Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming

Geldend van 26-10-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming

Zaaknummer: Z19-072766

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 147 van de Gemeentewet en de artikelen 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarmingAmstelveen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen;

 • terras: een buiten de besloten ruimte van de horecagelegenheid liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.

Artikel 1.2 Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft tot doel om voorzieningen die op terrassen worden aangebracht om bezoekers van een horecagelegenheid warmte te bieden, te verduurzamen.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

 • a.

  aanschaf van een elektrische terrasverwarming;

 • b.

  aanschaf van elektrische terraskussens;

 • c.

  aanschaf van dekens voor gebruik op het terras;

 • d.

  huur van een elektrische terrasverwarming.

Artikel 1.4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers van een horecabedrijf met terras.

Hoofdstuk 2 De kosten en subsidie

Artikel 2.1 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie is een bijdrage in de kosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 1.3.

 • 2.

  In géén geval wordt subsidie verleend voor aanschaf of huur van terrasverwarming op gas of hout.

Artikel 2.2 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor activiteiten genoemd in artikel 1.3, onder a, b, en c, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de aanschafkosten tot een maximum van € 1.500,00 per terras;

 • 2.

  Voor activiteiten genoemd in artikel 1.3, onder d, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de huurkosten tot een maximum van € 750,00 per terras.

Artikel 2.3 Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 100.000,-

Artikel 2.4 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van indiening bij het college totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Hoofdstuk 3 Besluitvorming subsidie

Artikel 3.1 De aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  Aanvragen kunnen tot uiterlijk 13 weken na aanschaf of huur van de voorzieningen als bedoeld in artikel 1.3, worden aangevraagd.

 • 3.

  Voor het indienen van de aanvraag wordt het door het college vastgestelde formulier gebruikt.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 6, tweede lid, van de ASV worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens overgelegd:

  • a.

   een overzicht van de te treffen voorzieningen inclusief een kostenraming;

  • b.

   een offerte of factuur waarin duidelijk staat om welke voorzieningen het gaat;

  • c.

   een afschrift van de horeca- of terrasvergunning waaruit blijkt dat de horecaondernemer een terras mag hebben;

  • d.

   indien het terras onder het gedoogbeleid valt: een afschrift van de melding van het terras waaruit dit blijkt;

  • e.

   een scan of screenshot van het meest recente digitale bankafschrift waaruit het IBAN rekeningnummer van de horecaondernemer blijkt.

Artikel 3.2 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college beschikt uiterlijk dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing op een aanvraag voor de duur van maximaal vier weken verdagen.

Artikel 3.3 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8, derde lid, van de ASV kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren, indien:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet bijdragen aan het bereiken van het doel van de regeling;

 • b.

  de subsidie hoger is dan de werkelijke kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde activiteiten.

Artikel 3.4 Vaststelling en verantwoording

 • 1.

  Subsidies worden direct ambtshalve vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieontvanger toont op verzoek van het college op de in de beschikking aangegeven wijze aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de verleende subsidie zijn verbonden.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Het college kan, gelet op het belang van verduurzaming van terrassen, afwijken van de bepalingen in deze regeling voor zover toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verduurzaming terrasverwarming Amstelveen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens