Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 gemeente Laarbeek

Geldend van 26-10-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 gemeente Laarbeek

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek van 7 september 2021;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet;

overwegende, dat het in het kader van de voorkoming van armoede en ter bevordering van deelname aan maatschappelijke activiteiten noodzakelijk is om een financiële tegemoetkoming te verstrekken;

besluit:

vast te stellen de

Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 gemeente Laarbeek

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. De begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Maatschappelijke participatie:

 • de maatschappelijke participatieregeling voor personen met een inkomen zoals bedoeld onder g.

 • b.

  De aanvrager:

 • de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die voor zichzelf en/of zijn partner om toepassing van de maatschappelijke participatieregeling vraagt.

 • c.

  Partner:

 • de echtgenoot van de aanvrager of degene met wie de partner een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet.

 • d.

  Declaratiejaar:

 • de periode van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

 • e.

  Sociaal Team Laarbeek: Sociaal Team Laarbeek van de gemeente Laarbeek.

 • f.

  Norminkomen:

 • 110% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm.

 • g.

  Vermogen:

 • het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Het in lid 2, sub d van dat artikel genoemde vermogen dat gebonden is in de woning wordt buiten beschouwing gelaten.

 • h.

  WTOS: Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten.

 • i.

  WSF: Wet Studiefinanciering.

HOOFDSTUK 2 DOEL VAN DE BIJDRAGE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Artikel 2. Het doel

Het doel van de bijdrage maatschappelijke participatie is om mensen met een minimuminkomen en net daarboven in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan maatschappelijke activiteiten.

HOOFDSTUK 3 DOELGROEP

Artikel 3. De doelgroep

Een bijdrage kan worden toegekend ten behoeve van in Laarbeek woonachtige:

 • 1.

  personen van 18 jaar en ouder met een inkomen lager dan het in artikel 1, sub g genoemde inkomen én met een vermogen niet hoger dan het vermogen zoals bedoeld in artikel 1, sub h van deze Verordening, kan overeenkomstig het bepaalde in de volgende artikelen door het college van burgemeester en wethouders een vergoeding worden verleend.

 • 2.

  niet voor een vergoeding in aanmerking komende belanghebbenden, die een opleiding volgen als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgen als genoemd in de WSF 2000.

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR HET RECHT OP EEN VERGOEDING

Artikel 4. Het inkomen van de aanvrager

 • 1. Bij het vaststellen van het inkomen wordt in aanmerking genomen het inkomen dat met enige regelmaat wordt genoten, na aftrek van de over het bruto-inkomen verschuldigde belastingen, sociale verzekeringspremies en pensioenpremies.

 • 2. Tot het inkomen wordt niet gerekend:

  • a.

   uitkeringen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet;

  • b.

   toeslagen van de Belastingdienst (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget);

  • c.

   uitkeringen en vergoedingen voor of tegemoetkomingen in specifieke kosten als vergoedingen voor bijzondere kosten ingevolge de Participatiewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • d.

   inkomsten uit onderhuur en inkomsten in verband met het houden van een kostganger;

  • e.

   het bedrag van de vakantie-uitkering overeenkomstig de Participatiewet vast te stellen, mits het vakantiegeld onderdeel uitmaakt van de periodiek te ontvangen inkomsten;

  • f.

   premies ingevolge de Re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2018.

 • 3. Het aldus berekende inkomen wordt afgezet tegenover het onder artikel 1, sub f bedoelde norminkomen. Bij een overschrijding bestaat er geen recht op een vergoeding en wordt de aanvraag op grond van het inkomen afgewezen.

Artikel 5. De bijdrage

De bijdrage uit de Verordening Maatschappelijke Participatie bedraagt maximaal € 150,- per rechthebbende per declaratiejaar.

Artikel 6. De kosten

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

 • a.

  abonnementen en seizoenkaarten;

 • b.

  contributies en lidmaatschappen;

 • c.

  cursusgelden inclusief bijbehorende cursusmaterialen;

 • d.

  eenmalige activiteiten;

 • e.

  abonnementen op kranten en tijdschriften;

 • f.

  telefoonabonnementen.

Artikel 7. De aanvraag

 • 1. Het aanvragen van een bijdrage geschiedt bij het Sociaal Team Laarbeek met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2. De aanvragen over een kalenderjaar kunnen worden ingediend tot 31 maart van het daarop volgend jaar.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. De aanpassing van bedragen

Het college van burgemeester en wethouders kan het ingevolge deze verordening geldende bedrag wijzigen.

Artikel 9. De uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het bepaalde in deze verordening en beslist in die gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 10. De citeertitel

De verordening kan worden aangehaald als: de Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 gemeente Laarbeek.

Artikel 11. De inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking 1 dag na publicatie.

 • 2. Met ingang van de datum genoemd in artikel 11 lid 1 wordt de Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten 2012 gemeente Laarbeek ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 14 oktober 2021.

De raad voornoemd,

M.L.M. van Heijnsbergende griffier

de griffier

F.L.J. van der Meijden

de burgemeester van Laarbeek