Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil

Geldend van 24-02-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 26 oktober 2021, nr. A. 12, afdeling ECP, dossiernummer K19189 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat: de provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap akkoord zijn gegaan met de uitvoering van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de periode 2019 - 2023.

Gelet op:

-de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

BESLUITEN:

 • I.

  Vast te stellen de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil, als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, in de periode van

  1 november 2021 tot en met 1 maart 2023

 • II.

  Vast te stellen: het subsidieplafond op: € 150.000,--. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 5 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

 • III.

  Vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352);

 • c.

  Landbouw de-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector. PbEU 2013, L 352;

 • d.

  Gronings grondgebied in noordelijke Kleischil: het gebied van de noordelijke Kleischil voorzover deze behoort tot het postcodegebied in de provincie Groningen zoals aangegeven in bijlage I bij deze regeling.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland bestaat het samenwerkingsverband uit tenminste twee deelnemers waarvan minimaal twee agrarische ondernemers.

 • 2. De agrarische ondernemers als bedoeld in het vorige lid dienen gevestigd te zijn op Gronings grondgebied in de noordelijke Kleischil.

Artikel 3 Penvoerder

 • 1. In aanvulling op artikel 8 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland kan alleen een agrarische ondernemer als penvoerder fungeren.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een project minimaal:

  • a.

   bij te dragen aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw, waarbij de subsidiabele projectkosten in verhouding staan tot de opgave in het streefbeeld/actieplan,

   zoals te vinden onder: https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/gebieden/noordelijke-kleischil

  • b.

   bij te dragen aan de realisatie van tenminste één van de volgende themalijnen uit het streefbeeld en actieplan natuurinclusieve landbouw van de noordelijke Kleischil:

   • 1.

    Bodem als basis

   • 2.

    Toekomstbestendige bedrijven

   • 3.

    Biodivers en aantrekkelijk landschap;

  • b.

   te voldoen aan vernieuwing, waarbij sprake dient te zijn van vernieuwing ten opzichte van het reeds bestaande in het gebied van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw; en

  • c.

   bij te dragen aan één van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:

   • -

    functionele agrobiodiversiteit;

   • -

    landschappelijke diversiteit;

   • -

    regionale diversiteit;

   • -

    diversiteit van soorten

 • 2. Verder dient het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bij te dragen:

  • a.

   duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen;

  • b.

   het vergroot het handelingsperspectief in het kader van natuurinclusieve landbouw;

  • c.

   de beoogde innovatie heeft een brede toepasbaarheid/uitrol; er is goede kans op snelle vertaling naar de praktijk;

  • d.

   er ontstaat een nieuwe ketensamenwerking of cross-over-samenwerking;

  • e.

   het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:

   • -

    functionele agrobiodiversiteit;

   • -

    landschappelijke diversiteit;

   • -

    regionale diversiteit;

   • -

    diversiteit van soorten.

Artikel 5 Staatssteun

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2 sub c en d, van de AGVV.

 • 2. Subsidie kan worden verleend op grond van de de-minimisverordening.

 • 3. Subsidie kan worden verleend op grond van de landbouw de-minimisverordening.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd artikel 11 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien tegen de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • 2. Onverminderd artikel 11 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland wordt de subsidie, voor het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject door middel van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2, sub c en d, van de AGVV, in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV;

  • b.

   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in artikel 6 van de AGVV.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 9 van de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland kan subsidie worden verstrekt voor de onderstaande kosten:

 • a.

  in het geval de subsidiabele activiteiten experimentele ontwikkeling betreffen: de kosten zoals opgenomen in artikel 25, lid 3, van de AGVV;

 • b.

  in het geval de subsidiabele activiteiten een haalbaarheidsonderzoek betreffen: de kosten van de haalbaarheidsstudie, zoals bedoeld in artikel 25, lid 4, van de AGVV.

 • c.

  inbreng van loonkosten van projectpartners wordt gewaardeerd op een forfaitair bedrag van € 60 per uur.

 • d.

  reis- en verblijfskosten, als ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van projectactiviteiten en geen betrekking hebben op woon-werkverkeer en normale dienstreizen.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de subsidiabele kosten minimaal € 5.000,-- te bedragen.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000,--.

