Mandaatbesluit Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Geldend van 03-11-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houdende de mandatering van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op grond van de Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland. (Mandaatbesluit Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland).

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 59a van de Provinciewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland;

Besluiten:

vast te stellen het Mandaatbesluit Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Artikel 1 mandaat

  • 1. Aan de ambtelijk opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtnemer van het programma “Agenda Energietransitie” wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op grond van de Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland.

  • 2. Het mandaat houdt zowel een beslissings- als een ondertekeningsmandaat in.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Regeling ontzorgingsprogramma’s maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 1 juni 2021,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit,

voorzitter

drs. H.M.M. Koek,

secretaris