Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Geldend van 30-10-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de CAR-UWO en artikel 231, tweede lid, onderdeel d en e, van de Gemeentewet;

besluiten;

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Artikel 1

  • 1. De belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet met uitzondering van de gedelegeerde bevoegdheden tot heffing en invordering aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

  • 2. De administratief invorderingsmedewerkers van Flanderijn Invordering aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet met uitzondering van de gedelegeerde bevoegdheden tot heffing en invordering aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

Artikel 2 Slotbepaling

  • 1. De in Bijlage 1 vastgestelde aanwijzingsbesluiten onbezoldigd ambtenaar, belastingdeurwaarder van Flanderijn worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

  • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat het niet van toepassing is op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 12 oktober 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. Van Extel – Van Katwijk

burgemeester