 • 3. Voor de activiteiten van experimentele ontwikkeling of een haalbaarheidsstudie zoals bedoeld in artikel 25, lid 2, sub c en d, van de AGVV, gelden de maximale subsidiepercentages overeenkomstig artikel 25 lid 5 sub c in samenhang met artikel 25 lid 6 van de AGVV;

 • 4. Voor het overige bedraagt de subsidie 100 % van de subsidiabele projectkosten, voor zover de subsidiabele kosten minder dan € 25.000,-- bedragen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2021.

 • 2. Deze regeling werkt terug tot en met 1 november 2021 voor zover de bekendmaking plaatsvindt na 1 november 2021.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil.

Ondertekening

Groningen, 26 oktober 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Bijlage I Postcodes bij de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil

9841PA

9842PB

9842PZ

9842TA

9843AR

9843TJ

9843TK

9843TL

9843TP

9844PB

9844PC

9844PD

9844PE

9844PG

9844TA

9844TB

9844TC

9844TD

9844TE

9845AA

9851TG

9851TH

9852TG

9852TH

9853PG

9853PK

9853TB

9853TD

9853TG

9853TJ

9881PA

9881PB

9881PC

9881PD

9881PE

9881PG

9881PH

9881PJ

9881PL

9881PM

9881TA

9881TB

9881TC

9881TD

9881TE

9882PA

9882PB

9882PC

9882PD

9882PG

9882PH

9882PJ

9882PK

9882PL

9882PM

9882PN

9883PA

9883PB

9883PC

9883PD

9883PE

9883PG

9883PH

9883PJ

9883PK

9883PL

9883PM

9883PN

9883PP

9883PR

9883PS

9883PT

9883PV

9883PW

9883PX

9883RA

9883RB

9883RC

9883RD

9883RE

9883RG

9883RH

9883RJ

9883RK

9883RL

9883RM

9883RN

9883RP

9883RR

9883RS

9883SC

9883SE

9883SH

9883SJ

9883SK

9883SL

9883SM

9883TA

9883TB

9883TC

9883TD

9883TE

9883TG

9883TH

9883TJ

9884PA

9884PB

9884PC

9884PD

9884PE

9884PG

9884PH

9884PJ

9884PK

9884PL

9884TA

9884TB

9884TC

9884TD

9884TG

9885PA

9885PB

9885PC

9885TA

9885TB

9885TC

9886PA

9886PB

9886PC

9886PD

9886PE

9886PG

9886PH

9886PJ

9891AR

9891TB

9891TD

9901CT

9901TG

9901TH

9901TJ

9901TK

9901TL

9901TM

9901TN

9901TP

9904PA

9904PB

9904PC

9904PD

9904PE

9904PG

9905PA

9905PB

9905PC

9905PD

9905PE

9905PG

9905PH

9905PJ

9905PK

9905PL

9905PM

9905PN

9905PP

9905PR

9905PS

9905PT

9905PV

9905PW

9905PX

9905PZ

9905RA

9905RB

9905RC

9905RD

9905RE

9905RG

9905RH

9905RJ

9905RK

9905RL

9905RN

9905TA

9905TB

9905TC

9905TD

9905TE

9905TG

9905TH

9905TJ

9905TK

9905TL

9906PA

9906PB

9906PC

9906PD

9906PE

9906PG

9906PH

9906PJ

9906PK

9906PL

9906PM

9906PN

9906PP

9906PR

9906PS

9906PT

9906PV

9906PW

9906PX

9906PZ

9906RA

9906RB

9906TA

9906TB

9906TC

9906TD

9906TE

9906TG

9907PA

9907PB

9907PC

9907PD

9907PE

9907TA

9907TB

9908PA

9908PB

9908PC

9908PD

9908PE

9908PG

9908PH

9908PJ

9908PK

9908PL

9908PM

9908TA

9908TB

9908TC

9908TD

9908TE

9908TG

9909AA

9909AB

9909AC

9909AD

9909AE

9909AG

9909AH

9909AJ

9909AK

9909AL

