Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende het verlenen van delegatie aan de werkgeverscommissie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2021)

Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende het verlenen van delegatie aan de werkgeverscommissie (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2021)

De raad van de gemeente Lelystad;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad 10 september 2021

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de Ambtenarenwet 2017;

besluit vast te stellen de navolgende:

Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2021

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie ten aanzien van de griffier en de griffiemedewerkers de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van een overheidswerkgever te delegeren die voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017 en voorts al hetgeen het werkgeverschap met zich meebrengt, met uitzondering van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, het aanwijzen van de (plaatsvervangend of interim) griffier, het opleggen van sancties aan de (plaatsvervangend) griffier, het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de (plaatsvervangend) griffier, de vaststelling van de instructie voor de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening van de griffie.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2021’.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking een dag na dit besluit, onder gelijktijdige intrekking van het ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad Lelystad 2019’ van 2 april 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 oktober 2021

de griffier, de voorzitter,

Ondertekening