Reglement burgerlijke stand Druten 2021

Geldend van 26-10-2021 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Druten 2021

Reglement met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand op de afdeling burgerzaken. De bepalingen in dit reglement over huwelijken en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. Daarnaast zijn de bepalingen van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Gelet op boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepaling en definities

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  het reglement: Reglement burgerlijke stand Druten 2021;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek, ook wel ABS genoemd;

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16 tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek, ook wel BABS genoemd;

 • f.

  Huis der gemeente: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen.

Artikel 2 Leiding Burgerlijke stand

De domeinmanager Publiekszaken is belast met de leiding van het team van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Aanwijzing (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Voor aanwijzing als ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking alle huidige en toekomstige als zodanig beëdigde ambtenaren die belast zijn met de functie van medewerker burgerzaken A, B, en C binnen het domein Publiekszaken, team specialisten en team klantadviseurs.

 • 2. Voor aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking alle personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de gemeente Druten werkzaamheden verrichten als buitgewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3. Voor aanwijzing tot onbezoldigde ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking zijn aangewezen de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Druten en personen die al dan niet reeds in een andere gemeente zijn aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in de gemeente Druten eenmalig worden aangewezen.

Artikel 4 Aanwijzingsperiode

 • 1. De aanwijzing van de ambtenaren van de burgerlijke stand gelden voor de duur van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkenen en de gemeente Druten.

 • 2. De aanwijzing van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand gelden voor de duur van de arbeidsovereenkomst tussen betrokkenen en de Werkorganisatie Druten Wijchen dan wel de gemeente Druten.

 • 3. Als de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad, is de aanwijzingstermijn maximaal de ambtstermijn. Voor personen die eenmalig een huwelijk in de gemeente Druten zullen sluiten, geldt de aanwijzing voor de dag waarop dit huwelijk plaatsvindt. Dit onder voorwaarde dat de persoon voorafgaand aan het huwelijk aangewezen is door de gemeente Druten of een andere gemeente in Nederland en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij de rechtbank.

Artikel 5 Locatie

 • 1. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentehuis en een aantal aangewezen locaties. Deze locaties staan vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2.

  • a.

   De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (kosteloze plechtigheden) vindt plaats in het gemeentehuis, aan de Heuvel 1, 6651 DA te Druten. Bij de voltrekking van het huwelijk zijn buiten het (bruids)paar en de (B)ABS, alleen de getuigen aanwezig.

  • b.

   De uitgebreide plechtigheid vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis van Druten en duurt maximaal een half uur (één uur inclusief vertrek en aankomst (bruids)paar en gevolg). Bij de uitgebreide plechtigheid is een gastvrouw/gastheer aanwezig.

  • c.

   De uitgebreide plechtigheid kan tevens plaatsvinden binnen ieder gebouw binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Druten, mits hierbij voldaan wordt aan de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde “Algemene voorwaarden voor aanwijzing van een Huis der gemeente”.

 • 3. Op het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt, kunnen alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht. Aanwijzing van een locatie tot Huis der gemeente voor incidenteel gebruik, is gemandateerd aan de medewerkers burgerzaken conform wijziging mandaatbesluit september 2021. In het aangewezen Huis der gemeente voor incidenteel gebruik kunnen slechts huwelijken worden gesloten, partnerschappen worden geregistreerd of omzettingen van partnerschappen in huwelijken plaatsvinden.

 • 4. De aanwijzing van een locatie tot Huis der gemeente voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het (bruids)paar hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. De actuele openingstijden van de afdeling burgerlijke stand voor publiek staan vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2. De actuele openingstijden van de afdeling burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken staan vermeld op de website bij het onderwerp “trouwen”.

 • 3. Op de overige locaties vindt de voltrekking van de huwelijken plaats op het tijdstip dat is afgesproken tussen de beheerder/eigenaar van de locatie en het (bruids)paar en na de schriftelijke bevestiging van de medewerker van de afdeling burgerlijke stand.

 • 4. De afdeling burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de afdeling niet of slechts gedeeltelijk geopend is.