9909AM

9909AN

9909AP

9909AR

9909AS

9909AT

9909AV

9909AW

9909AX

9909AZ

9909BA

9909BB

9909BC

9909BE

9909BG

9909BH

9909BJ

9909BK

9909BL

9909BM

9909BN

9909BP

9909BR

9909BS

9909BT

9909BV

9909BW

9909BX

9909BZ

9909CA

9909CB

9909EA

9909EB

9909EC

9909TA

9909TB

9909TC

9909TD

9909TE

9909TG

9909TH

9909TK

9909TL

9909TM

9909TN

9911PA

9911PB

9911PC

9911PD

9911TA

9911TB

9911TC

9911TD

9912PA

9912PB

9912PC

9912PD

9912PE

9912PG

9912PH

9912TA

9912TB

9912TC

9912TD

9912TE

9912TG

9912TH

9912TJ

9913PA

9913PB

9913PC

9913PD

9913PE

9913PG

9913PH

9913TA

9913TB

9913TC

9913TD

9914PA

9914PB

9914PC

9914PD

9914PE

9914PG

9914PH

9914PJ

9914PK

9914PL

9914PM

9914PN

9914PP

9914PR

9914PS

9914PT

9914PV

9914TA

9914TB

9914TC

9914TD

9914TG

9914TH

9914TJ

9914TK

9915PA

9915PB

9915PC

9915PD

9915PE

9915PG

9915PH

9915PJ

9915PK

9915PL

9915PM

9915PN

9915PP

9915PR

9915PS

9915PV

9915PW

9915PX

9915PZ

9915RA

9915RB

9915RC

9915RD

9915RE

9915RG

9915TA

9915TB

9915TC

9915TD

9915TE

9915TG

9915TH

9915TJ

9919JN

9919JP

9919JR

9919JS

9919TG

9919TH

9921TG

9922PA

9922PB

9922PC

9922PD

9922PE

9922PG

9922PH

9922PJ

9922PK

9922PL

9922PM

9922PP

9922PR

9922PS

9922PT

9922PZ

9922TA

9922TB

9922TC

9922TD

9922TE

9923PA

9923PB

9923PC

9923PD

9923PE

9923PG

9923PH

9923PJ

9923PK

9923PL

9923TA

9923TB

9923TC

9924PA

9924TA

9925TA

9925TB

9925TC

9931AA

9931AB

9931AC

9931AD

9931AE

9931AG

9931AH

9931AJ

9931AK

9931AL

9931AM

9931AN

9931AP

9931AR

9931AS

9931AT

9931AV

9931AZ

9931BA

9931BB

9931BC

9931BD

9931BE

9931BG

9931BH

9931BJ

9931BK

9931BL

9931BM

9931BN

9931BP

9931BR

9931BS

9931BT

9931BV

9931BW

9931BX

9931BZ

9931CA

9931CB

9931CC

9931CD

9931CE

9931CG

9931CH

9931CJ

9931CK

9931CL

9931CM

9931CN

9931CP

9931CR

9931CS

9931CT

9931CV

9931CW

9931CX

9931EA

9931EB

9931EC

9931ED

9931EW

9931EX

9931TA

9931TB

9931TC

9931TD

9931TE

9931TG

9931TH

9931TJ

9931TK

9933AA

9933AB

9933AC

9933AD

9933AE

9933AG

9933AH

9933AJ

9933AK

9933AL

9933AM

9933AN

9933AP

9933AR

9933AS

9933AT

9933AV

9933AW

9933AX

9933AZ

9933BA

9933BB

9933BC

9933BD

9933BE

9933BG

9933BJ

9933BK

9933BL

9933BM

9933BN

9933BP

9933BR

9933BS

9933BT

9933BV

9933BW

9933BX

9933BZ

9933CA

9933CB

9933CC

9933CE

9933CG

9933CH

9933CJ

9933CM

9933DA

9933DB

9933DC

9933DD

9933DE

9933DG

9933DH

9933DK

9933GD

9933GE

9933GG

9933GH

9933GJ

9933GK

9933GL

9933GM

9933GR

9933GS

9933GT

9933GX

9933HA

9933HB

9933HE

9933HG

9933HH

9933HW

9933HX

9933JB

9933JC

9933JJ

9933JK

9933JM

9933JN

9933JP

9933JR

9933KA

9933KB

9933KC

9933KD

9933KE

9933KG

9933KH

9933KJ

9933KK

9933KL

9933KM

9933KN

9933KP

9933NA

9933NS

9933PA

9933PB

9933PC

9933PD

9933PJ

9933PN

9933PP

