanvulling en uitwerkingen. We willen in de werkateliers ook bepalen welke extra kansen/projecten tegelijk tot uitvoer kunnen komen. Het gaat over de volgende werkateliers:

 • 1.

  In werkatelier 1 kijken we welke extra kansen/projecten er aansluiten op het Voorkeursalternatief.

 • 2.

  In werkatelier 2 kijken we naar de uitwerking van verbeteringen van het ontwerp (opdracht die bestuurders aan het einde van de verkenning hebben meegegeven).

 • 3.

  In werkatelier 3 kijken we waar er winst is te halen op duurzaamheid (circulariteit, verminderen van energieverbruik en kansen voor gezondheid).

 • 4.

  We gebruiken werkatelier 4 om de informatie uit werkateliers 1 t/m 3 bij elkaar te brengen in een schets voor het inrichtingsplan. Daarin verwerken we 2 of 3 varianten die de basis vormen voor de effectbeoordeling in het MER. In dit werkatelier toetsen we wat men vindt van deze varianten.

• In 2022 organiseren we nog twee werkateliers:

 • 1.

  Op 14 april 2022 lichten we de keuze voor de voorlopige voorkeursvariant toe

 • 2.

  Op 16 juni 2022 lichten we hierin o.a. de conclusies van het MER en het concept ontwerp Projectbesluit toe. Meer informatie hierover volgt t.z.t.

Wilt u deelnemen aan deze werkateliers?

Meldt u zich dan aan via de website www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl

Verdere planning

 • Jan.-feb. 2022: ter inzagelegging NRD: Als eerste stap in de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. De NRD is bedoeld om betrokkenen vooraf te informeren en raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het op te stellen MER, ofwel over de reikwijdte en het detailniveau. De ‘reikwijdte’ geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven worden onderzocht en welke (milieu- en omgeving) thema’s in beeld worden gebracht (het ‘wat’). Het ‘detailniveau’ betreft de diepgang van het onderzoek en de te gebruiken methoden (het ‘hoe’). U kunt een reactie geven op de NRD bij de provincie Noord-Brabant (zienswijze). Dit maken we tegen die tijd via een aparte publicatie bekend.

 • Juli-aug. 2022: ter inzagelegging ontwerp besluiten en MER (zienswijze indienen).

 • Nov.-dec. 2022 definitieve besluitvorming; hierna kunt u beroep doen bij de Raad van State.

Beoordeling

De samenwerkingspartners beoordelen de oplossingen die vanuit de omgeving zijn ingebracht. Dit gebeurt volgens de volgende uitgangspunten:

 • Oplossing moet uitvoerbaar zijn binnen de planning van het project (realisatie 2028);

 • De kosten voor de oplossing moeten passen binnen het vastgestelde budget of met inzet van andere budgetten kunnen worden gerealiseerd;

 • Oplossingen moeten bijdragen aan de hoogwaterveiligheid en natuurdoelstellingen en moeten passen in het ontwerp.

Hoe kunt u reageren?

Kent u de Maas en het gebied bij Oeffelt en Gennep goed? Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie of cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied?

Zijn er initiatieven in de omgeving waar we rekening mee moeten houden?

Ziet u mogelijke oplossingen voor de rivierverruimingsopgave?

Dan horen we graag van u www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl. Of neem contact op met omgevingsmanager Annemarie Bovée via telefoonnummer 06-55686988 of e-mail abovee@brabant.nl

‘s-Hertogenbosch, 2 november 2021

Ondertekening