 • 5. De afdeling burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat de afdeling regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6. De afdeling burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat de afdeling gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de afdeling.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Wijze van voltrekking kosteloze huwelijken

Voor de voltrekking van de kosteloze plechtigheid als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen als het (bruids)paar kiest voor de plechtigheid in Druten:

Algemeen:

 • (Bruids)paren kunnen alleen een kosteloze plechtigheid kiezen op een daartoe opengesteld tijdstip, zoals aangeven op de website.

 • Voorafgaand aan de ceremonie vindt er géén gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk zal voltrekken.

 • Er wordt geen gastvrouw/gastheer ingezet.

 • Het huwelijk wordt voltrokken in de raadskamer van het gemeentehuis van Druten.

 • Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk zal voltrekken.

 • Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, etc. is niet toegestaan.

Voor de kosteloze plechtigheid gelden aanvullend op de algemene regels ook onderstaande regels:

 • Van de (bruids)paren die gebruik willen maken van een huwelijk op een kosteloos tijdstip, moet tenminste één van de partners ingezetene zijn van de gemeente Druten (als bedoeld in art 1.1 onder f van de Wet basisregistratie personen).

 • Tijdens de “kosteloze plechtigheid” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van de akte, het geven van het “ja-woord” bij het huwelijk en het ondertekenen van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Artikel 8 Vergoeding

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 3, lid 2, ontvangt voor ieder afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement heet: “Reglement burgerlijke stand Druten 2021”.

 • 2. Dit reglement treedt de dag na die van de bekendmaking in werking.

 • 3. Het reglement burgerlijke stand Druten 1995 wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Druten op 12 oktober 2021,

Burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Secretaris,

B.P.P. Janssen

Bijlage 1

Algemene voorwaarden voor aanwijzing van een Huis der gemeente

 • De veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd.

 • Het begrip Huis der gemeente binnen de gemeente Druten is ruim. Als Huis der gemeente kan elk adres binnen de grenzen van de gemeente worden aangewezen en dit hoeft geen gebouw te zijn. Een huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. De aanwijzing van een locatie tot Huis der gemeente voor incidenteel (eenmalig) gebruik mag niet leiden tot strijd met de openbare orde.

 • De eigenaar dan wel de daartoe bevoegde beheerder van de locatie verleent schriftelijk toestemming.

 • Aanwijzing van een locatie tot Huis der gemeente voor incidenteel gebruik is pas effectief nadat het (bruids)paar een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk 6 weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt.

 • De beheerder van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. De wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting wordt bepaald door de gemeente. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van Huis der gemeente.

 • Gebruikmaking van de openbare ruimte geschiedt met inachtneming van de regels in de APV.

 • De tot Huis der gemeente aangewezen locatie dient voor het doel en de duur van de huwelijkssluiting voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn. In de openbare ruimten mag gedurende de gehele plechtigheid niet worden gerookt.

 • Als een boot wordt gekozen als aangewezen locatie, dient de boot gedurende de plechtigheid voor een ieder bereikbaar en vrij toegankelijk te zijn. De boot ligt tijdens de plechtigheid aangemeerd aan de opstapplaats/ligplaats binnen de grenzen van de gemeente Druten.

 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen ter plaatse.

 • Indien de eigenaar of beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor rekening van het (bruids)paar.

 • Voor de inrichting en aankleding van de locatie is het (bruids)paar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in nauw overleg met de beheerder. In ieder geval dienen een tafel, stoelen, voldoende verlichting, een kleedruimte voor de trouwambtenaar en voldoende vluchtwegen aanwezig te zijn. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden. Ook moet er altijd een mogelijkheid zijn om de huwelijksvoltrekking overdekt te laten plaatsvinden. Aanwijzing leidt, anders dan bij overeenkomst, niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan voor de gemeente reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

 • De gemeente Druten is niet aansprakelijk voor de door huwelijkspartners, bezoekers behorend tot de bruiloftsgasten, of derden geleden schade, als gevolg van of in verband met het gebruik van de locatie.

* De domeinmanager Publiekszaken is bevoegd de algemene voorwaarden (zoals vermeld in de bijlage) voor “aanwijzing van een Huis van de gemeente ” aan te passen.