9933PR

9933PS

9933PT

9933PV

9933RA

9933RB

9933RC

9933RD

9933RE

9933RG

9933RH

9933SB

9933SC

9933SE

9933SG

9933SH

9933SJ

9933SK

9933SL

9933SM

9933SN

9933SP

9933SZ

9933TA

9933TB

9933TC

9933TD

9933TE

9933TG

9933TH

9933TJ

9933TK

9933TL

9933TM

9933TN

9933TP

9933TR

9933TS

9933VA

9933VB

9933VC

9933VD

9933VE

9933VG

9934EA

9934EH

9934EJ

9934LL

9934LP

9951GC

9951GD

9951GE

9951GG

9951GH

9951GJ

9951GK

9951GL

9951GM

9951GN

9951GP

9951GR

9951GS

9951GT

9951GV

9951GW

9951GX

9951GZ

9951HA

9951HB

9951HC

9951HD

9951HE

9951HH

9951HJ

9951HL

9951SJ

9951ST

9951TA

9951TB

9951TC

9951TD

9951TG

9951TT

9951TV

9951TW

9951TX

9953PA

9953PB

9953PC

9953PD

9953PE

9953PG

9953PH

9953PJ

9953PK

9953PL

9953PM

9953PN

9953PP

9953PR

9953PS

9953PT

9953PV

9953PW

9953PX

9953PZ

9953RA

9953RB

9953RC

9953RD

9953RE

9953RG

9953RH

9953RJ

9953RK

9953RL

9953RM

9953RN

9953RP

9953RR

9953RS

9953RT

9953RV

9953SB

9953SC

9953SE

9953SG

9953SH

9953SJ

9953SK

9953SL

9953SM

9953SN

9953SP

9953SV

9953SW

9953TA

9953TB

9953TC

9953TD

9953TE

9953TG

9953TH

9953TJ

9953TK

9953TL

9953TM

9953TN

9954TP

9954TR

9954TS

9954TT

9954TV

9954TW

9954TX

9955VA

9955VB

9955VC

9955VD

9955VE

9955VG

9955VH

9955VJ

9955VK

9955VL

9955VM

9955VN

9955VP

9955VR

9955VS

9955VT

9956PA

9956PB

9956PC

9956PD

9956PE

9956PG

9956PH

9956PJ

9956PK

9956PL

9956PM

9956PN

9956PP

9956PR

9956PS

9956PT

9956TA

9956TB

9956TC

9956TD

9956VN

9957NB

9957ND

9957NE

9957NG

9957NH

9959TB

9959TC

9959TD

9959TE

9959TG

9961PA

9961PB

9961PC

9961PD

9961PE

9961PG

9961TA

9961TB

9961TC

9961TD

9961TE

9961TZ

9962TA

9962TB

9962TC

9962TD

9963PA

9963PB

9963PC

9963PD

9963PE

9963PG

9963PH

9963PJ

9963PK

9963PL

9963PM

9963TA

9963TB

9963TC

9963TD

9964AA

9964AB

9964AC

9964AD

9964AE

9964AG

9964AH

9964AJ

9964AK

9964AL

9964AM

9964AN

9964AP

9964AR

9964AS

9964AT

9964AV

9964AW

9964AX

9964AZ

9964BA

9964BB

9964BD

9964BE

9964TA

9964TB

9964TC

9965NA

9965NB

9965PA

9965PB

9965PC

9965PD

9965PE

9965PG

9965PH

9965PJ

9965PK

9965PL

9965PM

9965PN

9965PP

9965PR

9965PS

9965PT

9965PV

9965PW

9965PX

9965PZ

9965RA

9965RB

9965RC

9965RD

9965RE

9965RG

9965RH

9965RJ

9965RK

9965RL

9965RM

9965RN

9965RP

9965RR

9965RS

9965RT

9965RV

9965RW

9965RX

9965SB

9965SC

9965SE

9965SG

9965SH

9965SJ

9965SK

9965TA

9965TB

9965TC

9965TD

9965TE

9965TG

9965TH

9965TJ

9965TK

9965TL

9965TM

9965TN

9965TP

9965TR

9965TS

9965TT

9965TV

9965TW

9966VA

9966VB

9966VC

9966VD

9966VE

9966VG

9966VH

9966VJ

9966VK

9966VL

9966VM

9967PA

9967PB

9967PC

9967PD

9967PE

9967PG

9967PH

9967PJ

9967PK

9967PL

9967PM

9967PN

9967PP

9967PR

9967PS

9967PT

9967PV

9967PW

9967PX

9967PZ

9967RA

9967RB

