Regeling ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Geldend van 04-03-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed;

Overwegende dat de provincie Zuid-Holland op grond van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed middelen beschikbaar heeft gekregen, welke Gedeputeerde Staten wenst in te zetten voor de beschikbaarstelling van duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren aan kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, teneinde hen te ontzorgen bij de verduurzaming van de gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Regeling ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: een gemeente gelegen binnen de provincie Zuid-Holland, met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020;

 • b.

  Schoolbestuur in het primair onderwijs: een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • c.

  Schoolbestuur in het voortgezet onderwijs: een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • d.

  Zorgaanbieder: een zorgaanbieder in de eerstelijnszorg en in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom.

 • e.

  Sportbedrijf: een sportbedrijf dat bestuurlijk en financieel verbonden is aan een gemeente met maximaal twintig gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • f.

  Culturele instelling: een culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

 • g.

  Gebouwbeheerder: een stichting, vereniging of coöperatie ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, welke maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom heeft;

 • h.

  Gebouwde onroerende zaak: een gebouwde onroerende zaak of gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan die staan ingeschreven in de basisregistratie kadaster op één adres of één gebouwde onroerende zaak die staat ingeschreven in de basisregistratie kadaster op meerdere adressen;

 • i.

  Ontzorgingsprogramma: een ontzorgingsprogramma als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

 • j.

  Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren: vastgoedeigenaren als bedoeld onder a t/m g van dit artikel.

Artikel 2 Ontzorgingsprogramma

 • 1. De provincie Zuid-Holland kent op aanvraag een ontzorgingsprogramma toe, waarbij aan eigenaren van gebouwde onroerende zaken een duurzaamheidscoach en een projectfacilitator beschikbaar gesteld wordt, teneinde hen te ontzorgen bij de verduurzaming van de gebouwde onroerende zaken die zij in eigendom hebben.

 • 2. Per aanvrager wordt maximaal één ontzorgingsprogramma toegekend.

 • 3. Een ontzorgingsprogramma omvat procesmatige ondersteuning van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in eigendom van een eigenaren die passen onder de doelgroep (art. 3.). Onder de procesmatige ondersteuning vallen de volgende activiteiten/producten:

  • a.

   Inventarisatie van het te verduurzamen vastgoed;

  • b.

   Nulmeting in de vorm van een energiescan;

  • c.

   Een (globaal) stappenplan naar een CO2-neutraal gebouw in 2050 met een ‘tussenstop’ van 55% CO2-neutraal in 2030;

  • d.

   Een voorstel voor een financieringsconstructie om de eerste stappen (tot 2030) uit het stappenplan te kunnen nemen

  • e.

   Een voorstel voor een contract met installateurs en aannemers die de betreffende stappen bedoeld onder d. uitvoeren.

Artikel 3 Doelgroep

De ontzorgingsprogramma’s als bedoeld in artikel 2 kunnen beschikbaar gesteld worden aan kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren in de volgende doelgroepen:

 • a.

  Gemeenten

 • b.

  Schoolbesturen (primair onderwijs)

 • c.

  Schoolbesturen (voortgezet onderwijs)

 • d.

  Zorgaanbieders

 • e.

  Sportbedrijven

 • f.

  Culturele instellingen

 • g.

  Gebouwbeheerders

Artikel 4 Aanvraagvereisten

 • 1. Om voor toekenning van een ontzorgingsprogramma in aanmerking te komen, dient de aanvrager zich door ondertekening van de in bijlage 1 opgenomen model-intentieverklaring te verbinden aan de daarin gestelde uitgangspunten.

 • 2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 gaat vergezeld van:

  • a.

   Een opgave van alle gebouwde onroerende zaken welke de aanvrager in eigendom heeft.

  • b.

   Een ondertekende intentieverklaring, als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen als bedoeld in artikel 4 kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling tot 1 november 2022 worden ingediend.

Artikel 6 Beschikbaarheid en rangschikking

 • 1. Voor de doelgroepen zorgaanbieders, gemeenten, schoolbesturen, sportbedrijven, culturele instellingen en gebouwenbeheerders zijn in totaal 105 ontzorgingsprogramma’s beschikbaar, waarvan in ieder geval 20 ontzorgingsprogramma’s worden bestemd voor zorgaanbieders.

