Beleidsregels Subsidies Vrijwillig Jeugdwerk (2009)

Geldend van 25-02-2009 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Beleidsregels Subsidies Vrijwillig Jeugdwerk (2009)

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  organisatie : een rechtspersoon, of een ander door het college aanvaardbaar geacht organisatorisch kader, die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk met inzet van vrijwilligers mogelijkheden te scheppen tot educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van in Nijmegen wonende jeugdigen;

 • b.

  activiteiten: het organiseren van bijeenkomsten in vrije tijd van jeugdigen die gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen;

 • c.

  huisvestingskosten: kosten die samenhangen met de huisvesting, zoals huur, rente en aflossing van leningen ingeval van eigendom, zakelijke lasten, verzekeringspremies, onderhoud, nutsvoorzieningen en dergelijke;

 • d.

  organisatiekosten: de kosten die noodzakelijk zijn om de organisatie in stand te houden, zoals bestuurskosten, contributies aan regionale of landelijke koepelorganisaties, administratiekosten, telefoonkosten en dergelijke;

 • e.

  kadertraining: opleidingen van beperkte omvang, cursussen, vormingsdagen en dergelijke die tot doel hebben de kennis en vaardigheid van bestuursleden en vrijwillige medewerkers van de organisatie met het oog op hun taak binnen het jeugdwerk te verbeteren;

 • f.

  Nijmeegse kaderverordening de Nijmeegse kaderverordening subsidieverstrekking 2008 (NKS), subsidieverstrekking: vastgesteld door de raad van de gemeente Nijmegen op 23 april 2008;

 • g.

  Uitvoeringsvoorschrift subsidies: het uitvoeringsvoorschrift subsidies voor de programma's Werk en Inkomen, Sport, Maatschappelijke Opvang, Zorg en Welzijn, Jeugd, Integratie en Emancipatie, Onderwijs en Cultuur en voor de producten Speelvoorzieningen en Coördinatie evenementenbeleid, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders in zijn vergadering van 11 maart 2008;

 • h.

  Jeugd(igen): mensen in de levensfase tot 23 jaar.

Artikel 2: Vereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een organisatie te voldoen aan de voorwaarden van de Nijmeegse kaderverordening subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies, alsmede:

 • a.

  met een zekere regelmaat activiteiten te organiseren op het terrein van jeugdwerk;

 • b.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een verruiming van het in Nijmegen bestaande aanbod en een vergroting van het aantal deelnemers uit de doelgroep te bevorderen;

 • c.

  dienen er per organisatie tenminste 24 leden te zijn, alsmede per activiteit 8 deelnemers;

 • d.

  dient minimaal 75% van de leden woonachtig te zijn in Nijmegen en dienen de activiteiten in belangrijke mate ten goede te komen aan ingezetenen van de gemeente Nijmegen.

Artikel 3: Grondslag van subsidie

De subsidie bestaat uit een bijdrage in de huisvestingskosten alsmede een bijdrage voor de kosten van activiteiten, organisatie en kadertraining.

Artikel 4: Subsidieaanvraag en -verstrekking

 • 1. De subsidies in het kader van deze regeling worden aangemerkt als waarderingssubsidie of als budgetsubsidie (Uitvoeringsvoorschrift subsidies artikel 33);

 • 2. Op waarderingssubsidies zijn de artikelen 14 tot en met 17 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies van toepassing;

 • 3. Op budgetsubsidies zijn de artikelen 33 tot en met 41 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies van toepassing.

Artikel 5: Beslissing op de aanvraag

 • Op de aanvraag wordt beslist binnen de termijnen, genoemd in artikel 5 van de NKS;

 • In geval van verlening van subsidie wordt tevens bepaalt op welke wijze voorschotten worden verstrekt.

Artikel 6: Voorwaarde subsidieverlening kindervakantiewerk

 • 1. Voor subsidie ten behoeve van kindervakantiewerk komen in aanmerking die organisaties die specifiek op de vakantieperioden gerichte activiteiten uitvoeren ten behoeve van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar;

 • 2. Het college stelt de hoogte van de subsidie vast;

 • 3. Een subsidieaanvraag ten behoeve van kindervakantiewerk kan worden gedaan indien:

 • a.

  er sprake is van een organisatiecomité;

 • b.

  het programma aanbod minimaal drie dagen beslaat in de vakantieperiode

 • 4. De aanvraag dient voorzien te zijn van:

 • a.

  een begroting met toelichting, waarin het programma van activiteiten is opgenomen;

 • b.

  een opgave van het aantal te verwachten deelnemers en vrijwilligers;

 • 5. Uiterlijk drie maanden na afloop van de gesubsidieerde activiteit wordt de subsidie verantwoord door indiening bij Burgemeester en Wethouders van een afrekening met toelichtend verslag van de activiteiten.

 • 6. Bij de subsidieverlening in het kader van dit artikel zijn de artikelen 15 en 35 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies niet van toepassing.

Artikel 7: Subsidies voor incidentele en nieuwe activiteiten

 • 1. Jaarlijks wordt in de gemeentebegroting een bedrag opgenomen ten behoeve van incidentele en nieuwe activiteiten op het terrein van jeugdwerk. Ten laste van dit bedrag kan het college bijdragen verlenen ten behoeve van:

 • a.

  activiteiten die van belang kunnen zijn voor het jeugdwerk in het algemeen en/of voor bepaalde groepen jeugdigen in het bijzonder en met welke activiteiten in geen andere begroting rekening is gehouden;

 • b.

  activiteiten die het karakter dragen van experiment en niet op grond van het bepaalde in de vorige artikelen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2. De Raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast voor subsidies zoals bedoeld in deze beleidsregels.

Artikel 8: Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en Uitvoeringsvoorschrift subsidies

De bepalingen van de NKS en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies zijn van toepassing op deze regeling, voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 9: Overgangsbepaling

Organisaties die in 2008 subsidie ontvingen en op grond van deze regeling worden uitgesloten van subsidiëring, ontvangen in het eerste jaar (2009) nog 50% van de in 2008 ontvangen subsidie.

Artikel 10: Intrekking oude regelingen

Bij besluit van 23 april 2008 heeft de gemeenteraad de NKS vastgesteld in daarin de bevoegdheid tot het vaststellen van subsidieregels voor deelgebieden overgedragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Met de vaststelling van deze beleidsregels vervalt de werking van de Subsidieverordening vrijwillig jeugdwerk (2005) eveneens met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 12: Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidies vrijwillig jeugdwerk (2009)

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders

van 20 januari 2009.

Ondertekening

De gemeentesecretaris

P. Eringa

De burgemeester,

Mr. Th.C. de Graaf