9967RC

9967RD

9967RE

9967RG

9967RH

9967RJ

9967RK

9967RL

9967RM

9967RN

9967RP

9967RR

9967RS

9967RT

9967RV

9967RW

9967RX

9967RZ

9967SB

9967SC

9967SE

9967SG

9967SH

9967SJ

9967SK

9967SL

9967SM

9967SN

9967SP

9967TA

9967TB

9967TC

9967TD

9967TE

9967TG

9967TH

9967TJ

9967TK

9967TM

9968AA

9968AB

9968AC

9968AD

9968AE

9968AG

9968AH

9968AJ

9968AK

9968AL

9968AM

9968AN

9968AP

9968AR

9968TA

9968TB

9968TC

9968TD

9968TE

9968TG

9968TH

9968TJ

9968TK

9968TL

9968TM

9968TN

9969PA

9969PB

9969PC

9969PD

9969PE

9969PG

9969PH

9969PJ

9969PK

9969PL

9969PM

9969PN

9969PP

9969TA

9969TN

9969TR

9971AA

9971AB

9971AC

9971AD

9971AE

9971AG

9971AH

9971AJ

9971AK

9971AL

9971AM

9971AN

9971AP

9971AR

9971AS

9971AT

9971AV

9971AW

9971AX

9971AZ

9971BA

9971BB

9971BC

9971BD

9971BE

9971BG

9971BH

9971BJ

9971BK

9971BL

9971BM

9971BN

9971BP

9971BR

9971BS

9971BT

9971CA

9971CB

9971CC

9971CD

9971CE

9971CG

9971CH

9971CJ

9971CK

9971CL

9971CM

9971CN

9971CP

9971CR

9971CS

9971CT

9971CV

9971CW

9971CX

9971CZ

9971EA

9971EB

9971EC

9971TA

9971TB

9972PA

9972PB

9972PC

9972TC

9973PD

9973PE

9973PG

9973PH

9973PJ

9973PK

9973PL

9973PM

9973PN

9973PP

9973PR

9973TA

9973TB

9974NA

9974NB

9974ND

9974NE

9974NG

9974PA

9974PB

9974PC

9974PD

9974PE

9974PG

9974PH

9974PJ

9974PK

9974PL

9974PM

9974PN

9974PP

9974PR

9974PT

9974PV

9974PW

9974PX

9974PZ

9974RB

9974RC

9974RD

9974RE

9974RG

9974RH

9974RJ

9974RK

9974RL

9974RM

9974RN

9974RP

9974RR

9974RS

9974RT

9974RV

9974RW

9974RX

9974RZ

9974SB

9974SC

9974SE

9974SG

9974SH

9974SJ

9974SK

9974SL

9974SM

9974SP

9974SR

9974ST

9975VN

9975VP

9975VR

9975VS

9975VT

9975VV

9975VW

9975VX

9975VZ

9975WJ

9976VA

9976VB

9976VC

9976VD

9976VE

9976VG

9976VH

9976VJ

9976VK

9976VL

9976VM

9976VN

9976VP

9976VR

9976VS

9976VT

9976VW

9977PA

9977PB

9977PC

9977PD

9977PE

9977PG

9977PH

9977PJ

9977PK

9977PL

9977PM

9977PN

9977PP

9977PR

9977PS

9977PT

9977RA

9977RB

9977RC

9977RD

9977RE

9977RG

9977RH

9977RJ

9977RK

9977RL

9977RM

9977RN

9977RP

9977RR

9977RS

9977RT

9977RV

9977RW

9977RX

9977RZ

9977SB

9977SC

9977SE

9977SG

9977SH

9977SJ

9977SK

9977SL

9977SM

9977TA

9977TB

9977TC

9977TD

9977TE

9977TG

9978PA

9978PB

9978PC

9978PD

9978PE

9978TB

9978TC

9978TD

9978TE

9978WJ

9979XA

9979XE

9979XG

9979XH

9979XJ

9979XL

9979XM

9979XN

9979XP

9979XR

9979XS

9979XT

9979XV

9979XX

9979XZ

9979ZA

9979ZZ

9981AA

9981AB

9981AC

9981AD

9981AE

9981AG

9981AH

9981AJ

9981AK

9981AL

9981AM

9981AN

9981AP

9981AR

9981AS

9981AT

9981AV

9981AW

9981AX

9981AZ

9981BA

9981BB

9981BC

9981BD

9981BG

9981BH

9981CC

9981CD

9981CE

9981CG

9981CH

9981CJ

9981CK

9981CL

9981CM

9981CN

9981CP

9981CS

9981CV

9981CW

9981CX