 • 2. De beschikbare ontzorgingsprogramma’s worden over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 3. Indien een aanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de aanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. Op de dag dat honorering van gelijktijdig binnengekomen aanvragen zou leiden tot overschrijding van de in het eerste lid genoemde beschikbare aantallen, wordt de rangorde bepaald door middel van loting.

Artikel 7 Beslistermijn

Gedeputeerde staten beslissen op een aanvraag binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Aanvragen als bedoeld in artikel 2 kunnen worden geweigerd, indien:

 • a.

  Door honorering van de aanvraag de in artikel 6, eerste lid genoemde aantallen wordt overschreden;

 • b.

  De aanvrager niet voldoet aan de in artikel 1 gestelde criteria;

 • c.

  De aanvrager de in bijlage 1 opgenomen model-intentieverklaring niet heeft ingediend of niet heeft ondertekend;

 • d.

  Aan de aanvrager is eerder een ontzorgingsprogramma op grond van deze regeling toegekend;

 • e.

  Overigens niet wordt voldaan aan enig op grond van deze regeling gesteld vereiste of criterium;

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 1 juni 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage 1 Model-intentieverklaring ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed

De provincie Zuid-Holland (hierna PZH) is verheugd dat [naam organisatie] (hierna vastgoedeigenaar) zich heeft voorgenomen om deel te nemen aan een ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed van de provincie Zuid-Holland (hierna ontzorgingsprogramma). Binnen het ontzorgingsprogramma stelt PZH een duurzaamheidscoach en project facilitator beschikbaar aan de vastgoedeigenaar om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De taken van de duurzaamheidscoach zijn gericht op de communicatie tussen de vastgoedeigenaar en PZH en inschatting van de verduurzamingsbehoeften van de vastgoedeigenaar. De taken van de projectfacilitator richten zich op het daadwerkelijke verduurzamingsproces van de planvorming tot aan de aanbesteding van een installateur.

De ondertekenaar van dit document (vastgoedeigenaar) spreekt de intentie uit om, met behulp van de door PZH te leveren adviseur:

 • -

  samen te werken met PZH bij de verduurzaming van zijn vastgoedportefeuille (of een deel daarvan);

 • -

  op zoek te gaan naar bestuurlijk draagvlak voor het nemen van de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen;

 • -

  mede met behulp van dit programma te gaan voldoen aan de wettelijke minimumeisen aan de te verduurzamen onroerende zaken als het gaat om energieprestatie;

 • -

  binnen een termijn van 3 maanden te beslissen over het uitvoeren van de adviezen van de adviseur;

 • -

  behalve de noodzakelijke gegevens ook zoveel mogelijk aanvullende gegevens voor de uitvoering en monitoring van dit project te delen met de betrokken project medewerkers van PZH;

 • -

  resultaten te delen met de provincie Zuid-Holland ten behoeve van praktijkvoorbeelden.

Wetende dat de inspanning van de projectfacilitator afhankelijk is van de behoefte van de vastgoedeigenaar en de inschattingen van de duurzaamheidscoach.

Voorwaarden voor de te leveren projectfacilitator

De ondertekenaar van dit document (vastgoedeigenaar)

 • -

  heeft binnen de organisatie van de vastgoedeigenaar een aanspreekpunt beschikbaar voor de communicatie met de provincie;

 • -

  onderschrijft de sectorale routekaartbenadering voor de sector in kwestie, die als invulling van het klimaatakkoord is ontwikkeld;

 • -

  onderschrijft, indien monumenten in de portefeuille zijn opgenomen, ook de routekaartbenadering voor monumenten;

 • -

  levert de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering en monitoring van dit project zijnde:

  • o

   een opgave van alle gebouwde onroerende zaken welke de aanvrager in eigendom heeft;

  • o

   de meest recente energie-jaarverbruiken van de betreffende onroerende zaken;

  • o

   indien aanwezig onderzoeken naar de energieprestatie van de onroerende zaken zoals: energiescans, maatwerkadviezen en een energielabel;

  • o

   indien aanwezig gegevens van de onroerende zaken, VBO-ID’s, tekeningen, uitvoeringsplannen e.d.;

  • o

   openheid over de financiële situatie van de vastgoedeigenaar, betreffende investeringen in onroerende zaken, energiehuishouding, beheer en onderhoud;

 • -

  gaat akkoord met het (anoniem) delen van de energieverbruiksgegevens en beoogde besparingen in het kader van de monitoring van dit programma en de monitoring van de voortgang van de doelen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.

Vastgoedeigenaar

Naam

-----------------------------------------------