Aanwijzingsbesluit deurwaarders Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Geldend van 29-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit deurwaarders Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

De directeur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW),

Overwegende dat het gewenst is over te gaan tot het aanwijzen van belastingdeurwaarders/betekenaars ten behoeve van de invordering van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Gelet op:

 • De artikelen 231, tweede lid, sub e in samenhang met artikel 232, vierde lid onder d van de Gemeentewet en artikel 123, derde lid, sub e in samenhang met artikel 124, vijfde lid onder d van de Waterschapswet;

 • Het mandaatbesluit DB van 21 november 2019;

Overwegende dat :

 • De gemeenschappelijke regeling “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen” per 1 januari 2011 van kracht is.

 • De in artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet, zoals deze luidt per 1 januari 2020, bepaald is dat ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet tevens degene is die met de overheidswerkgever is overeengekomen onbezoldigd een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • In artikel 2, onder b van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat de functie van degene die is belast met de heffing en invordering van provinciale belastingen, gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen is aangewezen in de functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;

 • In artikel 2, onder c van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat de functie van belastingdeurwaarder bij een provincie, gemeente of waterschap is aangewezen als functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;

 • Het dagelijks bestuur, gelet op artikel 5 eerste lid onder c en d van de Gemeenschappelijke regeling BsGW, ambtenaren als belastingdeurwaarder kan aanwijzen;

 • Het dagelijks bestuur deze bevoegdheid op 21 november 2019 heeft gemandateerd aan de directeur BsGW;

BESLUIT

 • 1.

  Arbeidsovereenkomsten als onbezoldigd ambtenaar van BsGW, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 te sluiten met:

  a. De deurwaarders in dienst van Cannock Chase Public voor de uitvoering van invorderingswerkzaamheden. 

   

 • 2.

  Hierbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

  a. De onbezoldigd ambtenaren ontvangen uitdrukkelijk persoonlijk geen beloning van BsGW voor de door hen verrichte werkzaamheden;

  b. De onbezoldigd ambtenaren voeren de werkzaamheden uit onder directe aansturing van Cannock Chase Public met wie zij een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. BsGW oefent geen werkgeversgezag over deze onbezoldigd ambtenaren uit;

  c. De invorderingswerkzaamheden geschieden onder verantwoording van BsGW.

 • 3.

  Als belastingdeurwaarder van BsGW aan te wijzen:

  a. De door de directeur van BsGW als zodanig aangestelde personen;

  b. De belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanstelling onbezoldigd medewerker BsGW en aanwijzing belastingdeurwaarder BsGW

 • 5.

  Te bepalen dat het aanwijzingsbesluit genoemd onder 3 tevens betrekking heeft op de voor de inwerkingtreding van dit besluit opgelegde belastingaanslagen.

 • 6.

  Het op 20 september 2018 vastgestelde aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar , belastingdeurwaarder van Cannock Chase Public wordt ingetrokken met ingang van het in werking treden van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Roermond, 22 oktober 2021
De directeur,
N.M.J.G. Lebens