9981CZ

9981EA

9981EB

9981EC

9981ED

9981EE

9981EH

9981EJ

9981EK

9981EL

9981EM

9981EN

9981EP

9981GA

9981GB

9981GC

9981GD

9981GE

9981GG

9981GJ

9981GK

9981GL

9981GM

9981GN

9981GP

9981GR

9981GS

9981GT

9981GV

9981GW

9981GX

9981GZ

9981HA

9981HB

9981HC

9981HD

9981HE

9981HG

9981HH

9981HJ

9981HK

9981HL

9981JA

9981JB

9981JC

9981JD

9981JE

9981JG

9981JH

9981JJ

9981JK

9981JL

9981JM

9981JN

9981JP

9981JR

9981JS

9981JT

9981JV

9981JW

9981JX

9981JZ

9981KA

9981KB

9981KC

9981KD

9981KE

9981KG

9981KH

9981KJ

9981KK

9981KL

9981KM

9981KN

9981KP

9981KR

9981KS

9981KT

9981KV

9981KX

9981KZ

9981LA

9981LB

9981LC

9981LD

9981LE

9981LG

9981LH

9981LJ

9981LK

9981LL

9981LM

9981LN

9981LP

9981LR

9981LS

9981LV

9981MA

9981MB

9981NB

9981NC

9981ND

9981NE

9981NG

9981NH

9981NJ

9981NK

9981NL

9981NM

9981NN

9981NP

9981NR

9981NS

9981PA

9981PB

9981TA

9981TH

9981TJ

9981TK

9981TL

9981TM

9981TN

9981TP

9981VA

9981VB

9981VC

9981VD

9981VE

9981VG

9982AA

9982AB

9982AC

9982AD

9982AE

9982AG

9982AH

9982AJ

9982AK

9982AL

9982AM

9982AN

9982AP

9982AR

9982AS

9982AT

9982AV

9982AW

9982AX

9982AZ

9982BA

9982BB

9982BC

9982BD

9982BE

9982BG

9982BH

9982BL

9982BZ

9982CA

9982CB

9982EA

9982EB

9982EC

9982ED

9982EE

9982EG

9982EH

9982EJ

9982EK

9982EL

9982EM

9982GA

9982GB

9982GC

9982GD

9982GE

9982GG

9982GH

9982GJ

9982GK

9982GL

9982GM

9982GN

9982GP

9982GR

9982GS

9982GT

9982GV

9982GW

9982GX

9982GZ

9982HA

9982HB

9982HC

9982HD

9982HE

9982HG

9982HH

9982HJ

9982HK

9982HL

9982HM

9982HN

9982HP

9982HR

9982HS

9982HT

9982HV

9982HW

9982HX

9982JC

9982JD

9982JE

9982JG

9982KA

9982KB

9982LA

9982LC

9982LD

9982LE

9982LG

9982LH

9982LJ

9982LK

9982LL

9982LM

9982LN

9982ND

9982NR

9982TP

9982TR

9982TS

9982TT

9982TW

9982TX

9982TZ

9982XP

9982XR

9982XS

9983NN

9983NR

9983NS

9983PA

9983PB

9983PC

9983PD

9983PE

9983PG

9983PH

9983PJ

9983PK

9983PL

9983PM

9983PN

9983PP

9983PR

9983PS

9983PT

9983PV

9983PW

9983PX

9983PZ

9983RA

9983RB

9983RC

9983RD

9983RE

9983RG

9983RH

9983RJ

9983SB

9983SN

9983SP

9983SR

9983ST

9983SV

9983SW

9983SX

9983SZ

9984NR

9984NS

9984NT

9984NV

9984NX

9984XA

9984XB

9984XC

9984XD

9984XE

9984XG

9984XH

9984XJ

9984XK

9985NE

9985SB

9985SC

9985SP

9985SR

9985ST

9985XK

9986XK

9986XL

9986XM

9986XN

9986XP

9986XR

9987NG

9987NH

9987NJ

9987NK

9987NL

9987SG

9987SH

9987SJ

9987SK

9987SL

9987SM

9987SN

9988NP

9988NR

9988NS

9988NT

9988NV

9988NX

9988PA

9988RA

9988RB

9988RC

9988RD

9988RE

9988RG

9988RH

9988RJ

9988RK

9988RL

9988RM

9988RN

9988RP

9988RR

9988RS

9988RT

9988RV

9988RW

9988RX

9988RZ

9988SB

9988SC

9988SE

9988SG

9988SH

9988SJ

9988SK

9988SL

9988SM

9988SN

9988SP

9988SR

9988ST

9988SV

