BELEIDSREGEL STEUNFONDS CORONA SINT ANTHONIS 2021

Geldend van 25-10-2021 t/m heden

Intitulé

BELEIDSREGEL STEUNFONDS CORONA SINT ANTHONIS 2021

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in gevaar is of dreigt te komen.

gelet op:

titel 4:2 en 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

de nota Subsidiebeleid gemeente Sint Anthonis 2014;

artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

Artikel 1Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

Corona: COVID-19;

Coronacrisis: crisis die zich sinds begin 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van het coronavirus;

Maatschappelijke activiteiten: de activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de diverse kernen van Sint Anthonis of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Sint Anthonis ontplooid volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 2Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze beleidsregel is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en alleen als uit de beoordeling van de gevraagde gegevens zoals genoemd in artikel 6, blijkt dat de instandhouding van de activiteiten in gevaar is of dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 3Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking alle maatschappelijke activiteiten die in 2021 verricht zijn door de in artikel 4 genoemde doelgroep.

Artikel 4Doelgroep waaraan subsidie kan worden verleend

Subsidie kan slechts worden verleend aan een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk die is gevestigd in Sint Anthonis en met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht is op de inwoners van Sint Anthonis.

Artikel 5Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 14 van de Subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd als er sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

De aanvraag is buiten de in artikel 7 genoemde termijn ingediend.

De gegevens vermeld in artikel 6 zijn niet tijdig en/of niet compleet ingediend bij het college.

De financiële situatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie.

Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 3 (de activiteiten).

Er wordt niet voldaan aan het bepaalde in artikel 4 (de doelgroep).

Er reeds subsidie is of wordt verleend aan aanvrager op basis van deze beleidsregel.

De financiële situatie is niet het gevolg van de coronacrisis.

Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten is niet of dreigt niet in gevaar te komen.

De aanvrager heeft zich niet maximaal ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen als gevolg van de coronacrisis voor de organisatie te beperken.

De aanvrager heeft niet alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, aangevraagd en ingezet.

De aanvraag is gericht op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie.

De aanvraag is in strijd met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen.

Voor zover de subsidieaanvraag ziet op een bedrag hoger dan € 5.000,-.

Artikel 6Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

In afwijking van artikel 6, derde lid, van de Subsidieverordening overlegt de aanvrager bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens:

Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt wat er aan ondersteuning (welke vorm en bedrag) wordt gevraagd. De financiële situatie van de aanvrager moet duidelijk in beeld worden gebracht. Bij een verzoek om een financiële bijdrage moet duidelijk zijn waar dat deze voor gebruikt wordt;

Gegevens waaruit de noodzaak van de financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de activiteiten van de aanvrager aangetoond wordt en duidelijk maakt dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de coronacrisis;

Gegevens waaruit blijkt wat de aanvrager binnen de eigen organisatie heeft gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken en dat de aanvrager hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.

Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager alle andere landelijke, regionale en lokale compensatiemaatregelen die van toepassing zijn heeft aangevraagd en ingezet.

Artikel 7Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 12 van de Subsidieverordening wordt een aanvraag om subsidie ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 november 2021.

Aanvragen ingediend buiten de termijn zoals genoemd in het eerste lid, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8Verdeling van het subsidieplafond

Verstrekking van subsidie vindt plaats totdat het vastgestelde subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

Het college beoordeelt de aanvraag waarbij de hoogte van de subsidie wordt beoordeeld en afgestemd op de omstandigheden en de financiële situatie.

Artikel 9Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de coronacrisis geheel of grotendeels op te lossen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per aanvrager.

Artikel 10Beslistermijn

In afwijking van artikel 13 van de Subsidieverordening beslist het college zo snel mogelijk op een aanvraag nadat de indieningstermijn is verlopen maar uiterlijk binnen 6 weken na de afloop van de indieningstermijn.

Artikel 11Verantwoording

Subsidies op basis van deze beleidsregel worden bij de verlening direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft achteraf geen verantwoording in te dienen.

Artikel 12Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de beleidsregel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel steunfonds corona Sint Anthonis 2021.

De beleidsregel treedt in werking op 25 oktober 2021.

Deze beleidsregel vervalt op 31 december 2021.

Deze beleidsregel blijft van toepassing op subsidies die krachtens deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis d.d. 19 oktober 2021.

De secretaris, de burgemeester,

J.W. (Jeanine) Vonk-Van Meteren MSc M.A. (Marcel) Fränzel MSc