Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende algemene betalingsvoorwaarden gemeente Lelystad (Algemene betalingsvoorwaarden gemeente Lelystad)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende algemene betalingsvoorwaarden gemeente Lelystad (Algemene betalingsvoorwaarden gemeente Lelystad)

Collegebesluit

Nummer: 190018274

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op het bepaalde in het burgerlijk wetboek;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende:

Algemene betalingsvoorwaarden gemeente Lelystad

Toepassingsgebied

Artikel 1.

  • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, die derden aan de gemeente verschuldigd zijn op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, krachtens welke de gemeente enigerlei prestatie geleverd heeft of nog leveren zal.

  • 2. In bijzondere leveringsvoorwaarden en overeenkomsten kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken. In dat geval gelden de bijzondere voorwaarden.

Betaling

Artikel 2.

Betaling van aan de gemeente verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Herinnering

Artikel 3.

Indien niet binnen de in artikel 2 genoemde termijn volledige betaling is ontvangen wordt de debiteur een herinnering toegezonden, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt ervoor zorg te dragen dat het volledige bedrag binnen veertien dagen wordt betaald.

Aanmaning

Artikel 4.

  • 1. Indien niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn volledige betaling is ontvangen wordt de debiteur een aanmaning toegezonden, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt alsnog binnen zeven dagen tot betaling over te gaan.

  • 2. Alsdan is de debiteur naast de hoofdsom een bedrag aan administratiekosten verschuldigd.

  • 3. Deze administratiekosten zijn gelijk aan de kosten die zijn verschuldigd volgens artikel 2 Kostenwet invordering rijksbelastingen

Verdere invordering

Artikel 5.

  • 1. Indien ook na aanmaning geen volledige betaling is gevolgd kan de vordering ter incasso in handen gegeven worden van een incassobureau dan wel kan tot gerechtelijke invordering worden overgegaan.

  • 2. Alsdan is de debiteur naast de hoofdsom en de administratiekosten tevens al de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, behoudens matiging van die kosten door de rechter.

Wettelijke rente

Artikel 6.

Indien niet binnen de in artikel 2 genoemde termijn casu quo binnen enige andere op de factuur vermelde termijn volledige betaling ontvangen is kan te allen tijde over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente in rekening gebracht worden.

Waarborgsommen

Artikel 7.

Het gestelde in de artikelen 3 tot en met 6 is niet van toepassing op de invordering van waarborgsommen.

Slotbepaling

Artikel 8.

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 01 januari 2020 en kunnen aangehaald worden als de Algemene Betalingsvoorwaarden Gemeente Lelystad.

Deze voorwaarden worden openbaar bekendgemaakt in de Flevopost, het elektronisch gemeenteblad en gepubliceerd op de website van de gemeente Lelystad.

Ondertekening

Lelystad, 3 december 2012.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,