9988SW

9988SX

9988SZ

9988TB

9988TC

9988TD

9988TE

9988TG

9989AA

9989AB

9989AC

9989AD

9989AE

9989AG

9989AH

9989AJ

9989AK

9989AL

9989AM

9989AN

9989AP

9989AR

9989AS

9989AT

9989AV

9989AW

9989AX

9989AZ

9989BA

9989BB

9989BC

9989BD

9989BE

9989BG

9989BH

9989BJ

9989BK

9989BL

9989BM

9989BN

9989BP

9989BR

9989BS

9989BT

9989BV

9989BW

9989BX

9989BZ

9989CA

9989CB

9989CD

9989CE

9989CG

9989CH

9989CJ

9989CK

9989CL

9989CM

9989CN

9989CP

9989CR

9989CS

9989CT

9989CW

9989CX

9989CZ

9989EA

9989EB

9989EC

9989ED

9989EE

9989EG

9989EH

9989EJ

9989EK

9989EL

9989EM

9989EN

9989EP

9989ES

9989ET

9989EV

9989EW

9989EZ

9989GA

9989GB

9989TA

9989TB

9989TC

9989TD

9989TE

9989TG

9989TH

9989TJ

9989TK

9991AA

9991AB

9991AC

9991AD

9991AE

9991AG

9991AH

9991AJ

9991AK

9991AL

9991AM

9991AN

9991AP

9991AR

9991AT

9991AV

9991BA

9991BB

9991BC

9991BD

9991BE

9991BG

9991BH

9991BJ

9991BK

9991BL

9991BM

9991BN

9991BP

9991BR

9991BS

9991BT

9991BV

9991BW

9991BX

9991BZ

9991CA

9991CB

9991CC

9991CD

9991CE

9991CG

9991CH

9991CJ

9991CK

9991CL

9991CM

9991CN

9991CP

9991CR

9991CS

9991CT

9991CV

9991CW

9991CX

9991CZ

9991EA

9991EB

9991EC

9991ED

9991EE

9991EG

9991EH

9991EJ

9991JA

9991NB

9991TA

9991TB

9991TP

9991TX

9991XH

9992TR

9992TS

9992TT

9992TV

9992TW

9992TZ

9992VA

9992VB

9994NC

9994PA

9994PB

9994PC

9995NC

9995ND

9995NE

9995PC

9995PD

9995PE

9995PG

9995PH

9995PJ

9995PK

9995PL

9995PM

9995PN

9995PP

9995PR

9995PS

9995PT

9995PV

9995PW

9995PX

9995PZ

9995RA

9995VJ

9996VC

9996VD

9996VE

9996VH

9996XM

9997NE

9997NG

9997NH

9997NJ

9997PA

9997PB

9997PC

9997PD

9997PE

9997PG

9997PH

9997PJ

9997PK

9997PL

9997PM

9997PN

9997PP

9997PR

9997VG

9998NJ

9998NK

9998NZ

9998XA

9998XB

9998XC

9998XD

9998XE

9999XB

9999XE

9999XG

9999XH

9999XJ

9999XK

9999XL

Toelichting

Algemeen

Achtergrond Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken het Rijk en de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met andere organisaties aan een gezamenlijke ambitie om een duurzame, natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland te realiseren. Het doel is om met een gebiedsgerichte aanpak een structurele benadering voor natuurinclusieve landbouw te ontwikkelen, te toetsen en toepasbaar te maken op basis van ecologische en landbouwkundige kennis, en kennis over gebiedsparticipatie en verdienmodellen. Hiervoor is de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland opgesteld. In deze subsidieregeling zijn algemene subsidievoorwaarden opgenomen. (o.a. voorwaarden over de verdeelsystematiek, niet subsidiabele kosten en weigeringsgronden). Zoals in de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is opgenomen stellen Gedeputeerde Staten per gebied nadere regels vast.

In deze Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil zijn nadere regels uitgewerkt. De algemene subsidievoorwaarden van de Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018 en de subsidievoorwaarden van de subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland zijn eveneens van toepassing.

Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de Groningse noordelijke Kleischil

Als subsidievoorwaarde is opgenomen dat een project dient bij te dragen aan één van de volgende themalijnen uit het streefbeeld en actieplan:

 • 1.

  Bodem als basis

 • 1.

  Toekomstbestendige bedrijven

 • 2.

  Biodivers en aantrekkelijk landschap

Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers, al dan niet aangevuld met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen komen voor subsidie in aanmerking. De aanvragers dienen gevestigd te zijn op Gronings grondgebied in de noordelijke Kleischil, waarbij een agrarische ondernemer alleen als penvoerder kan fungeren. Met deze uitvoeringsregeling wordt ruimte gegeven om vernieuwende ideeën voor boerenexperimenten in de Groningse noordelijke Kleischil verder te brengen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Lid 1 sub d en lid 2 sub e: vier pijlers biodiversiteit

In dit artikel wordt verwezen naar de vier pijlers van biodiversiteit. Onder deze pijlers wordt het volgende verstaan 1 :

 • 1.

  Functionele agrobiodiversiteit: natuurlijke processen van planten en dieren die een positief effect hebben op landbouwproductie, zoals bestuiving door bijen, regenwormen die de bodem luchtig maken of micro-organismen die de bodemgezondheid verbeteren.

 • 2.

  Landschappelijke diversiteit: landschapselementen zoals hagen, veldstruweel, sloten en bermen brengen diversiteit in de fysieke omgeving. Deze landschappelijke diversiteit verstrekt en ondersteunt de (functionele agro-) biodiversiteit.

 • 3.

  Regionale biodiversiteit: koppeling van gebieden en processen op gebiedsniveau ondersteunt regionaal specifieke soorten en/of ecologische processen.

 • 4.

  Diversiteit van soorten: het agrarisch landschap is een belangrijk habitat voor specifieke soorten flora en fauna. Gericht beheer behoudt en versterkt dit habitat.

De vier pijlers van biodiversiteit zijn in onderstaande figuur, in onderlinge samenhang, weergegeven (bron: Louis Bolk Instituut 2019):

Op basis van lid 1 sub d dient minimaal aan één van de hierboven genoemde pijlers voldaan te worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Als het project niet bijdraagt aan één van de vier pijlers van biodiversiteit komt het project niet voor subsidie in aanmerking.

Verder dient het project bij te dragen aan twee van de criteria die in lid 2 genoemd zijn.

Eén van de daar genoemde criteria is dat het project in hoge mate bijdraagt aan twee van de vier pijlers van biodiversiteit. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan een project, onverminderd het bepaalde in lid 1 sub d, subsidie krijgen als het voldoet aan twee van de andere genoemde criteria.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De daadwerkelijke subsidiehoogte is afhankelijk van de omvang van de subsidiabele kosten en van het vrijstellingsregime waaronder de subsidie wordt verstrekt. Het subsidiebedrag is maximaal € 25.000,--. De subsidiabele kosten dienen minimaal € 5.000,-- te bedragen.

Het uitgangspunt is dat het subsidiepercentage 100 is, oftewel dat over 100% van de subsidiabele kosten subsidie kan worden verkregen, voor zover de subsidiabele kosten minder dan € 25.000,-- bedragen. Als de subsidiabele kosten hoger dan € 25.000 zijn, wordt maximaal € 25.000 aan subsidie verstrekt.

Indien een subsidie op grond van Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), artikel 25, wordt verstrekt, gelden lagere steunpercentages. Deze (maximale) percentages zijn vastgelegd in de AGVV. In het aanvraagformulier dienen de aanvragers aan te geven op grond waarvan een subsidie aangevraagd wordt. Indien een subsidie op grond van een de-minimisverordening (landbouw de-minimis of de-minimis regulier) een subsidie aangevraagd wordt, dienen de aanvragers een de-minimisverkaring te overhandigen. De ruimte die de ondernemers nog hebben op basis van de de-minimisverordeningen kan ook invloed hebben op het maximale subsidiebedrag.


Noot
1

Louis Bolk Instituut, 2019